Sony D-NF007

Sony D-NF007 manuale

 • D-NF007_2-649-856-21(1)_NL.IT.PT.SE.FI
  FM/AM
  Portable CD Player
  Gebruiksaanwijzing / Instruzioni per l’uso / Manual de instruções /
  Bruksanvisning / Käyttöohjeet
  2-649-856-21 (1)
  ©2005 Sony Corporation Printed in China
  “WALKMAN” is a registered trademark of Sony Corporation to represent Headphone Stereo products.
  is a trademark of Sony Corporation.
  Printed on 100 % recycled
  paper using VOC (Volatile
  Organic Compound)-free
  vegetable oil based ink.
  PRESET LOCAL MONO
  Geluidsstand
  Modo audio
  Modo de som
  Tracknummer/voorinstelnummer
  Numero di brano/Numero di preselezione
  Número da faixa/Número programado
  Speelduur/frequentie
  Tempo di riproduzione/Frequenza
  Tempo de reprodução/Frequência
  MONO
  *De toets is voorzien van een voelstip. / Il tasto dispone di un punto tattile. / O botão tem um ponto em relevo.
  Display / Display / Visor
  *(afspelen/onderbreken)
  (riproduzione/pausa)
  (reproduzir/pausa) / ENTER
  DC IN 4.5 V
  (hoofdtelefoon) aansluiting
  Presa (cuffie)
  Tomada (auscultadores)
  (stoppen) (arresto)
  (parar)•RADIO OFF
  HOLD (achterkant) (parte posteriore)
  (parte posterior)
  VOL +*/–
  naar een stopcontact
  a una presa di rete CA
  a uma tomada de CA
  Netspanningsadapter/Alimentatore CA/
  Transformador de CA
  Hoofdtelefoon
  Cuffie
  Auscultadores
  SOUND/AVLS
  / (groep) (gruppo)
  (grupo) –/+•TUNE –/+
  P MODE/
  OPEN
  RADIO ON/BAND
  LOCAL
  Groepsaanduiding
  Indicatore di gruppo
  Indicador de grupo
  Nederlands
  WAARSCHUWING
  Stel het toestel niet bloot aan regen of vocht om het risiko van
  brand of een electrische schok te verlagen.
  Installeer het apparaat niet in een krappe, omsloten ruimte zoals
  een boekenrek of een inbouwkast.
  Om de kans op brand te verkleinen mag u de ventilatieopeningen
  van het apparaat niet blokkeren met een krant, tafelkleed, gordijn,
  enz. Plaats ook geen brandende kaarsen op het apparaat.
  Om de kans op brand of een elektrische schok te verkleinen, mag u
  geen voorwerpen met een vloeistof erin , zoals een bloemenvaas, op
  het apparaat zetten.
  In sommige landen gelden wettelijke voorschriften met betrekking
  tot de afvoer van de batterij waarmee dit toestel wordt gevoed.
  Raadpleeg hiervoor de lokale instanties.
  De geldigheid van het CE-keurmerk is beperkt tot de landen waar
  dit keurmerk wettelijk moet worden nageleefd, hoofdzakelijk in
  EER (Europese Economische Ruimte).
  Verwijdering van oude elektrische en elektronische
  apparaten (Toepasbaar in de Europese Unie en andere
  Europese landen met gescheiden ophaalsystemen)
  Het symbool op het product of op de verpakking
  wijst erop dat dit product niet als huishoudelijk
  afval mag worden behandeld. Het moet echter naar
  een plaats worden gebracht waar elektrische en
  elektronische apparatuur wordt gerecycled. Als u
  ervoor zorgt dat dit product op de correcte manier
  wordt verwijderd, voorkomt u voor mens en milieu
  negatieve gevolgen die zich zouden kunnen
  voordoen in geval van verkeerde afvalbehandeling. De recycling
  van materialen draagt bij tot het vrijwaren van natuurlijke bronnen.
  Voor meer details in verband met het recyclen van dit product,
  neemt u contact op met de gemeentelijke instanties, het bedrijf of
  de dienst belast met de verwijdering van huishoudafval of de winkel
  waar u het product hebt gekocht.
  Dit betreft de accessoires: hoofdtelefoon
  Discs die op deze CD-speler
  kunnen worden afgespeeld
  Audio-CD’s
  (CD’s in CD-DA-indeling)
  MP3-CD’s
  (CD-R/CD-RW waarop audiogegevens,
  gecomprimeerd in de MP3-indeling, zijn opgenomen)*
  * Alleen discs met de indeling ISO 9660 Level 1/2 en de extensie-
  indeling Joliet kunnen worden afgespeeld.
  Deze CD-speler kan de volgende bitsnelheden en
  bemonsteringsfrequenties afspelen. Tevens kunnen VBR-bestanden
  (Variable Bit Rate) worden afgespeeld.
  Bitsnelheden
  Bemonsterings-
  frequenties
  MPEG-1 Layer3 32 – 320 kbps 32/44,1/48 kHz
  MPEG-2 Layer3 8 – 160 kbps 16/22,05/24 kHz
  MPEG-2.5 Layer3 8 – 160 kbps 8/11,025/12 kHz
  MP3-CD’s
  Het aantal bruikbare groepen en bestanden
  Maximumaantal groepen: 256
  Maximumaantal bestanden: 512
  Afspeelvolgorde
  De afspeelvolgorde is afhankelijk van de manier waarop u MP3-
  bestanden op de disc hebt opgenomen. In het volgende voorbeeld
  worden bestanden afgespeeld van 1 tot en met 7.
  MP3 Groep
  Bestand
  (Maximumaantal directory-niveaus: 8)
  Opmerkingen
  Afhankelijk van de kwaliteit van de disc en/of de staat van het
  opnameapparaat, kan het enige tijd duren voordat het afspelen
  wordt gestart. Het is ook mogelijk dat het afspelen helemaal niet
  wordt gestart.
  Sla op een disc met MP3-bestanden geen bestanden met andere
  indelingen op en maak geen onnodige mappen.
  Voeg altijd de bestandsextensie "mp3" toe aan de bestandsnaam.
  Als u de extensie "mp3" toevoegt aan een ander bestand dan een
  MP3-bestand, herkent de speler het bestand echter niet goed.
  Bij het comprimeren van een bron in een MP3-bestand, kunt u
  de compressieparameters het beste instellen op "44,1 kHz", "128
  kbps" en "Constant Bit Rate".
  Als u met maximale capaciteit wilt opnemen, moet u de
  schrijfsoftware instellen op “halting of writing”.
  D-NF007
  GROUP
  MP3-aanduiding
  Indicatore MP3
  Indicador de MP3
  Afspeelstand
  Modo di riproduzione
  Modo de reprodução
  Resterende batterijduur
  Capacità residua delle pile
  Indicação de carga residual
  PRESET
  Band
  Banda
  Banda
  Stroombronnen
  De batterijen (niet bijgeleverd) gebruiken
  1 Verschuif OPEN om het deksel van de speler te openen. Open
  vervolgens het deksel van de batterijhouder in de CD-speler.
  2 Plaats twee LR6-alkalinebatterijen (AA-formaat) waarbij u
  laat samenvallen met de bijbehorende afbeelding in de CD-
  speler. Sluit vervolgens het deksel tot dit vastklikt. Plaats eerst
  de -pool in het vak (voor beide batterijen).
  Levensduur van de batterij* (uren bij benadering)
  (Als de CD-speler op een vlakke en stabiele ondergrond staat.)
  De speelduur is afhankelijk van de manier waarop u de CD-speler
  gebruikt.
  Bij gebruik van twee Sony-alkalinebatterijen LR6 (SG)
  (gefabriceerd in Japan)
  G-PROTECTION G-on G-off
  Audio-CD 16 11
  MP3-CD (opgenomen met 128 kbps) 23 23
  RADIO ON 35
  * Gemeten volgens de JEITA-norm (Japan Electronics and
  Information Technology Industries Association).
