Sony MDR-1RNC manuale

Sony MDR-1RNC
8 · 1
PDF manuale
 · 2 pagine
Italiano
manualeSony MDR-1RNC

MDR-1RNC [DE, NL, IT] 4-434-825-61(1)

Nederlands Geluidsonderdrukkende hoofdtelefoon

WAARSCHUWING

Stel de accu niet bloot aan te hoge temperaturen, zoals van
direct zonlicht, vuur of iets dergelijks.
Een te hoge geluidsdruk van een oor- of hoofdtelefoon kan
tot gehoorschade leiden.

Kennisgeving voor klanten: de volgende

informatie geldt alleen voor apparatuur die

wordt verkocht in landen waar EU-richtlijnen

van toepassing zijn

Producent: Sony Corporation, 1-7-1 Konan Minato-ku Tokyo,
108-0075 Japan
Voor EU-product conformiteit: Sony Deutschland GmbH,
Hedelfinger Strasse 61, 70327 Stuttgart, Duitsland.

Verwijdering van oude elektrische

en elektronische apparaten (van

toepassing in de Europese Unie en

andere Europese landen met

gescheiden inzamelingssystemen)

Dit symbool op het product of op de verpakking wijst erop
dat dit product niet als huishoudelijk afval mag worden
behandeld. Het moet echter naar een inzamelingspunt
worden gebracht waar elektrische en elektronische
apparatuur wordt gerecycled. Als u ervoor zorgt dat dit
product op de correcte manier wordt verwerkt, helpt
u mogelijke negatieve gevolgen voor mens en milieu
die zouden kunnen veroorzaakt worden in geval van
verkeerde afvalbehandeling te voorkomen. Het recycleren
van materialen draagt bij tot het behoud van natuurlijke
bronnen. Voor meer details in verband met het recyclen van
dit product, kan u contact opnemen met de gemeentelijke
instanties, de organisatie belast met de verwijdering van
huishoudelijk afval of de winkel waar u het product hebt
gekocht.

Verwijdering van oude batterijen

(van toepassing in de Europese

Unie en andere Europese landen

met afzonderlijke

inzamelingssystemen)

Dit symbool op de batterij of op de verpakking wijst erop
dat de batterij, meegeleverd met van dit product niet als
huishoudelijk afval behandeld mag worden.
Op sommige batterijen kan dit symbool gebruikt worden
in combinatie met een chemisch symbool. Het chemisch
symbool voor kwik (Hg) of lood (Pb) wordt toegevoegd
wanneer de batterij meer dan 0,0005 % kwik of 0,004 % lood
bevat.
Door deze batterijen op juiste wijze af te voeren, helpt
u mogelijke negatieve gevolgen voor mens en milieu
die zouden kunnen veroorzaakt worden in geval van
verkeerde afvalbehandeling te voorkomen. Het recycleren
van materialen draagt bij tot het behoud van natuurlijke
bronnen.
In het geval dat de producten om redenen van veiligheid,
prestaties dan wel in verband met data-integriteit een
permanente verbinding met een ingebouwde batterij
vereisen, mag deze batterij enkel door gekwalificeerd
servicepersoneel vervangen te worden. Om ervoor te
zorgen dat de batterij op een juiste wijze zal worden
behandeld, dient het product aan het eind van zijn
levenscyclus overhandigd te worden aan het desbetreffende
inzamelingspunt voor de recyclage van elektrisch en
elektronisch materiaal.
Voor alle andere batterijen verwijzen we u naar het
hoofdstuk over hoe de batterij veilig uit het product te
verwijderen. Overhandig de batterij aan het desbetreffende
inzamelingspunt voor de recyclage van batterijen.
Voor meer details in verband met het recyclen van dit
product of batterij, kan u contact opnemen met de
gemeentelijke instanties, de organisatie het belast met de
verwijdering van huishoudelijk afval of de winkel waar u het
product hebt gekocht.

De resterende

acculading controleren

Status POWER-
indicatielampje
Pieptoon
Vol
Knippert 3 keer *
Geen pieptoon
Knippert 2 keer *
Geen pieptoon
Bijna leeg
Knippert 1 keer *
Geen pieptoon
Leeg Knippert snel
(30 seconden)
Lange pieptoon
(2 seconden)
* Bij het uitschakelen van de hoofdtelefoon.

