Sinbo SK-2380

Sinbo SK-2380 manuale

(1)
 • - 3 -
  ÖNEML‹ GÜVENL‹K UYARILARI
  D‹KKAT
  - Elektrik flokuna maruz kalmamak için kettle, elektrikli altl›k ya da kablo kesinlikle suya
  sokulmamal›d›r.
  - Kettle yaln›zca birlikte verilen ünitesiyle birlikte kullan›lmal›d›r. Altl›k ünitesini baflka
  amaçlarla kullanmay›n›z.
  - Yang›n tehlikesini önlemek için cihaz› patlay›c› ve/ya da yan›c› gazlar›n yak›n›nda
  çal›flt›rmay›n›z.
  - Oda s›cakl›¤› d›flar›daki k›fl s›cakl›¤› seviyelerine düflme ihtimali tafl›yorsa kettle kesinlikle
  prize tak›l› b›rak›lmamal›d›r. S›f›r›n alt›ndaki s›cakl›klarda otomatik termostat s›f›rlanarak
  ›s›t›c› elemana güç gitmesine neden olabilir.
  - Üretici, hatal› kullan›m nedeniyle meydana gelen hiçbir hasardan dolay› sorumlu
  tutulamaz.
  BU TAL‹MATI MUHAFAZA ED‹N‹Z
  YALNIZCA EV ‹Ç‹ KULLANIMA YÖNEL‹KT‹R
  TAfiIMA VE NAKL‹YE ESNASINDA
  • Ürünü düflürmeyiniz,
  • Darbelere maruz kalmamas›n› sa¤lay›n›z,
  • S›k›flmamas›n›, ezilmemesini sa¤lay›n›z,
  • Ambalaj üzerindeki iflaretlemelere uyunuz.
  • Orjinal ambalajıyla taflımaya özen gösteriniz.
  ÇEVRE VE ‹NSAN SA⁄LI⁄I
  Çevre korumas›na siz de katk›da bulunabilirsiniz!
  Lütfen yerel düzenlemelere uymay› unutmay›n: Çal›flmayan
  elektrikli cihazlar›, uygun elden ç›karma merkezlerine götürün.
  Kullanım sırasında insan ve çevre sa¤lı¤ına tehlikeli veya zararlı olabilecek bir durum
  söz konusu de¤ildir.
  ‹LK KULLANIMDAN ÖNCE
  - Cihaz› düz bir zemin üzerine yerlefltiriniz, Cihaz› yerlefltirdi¤iniz yüzey metal olmamal›d›r.
  - Her kaynatma döngüsünde temiz su kullanarak kettle içerisinde 4-5 kez su kaynat›n›z.
  Bu suyu kullanmay›p dökünüz.
  C‹HAZIN KULLANIMI
  • Ba¤lantı veya Montajın Nasıl Yapılaca¤ını Gösterir fiema ile Ba¤lantı veya Montajın
  Kimin Tarafından Yapılaca¤ına (tüketici, yetkili servis) iliflkin bilgiler
  • Taban ünitesini temiz ve düz bir yüzey üzerine yerlefltiriniz.
  • Güç kablosunun fiflini 220-240v alternatif ak›m bar›nd›ran prize ba¤lay›n›z. Kablonun
  gergin durmad›¤›ndan emin olunuz ve prize yaln›zca bir tane elektrikli cihaz ba¤lay›n›z.

Vuoi sapere di Sinbo SK-2380?

manual_questions_numberofquestions 0

Chiedi la domanda che hai sul Sinbo SK-2380 semplimente ad altri proprietari di prodotto qui. Assicurati di fornire una descrizione chiara ed asauriente del problema e della tua domanda. Migliore è la descrizione del tuo problema e della domanda, più facile è per gli altri proprietari del Sinbo SK-2380 fornirti una buona risposta.

Visualizza qui il manuale gratuito del Sinbo SK-2380. Hai letto il manuale, ma risponde alla tua domanda? Quindi fai la tua domanda su questa pagina ad altri proprietari del Sinbo SK-2380

Specifiche

Marca Sinbo
Modello SK-2380
Prodotto Bollitori
Lingua Italiano, Inglese, Turco, Croato
Tipo di file PDF

In vendita su

  Relaterade produkter

  Bollitori Sinbo

  manual_uploadmanual_title

  manual_uploadmanual_description