  De indicatorsegmenten van geven de resterende
  batterijlading bij benadering aan. Eén segment duidt niet altijd
  een vierde van de batterijlading aan.
  De netspanningsadapter gebruiken
  Sluit de netspanningsadapter aan, zoals in de afbeelding wordt
  aangegeven.
  Een CD afspelen
  1 Verschuif OPEN om het deksel te openen en plaats de CD op de
  draaipen. Sluit het deksel.
  2 Druk op .
  Als u vanaf de eerste track wilt afspelen, houdt u ingedrukt tot
  het afspelen wordt gestart terwijl de CD-speler in de stopstand staat.
  Wilt u doorgaan naar de volgende/vorige groepen*, dan drukt u
  eerst op GROUP en vervolgens op + of –.
  *Alleen MP3-CD
  U kunt met deze CD-speler CD-R’s/CD-RW’s afspelen die
  zijn opgenomen met de indeling Compact Disc Digital Audio
  (audio-CD). De afspeelmogelijkheden kunnen verschillen,
  afhankelijk van de kwaliteit van de disc en de status van het
  opnameapparaat.
  Dit product is ontworpen voor het afspelen van discs die
  voldoen aan de CD-norm (Compact Disc). Onlangs hebben
  platenmaatschappijen muziekdiscs op de markt gebracht die
  zijn gecodeerd met copyright-beveiligingstechnologieën.
  Houd er rekening mee dat sommige van deze discs niet
  voldoen aan de CD-norm en wellicht niet met dit product
  kunnen worden afgespeeld.
  Afhankelijk van de CD kan deze speler een totaalaantal
  bestanden weergeven waarin zowel afspeelbare als niet-
  afspeelbare bestanden zijn opgenomen. Aangezien de speler
  echter de niet-afspeelbare bestanden automatisch overslaat,
  worden alleen de afspeelbare bestanden afgespeeld.
  Bericht over DualDiscs
  Een DualDisc is een tweezijdige disc, waarop aan de ene kant
  DVD-materiaal is opgenomen en aan de andere kant digitaal
  audiomateriaal. Echter, aangezien de kant met het audiomateriaal
  niet voldoet aan de Compact Disc (CD)-norm, wordt een juiste
  weergave op dit apparaat niet gegarandeerd.
  Digitale MEGA BASS-functie
  Druk tijdens het afspelen herhaaldelijk op SOUND/AVLS om
  "SND 1" of "SND 2" te selecteren.
  Wordt het geluid vervormd, dan moet u het volume lager zetten.
  Terwijl u naar de radio luistert, is deze functie niet beschikbaar.
  AVLS-functie*
  *Automatic Volume Limiter System
  Houd SOUND/AVLS ingedrukt.
  Als "AVLS" drie keer knippert, is de functie ingeschakeld.
  Knippert "AVLS" één keer, dan is de functie uitgeschakeld.
  U kunt deze functie ook gebruiken terwijl u naar de radio luistert.
  AMS*/zoekfunctie
  *Automatic Music Sensor
  Naar het begin van de vorige/huidige/volgende/daaropvolgende
  track(s) gaan: druk herhaaldelijk op /.
  Snel vooruit-/terugspoelen: houd / ingedrukt.
  Afspeelstanden
  Druk tijdens het afspelen herhaaldelijk op P MODE/ :
  geen aanduiding (normaal afspelen) " (groep afspelen)"*
  "1" (één track afspelen) "SHUF" (in willekeurige volgorde
  afspelen)
  Als u de geselecteerde afspeelstand wilt herhalen, houdt u
  P MODE/ ingedrukt tot " " wordt weergegeven.
  *
  Alle bestanden in de geselecteerde groep worden één keer afgespeeld.
  Alleen MP3-CD.
  G-PROTECTION-functie
  De functie biedt beveiliging tegen het overslaan van geluid bij
  actief gebruik.*
  De standaardinstelling is "G-on". Als u "G-off" wilt selecteren,
  drukt u op terwijl u in de stopstand ingedrukt houdt.
  Selecteer "G-off" voor CD-geluid van hoge kwaliteit.
  * Geluid kan overslaan: als de CD-speler doorlopend wordt
  blootgesteld aan sterkere schokken dan verwacht; als er een
  vuile of gekraste CD wordt afgespeeld; als u CD-R’s/CD-RW’s
  van slechte kwaliteit gebruikt; of als er een probleem is met het
  opnameapparaat of de software.
  De radio beluisteren
  1 Druk op RADIO ON/BAND om de radio in te schakelen.
  Als "PRESET" in het display wordt weergegeven, drukt u op
  P MODE/ tot "PRESET" uit het display verdwijnt.
  2 Druk op RADIO ON/BAND tot de gewenste band wordt
  weergegeven.
  Wanneer u op de toets drukt, wordt het display als volgt gewijzigd:
  FM AM
  3 Druk op TUNE + of – om af te stemmen op de gewenste zender
  en pas het volume aan.
  De radio uitschakelen
  Druk op • RADIO OFF.
  Snel afstemmen op een zender
  Houd TUNE + of – in stap 3 ingedrukt tot de cijfers voor de
  frequentie veranderen in het display. De CD-speler controleert
  automatisch de radiofrequenties en stopt als een duidelijke zender
  wordt gevonden.
  De ontvangst van uitzendingen verbeteren
  Voor FM rolt u het hoofdtelefoonsnoer uit.
  Hoofdtelefoon
  Voor AM moet u de positie van de CD-speler aanpassen.
  Opmerking
  Laat de hoofdtelefoon aangesloten op de aansluiting van de CD-
  speler. Het hoofdtelefoonsnoer functioneert als FM-antenne.
  Als de FM-uitzending moeilijk hoorbaar is
  wegens storing door sterke radiogolven
  1 Druk op SOUND/AVLS terwijl u naar de FM-uitzending luistert.
  "LOCAL" gaat knipperen.
  2 Druk op /ENTER binnen 10 seconden nadat u de vorige
  bewerking hebt uitgevoerd.*
  "LOCAL" houdt op met knipperen.
  * Als "LOCAL" uit het display verdwijnt, begint u opnieuw
  vanaf stap 1.
  Als u de instelling LOCAL wilt annuleren, drukt u op SOUND/
  AVLS. Druk vervolgens op /ENTER tot "LOCAL" uit het
  display verdwijnt.
  Als de FM-uitzending moeilijk hoorbaar is
  wegens slechte ontvangst
  1 Druk op SOUND/AVLS terwijl u naar de FM-uitzending luistert.
  "LOCAL" gaat knipperen.
  2 Druk nogmaals op SOUND/AVLS.
  "MONO" gaat knipperen.
  3 Druk op /ENTER binnen 10 seconden nadat u de vorige
  bewerking hebt uitgevoerd.*
  "MONO" houdt op met knipperen.
  * Als "MONO" uit het display verdwijnt, begint u opnieuw vanaf
  stap 1.
  Als u de instelling MONO wilt annuleren, drukt u twee keer op
  SOUND/AVLS. Druk vervolgens op /ENTER tot "MONO" uit
  het display verdwijnt.
  Radiozenders vooraf instellen
  U kunt maximaal 30 zenders vooraf instellen: 20 voor FM en 10
  voor AM.
  1 Terwijl u naar de radio luistert, drukt u op P MODE/ om de
  voorinstelmodus te openen.
  "PRESET" wordt in het display weergegeven.
  2 Druk herhaaldelijk op TUNE + of – tot het gewenste
  voorinstelnummer in het display wordt weergegeven.
  3 Houd P MODE/ ingedrukt tot "PRESET" gaat knipperen in
  het display.
  Vanaf deze stap moet u elke volgende bewerking starten binnen
  30 seconden nadat u de vorige bewerking hebt uitgevoerd. Als
  "
  PRESET
  "
  ophoudt met knipperen, begint u opnieuw vanaf stap 3.
  4 Druk herhaaldelijk op TUNE + of – om af te stemmen op de
  gewenste zender.