De oplaadstatus

controleren

Status Oplaadindicatielampje
Bezig met opladen Aan
Volledig opgeladen Uit
Storing bij het
opladen
Knippert

De middelste knop

gebruiken (Interne

afstandsbediening en

microfoonkabel voor de

iPod/iPhone/iPad)

Bediening Uitleg
Eén keer drukken Hiermee wordt een nummer op
de aangesloten iPod afgespeeld/
gepauzeerd.
Twee keer drukken Hiermee schakelt u over naar het
volgende nummer.
Drie keer drukken Hiermee keert u terug naar het
vorige nummer.
Lang drukken Hiermee start u de functie
"VoiceOver*" (indien
beschikbaar).
Eén keer drukken
wanneer een oproep
wordt ontvangen
Hiermee beantwoordt u de
oproep.
Nogmaals drukken Hiermee beëindigt u de oproep.
Ongeveer twee
seconden ingedrukt
houden en loslaten
Hiermee negeert u een
ontvangen oproep (twee lage
pieptonen bevestigen dat de
oproep is genegeerd).
* Beschikbaarheid van de functie "VoiceOver" hangt af van
de iPod en de softwareversie.
Opmerking
Zorg ervoor dat u niet per ongeluk knoppen indrukt
wanneer u deze hoofdtelefoon met een iPod erop
aangesloten draagt.

Geluidsonderdrukking

via automatische AI

De functie voor geluidsonderdrukking via automatische
AI analyseert constant omgevingsgeluiden en selecteert
automatisch de efficiëntste geluidsonderdrukkingsmodus.

Types geluidsonderdrukkingsmodi

Geluidsonderdrukkings-modus A:
Vooral geluiden zoals in een vliegtuig worden
efficiënt onderdrukt.
Geluidsonderdrukkings-modus B:
Vooral geluiden zoals in een bus of trein
worden efficiënt onderdrukt.
Geluidsonderdrukkings-modus C:
Vooral geluiden in een kantooromgeving
(pc, kopieermachine, ventilatie enzovoort)
worden efficiënt onderdrukt.
Tips
Wanneer de hoofdtelefoon wordt aangezet, wordt
geluidsonderdrukkingsmodus A ingesteld.
Het analyseren van de omgevingsgeluiden kan enkele
seconden duren.

Opmerkingen over het

gebruik

Wat is geluidsonderdrukking?

Het geluidsonderdrukkingscircuit neemt geluid buiten
de hoofdtelefoon met ingebouwde microfoons waar
en verzendt een gelijkwaardig, maar tegenovergesteld
onderdrukkingssignaal naar de hoofdtelefoon.

Opmerkingen over de

geluidsonderdrukkingsfunctie

Pas de oorschelpen zo aan dat ze uw oren bedekken, want
anders werkt de geluidsonderdrukking niet naar behoren.
Het geluidsonderdrukkingseffect kan variëren, afhankelijk
van de manier waarop u de hoofdtelefoon draagt.
Bedek de microfoon van de hoofdtelefoon niet met uw
handen. De geluidsonderdrukkingsfunctie werkt dan
mogelijk niet goed.
Microfoon
Nadat u de hoofdtelefoon inschakelt, kunt u een zacht
sissend geluid horen. Dit is het bedieningsgeluid van de
geluidsonderdrukkingsfunctie, geen storing.
De geluidsonderdrukkingsfunctie werkt voornamelijk voor
geluiden binnen het lage frequentiebereik. Hoewel geluid
wordt onderdrukt, wordt het niet volledig opgeheven.
Het geluidsonderdrukkingseffect valt mogelijk niet op in
een zeer rustige omgeving, of u kunt bepaalde geluiden
nog horen.
Wanneer u de hoofdtelefoon in een trein of auto gebruikt,
kunt u geluid horen afhankelijk van de omstandigheden
buiten.
Als u de hoofdtelefoon niet correct opzet, kan er "gehuil"
hoorbaar zijn.
"Gehuil" kan zich voordoen als u bijvoorbeeld uw vingers
in de buurt van de binnenkant van de hoofdtelefoon
plaatst. Houd deze dus uit de buurt van de hoofdtelefoon.
Mobiele telefoons kunnen interferentie en ruis
veroorzaken. Plaats in dit geval de hoofdtelefoon verder
van de mobiele telefoon af.

