Sinbo SK-2380 manuale

Visualizza qui il manuale gratuito del Sinbo SK-2380. Hai letto il manuale, ma risponde alla tua domanda? Quindi fai la tua domanda su questa pagina ad altri proprietari del Sinbo SK-2380

- 2 -
C‹HAZIN ÖZELL‹KLER‹
• 360 derece dönebilen kablosuz taban ünitesi
• Paslanmaz çelik ›s›tma eleman›
• Kaynama sonras›nda otomatik kapanma
• Otomatik devre kesicili susuz çal›flmama özelli¤i ve afl›r› ›s›nma güvenlik tertibat›
• Sökülüp y›kanabilen filtreli
• ‹ki adet saydam pencereli su seviyesi göstergesi
• Gösterge lambas›
• Taban ünitesinde güç kablosunu sarma özelli¤i
• Kapasite:1,0L
• AC 230V 50Hz 1000W
Bu ürün EN 60335-1, EN 60335-2-15 ve EN 50366 standartlar›na uygundur
D‹KKAT!!
Ürünün üzerinde bulunan iflaretlemelerde veya ürünle verilen di¤er bas›l› dökümanlarda
beyan edilen de¤erler, ilgili standartlara göre laboratuar ortam›nda elde edilen
de¤erlerdir.Bu de¤erler, ürünün kullan›m ve ortam flartlar›na göre de¤iflebilir.
ÖNEML‹ GÜVENL‹K UYARILARI
Bakım, Onarım ve Kullanımda Uyulması Gereken Kurallar
Elektrikli cihaz kullan›lmadan önce afla¤›da belirtilen temel güvenlik kurallar›na mutlaka
uyulmas› gerekmektedir:
Cihaz› tan›yor olsan›z da, kullanmaya bafllamadan önce bu talimat› dikkatli bir flekilde
okuyup baflvuru kayna¤› olarak güvenli bir yerde saklay›n›z. Cihaz› baflka bir kifliye
verdi¤iniz zaman bu kullan›m k›lavuzunu da cihazla birlikte vermeyi unutmay›n›z.
1. Kettle'› “MAX” iflaretli azami seviyenin üstüne ç›kacak flekilde doldurmay›n›z, kettle
afl›r› flekilde dolduruldu¤u takdirde kaynayan su kettle’›n a¤z›ndan d›flar› s›çrayabilir.
2. Kayna su ciddi yan›klara neden olabilir. Kettle içerisinde s›cak su varken lütfen dikkatli
olunuz.
3. Kettle’› ve güç kablosunu çocuklar›n eriflemeyece¤i bir yerde tutunuz ve cihazla
oynamalar›na izin vermeyiniz. Çocuklar›n güç kablosunu çekmelerine izin vermeyiniz.
Güç kablosunun tezgah kenar›ndan sarkmas›na izin vermeyiniz.
4. Güç kablosunun ar›zalanmas› halinde kablonun bir teknisyen taraf›ndan de¤ifltirilmesini
sa¤lay›n›z.
5. Cihaz› lütfen ›slak alanlarda kullanmay›n›z ya da suya sokmay›n›z.
6. Ürününün tamam›n› suyla y›kamaya kalk›flmay›n›z.
7. Cihaz içerisinde su yokken ya da su seviyesi MIN iflaretinin alt›ndayken çal›flt›r›ld›¤›
takdirde ürünün kullan›m ömrü k›salacakt›r.
8. Kettle sadece kendi taban ünitesi ile birlikte kullan›lmal›d›r.

Vuoi sapere di Sinbo SK-2380?

Chiedi la domanda che hai sul Sinbo SK-2380 semplimente ad altri proprietari di prodotto qui. Assicurati di fornire una descrizione chiara ed asauriente del problema e della tua domanda. Migliore è la descrizione del tuo problema e della domanda, più facile è per gli altri proprietari del Sinbo SK-2380 fornirti una buona risposta.