  5 Druk op /ENTER.
  Alle voorkeurzenders annuleren
  1 Terwijl de radio is uitgeschakeld en het afspelen van CD’s is
  gestopt, drukt u op RADIO ON/BAND terwijl u ingedrukt
  houdt.
  "CLEAr" gaat knipperen.
  2 Druk op /ENTER.
  Voorkeurzenders
  beluisteren
  1 Druk op RADIO ON/BAND om de band te selecteren.
  2 Als "PRESET" niet in het display wordt weergegeven, drukt u
  op P MODE/ om de voorinstelmodus te openen.
  "PRESET" wordt in het display weergegeven.
  3
  Druk op TUNE + of – om af te stemmen op een opgeslagen zender.
  Voorzorgsmaatregelen
  Veiligheid
  Mocht er een klein voorwerp of vloeistof in de CD-speler
  terechtkomen, verbreek dan de aansluiting op het stopcontact en
  laat het toestel eerst door een deskundige nakijken alvorens het
  weer in gebruik te nemen.
  Steek geen vreemde voorwerpen in de DC IN 4.5 V (externe
  voedingsingang) aansluiting.
  Betreffende de spanningsbronnen
  Koppel alle spanningsbronnen los wanneer de CD-speler langere
  tijd niet wordt gebruikt.
  Betreffende de netspanningsadapter
  Gebruik alleen de bijgeleverde
  netspanningsadapter. Als er geen
  netspanningsadapter bij de speler wordt
  geleverd, gebruikt u de netspanningsadapter
  AC-E45HG*. Gebruik geen andere
  netspanningsadapter. Dit kan een storing
  veroorzaken.
  * Niet beschikbaar in Australië en bepaalde
  andere gebieden. Raadpleeg de handelaar
  voor meer informatie.
  Polariteit van de
  aansluiting
  Raak de netspanningsadapter niet aan met natte handen.
  Sluit de netspanningsadapter aan op een gemakkelijk toegankelijk
  stopcontact. Als u een afwijking van de netspanningsadapter
  waarneemt, moet u deze onmiddellijk uit het stopcontact halen.
  Droge batterijen
  Gooi geen batterijen in het vuur.
  Draag geen batterijen samen met muntstukken of andere metalen
  voorwerpen. Wanneer de plus- en minpolen van de batterij per
  ongeluk in contact komen met metalen voorwerpen kan warmte
  worden geproduceerd.
  Meng geen nieuwe batterijen met oude batterijen.
  Gebruik geen verschillende types batterijen samen.
  Verwijder de batterijen wanneer u ze gedurende lange tijd niet
  gebruikt.
  Mocht er batterijlekkage optreden, maak dan de batterijhouder
  helemaal schoon voor u nieuwe batterijen plaatst. Indien er
  vloeistof op uw lichaam terechtkomt, spoel dat dan grondig af.
  Betreffende de CD-speler
  Houd de lens van de CD-speler schoon en raak ze niet aan. Als
  u dit toch doet, kan de lens beschadigd en de werking van het
  toestel verstoord raken.
  Plaats geen zware voorwerpen op de CD-speler. De CD-speler en
  de CD kunnen hierdoor worden beschadigd.
  Zet de CD-speler niet in de buurt van warmtebronnen of op
  een plaats waar deze wordt blootgesteld aan direct zonlicht,
  overmatige hoeveelheden stof of zand, vocht, regen, mechanische
  schokken, oneffenheden of in een auto met gesloten ruiten.
  Als de CD-speler de radio- of televisie-ontvangst stoort, moet u
  de speler uitzetten en verder van de radio of de televisie af zetten.
  Discs met afwijkende vormen (b.v. hart, vierkant, ster) kunnen
  niet met deze CD-speler worden afgespeeld. Indien u dat toch
  doet, kan de CD-speler worden beschadigd. Gebruik dergelijke
  discs niet.
  Betreffende de hoofdtelefoon
  Verkeersveiligheid
  Draag geen hoofdtelefoon als u een auto of enig ander voertuig
  bestuurt en evenmin op de fiets. Dit kan leiden tot gevaarlijke
  verkeerssituaties en is in veel landen wettelijk verboden. Het
  kan bovendien gevaarlijk zijn muziek met een hoog volume te
  beluisteren als u zich op straat bevindt, vooral op oversteekplaatsen.
  Let altijd heel goed op in potentieel gevaarlijke situaties en zet
  eventueel het toestel uit.
  Voorkom oorletsel
  Zet de muziek in de hoofdtelefoon niet te hard. Oorspecialisten
  adviseren tegen het voortdurend en zonder onderbreking beluisteren
  van harde muziek. Hoort u een hoog geluid in uw oren, draai dan
  het volume omlaag of zet het toestel uit.
  Houd rekening met anderen
  Houd de geluidsterkte op een redelijk niveau. U kunt dan geluiden
  van buitenaf nog steeds horen terwijl u tegelijkertijd rekening houdt
  met de mensen om u heen.
  De aansluitingen reinigen
  Als de aansluitingen vuil worden, kunt u geen geluid meer horen.
  Reinig de aansluitingen regelmatig met een droge, zachte doek.
  Verhelpen van storingen
  Als het probleem na het uitvoeren van de onderstaande controles
  blijft optreden, moet u contact opnemen met uw plaatselijke Sony-
  handelaar.
  "Hold" verschijnt in het display als u op een toets drukt en de
  CD wordt niet afgespeeld.
  De toetsen zijn vergrendeld. Schuif de HOLD schakelaar terug.
  Het volume wordt niet verhoogd, zelfs niet als u herhaaldelijk
  op VOL + drukt.
  Houd SOUND/AVLS ingedrukt tot "AVLS" één keer knippert en
  u de AVLS-functie kunt annuleren.
  De CD-speler functioneert niet goed.
  Er is vocht gecondenseerd. Laat de speler enige uren staan tot het
  vocht is verdampt.
  Hoewel het bestandsnummer wordt weergegeven, slaat de
  speler het bestand over en speelt het niet af.
  Er is een bestand op de CD opgenomen met een indeling die niet
  op deze speler kan worden afgespeeld.
  Technische gegevens
  CD-speler
  Systeem
  Compact disc digitaal audiosysteem
  Laserdiode-eigenschappen
  Emissieduur: continu
  Laseruitgangsvermogen: minder dan 44,6 µW (Deze waarde voor het
  uitgangsvermogen is gemeten op een afstand van 200 mm van het
  lensoppervlak van het optische blok met een opening van 7 mm).
  Radio
  Frequentiebereik
  FM: 87,5 - 108,0 MHz
  AM: 531 - 1 602 kHz
  Antennes
  FM: hoofdtelefoonsnoer als antenne
  AM: ingebouwde ferrietstaafantenne
  Algemeen
  Voeding
  Twee LR6 (AA) batterijen: 1,5 V DC × 2
  Netspanningsadapter (DC IN 4.5 V aansluiting):
  220 V, 50 Hz (Model voor China)
  120 V, 60 Hz (Model voor Mexico)
  Afmetingen (b/h/d) (zonder uitstekende onderdelen en
  bedieningselementen)
  Ongeveer 139,8 × 28,8 × 139,8 mm
  Gewicht (zonder accessoires)
  Ong. 219 g
  Gebruikstemperatuur
  5°C - 35°C
  MPEG Layer-3 audio-codeertechnologie en -patenten gebruikt
  onder licentie van Fraunhofer IIS en Thomson.
  Wijzigingen in ontwerp en technische gegevens voorbehouden
  zonder voorafgaande kennisgeving.
  Bijgeleverde accessoires
  Netspanningsadapter (1) (niet geleverd bij het model voor het
  Verenigd Koninkrijk)
  Hoofdtelefoon (1)
  Italiano
  Si dichiara che l’apparecchio è stato fabbricato in
  conformità all’art. 2, Comma 1 del D.M. 28.08.1995 n. 548.
  AVVERTENZA
  Per ridurre il rischio di incendi o scosse elettriche, non esporre
  questo apparecchio alla pioggia o all’umidità.