Opmerking over gebruik in een vliegtuig

Gebruik de hoofdtelefoon niet wanneer het gebruik van
elektronische apparatuur verboden is of wanneer het
gebruik van een persoonlijke hoofdtelefoon voor recreatieve
doeleinden tijdens de vlucht verboden is.

Opmerkingen over het opladen van de

hoofdtelefoon

Laad de hoofdtelefoon op met de bijgeleverde micro-USB-
kabel. Anders kan dit proces een storing veroorzaken.
Laad deze op bij een omgevingstemperatuur tussen 5°C
en 40°C. Anders wordt de accu mogelijk niet volledig
opgeladen.
Als u de hoofdtelefoon lange tijd niet hebt gebruikt, is het
mogelijk dat de levensduur van de oplaadbare accu korter
is geworden. Dit verbetert na de accu verschillende keren
te hebben opgeladen en ontladen.
Bewaar de hoofdtelefoon niet gedurende een
lange periode op een warme plaats. Wanneer u de
hoofdtelefoon langer dan een jaar niet gebruikt, dient
u de accu minstens één keer per jaar op te laden om
overmatige ontlading te voorkomen.
Zie "Systeemvereisten voor het opladen van de accu via
USB" voor meer informatie over de systeemvereisten
voor het opladen van de accu via een USB-poort van een
computer.
Als u de hoofdtelefoon oplaadt door deze aan te
sluiten op een stopcontact, gebruikt u hiervoor de
los verkrijgbare USB-netspanningsadapter die wordt
vermeld onder "Aanbevolen accessoire (los verkrijgbaar)".
Raadpleeg de bijgeleverde gebruiksaanwijzing van de
adapter voor meer informatie.
Als de hoofdtelefoon defect is, zal het opladen niet starten
en knippert het oplaadindicatielampje. Koppel in dit geval
de hoofdtelefoon los van het aangesloten apparaat en
neem contact op met de winkel waar u het product hebt
gekocht of met een Sony-leverancier.

Opmerkingen over het gebruik

Omdat de hoofdtelefoon zo is ontworpen dat deze
nauw aansluit over uw oren, kan het tot schade aan uw
trommelvliezen leiden als u deze met geweld tegen uw
oren aan duwt. Gebruik de hoofdtelefoon niet wanneer
de kans bestaat dat deze wordt geraakt door personen of
andere voorwerpen, zoals een bal enzovoort.
Als u de hoofdtelefoon tegen uw oren drukt, kunt u een
klikgeluid van het membraan horen. Dit is geen storing.
Reinig de hoofdtelefoon met een zachte, droge doek.
Zorg dat er geen vuil op de stekker blijft zitten, want
anders kan het geluid vervormd raken.
Overleg met een Sony-leverancier als de oorschelpen
vuil of beschadigd raken of wanneer er reparaties aan de
hoofdtelefoon moeten worden uitgevoerd.
Laat de hoofdtelefoon niet liggen op een locatie in direct
zonlicht, hitte of vocht.
Zorg dat de hoofdtelefoon niet aan te hoge schokken
wordt blootgesteld.
Ga voorzichtig om met de driver.
Stop direct met het gebruik van de hoofdtelefoon als u
zich slaperig of misselijk voelt tijdens het gebruik ervan.

Opmerkingen over de hoofdtelefoon

Een hoog volume kan uw gehoor aantasten.
Gebruik de hoofdtelefoon voor de
verkeersveiligheid niet tijdens het besturen van
een auto of tijdens het fietsen.
Omdat een hoofdtelefoon geluiden van buiten dempt,
kan deze een verkeersongeluk veroorzaken. Gebruik uw
hoofdtelefoon ook niet in situaties waarin uw gehoor
niet mag worden belemmerd, bijvoorbeeld bij een
spoorwegovergang, op een bouwplaats enzovoort.
Gehoorschade voorkomen
Gebruik de hoofdtelefoon niet op een hoog volume.
Gehoordeskundigen waarschuwen tegen continu, luid en
langdurig gebruik. Als u een suizend geluid in uw oren
hoort, dient u het volume te verlagen of te stoppen met het
gebruik.

