Sony HVL-HL

Sony HVL-HL manuale

(1)
 • Het in-/uitschakelen (ON/OFF) van de videolamp wordt geregeld op
  basis van de opnamepauzestand van de camcorder.
  In de AUTO stand gaat de videolamp in een donkere omgeving
  automatisch branden.
  Voorzorgsmaatregelen
  Wees voorzichtig en raak het lampgedeelte, het voorglas en de
  omringende delen van de videolamp niet aan tijdens of vlak na gebruik
  van de lamp, want deze delen worden heet en het afkoelen ervan duurt
  wel even.
  Kijk niet recht in de lamp wanneer de videolamp brandt.
  Plaats de videolamp niet te dicht in de buurt van licht ontvlambare
  stoffen als alcohol (spiritus) of benzine.
  Pas op dat er geen vloeistof of voorwerpen op of in de videolamp
  terechtkomen.
  Let vooral op dat de videolamp niet valt en dat er niets tegenaan stoot
  terwijl de videolamp brandt, want dit kan de kwetsbare lamp
  beschadigen en de levensduur ervan bekorten.
  Zorg dat de videolamp nergens tegenaan komt wanneer deze brandt, en
  leg nooit de brandende lamp ergens neer; dit kan brandgevaar opleveren
  of schade aan de videolamp veroorzaken.
  Tijdens gebruik van de videolamp zorgt het batterijpak voor de
  stroomvoorziening van zowel de camcorder als de videolamp. Dit zal de
  gebruiksduur van het batterijpak beperken tot minder dan de normale
  gebruiksduur.
  Til nooit de camcorder op aan de kop van de videolamp.
  Reinigen
  Gebruik voor het reinigen van de videolamp een zacht, droog doekje.
  Hardnekkig vuil kunt u verwijderen door een doekje licht te bevochtigen
  met milde vloeibare zeep, maar droog daarna in elk geval de videolamp na
  met een zacht, droog doekje.
  Gebruik nooit sterke oplosmiddelen, zoals thinner of benzine, omdat deze
  de afwerking op het oppervlak beschadigen.
  Technische gegevens
  Stroomvereiste 7,2 V (volt) gelijkstroom
  Stroomverbruik ca. 3,0 W (watt)
  Maximale lichtintensiteit ca. 100 cd
  Belichtingsrichting Horizontaal
  Breedte lichtbundel ca. 15 graden
  Continue belichtingsduur
  Belichtingsduur
  Type batterijpak
  Bij gebruik op camcorder
  (DCR-HC90)*
  NP-FA50 35 (30)
  NP-FA70 70 (60)
  (Aantal minuten bij benadering, bij gebruik van een volledig opgeladen
  batterijpak.)
  * Bij gebruik met het LCD-scherm gesloten. De gebruiksduur met het
  LCD scherm geopend staat tussen haakjes aangegeven.
  Verlichtingsbereik ca. 1 m : 100 lux,
  ca. 2 m : 25 lux,
  ca. 3 m : 12 lux
  Kleurtemperatuur ca. 3.000 K
  Gemiddelde levensduur van de halogeenlamp
  ca. 100 uur
  Overige
  Afmetingen ca. 31,5 × 57,5 × 40 mm (b/h/d)
  Gewicht ca. 30 g (gram)
  Bijgeleverd toebehoren Videolamp (1)
  Draaghoesje (1)
  Handleiding en documentatie
  Wijzigingen in ontwerp en technische gegevens voorbehouden, zonder
  kennisgeving.
  A De videolamp aanbrengen op een
  camcorder of daarvan
  verwijderen
  Zet de aan/uit-schakelaar van de videolamp op OFF voordat u de lamp
  bevestigt op of verwijdert van de camcorder.
  Bevestigen van de videolamp
  1 Draai de borgschroef volledig linksom1.
  2 Lijn de pijl op de achterkant van de videolamp2 uit met de pijl
  op de camcorder3.
  3 Bevestig de schoenaansluiting van de videolamp op het holle
  gedeelte van de camcorder4 en schuif de videolamp
  vervolgens in de richting van de pijl3.
  4 Draai de borgschroef rechtsom tot deze vastklikt.
  5 Draai de videolamp in dezelfde richting als de lens van de
  camcorder.
  De videolamp kan meer dan 180 graden worden gedraaid.
  Nederlands
  Dit teken duidt het systeem met de actieve
  interfaceschoen aan dat wordt gebruikt voor
  Sony-videoproducten. Video-componenten en
  accessoires met dit beeldmerk zijn voorzien
  van functies die het opnemen eenvoudig en
  intuïtief maken.
  Voordat u het apparaat gebruikt, moet u deze gebruiksaanwijzing