  Non installare l’apparecchio in uno spazio chiuso, come una
  libreria o un mobiletto.
  Per ridurre il rischio di incendi, non coprire le aperture per la
  ventilazione dell’apparecchio con giornali, tovaglie, tende, ecc. e
  non mettere le candele accese sull’apparecchio.
  Per ridurre il rischio di incendi o scosse elettriche, non mettere
  sull’apparecchio degli oggetti che contengono liquidi, come i vasi.
  In alcuni paesi potrebbero essere in vigore norme specifiche per
  lo smaltimento delle batterie utilizzate per alimentare questo
  apparecchio. Per ulteriori informazioni, rivolgersi alle autorità locali.
  La validità del contrassegno CE è limitata solo ai paesi in cui
  è legalmente in vigore, principalmente nei paesi SEE (spazio
  economico europeo).
  Trattamento del dispositivo elettrico od elettronico a fine
  vita (applicabile in tutti i paesi dell’Unione Europea e in
  altri paesi europei con sistema di raccolta differenziata)
  Questo simbolo sul prodotto o sulla confezione
  indica che il prodotto non deve essere considerato
  come un normale rifiuto domestico, ma deve invece
  essere consegnato ad un punto di raccolta appropriato
  per il riciclo di apparecchi elettrici ed elettronici.
  Assicurandovi che questo prodotto sia smaltito
  correttamente, voi contribuirete a prevenire potenziali
  conseguenze negative per l’ambiente e per la salute che
  potrebbero altrimenti essere causate dal suo smaltimento inadeguato.
  Il riciclaggio dei materiali aiuta a conservare le risorse naturali.
  Per informazioni più dettagliate circa il riciclaggio di questo
  prodotto, potete contattare l’ufficio comunale, il servizio locale di
  smaltimento rifiuti oppure il negozio dove l’avete acquistato.
  Applicabile ai seguenti accessori: cuffie
  Dischi riproducibili con il
  presente lettore CD
  CD audio
  (CD formato CD-DA)
  CD MP3
  (CD-R/CD-RW su cui sono registrati dati audio
  compressi nel formato MP3)*
  * È possibile riprodurre solo dischi con estensione di formato ISO
  9660 Livello 1/2 e Joliet.
  Di seguito sono indicate le velocità bit e le frequenze di campionamento
  riproducibili mediante il presente lettore CD. È inoltre possibile
  riprodurre file VBR (Variable Bit Rate, velocità bit variabile).
  Velocità bit
  Frequenze di
  campionamento
  MPEG-1 Layer3 32 – 320 kbps 32/44,1/48 kHz
  MPEG-2 Layer3 8 – 160 kbps 16/22,05/24 kHz
  MPEG-2.5 Layer3 8 – 160 kbps 8/11,025/12 kHz
  CD MP3
  Numero di gruppi e file utilizzabili
  Numero massimo di gruppi: 256
  Numero massimo di file: 512
  Ordine di riproduzione
  L’ordine di riproduzione potrebbe variare in base al metodo
  impiegato per la registrazione dei file MP3 sul disco. Nel seguente
  esempio, i file sono riprodotti nell’ordine da 1 a 7.
  MP3 Gruppo
  File
  (Numero massimo di livelli di directory: 8)
  Note
  In base alla qualità del disco e/o delle condizioni del dispositivo
  di registrazione, potrebbero trascorrere alcuni istanti prima
  che la riproduzione venga avviata. È inoltre possibile che la
  riproduzione non venga affatto avviata.
  Sui dischi contenenti file MP3, non salvare file in altri formati e
  non creare cartelle che non siano necessarie.
  Accertarsi di aggiungere l’estensione “mp3” al nome del file.
  Tuttavia, aggiungendo l’estensione “mp3” ad un file diverso da
  MP3, il lettore non sarà in grado di riconoscerlo correttamente.
  Per comprimere una sorgente in un file MP3, si consiglia di
  impostare i parametri di compressione su “44,1 kHz”, “128 kbps”
  e “Velocità bit costante”.
  Per eseguire la registrazione fino alla capacità massima, impostare
  il software di scrittura su “halting of writing”.
  Fonti di alimentazione
  Per utilizzare le pile (non in dotazione)
  1
  Fare scorrere OPEN per aprire il coperchio del lettore, quindi
  aprire il coperchio dello scomparto pile all’interno del lettore CD.
  2 Inserire due pile alcaline LR6 (formato AA) facendo
  corrispondere il simbolo al diagramma all’interno del lettore
  CD, quindi chiudere il coperchio finché non scatta in posizione.
  Inserire prima l’estremità di entrambe le pile.
  Durata delle pile* (ore approssimative)
  La durata indicata si riferisce all’uso del lettore CD su una
  superficie piatta e stabile.
  Il tempo di riproduzione varia in base al modo in cui il lettore CD
  viene utilizzato.
  Se vengono utilizzate due pile alcaline Sony LR6 (SG)
  (prodotte in Giappone)
  G-PROTECTION G-on G-off
  CD audio 16 11
  CD MP3 (registrato a 128 kbps) 23 23
  RADIO ON 35
  * Valori misurati in base agli standard JEITA (Japan Electronics and
  Information Technology Industries Association).
  Le barre dell’indicatore mostrano solo indicativamente la
  capacità residua delle pile. Ogni barra non indica necessariamente
  un quarto della carica delle pile.
  Per utilizzare l’alimentatore CA
  Collegare l’alimentatore CA come illustrato.
  Riproduzione di un CD
  1 Fare scorrere OPEN per aprire il coperchio, quindi inserire il CD
  sul perno e richiudere il coperchio.
  2 Premere .
  Per avviare la riproduzione dal primo brano, tenere premuto
  con il lettore nel modo di arresto finché la riproduzione non
  viene avviata.
  Per passare ai gruppi* successivi/precedenti, premere prima
  GROUP, quindi premere + o –.
  *Solo CD MP3
  Il presente lettore CD è in grado di riprodurre CD-R/CD-RW
  registrati nel formato Compact Disc Digital Audio (CD audio),
  tuttavia la capacità di riproduzione può variare a seconda
  della qualità del disco e delle condizioni dell’apparecchio di
  registrazione.
  Questo prodotto è stato progettato per la riproduzione di dischi
  conformi allo standard CD (Compact Disc). Di recente, alcune
  case discografiche hanno lanciato sul mercato vari dischi
  musicali codificati mediante le tecnologie di protezione del
  copyright. Si noti che alcuni di tali dischi non sono conformi
  allo standard CD e pertanto, potrebbero non essere riprodotti
  dall’apparecchio.
  A seconda del CD, è possibile che il presente lettore visualizzi
  un numero totale di file comprendente sia i file riproducibili
  che quelli non riproducibili. Tuttavia, poiché il lettore salta
  automaticamente i file non riproducibili, verranno riprodotti
  solo quelli riproducibili.
  Nota sui DualDisc
  Un DualDisc è un disco a due lati che abbina materiale registrato su
  DVD su un lato e materiale audio digitale sull’altro. Tuttavia, poiché
  il lato del materiale audio non è conforme allo standard del Compact
  Disc (CD), la riproduzione su questo prodotto non è garantita.
  Funzione MEGA BASS digitale
  Durante la riproduzione, premere più volte SOUND/AVLS per
  selezionare “SND 1” o “SND 2”.
  Se l’audio risulta distorto, abbassare il volume.
  Durante l’ascolto della radio, questa funzione è disattivata.
  Funzione AVLS*
  *Automatic Volume Limiter System, sistema di
  limitazione automatica del volume
  Tenere premuto SOUND/AVLS.
  Se “AVLS” lampeggia tre volte, significa che la funzione è attivata.
  Se “AVLS” lampeggia una volta, significa che la funzione è disattivata.
  Questa funzione può essere utilizzata anche durante l’ascolto della
  radio.
  Funzione AMS*/di ricerca
  *
  Automatic Music Sensor, sensore musicale automatico
  Per individuare l’inizio del brano precedente/corrente/successivo,
  premere più volte /.
