Sinbo SK-2380

Sinbo SK-2380 manuale

(1)
 • - 2 -
  C‹HAZIN ÖZELL‹KLER‹
  • 360 derece dönebilen kablosuz taban ünitesi
  • Paslanmaz çelik ›s›tma eleman›
  • Kaynama sonras›nda otomatik kapanma
  • Otomatik devre kesicili susuz çal›flmama özelli¤i ve afl›r› ›s›nma güvenlik tertibat›
  • Sökülüp y›kanabilen filtreli
  • ‹ki adet saydam pencereli su seviyesi göstergesi
  • Gösterge lambas›
  • Taban ünitesinde güç kablosunu sarma özelli¤i
  • Kapasite:1,0L
  • AC 230V 50Hz 1000W
  Bu ürün EN 60335-1, EN 60335-2-15 ve EN 50366 standartlar›na uygundur
  D‹KKAT!!
  Ürünün üzerinde bulunan iflaretlemelerde veya ürünle verilen di¤er bas›l› dökümanlarda
  beyan edilen de¤erler, ilgili standartlara göre laboratuar ortam›nda elde edilen
  de¤erlerdir.Bu de¤erler, ürünün kullan›m ve ortam flartlar›na göre de¤iflebilir.
  ÖNEML‹ GÜVENL‹K UYARILARI
  Bakım, Onarım ve Kullanımda Uyulması Gereken Kurallar
  Elektrikli cihaz kullan›lmadan önce afla¤›da belirtilen temel güvenlik kurallar›na mutlaka
  uyulmas› gerekmektedir:
  Cihaz› tan›yor olsan›z da, kullanmaya bafllamadan önce bu talimat› dikkatli bir flekilde
  okuyup baflvuru kayna¤› olarak güvenli bir yerde saklay›n›z. Cihaz› baflka bir kifliye
  verdi¤iniz zaman bu kullan›m k›lavuzunu da cihazla birlikte vermeyi unutmay›n›z.
  1. Kettle'› “MAX” iflaretli azami seviyenin üstüne ç›kacak flekilde doldurmay›n›z, kettle
  afl›r› flekilde dolduruldu¤u takdirde kaynayan su kettle’›n a¤z›ndan d›flar› s›çrayabilir.
  2. Kayna su ciddi yan›klara neden olabilir. Kettle içerisinde s›cak su varken lütfen dikkatli
  olunuz.
  3. Kettle’› ve güç kablosunu çocuklar›n eriflemeyece¤i bir yerde tutunuz ve cihazla
  oynamalar›na izin vermeyiniz. Çocuklar›n güç kablosunu çekmelerine izin vermeyiniz.
  Güç kablosunun tezgah kenar›ndan sarkmas›na izin vermeyiniz.
  4. Güç kablosunun ar›zalanmas› halinde kablonun bir teknisyen taraf›ndan de¤ifltirilmesini
  sa¤lay›n›z.
  5. Cihaz› lütfen ›slak alanlarda kullanmay›n›z ya da suya sokmay›n›z.
  6. Ürününün tamam›n› suyla y›kamaya kalk›flmay›n›z.
  7. Cihaz içerisinde su yokken ya da su seviyesi MIN iflaretinin alt›ndayken çal›flt›r›ld›¤›
  takdirde ürünün kullan›m ömrü k›salacakt›r.
  8. Kettle sadece kendi taban ünitesi ile birlikte kullan›lmal›d›r.
Sinbo SK-2380

Ho bisogno di aiuto?

Numero di domande: 0

Hai domande sul Sinbo SK-2380 o hai bisogno di aiuto? Fai qui la tua domanda. Fornisci una descrizione chiara e completa del problema e della domanda. Più dettagli fornisci per il tuo problema e la tua domanda, più facile sarà per gli altri proprietari di Sinbo SK-2380 rispondere correttamente alla tua domanda.

Consulta qui gratuitamente il manuale per il Sinbo SK-2380. Il manuale rientra nella categoria Bollitore ed è stato valutato da 1 persone con una media di 9.9. Il manuale è disponibile nelle seguenti lingue: Italiano, Inglese, Turco, Croato. Hai domande sul Sinbo SK-2380 o hai bisogno di aiuto? Fai la tua domanda qui

Specifiche Sinbo SK-2380

Marca Sinbo
Modello SK-2380
Prodotto Bollitori
Lingua Italiano, Inglese, Turco, Croato
Tipo di file PDF

Manuali dei prodotti correlati

Bollitori Sinbo

ManualeD'uso.it

Stai cercando un manuale? ManualeD'uso.it farà in modo che tu possa trovare il manuale che stai cercando in un attimo. Il nostro database contiene più di 1 milione di manuali in formato PDF di oltre 10.000 marchi. Ogni giorno aggiungiamo i manuali più recenti in modo che sia sempre possibile trovare il prodotto che stai cercando. È molto semplice: basta digitare il marchio e il tipo di prodotto nella barra di ricerca e immediatamente visualizzerai gratuitamente il manuale di tua scelta online.

ManualeD'uso.it

© Copyright 2020 ManualeD'uso.it. Tutti I diritti riservati.

Utilizziamo i cookie per essere sicuri che tu possa avere la migliore esperienza sul nostro sito. Se continui ad utilizzare questo sito noi assumiamo che tu ne sia felice.

Leggi di più