  aandachtig doorlezen. Bewaar de gebruiksaanwijzing voor het geval u deze
  later nodig hebt als referentiemateriaal.
  WAARSCHUWING
  Stel het apparaat niet bloot aan regen of vocht, om gevaar voor brand of een
  elektrische schok te voorkomen.
  Kenmerken
  Bij montage op een camcorder kan deze lamp dienst doen als een gewone
  videolamp.
  Alleen te gebruiken met camcorders waarop een actieve interface-schoen
  is bevestigd.
  De videolamp verwijderen
  1 Draai de borgschroef los door deze linksom te draaien tegen de
  richting van de pijl in.
  2 Druk op de videolamp en trek deze tegen de richting van de pijl
  in uit de camcorder om deze te verwijderen.
  Opmerking
  Als u de videolamp niet kunt plaatsen, draait u de borgschroef volledig
  linksom om deze te ontgrendelen.
  B Gebruik van de videolamp
  De videolamp automatisch laten inschakelen
  in het donker
  1 Zet de aan/uit-schakelaar van de videolamp in de AUTO stand.
  2 Zet de camcorder in de opnamepauzestand.
  De videolamp zal nu automatisch worden ingeschakeld wanneer u met
  de camcorder op een donkere plaats gaat opnemen.
  In de AUTO stand wordt de videolamp automatisch na 5 minuten
  uitgeschakeld, zelfs tijdens het opnemen.
  Als u de videolamp wilt uitschakelen wanneer deze brandt, zet u de
  camcorder op OFF (CHG) of zet u de videolamp op OFF.
  Wilt u de videolamp inschakelen voor de volledige opnameduur, dan
  zet u de videolamp op ON.
  Bediening van de videolamp met de
  camcorder in de opnamepauzestand
  1 Zet de aan/uit-schakelaar van de videolamp in de ON stand.
  2 Zet de camcorder in de opnamepauzestand.
  De videolamp zal automatisch tegelijk met de camcorder worden
  ingeschakeld.
  Om de videolamp uit te schakelen, zet u de camcorder in de OFF (CHG)
  stand of zet u de aan/uit-schakelaar van de videolamp op OFF.
  Na het gebruik
  Zet de aan/uit-schakelaar weer in de OFF stand.
  Opmerkingen
  Schakel de camcorder vanuit de opnamepauzestand terug naar de OFF
  (CHG) stand.
  Berg de videolamp op in het hoesje wanneer u de lamp niet gebruikt.
  Let op dat de videolamp geheel is afgekoeld voor u de lamp opbergt.
  C Belichten van uw onderwerp
  Zelfs bij het maken van opnamen binnenshuis, met weinig licht, kunt u
  heldere beelden met fraaie kleuren verkrijgen.
  Bij opnemen met de camcorderlens in de groothoek-stand kunnen de
  randen van het beeld wel eens donker zijn, vanwege de smalle
  lichtbundel. Deze videolamp is voornamelijk bedoeld om een onderwerp
  in het midden van het beeld goed te belichten.
  TL-buizen kunnen een flikkerend effect in video-opnamen veroorzaken.
  Gebruik deze videolamp als extra lichtbron om dit storende effect te
  verminderen en de kleuren op te helderen.
  D Vervangen van de xenonlamp
  Gebruik de Sony-xenonlamp XB-3L. Neem contact op met de Sony-
  handelaar of een plaatselijke, door Sony erkende onderhoudsdienst als u de
  xenonlamp XB-3L moet vervangen. Bestel het volgende artikelnummer als
  u de xenonlamp wilt aanschaffen: A-1099-823-s.
  De lamp zal na doorbranden bijzonder heet zijn. Wacht tot de lamp
  afgekoeld is, alvorens u deze verwijdert.
  1 Verwijder de voorkap met bijvoorbeeld een muntstuk als de kap
  voldoende is afgekoeld.
  2 Vervang de lamp.
  1 Schuif het buisje dat bij de nieuwe, vervangende lamp wordt
  geleverd, over de oude lamp en trek het buisje naar u toe om
  de oude lamp te vervangen.
  2 Plaats de nieuwe lamp recht in de fitting.
  * Houd de xenonlamp niet scheef.
  3 Plaats de pennen van de voorkap in de videolamp en druk de
  voorkap op de videolamp.
  Opmerkingen
  • Na doorbranden zal de lamp nog even erg heet blijven. Laat de
  doorgebrande xenonlamp afkoelen alvorens u deze aanraakt.
  • Om te voorkomen dat er vingerafdrukken op de xenonlamp komen, is het