  Per ricercare rapidamente all’indietro/in avanti, tenere premuto
  /.
  Funzione relativa ai modi di riproduzione
  Durante la riproduzione, premere più volte P MODE/ :
  nessuna indicazione (riproduzione normale) (riproduzione
  di gruppi)”* “1”(riproduzione di un singolo brano)
  “SHUF”(riproduzione in ordine casuale)
  Per ripetere il modo di riproduzione selezionato, tenere premuto
  P MODE/ finché non viene visualizzato “ ”.
  * Tutti i file del gruppo selezionato vengono riprodotti una volta.
  Solo CD MP3.
  Funzione G-PROTECTION
  Questa funzione consente di ottenere un’adeguata protezione da
  salti nell’audio durante l’uso in movimento.*
  L’impostazione predefinita è “G-on”. Per selezionare “G-off”,
  premere e contemporaneamente durante il modo di arresto.
  Per usufruire di un’elevata qualità audio, impostare su “G-off”.
  * È possibile che l’audio salti se il lettore CD viene sottoposto a urti
  continui più forti del previsto; se viene riprodotto un CD sporco o
  graffiato; se vengono utilizzati CD-R/CD-RW di qualità scadente
  oppure se vi sono problemi con il dispositivo di registrazione o
  con il software applicativo.
  Ascolto della radio
  1 Premere RADIO ON/BAND per attivare la radio.
  Se sul display viene visualizzato “PRESET”, premere P MODE/
  per fare scomparire “PRESET” dal display.
  2 Premere RADIO ON/BAND fino a quando la banda desiderata
  non viene visualizzata.
  Ad ogni pressione del tasto, il display cambia come segue:
  FM AM
  3 Premere TUNE + o – per sintonizzarsi sulla stazione desiderata,
  quindi regolare il volume.
  Spegnimento della radio
  Premere • RADIO OFF.
  Sintonizzazione rapida delle stazioni
  Tenere premuto TUNE + o – al punto 3 fino a quando le cifre
  della frequenza non iniziano a cambiare sul display. Il lettore CD
  avvia automaticamente la ricerca delle frequenze radiofoniche che
  si arresta non appena viene individuata una stazione con segnale
  chiaro.
  Come migliorare la ricezione radiofonica
  Per la banda FM, estendere il cavo delle cuffie.
  Cuffie
  Per la banda AM, cambiare la posizione del lettore CD stesso.
  Nota
  Assicurarsi di tenere le cuffie collegate alla presa del lettore CD.
  Il cavo delle cuffie funge infatti da antenna FM.
  Se la trasmissione FM è disturbata da
  interferenze prodotte da forti onde radio
  1 Durante l’ascolto di trasmissioni FM, premere SOUND/AVLS.
  L’indicazione “LOCAL” lampeggia.
  2 Premere /ENTER entro 10 secondi dal termine
  dell’operazione precedente.*
  “LOCAL” smette di lampeggiare.
  * Se “LOCAL” scompare dal display, eseguire la procedura a
  partire dal punto 1.
  Per annullare l’impostazione LOCAL, premere SOUND/AVLS,
  quindi /ENTER in modo che l’indicazione “LOCAL” scompaia
  dal display.
  Se la trasmissione FM è disturbata a causa di
  problemi di ricezione
  1 Durante l’ascolto di trasmissioni FM, premere SOUND/AVLS.
  L’indicazione “LOCAL” lampeggia.
  2 Premere di nuovo SOUND/AVLS.
  L’indicazione “MONO” lampeggia.
  3 Premere /ENTER entro 10 secondi dal termine
  dell’operazione precedente.*
  “MONO” smette di lampeggiare.
  * Se “MONO” scompare dal display, eseguire la procedura a
  partire dal punto 1.
  Per annullare l’impostazione MONO, premere SOUND/AVLS,
  quindi /ENTER in modo che l’indicazione “MONO” scompaia
  dal display.
  Preselezione delle stazioni
  radiofoniche
  È possibile preselezionare un massimo di 30 stazioni: 20 per la
  banda FM e 10 per la banda AM.
  1 Durante l’ascolto della radio, premere P MODE/ per
  impostare il modo di preselezione.
  Sul display viene visualizzata l’indicazione “PRESET”.
  2 Premere più volte TUNE + o – fino a quando il numero di
  preselezione desiderato non viene visualizzato sul display.
  3 Tenere premuto P MODE/ fino a quando “PRESET” non
  lampeggia sul display.
  Da questo punto in poi, avviare l’operazione successiva entro 30
  secondi dal termine di quella precedente. Se “PRESET” smette
  di lampeggiare, eseguire la procedura a partire dal punto 3.
  4 Premere più volte TUNE + o – per sintonizzarsi sulla stazione
  desiderata.
  5 Premere /ENTER.
  Per annullare tutte le stazioni preselezionate
  1 Con la radio spenta e il lettore CD impostato sul modo di arresto,
  premere RADIO ON/BAND tenendo premuto .
  L’indicazione “CLEAr” lampeggia.
  2 Premere /ENTER.
  Riproduzione delle
  stazioni radiofoniche
  preselezionate
  1 Premere RADIO ON/BAND per selezionare la banda.
  2 Se sul display non viene visualizzata l’indicazione “PRESET”,
  premere
  P MODE/ per impostare il modo di preselezione.
  Sul display viene visualizzata l’indicazione “PRESET”.
  3 Premere TUNE + o – per sintonizzarsi su una stazione
  memorizzata.
  Precauzioni
  Sicurezza
  Se un qualsiasi oggetto liquido o solido dovesse penetrare
  all’interno del lettore CD, scollegarlo e farlo controllare da
  personale qualificato prima di usarlo nuovamente.
  Non inserire oggetti estranei nella presa DC IN 4.5 V (ingresso
  alimentazione esterna).
  Fonti di alimentazione
  Se si prevede di non utilizzare il lettore CD per un periodo di
  tempo prolungato, scollegare tutte le fonti di alimentazione dal
  lettore.
  Alimentatore CA
  Utilizzare unicamente l’alimentatore CA in
  dotazione. Se il lettore in uso non ne è dotato,
  utilizzare l’alimentatore CA AC-E45HG*.
  Non utilizzare altri tipi di alimentatore
  CA. Diversamente, si potrebbero verificare
  problemi di funzionamento.
  * Non disponibile in Australia e in alcune
  altre regioni. Per ulteriori informazioni,
  rivolgersi al proprio rivenditore.
  Polarità dello
  spinotto
  Non toccare l’alimentatore CA con le mani bagnate.
  Collegare l’alimentatore CA a una presa CA facilmente
  accessibile. In caso di funzionamento anormale dell’alimentatore
  CA, scollegarlo immediatamente dalla presa CA.
  Batterie a secco
  Non gettare le batterie nel fuoco.
  Non trasportare le batterie insieme a monete o ad altri oggetti
  metallici. Il contatto dei terminali positivo o negativo con oggetti
  metallici potrebbe sviluppare calore.
  Non usare batterie nuove con batterie vecchie.
  Non usare contemporaneamente tipi diversi di batterie.
  Se si prevede di non usare le batterie per un periodo di tempo
  prolungato, rimuoverle dall’apparecchio.
  In caso di perdite di elettrolita, asciugare ogni traccia di deposito
  dallo scomparto per le batterie e inserire delle batterie nuove.
  Se tracce di deposito entrano in contatto con la pelle, lavare
  accuratamente la parte.
  Lettore CD
  Mantenere la lente del lettore CD pulita e non toccarla. Altrimenti
  la lente potrebbe venire danneggiata e il lettore potrebbe non
  funzionare correttamente.
  Non collocare oggetti pesanti sul lettore CD onde evitare di
  danneggiare l’apparecchio e il CD.
  Non lasciare il lettore CD in prossimità di fonti di calore o in
  luoghi soggetti alla luce diretta del sole, a polvere o sabbia
  eccessiva, a umidità o pioggia, a urti meccanici. Collocare il
  lettore su superfici piane e non lasciarlo all’interno di un’auto con
  i finestrini chiusi.
