Sinbo SK-2380 manuale

Visualizza qui il manuale gratuito del Sinbo SK-2380. Hai letto il manuale, ma risponde alla tua domanda? Quindi fai la tua domanda su questa pagina ad altri proprietari del Sinbo SK-2380

- 3 -
ÖNEML‹ GÜVENL‹K UYARILARI
D‹KKAT
- Elektrik flokuna maruz kalmamak için kettle, elektrikli altl›k ya da kablo kesinlikle suya
sokulmamal›d›r.
- Kettle yaln›zca birlikte verilen ünitesiyle birlikte kullan›lmal›d›r. Altl›k ünitesini baflka
amaçlarla kullanmay›n›z.
- Yang›n tehlikesini önlemek için cihaz› patlay›c› ve/ya da yan›c› gazlar›n yak›n›nda
çal›flt›rmay›n›z.
- Oda s›cakl›¤› d›flar›daki k›fl s›cakl›¤› seviyelerine düflme ihtimali tafl›yorsa kettle kesinlikle
prize tak›l› b›rak›lmamal›d›r. S›f›r›n alt›ndaki s›cakl›klarda otomatik termostat s›f›rlanarak
›s›t›c› elemana güç gitmesine neden olabilir.
- Üretici, hatal› kullan›m nedeniyle meydana gelen hiçbir hasardan dolay› sorumlu
tutulamaz.
BU TAL‹MATI MUHAFAZA ED‹N‹Z
YALNIZCA EV ‹Ç‹ KULLANIMA YÖNEL‹KT‹R
TAfiIMA VE NAKL‹YE ESNASINDA
• Ürünü düflürmeyiniz,
• Darbelere maruz kalmamas›n› sa¤lay›n›z,
• S›k›flmamas›n›, ezilmemesini sa¤lay›n›z,
• Ambalaj üzerindeki iflaretlemelere uyunuz.
• Orjinal ambalajıyla taflımaya özen gösteriniz.
ÇEVRE VE ‹NSAN SA⁄LI⁄I
Çevre korumas›na siz de katk›da bulunabilirsiniz!
Lütfen yerel düzenlemelere uymay› unutmay›n: Çal›flmayan
elektrikli cihazlar›, uygun elden ç›karma merkezlerine götürün.
Kullanım sırasında insan ve çevre sa¤lı¤ına tehlikeli veya zararlı olabilecek bir durum
söz konusu de¤ildir.
‹LK KULLANIMDAN ÖNCE
- Cihaz› düz bir zemin üzerine yerlefltiriniz, Cihaz› yerlefltirdi¤iniz yüzey metal olmamal›d›r.
- Her kaynatma döngüsünde temiz su kullanarak kettle içerisinde 4-5 kez su kaynat›n›z.
Bu suyu kullanmay›p dökünüz.
C‹HAZIN KULLANIMI
• Ba¤lantı veya Montajın Nasıl Yapılaca¤ını Gösterir fiema ile Ba¤lantı veya Montajın
Kimin Tarafından Yapılaca¤ına (tüketici, yetkili servis) iliflkin bilgiler
• Taban ünitesini temiz ve düz bir yüzey üzerine yerlefltiriniz.
• Güç kablosunun fiflini 220-240v alternatif ak›m bar›nd›ran prize ba¤lay›n›z. Kablonun
gergin durmad›¤›ndan emin olunuz ve prize yaln›zca bir tane elektrikli cihaz ba¤lay›n›z.

Vuoi sapere di Sinbo SK-2380?

Chiedi la domanda che hai sul Sinbo SK-2380 semplimente ad altri proprietari di prodotto qui. Assicurati di fornire una descrizione chiara ed asauriente del problema e della tua domanda. Migliore è la descrizione del tuo problema e della domanda, più facile è per gli altri proprietari del Sinbo SK-2380 fornirti una buona risposta.