  raadzaam om deze met een zacht droog doekje vast te pakken. Mocht de
  lamp toch vuil geworden zijn, veeg deze dan vooral zorgvuldig schoon.
  English
  Kennzeichnet das Aktiv-Interfaceschuh-
  System für Sony Videoprodukte. Geräte und
  Zubehörteile mit diesem Symbol ermöglichen
  einen effektiven und einfachen
  Aufnahmebetrieb.
  Lesen Sie diese Anleitung vor der Inbetriebnahme des Geräts sorgfältig
  durch und bewahren Sie sie für später gut auf.
  Vorsicht
  Um Feuergefahr und die Gefahr eines elektrischen Schlages zu vermeiden,
  darf das Gerät weder Regen noch Feuchtigkeit ausgesetzt werden.
  Merkmale
  Direkt auf dem Camcorder montierbare Videoleuchte.
  Nur verwendbar an einem Camcorder mit Aktiv-Interfaceschuh.
  Die Videoleuchte wird abhängig vom Standby-Modus des Camcorders
  ein-/ausgeschaltet.
  Bei Einstellung auf AUTO wird die Videoleuchte bei Dunkelheit
  automatisch eingeschaltet.
  Zur besonderen Beachtung
  Bei eingeschalteter Videoleuchte und auch noch einige Zeit nach dem
  Ausschalten ist das Plastikfenster und der Randbereich sehr heiß.
  Berühren Sie dann auf keinen Fall diese Teile.
  Blicken Sie bei eingeschalteter Videoleuchte nicht direkt in die Birne.
  Legen Sie die Videoleuchte nicht in die Nähe von leicht entflammbaren
  oder flüchtigen Materialien wie Alkohol oder Benzin.
  Achten Sie darauf, daß keine Flüssigkeit und keine Fremdkörper in die
  Videoleuchte gelangen.
  Stoßen Sie die Videoleuchte nirgends an, da sonst die Birne durchbrennt
  oder sich ihre Lebensdauer verkürzt.
  Auf keinen Fall darf die Videoleuchte im eingeschalteten Zustand einen
  Gegenstand berühren, da sich der Gegenstand sonst entzünden oder die
  Videoleuchte beschädigt werden kann.
  Bedenken Sie, dass die Videoleuchte im eingeschalteten Zustand dem
  Akku des Camcorders zusätzlich Strom entzieht und die Betriebszeit sich
  dadurch verkürzen kann.
  Fassen Sie beim Tragen des Camcorders niemals an der Leuchte an.
  Reinigung
  Verwenden Sie zur Reinigung ein weiches, trockenes Tuch. Hartnäckige
  Verschmutzungen können Sie mit einem leicht mit milder
  Reinigungslösung angefeuchteten Tuch entfernen. Wischen Sie die Leuchte
  danach mit einem weichen Tuch trocken.
  Verwenden Sie niemals Lösungsmittel wie Verdünner oder Benzin, da diese
  Materialien die Oberfläche angreifen.
  Technische Daten
  Stromversorgung 7,2 V Gleichspannung
  Leistungsaufnahme ca. 3,0 W
  Max. Beleuchtungsintensität ca. 100 cd
  Leuchtrichtung Horizontal
  Öffnungswinkel ca. 15 Grad
  Durchgehende Leuchtdauer
  Leuchtdauer
  Akkutyp Camcorder (DCR-HC90)*
  NP-FA50 35 (30)
  NP-FA70 70 (60)
  (Ungefähre Angaben in Minuten, mit voll geladenem Akku)
  * Bei geschlossenem LC-Display. Die Betriebsdauer bei geöffnetem LC-
  Display steht in Klammern.
  Reichweite ca. 1 m : 100 Lux
  ca. 2 m : 25 Lux
  ca. 3 m : 12 Lux
  Farbtemperatur ca. 3.000 K
  Durchschnittliche Lebensdauer der Birne
  ca. 100 Stunden
  Andere
  Abmessungen ca. 31,5 × 57,5 × 40 mm (B/H/T)
  Gewicht ca. 30 g
  Mitgeliefertes Zubehör Videoleuchte (1)
  Tasche (1)
  Anleitungen
  Änderungen, die dem technischen Fortschritt dienen, bleiben vorbehalten.
  A Anbringen und Abnehmen der
  Videoleuchte
  Stellen Sie den Betriebsschalter der Videoleuchte auf OFF, bevor Sie sie an
  den Camcorder anbringen oder von ihm abnehmen.
  Anbringen der Videoleuchte
  1 Achten Sie darauf, den Verriegelungsknopf ganz nach links zu
  drehen1.
  2 Richten Sie den Pfeil auf der Rückseite der Videoleuchte2 auf
  den Pfeil am Camcorder aus3.
  3 Setzen Sie den Schuh (Anschluss) der Videoleuchte auf den
  konkaven Teil des Camcorders4 und schieben Sie die
  Videoleuchte in Richtung von Pfeil3.
  4 Drehen Sie den Verriegelungsknopf nach rechts, bis er mit
  einem Klicken einrastet.