  Se il lettore CD causa interferenze alla ricezione radio o
  televisiva, spegnere il lettore o posizionarlo lontano dalla radio o
  dal televisore.
  Con il presente lettore CD non è possibile riprodurre dischi dalle
  forme irregolari (ad esempio a forma di cuore, di quadrato e di
  stella). Non utilizzare dischi dalle forme irregolari onde evitare di
  danneggiare il lettore CD.
  Cuffie
  Sicurezza stradale
  Non usare le cuffie durante la guida di una bicicletta o di un qualunque
  mezzo motorizzato. Un comportamento simile potrebbe essere
  pericoloso per la circolazione ed è proibito in alcune aree. Inoltre
  potrebbe essere potenzialmente pericoloso usare le cuffie ad alto
  volume mentre si cammina, soprattutto in prossimità di attraversamenti
  pedonali. Prestare particolare attenzione o interrompere l’uso delle
  cuffie in situazioni potenzialmente pericolose.
  Prevenzione dei danni all’udito
  Evitare di usare le cuffie a volume elevato. Gli esperti dell’udito
  mettono in guardia contro un uso continuo, ad alto volume o
  prolungato. Se si manifesta un ronzio alle orecchie, ridurre il
  volume o interrompere l’uso.
  Rispetto per gli altri
  Mantenere il volume ad un livello moderato. In questo modo è
  possibile sentire i suoni provenienti dall’esterno e non disturbare le
  persone vicine.
  Pulizia degli spinotti
  Se gli spinotti sono sporchi, non viene emesso alcun suono oppure
  l’audio è disturbato. Pulirli regolarmente con un panno morbido
  asciutto.
  Guida alla soluzione dei
  problemi
  Se il problema dovesse persistere dopo avere eseguito i seguenti
  controlli, rivolgersi al più vicino rivenditore Sony.
  Se viene premuto un tasto, “Hold” appare nel display e il
  lettore non avvia la riproduzione.
  I tasti sono bloccati. Spostare l’interruttore HOLD nella
  posizione iniziale.
  Il volume non aumenta anche se VOL + viene premuto più
  volte.
  Tenere premuto SOUND/AVLS finché “AVLS” non lampeggia una
  volta ad indicare che la funzione AVLS è disattivata.
  Il lettore CD non funziona correttamente.
  Si è formata della condensa. Non utilizzare il lettore per diverse
  ore, finché la condensa non è evaporata.
  Il lettore salta un file e non lo riproduce, sebbene il relativo
  numero sia visualizzato.
  Sul CD è registrato un file in un formato che non è possibile
  riprodurre mediante il presente lettore.
  Caratteristiche tecniche
  Lettore CD
  Sistema
  Sistema audio digitale per CD
  Proprietà del diodo al laser
  Durata di emissione: continua
  Uscita laser: inferiore a 44,6 µW (questo valore è stato misurato ad
  una distanza di 200 mm dalla superficie della lente dell’obiettivo
  sul blocco di cattura ottico con un’apertura di 7 mm)
  Radio
  Gamma di frequenze*
  FM: 87,5 – 108,0 MHz
  AM: 531 - 1 602 kHz
  IF
  FM: 10,7 MHz
  AM: 450 kHz
  Antenne
  FM: antenna cavo delle cuffie
  AM: antenna con barra in ferrite incorporata
  * di cui al par. 3 dell’Allegato A al D.M. 25/06/85 e al par. 3
  dell’Allegato 1 al D.M. 27/08/87.
  Generali
  Requisiti di alimentazione
  Due batterie LR6 (formato AA): 1,5 V CC × 2
  Alimentatore CA (presa DC IN 4.5 V):
  220 V, 50 Hz (modello per la Cina)
  120 V, 60 Hz (modello per il Messico)
  Dimensioni (l/a/p) (escluse le parti sporgenti e i comandi)
  Circa 139,8 × 28,8 × 139,8 mm
  Peso (accessori esclusi)
  Circa 219 g
  Temperatura di utilizzo
  5°C - 35°C
  Tecnologia di codifica audio MPEG Layer-3 e brevetti su licenza
  del Fraunhofer IIS e della Thomson.
  Il design e le caratteristiche tecniche sono soggetti a modifiche
  senza preavviso.
  Accessori in dotazione
  Alimentatore CA (1) (non in dotazione con il modello per il Regno Unito)
  Cuffie (1)
  Português
  AVISO
  Para reduzir o risco de incêndio ou choque eléctrico, não exponha
  este aparelho à chuva nem à humidade.
  Não instale o aparelho num espaço fechado, como por exemplo,
  uma estante ou um armário.
  Para reduzir o risco de incêndio, não tape a ventilação do aparelho
  com jornais, panos de mesa, cortinas, etc. E não coloque velas
  acesas em cima do aparelho.
  Para reduzir o risco de incêndio ou choque eléctrico, não coloque
  objectos cheios de líquido, tais como jarras, em cima do aparelho.
  Em alguns países podem existir leis sobre a maneira de deitar fora
  as pilhas usadas com este produto. Consulte as autoridades locais.
  A validade da marca CE aplica-se apenas aos países onde é obrigatória
  por lei, sobretudo nos países da EEE (Espaço Económico Europeu).
  Tratamento de Equipamentos Eléctricos e Electrónicos
  no final da sua vida útil (Aplicável na União Europeia e
  em países Europeus com sistemas de recolha selectiva
  de resíduos)
  Este símbolo, colocado no produto ou na sua
  embalagem, indica que este não deve ser tratado
  como resíduo urbano indiferenciado. Deve sim
  ser colocado num ponto de recolha destinado a
  resíduos de equipamentos eléctricos e electrónicos.
  Assegurandose que este produto é correctamente
  depositado, irá prevenir potenciais consequências
  negativas para o ambiente bem como para a saúde,
  que de outra forma poderiam ocorrer pelo mau manuseamento
  destes produtos. A reciclagem dos materiais contribuirá para a
  conservação dos recursos naturais. Para obter informação mais
  detalhada sobre a reciclagem deste produto, por favor contacte o
  município onde reside, os serviços de recolha de resíduos da sua
  área ou a loja onde adquiriu o produto.
  Aplicável aos seguintes acessórios: auscultadores
  Discos que podem ser
  reproduzidos neste leitor
  de CD
  CDs de áudio
  (CDs de formato CD-DA)
  CDs MP3
  (CD-R/CD-RW no qual os dados de áudio
  comprimidos no formato MP3 foram gravados)*
  * Apenas é possível reproduzir discos nos formatos de extensão
  ISO 9660 Nível 1/2 e Joliet.
  As taxas de bits e as frequências de amostragem que este leitor de
  CD pode reproduzir são apresentadas abaixo. Podem ser igualmente
  reproduzidos ficheiros VBR (Variable Bit Rate).
  Taxas de bits
  Frequências de
  amostragem
  MPEG-1 Layer3 32 – 320 kbps 32/44,1/48 kHz
  MPEG-2 Layer3 8 – 160 kbps 16/22,05/24 kHz
  MPEG-2.5 Layer3 8 – 160 kbps 8/11,025/12 kHz
  CDs MP3
  O número de grupos e ficheiros que pode ser utilizado
  Número máximo de grupos: 256
  Número máximo de ficheiros: 512
  Ordem de reprodução
  A ordem de reprodução pode variar consoante o método utilizado
  para gravar ficheiros MP3 no disco. No seguinte exemplo, são
  reproduzidos ficheiros na ordem de 1 a 7.
  MP3 Grupo
  Ficheiro
  (Máximo de níveis de directórios: 8)
  Notas
  Dependendo da qualidade do disco e/ou das condições do dispositivo
  de gravação a reprodução pode demorar algum tempo a começar.
  Também é possível que a reprodução não comece mesmo.
  Num disco que contenha ficheiros MP3, não guarde ficheiros
  noutros formatos e não crie pastas desnecessárias.