Opmerking over statische elektriciteit

In omstandigheden met zeer droge lucht kan ruis optreden
of het geluid overspringen of kunt u een lichte tinteling
in uw oren voelen. Dit wordt veroorzaakt door statische
elektriciteit die zich in uw lichaam heeft opgebouwd en
duidt niet op een storing van de hoofdtelefoon.
U beperkt het effect door kleding van natuurlijke stoffen te
dragen.
Als u vragen over of problemen hebt met het systeem die
in deze handleiding niet aan bod komen, raadpleeg dan
de dichtstbijzijnde Sony-leverancier.

Storingen verhelpen

Geen geluid

Laad de hoofdtelefoon op. U kunt de hoofdtelefoon
gebruiken tijdens het opladen.
U kunt zelfs met de hoofdtelefoon naar muziek luisteren
als de POWER-schakelaar op "OFF" is gezet. In dit geval
zijn de geluidsonderdrukkingsfunctie, digitale equalizer,
S-Master en DSEE niet actief en werkt de hoofdtelefoon als
een passieve hoofdtelefoon.
Controleer of de oplaadbare accu leeg is.
Controleer de aansluiting van de hoofdtelefoon en de
apparatuur.
Controleer of de aangesloten apparatuur is ingeschakeld.
Zet het volume van de aangesloten apparatuur hoger.

Het geluidsonderdrukkingseffect is

onvoldoende

De geluidsonderdrukkende functie werkt voor geluiden
binnen het lage frequentiebereik, zoals voor vliegtuigen,
treinen of kantoorruimtes (nabij airconditioning) en werkt
in mindere mate voor hogere frequenties, zoals sprekende
mensen.
Zet de hoofdtelefoon aan.

Vervormd geluid

Zet het volume van de aangesloten apparatuur lager.
Laad de hoofdtelefoon op.

De hoofdtelefoon gaat niet aan of de

hoofdtelefoon werkt niet correct

Laad de hoofdtelefoon op.
Als de hoofdtelefoon niet aangaat, zelfs niet na het
opladen van de hoofdtelefoon, is het mogelijk dat de
oplaadbare accu beschadigd is. Neem in dit geval contact
op met de winkel waar u het product hebt gekocht of met
een Sony-leverancier.

Het opladen lukt niet

Controleer dat het oplaadindicatielampje oplicht.
Sluit de micro-USB-kabel stevig aan op de hoofdtelefoon.
Controleer dat de micro-USB-kabel goed aangesloten is
op de computer.
Controleer dat de micro-USB-kabel rechtstreeks
aangesloten is op de computer, niet via een USB-hub.
Controleer de systeemvereisten voor het opladen van de
accu via een USB-poort van een computer.
Controleer dat de computer ingeschakeld is.
Controleer dat de computer zich niet in de stand-by- of
slaapstand bevindt.
Als het oplaadindicatielampje knippert (knipperpatroon:
ongeveer 30 seconden aan en 3 seconden uit), gebruikt
u een andere netadapter dan het aanbevolen model.
Gebruik de USB-netspanningsadapter die wordt vermeld
onder "Aanbevolen accessoire (los verkrijgbaar)".
Als het oplaadindicatielampje knippert, is de
hoofdtelefoon mogelijk defect. Koppel de hoofdtelefoon
los van het aangesloten apparaat en neem contact op met
de winkel waar u het product hebt gekocht of met een
Sony-leverancier.

De hoofdtelefoon wordt niet herkend door

een computer

Controleer dat de micro-USB-kabel goed aangesloten is
op de computer.
Koppel de micro-USB-kabel los van de computer en sluit
deze opnieuw aan.
Controleer dat de micro-USB-kabel rechtstreeks
aangesloten is op de computer, niet via een USB-hub.
Mogelijk is er een probleem met de gebruikte USB-poort
van de computer. Gebruik een andere USB-poort als er
een andere beschikbaar is.
Voer in andere gevallen dan de bovenstaande de USB-
aansluitprocedure opnieuw uit.