  5 Drehen Sie die Videoleuchte in dieselbe Richtung, in die auch
  das Camcorderobjektiv zeigt.
  Die Videoleuchte kann um mehr als 180 Grad gedreht werden.
  Abnehmen der Videoleuchte
  1 Lösen Sie den Verriegelungsknopf, indem Sie nach links in
  entgegengesetze Pfeilrichtung drehen.
  2 Drücken Sie auf die Videoleuchte und schieben Sie sie in
  entgegengesetzter Pfeilrichtung ab.
  Hinweis
  Wenn sich die Videoleuchte nicht anbringen lässt, drehen Sie den
  Verriegelungsknopf bis zum Anschlag nach links, um die Verriegelung zu
  lösen.
  B Verwendung der Videoleuchte
  Automatisches Einschalten der Videoleuchte
  bei Dunkelheit
  1 Stellen Sie den Betriebsschalter auf AUTO.
  Deutsch
  2 Schalten Sie den Camcorder auf Standby.
  Wird der Camcorder bei Dunkelheit benutzt, schaltet sich die
  Videoleuchte automatisch ein.
  Im AUTO-Modus schaltet sich die Videoleuchte selbst während der
  Aufnahme automatisch nach 5 Minuten aus.
  Um die Videoleuchte auszuschalten, während sie leuchtet, stellen Sie
  den Camcorder auf OFF (CHG) oder die Videoleuchte auf OFF.
  Soll die Videoleuchte während der gesamten Aufnahme leuchten,
  schalten Sie die Videoleuchte auf ON.
  Steuerung der Leuchte über den Standby-
  Schalter des Camcorders
  1 Stellen Sie den Betriebsschalter der Leuchte auf ON.
  2 Schalten Sie den Camcorder auf Standby.
  Die Leuchte leuchtet auf.
  Zum Ausschalten der Videoleuchte schalten Sie den Camcorder auf OFF
  (CHG) oder stellen Sie den Betriebsschalter der Videoleuchte auf OFF.
  Nach dem Betrieb
  Stellen Sie den Betriebsschalter auf OFF.
  Hinweise
  Auch im Standby-Modus wird dem Akku Strom entzogen. Schalten Sie
  deshalb auf OFF (CHG) um.
  Lassen Sie die Leuchte nach dem Betrieb abkühlen, bevor Sie sie in die
  Schutztasche stecken.
  Bewahren Sie den Blitz bei Nichtverwendung stets in der Schutztasche
  auf.
  C Wissenswertes zur Beleuchtung
  Gute Bildqualität und brillante Farben erhält man nur bei ausreichender
  Beleuchtungsstärke. Bei Innenaufnahmen empfiehlt es sich, das Motiv mit
  der Videoleuchte aufzuhellen.
  Wenn das Zoom ganz auf Weitwinkel gestellt ist, wird der Bildrand
  möglicherweise nicht vollständig von der Videoleuchte ausgeleuchtet.
  Richten Sie die Leuchte dann auf den wesentlichen Teil des Motivs.
  Leuchtstoffröhren verursachen häufig Helligkeitsflackern und
  unnatürliche Farben. Auch hier schafft die Videoleuchte Abhilfe: Wenn
  Sie die Szene mit der Leuchte ausleuchten, verbessert sich die Bild- und
  Farbqualität.
  D Auswechseln der Birne
  Verwenden Sie die Sony Xenon-Birne XB-3L. Zum Auswechseln der Xenon-
  Birne XB-3L wenden Sie sich an Ihren Sony Händler oder ein autorisiertes
  Sony Service-Center. Geben Sie beim Kauf der Xenon-Birne folgende
  Teilenummer an: A-1099-823-s.
  Die Birne wird beim Betrieb sehr heiß. Lassen Sie sie abkühlen, bevor Sie sie
  auswechseln.
  1 Vergewissern Sie sich, dass die Einheit genügend abgekühlt ist
  und nehmen Sie die Frontabdeckung mithilfe einer Münze usw.
  ab.
  2 Auswechseln der Birne.
  1 Stecken Sie die bei der neuen Birne mitgelieferte Hülse auf
  die alte Birne und ziehen Sie sie heraus.
  2 Stecken Sie die neue Birne gerade ausgerichtet in den Sockel
  ein.
  * Halten Sie die Leuchte nicht schräg.
  3 Arretieren Sie die Klauen an der Frontabdeckung.
  Hinweise
  Die Birne kann unmittelbar nach dem Durchbrennen noch heiß sein.
  Fassen Sie sie erst an, wenn sie ausreichend abgekühlt ist.
  Achten Sie sorgfältig darauf, keine Fingerabdrücke auf dem Glaszylinder
  der Birne zu hinterlassen. Fassen Sie die Birne nicht direkt mit den
  Fingern an, sondern verwenden Sie ein trockenes Tuch. Wenn die Birne
  verschmutzt ist, wischen Sie sie gut sauber.
  A
  B
  C
  1
  D
  2
  1
  4
  3
  23
  21
  3
  1
  2
Sony HVL-HL