  Certifique-se de que adiciona a extensão de ficheiro “mp3” ao
  nome do ficheiro. Contudo, se adicionar a extensão “mp3” a um
  ficheiro que não seja um ficheiro MP3, não será possível ao leitor
  reconhecer devidamente o ficheiro.
  Para comprimir uma fonte num ficheiro MP3, é recomendada a
  definição dos parâmetros de compressão para “44,1 kHz”, “128
  kbps” e “Constant Bit Rate”.
  Para gravar até à capacidade máxima, defina o software de escrita
  para “halting of writing” (paragem de escrita).
  Fontes de alimentação
  Utilizar as pilhas (não fornecidas)
  1 Faça deslizar OPEN para abrir a tampa do leitor e abra a tampa
  do compartimento das pilhas que existe dentro do leitor de CD.
  2 Coloque duas pilhas alcalinas LR6 (tamanho AA), fazendo
  corresponder o símbolo com o diagrama que existe dentro
  do leitor de CD, e feche bem a tampa até ouvir um estalido.
  Introduza primeiro o pólo (para ambas as pilhas).
  Vida útil das pilhas* (número aprox. de horas)
  (Quando utilizar o leitor de CD num local plano e estável.)
  O tempo de reprodução varia consoante a forma como utilizar o
  leitor de CD.
  Quando utilizar duas pilhas alcalinas LR6 (SG) da Sony
  (fabricadas no Japão)
  G-PROTECTION G-on G-off
  CD de áudio 16 11
  CD MP3 (gravado a 128 kbps) 23 23
  RADIO ON 35
  * Valor medido pela norma da JEITA (Japan Electronics and
  Information Technology Industries Association).
  As secções do indicador de dão uma estimativa da carga
  residual da pilha. Uma secção nem sempre corresponde a um
  quarto da carga da pilha.
  Utilizar o transformador de CA
  Ligue o transformador de CA de acordo com a ilustração.
  Ouvir um CD
  1 Faça deslizar OPEN para abrir a tampa e encaixe o CD no perno;
  depois, feche a tampa.
  2 Carregue em .
  Para reproduzir desde a primeira faixa, com o leitor de CD
  parado, carregue sem soltar até começar a reprodução.
  Para ir para os grupos* seguintes/anteriores, carregue primeiro
  em GROUP e depois em + ou –.
  *Só em CD MP3
  Este leitor de CD pode reproduzir CD-Rs/CD-RWs gravados
  no formato Disco compacto de áudio digital (CD de áudio),
  mas a capacidade de reprodução pode variar com a qualidade
  do disco e as condições do dispositivo de gravação.
  Este equipamento destina-se a reproduzir discos que respeitem
  a norma de discos compactos (CD). Actualmente, algumas
  editoras discográficas comercializam vários discos de música
  codificados com tecnologias de protecção de direitos de autor.
  Alguns destes discos não respeitam a norma de CD e pode não
  conseguir reproduzi-los neste equipamento.
  Consoante o CD, este leitor pode mostrar um número
  total de ficheiros que inclui os ficheiros reproduzíveis e
  não reproduzíveis. No entanto, dado que o leitor salta
  automaticamente os ficheiros não reproduzíveis, só se ouvem
  os que podem ser reproduzidos.
  Nota sobre DualDiscs
  Um DualDisc é um disco de dois lados que faz corresponder o
  material gravado no DVD num lado com o material áudio digital no
  outro lado. No entanto, como o lado de material de áudio não está
  conforme a norma de discos compactos (CD), a reprodução neste
  equipamento não está garantida.
  Função MEGA BASS digital
  Durante a reprodução, carregue várias vezes em SOUND/AVLS
  para seleccionar “SND 1” ou “SND 2”.
  Se o som sair distorcido, baixe o volume.
  Enquanto ouve rádio esta função está desactivada.
  Função AVLS*
  *Sistema de limitação automática de volume
  Carregue sem soltar SOUND/AVLS.
  Se a indicação “AVLS” piscar três vezes, significa que a função
  está activada.
  Se a indicação “AVLS” piscar uma vez, significa que a função está
  desactivada.
  Também pode utilizar esta função enquanto ouve rádio.
  Função AMS* / procura
  *Sensor automático de música
  Para localizar o início da(s) faixa(s) anterior/actual/seguinte/
  sucessiva(s): carregue várias vezes em /.
  Para recuar/avançar rapidamente: carregue sem soltar /.
  Função do modo de reprodução
  Durante a reprodução, carregue várias vezes em P MODE/ :
  Nenhuma indicação (reprodução normal) (reprodução
  de grupos)”* “1”(reprodução de uma única faixa)
  “SHUF”(reprodução aleatória)
  Para repetir o modo de reprodução que seleccionou, carregue sem
  soltar P MODE/ até aparecer “ ”.
  *
  Todos os ficheiros do grupo seleccionado são reproduzidos uma vez.
  Só em CD MP3.
  Função G-PROTECTION
  Esta função proporciona uma protecção contra saltos de som que
  possam ocorrer na maioria das actividades.*
  A programação predefinida é “G-on”. Para seleccionar “G-off”,
  carregue em enquanto carrega em no modo de paragem.
  Para ouvir o CD com som de alta qualidade, seleccione “G-off”.
  * O som pode saltar: se o leitor de CD sofrer choques contínuos
  mais fortes do que o previsto / se o CD estiver sujo ou riscado /
  se utilizar CD-Rs/CD-RWs de má qualidade ou se existir algum
  problema relacionado com o dispositivo de gravação ou o
  software de aplicação.
  Ouvir rádio
  1 Carregue em RADIO ON/BAND para ligar o rádio.
  Se aparecer a indicação “PRESET” no visor, carregue em
  P MODE/ para a fazer desaparecer.
  2 Carregue em RADIO ON/BAND até aparecer a banda
  pretendida.
  Sempre que carregar neste botão, o visor muda da seguinte
  maneira:
  FM AM
  3 Carregue em TUNE + ou – para sintonizar a estação desejada e
  regular o volume.
  Desligar o rádio
  Carregue em • RADIO OFF.
  Sintonizar a estação rapidamente
  Carregue sem soltar TUNE + ou – no passo 3 até os dígitos da
  frequência começarem a mudar no visor. O leitor de CD executa
  automaticamente o varrimento das frequências de rádio e pára
  quando localizar uma estação com um sinal forte.
  Melhorar a recepção da emissão
  Para FM, estique o fio dos auscultadores.
  Auscultadores
  Para AM, reoriente o leitor de CD.
  Nota
  Mantenha os auscultadores ligados à tomada do leitor de CD. Os
  fios dos auscultadores funcionam como antena de FM.
  Se tiver dificuldades em ouvir a emissão de
  FM devido a interferências provocadas por
  ondas de rádio fortes
  1 Enquanto ouve a emissão de FM, carregue em SOUND/AVLS.
  “LOCAL” pisca.
  2 Carregue em /ENTER no período de 10 segundos depois de
  terminar a operação anterior.*
  “LOCAL” pára de piscar.
  * Se a indicação “LOCAL” desaparecer do visor, comece no
  passo 1.
  Para cancelar a definição de LOCAL, carregue em SOUND/AVLS
  e depois em /ENTER para que “LOCAL” desapareça do visor.
  Se tiver dificuldades em ouvir a emissão de
  FM por a recepção ser má
  1 Enquanto ouve a emissão de FM, carregue em SOUND/AVLS.
  “LOCAL” pisca.
  2 Carregue novamente em SOUND/AVLS.
  “MONO” pisca.
  3 Carregue em /ENTER no período de 10 segundos depois de
  terminar a operação anterior.*
  “MONO” pára de piscar.
  * Se a indicação “MONO” desaparecer do visor, comece no
  passo 1.
  Para cancelar a programação de MONO, carregue duas vezes
  em SOUND/AVLS e depois em /ENTER para que “MONO”
  desapareça do visor.
  Programar estações de
  rádio
  Pode programar um máximo de 30 estações: 20 de FM e 10
  estações de AM.