Het apparaat bedienen is niet mogelijk

Zet de POWER-schakelaar van de hoofdtelefoon op "OFF",
controleer de aansluitingen en zet vervolgens de POWER-
schakelaar weer op "ON".
Reset de hoofdtelefoon.
Druk met een kleine pen of dergelijke de RESET-knop op
de linkerbehuizing in tot die lichtjes terugveert.

De aangesloten iPod werkt niet

Controleer of de kabel correct aangesloten is. Sluit de
L-vormige stekker aan op de iPod en de andere stekker op
de hoofdtelefoon.

Functies

Digitale geluidsonderdrukking met dubbele
geluidssensortechnologie
Microfoons zowel aan de binnenkant als aan de
buitenkant van de behuizingen worden gecombineerd
met digitale geluidsonderdrukkende software-engine om
aanzienlijke geluidsonderdrukkende prestaties te leveren.
Geluidsonderdrukkende functie via automatische AI
(artificiële intelligentie).
Automatische selectie van de optimale
geluidsonderdrukkende modus gebaseerd op een
intelligente analyse van de omgevingsgeluiden.
Digitale equalizer en volledig digitale S-Master
versterker
Biedt een ideaal frequentiebereik en muziekweergave van
hoge kwaliteit met volledig digitale verwerking.
DSEE
Biedt een natuurlijk geluid met een ruimtelijk gevoel
door herstel van het geluid in het hoge frequentiebereik
en van de staart van de golfvorm die vermoedelijk wordt
verwijderd door het geluidscompressieproces.
Tot 22 uur luistertijd
Passieve werking
U kunt naar audio luisteren zelfs wanneer de
hoofdtelefoon uit is geschakeld.
Afneembare kabel
Aansluitkabel van 3,5 mm en interne afstandsbediening
en microfoonkabel voor de iPod/iPhone/iPad

Technische gegevens

Algemeen

Type Gesloten, dynamisch
Driver 50 mm, koepeltype
Vermogenscapaciteit
100 mW
Impedantie 52 Ω bij 1 kHz (wanneer de functie is
ingeschakeld)
16 Ω bij 1 kHz (wanneer de functie is
uitgeschakeld)
Gevoeligheid 103 dB/mW (wanneer de functie is
ingeschakeld)
100 dB/mW (wanneer de functie is
uitgeschakeld)
Frequentiebereik 5 Hz – 24.000 Hz
Totale ruisonderdrukkingsverhouding
1)
Ongeveer 25 dB
2)
Voedingsbron Ingebouwde oplaadbare lithium-ion accu
van 3,7 V DC of 5 V DC USB
Stroomverbruik 500 mA
Massa Ongeveer 330 g (zonder kabel)
Microfoon voor spraak Voltageniveau open circuit (Interne
afstandsbediening en microfoonkabel voor de iPod/iPhone/
iPad)
–42 dB (0 dB = 1 V/Pa)

Hoofdtelefoon oplaad- en gebruikstijd

Oplaad-uren (bij
benadering)
Gebruiksuren (bij
benadering)
3)
4 uur
4)
22 uur
5)

Inbegrepen artikelen

Hoofdtelefoon (1)
Aansluitkabel (1,5 m-kabel met PCOCC, vergulde L-vormige
stereoministekker) (1)
Interne afstandsbediening en microfoonkabel voor de iPod/
iPhone/iPad (1,2 m-kabel met PCOCC, vergulde L-vormige
stereoministekker met vier geleiders) (1)
Micro-USB-kabel (1,5 m) (1)
Stekkeradapter, voor gebruik aan boord van een vliegtuig
6)
(enkel/dubbel) (1)
Draaghoes (1)
Gebruiksaanwijzing (1)
Garantiekaart (1)

Aanbevolen accessoire (los verkrijgbaar)

7)
USB-netspanningsadapter: AC-UD10
1)
Volgens de Sony-meetstandaard.
2)
Gelijk aan ongeveer 99,7% vermindering van
geluidsenergie vergeleken met het niet dragen van
hoofdtelefoon.
3)
Bij 1 kHz, geluidsdrukniveau 90 dB uitvoer
4)
Benodigde uren voor het volledig opladen van een lege
accu
5)
De hierboven vermelde tijd kan variëren, afhankelijk van
de temperatuur of de gebruiksomstandigheden.
6)
Is mogelijk niet compatibel met bepaalde entertainment-
services aan boord van een vliegtuig.
7)
De verkrijgbaarheid is afhankelijk van het land.
Ontwerp en technische gegevens kunnen zonder
kennisgeving worden gewijzigd.