Ho bisogno di aiuto?

Numero di domande: 0

Hai domande sul Sony HVL-HL o hai bisogno di aiuto? Fai qui la tua domanda. Fornisci una descrizione chiara e completa del problema e della domanda. Più dettagli fornisci per il tuo problema e la tua domanda, più facile sarà per gli altri proprietari di Sony HVL-HL rispondere correttamente alla tua domanda.

Consulta qui gratuitamente il manuale per il Sony HVL-HL. Il manuale rientra nella categoria Luce Video ed è stato valutato da 1 persone con una media di 9. Il manuale è disponibile nelle seguenti lingue: Inglese, Olandese, Tedesco, Svedese, Portoghese. Hai domande sul Sony HVL-HL o hai bisogno di aiuto? Fai la tua domanda qui

Specifiche Sony HVL-HL

Generale
Marca Sony
Modello HVL-HL
Prodotto Luci Video
EAN 4901780914654
Lingua Inglese, Olandese, Tedesco, Svedese, Portoghese
Tipo di file PDF

ManualeD'uso.it

Stai cercando un manuale? ManualeD'uso.it farà in modo che tu possa trovare il manuale che stai cercando in un attimo. Il nostro database contiene più di 1 milione di manuali in formato PDF di oltre 10.000 marchi. Ogni giorno aggiungiamo i manuali più recenti in modo che sia sempre possibile trovare il prodotto che stai cercando. È molto semplice: basta digitare il marchio e il tipo di prodotto nella barra di ricerca e immediatamente visualizzerai gratuitamente il manuale di tua scelta online.

ManualeD'uso.it

© Copyright 2020 ManualeD'uso.it. Tutti I diritti riservati.

Utilizziamo i cookie per essere sicuri che tu possa avere la migliore esperienza sul nostro sito. Se continui ad utilizzare questo sito noi assumiamo che tu ne sia felice.

Leggi di più