  1 Enquanto ouve rádio, carregue em P MODE/ para entrar no
  modo de programação.
  “PRESET” aparece no visor.
  2 Carregue várias vezes em TUNE + ou – até o número de
  memória desejado aparecer no visor.
  3 Carregue sem soltar P MODE/ até a indicação “PRESET”
  piscar no visor.
  Depois de executar esta operação, inicie a seguinte até 30
  segundos depois de terminar a operação anterior. Se “PRESET”
  parar de piscar, comece no passo 3.
  4 Carregue várias vezes em TUNE + ou – para sintonizar a estação
  desejada.
  5 Carregue em /ENTER.
  Para cancelar todas as estações
  programadas
  1 Com o rádio desligado e a reprodução do CD parada, carregue
  em RADIO ON/BAND e em .
  “CLEAr” pisca.
  2 Carregue em /ENTER.
  Ouvir as estações de rádio
  programadas
  1 Carregue em RADIO ON/BAND para seleccionar a banda.
  2 Se “PRESET” não aparecer no visor, carregue em P MODE/
  para entrar no modo de programação.
  “PRESET” aparece no visor.
  3 Carregue em TUNE + ou – para sintonizar uma estação
  programada.
  Precauções
  Segurança
  Se deixar cair objectos sólidos ou líquidos dentro do leitor de
  CD, desligue o aparelho e mande-o verificar por um técnico
  qualificado antes de voltar a utilizá-lo.
  Não coloque objectos estranhos dentro da tomada DC IN 4.5 V
  (entrada de corrente externa).
  Fontes de alimentação
  Se não tencionar utilizar o leitor de CD durante muito tempo,
  desligue todas as fontes de alimentação.
  Transformador de CA
  Utilize apenas o transformador de CA
  fornecido. Se o leitor não for fornecido
  com um transformador de CA, utilize um
  transformador de CA AC-E45HG*. Não
  utilize outro modelo de transformador de CA.
  Se o fizer, pode provocar uma avaria.
  * Não disponível na Austrália e em algumas
  outras regiões. Informe-se junto do seu
  agente.
  Polaridade da
  ficha
  Não toque no transformador de CA com as mãos molhadas.
  Ligue o transformador de CA a uma tomada de corrente de
  fácil acesso. Se notar algum problema no transformador de CA,
  desligue-o imediatamente da tomada de corrente.
  Pilhas secas
  Não queime as pilhas.
  Não transporte as pilhas juntamente com moedas ou outros
  objectos metálicos. Se os pólos positivo e negativo da pilha
  entrarem em contacto com objectos metálicos podem gerar calor.
  Não misture pilhas novas com pilhas usadas.
  Não utilize tipos de pilhas diferentes.
  Retire as pilhas quando não tencionar utilizar o aparelho durante
  muito tempo.
  Se o electrólito das pilhas se derramar, limpe o compartimento
  respectivo com todo o cuidado e coloque pilhas novas. Se se sujar
  com o líquido das pilhas, lave-se bem.
  O leitor de CD
  Mantenha a lente do leitor de CD limpa e não lhe toque. Se
  o fizer, pode danificar a lente e o leitor de CD não funciona
  correctamente.
  Não coloque objectos pesados em cima do leitor de CD. Pode
  danificar o leitor e o CD.
  Não deixe o leitor de CD junto de fontes de calor ou num local
  exposto directamente à incidência dos raios solares, poeira excessiva,
  areia, chuva, choques mecânicos, em superfícies desniveladas ou num
  automóvel estacionado ao sol com as janelas fechadas.
  Se o leitor de CD provocar interferências na recepção de rádio ou
  de televisão, desligue-o ou afaste-o do rádio ou televisão.
  Não pode reproduzir discos com formas não normalizadas (por
  exemplo, em forma de coração, quadrado ou estrela) neste leitor
  de CD. Se tentar fazê-lo pode danificar o leitor. Não utilize esse
  tipo de discos.
  Auscultadores
  Segurança rodoviária
  Não utilize auscultadores quando estiver a conduzir um automóvel, a
  andar de bicicleta ou a conduzir qualquer outro veículo motorizado. Pode
  provocar acidentes de trânsito e é proibido nalguns locais. Também pode
  ser potencialmente perigoso utilizar os auscultadores com um volume de
  som demasiado alto enquanto anda a pé, especialmente nas passagens de
  peões. Em situações potencialmente perigosas, tenha o máximo cuidado
  quando utilizar o leitor ou desligue-o.
  Evitar lesões auditivas
  Evite utilizar auscultadores com o volume muito alto. Os otorrinos
  desaconselham a utilização contínua e prolongada de auscultadores
  com som alto. Se ouvir zumbidos, diminua o volume de som ou
  desligue o leitor.
  Ter consideração pelos outros
  Mantenha o volume a um nível moderado. Isto permitir-lhe-à ouvir
  os sons exteriores sem perturbar os que o rodeiam.
  Para limpar as fichas
  Se as fichas estiverem sujas, não ouve o som ou ouve ruído. Limpe
  as fichas periodicamente com um pano seco macio.
  Resolução de problemas
  Se o problema não for solucionado depois de ter efectuado as
  verificações seguintes, consulte um agente Sony.
  “Hold” aparece no visor quando carrega num botão e o CD
  não funciona.
  Os botões estão bloqueados. Faça deslizar HOLD para trás.
  O volume não aumenta mesmo que carregue várias vezes
  em VOL +.
  Carregue sem soltar SOUND/AVLS até a indicação “AVLS” piscar
  uma vez de modo a poder cancelar a função AVLS.
  O leitor de CD não funciona bem.
  Ocorreu uma condensação de humidade. Deixe o leitor parado
  durante várias horas até que a humidade se evapore.
  Embora o número do ficheiro apareça no visor, o leitor salta
  esse ficheiro e não o reproduz.
  O CD tem um ficheiro gravado com um formato que não pode
  ser reproduzido neste leitor.
  Características técnicas
  Leitor de CD
  Sistema
  Sistema áudio digital de discos compactos
  Propriedades do díodo de laser
  Duração da emissão: Contínua
  Saída de laser: Inferior a 44,6 µW (Esta saída é o valor medido a
  uma distância de 200 mm da superfície da lente da objectiva no
  bloco óptico com uma abertura de 7 mm.)
  Rádio
  Gama de frequências
  FM: 87,5 - 108,0 MHz
  AM: 531 - 1 602 kHz
  Antenas
  FM: antena de fio dos auscultadores
  AM: antena de barra de ferrite incorporada
  Geral
  Requisitos de alimentação
  Duas pilhas LR6 (tamanho AA): 1,5 V CC × 2
  Transformador de CA (tomada DC IN 4.5 V):
  220 V, 50 Hz (Modelo da China)
  120 V, 60 Hz (Modelo do México)
  Dimensões (l/a/p) (sem peças salientes e comandos)
  Aprox. 139,8 × 28,8 × 139,8 mm
  Peso (excluindo os acessórios)
  Aprox. 219 g
  Temperatura de funcionamento
  5°C - 35°C
  Tecnologia de codificação de áudio MPEG Layer-3 e patentes
  licenciadas de Fraunhofer IIS e Thomson.
  Design e especificações sujeitos a alteração sem aviso prévio.
  Acessórios fornecidos
  Transformador de CA (1) (não fornecido com o modelo do Reino
  Unido)
  Auscultadores (1)

Vuoi sapere di Sony D-NF007?

Chiedi la domanda che hai sul Sony D-NF007 semplimente ad altri proprietari di prodotto qui. Assicurati di fornire una descrizione chiara ed asauriente del problema e della tua domanda. Migliore è la descrizione del tuo problema e della domanda, più facile è per gli altri proprietari del Sony D-NF007 fornirti una buona risposta.

Visualizza qui il manuale gratuito del Sony D-NF007. Hai letto il manuale, ma risponde alla tua domanda? Quindi fai la tua domanda su questa pagina ad altri proprietari del Sony D-NF007