Compatibele iPod/

iPhone/iPad-modellen

U kunt de hoofdtelefoon alleen gebruiken met de volgende
modellen die een afstandsbediening ondersteunen. Werk
de software van uw iPod, iPhone of iPad bij naar de laatste
versie vóór gebruik. In de gebruiksaanwijzing wordt naar
een iPod, iPhone en iPad verwezen met "iPod", behalve in
uitzonderlijke gevallen.
iPod touch (4e generatie)
iPod touch (3e generatie)
iPod touch (2e generatie)
iPod nano (6e generatie)
iPod nano (5e generatie)
iPod nano (4e generatie)
iPod classic 120 GB 160 GB (2009)
iPod shuffle (4e generatie)
iPod shuffle (3e generatie)
iPhone 4S
iPhone 4
iPhone 3GS
iPad (3e generatie)
iPad 2
iPad

Auteursrechten

iPad, iPhone, iPod, iPod classic, iPod nano, iPod shuffle en
iPod touch zijn gedeponeerde handelsmerken van Apple
Inc. in de V.S. en andere landen.
De aanduidingen "Made for iPod", "Made for iPhone" en
"Made for iPad" betekenen dat een elektronisch accessoire
specifiek ontworpen is voor aansluiting op een iPod, iPhone
of iPad en volgens de certificering van de ontwikkelaar
voldoet aan de prestatienormen van Apple. Apple is niet
verantwoordelijk voor het functioneren van dit apparaat of de
naleving van veiligheidsnormen en wettelijke voorschriften.

Systeemvereisten voor

het opladen van de accu

via USB

Pc waarop een van de volgende besturingssystemen vooraf
is geïnstalleerd en die uitgerust is met een USB-poort:

Besturingssystemen

Bij gebruik van Windows®
Windows® 7
(Home Premium / Professional / Ultimate / Starter)
(inclusief 64-bits versie)
Windows Vista® (Service Pack 2 of recenter)
(Home Basic / Home Premium / Business / Ultimate)
(inclusief 64-bits versie)
Windows® XP (Service Pack 3 of recenter)
(Home Edition / Professional / Media Center Edition 2004 /
Media Center Edition 2005)
Bij gebruik van Macintosh
Mac OS X (versie 10.5 of recenter)
Windows en Windows Vista zijn gedeponeerde
handelsmerken of handelsmerken van Microsoft
Corporation in de Verenigde Staten en/of andere landen.
Macintosh en Mac OS zijn handelsmerken van Apple Inc.,
gedeponeerd in de VS en andere landen.
Italiano Cuffie a eliminazione del rumore

ATTENZIONE

Non esporre la batteria a un calore eccessivo, per esempio
alla luce solare diretta, al fuoco o simili.
Una pressione sonora eccessiva da parte auricolari o cuffie
può causare la perdita dell’udito.

Nota per i clienti: le seguenti informazioni

sono applicabili esclusivamente agli

apparecchi venduti nei paesi in cui sono in

vigore le Direttive UE

Produttore: Sony Corporation, 1-7-1 Konan Minato-ku Tokyo,
108-0075 Japan
Per la conformità del prodotto in ambito UE: Sony
Deutschland GmbH, Hedelfinger Strasse 61, 70327
Stoccarda, Germany

Trattamento del dispositivo

elettrico o elettronico a fine vita

(applicabile in tutti i paesi

dell’Unione Europea e in altri paesi

europei con sistema di raccolta

differenziata)

Questo simbolo sul prodotto o sulla confezione indica che
il prodotto non deve essere considerato come un normale
rifiuto domestico, ma deve invece essere consegnato ad
un punto di raccolta appropriato per il riciclo di apparecchi
elettrici ed elettronici. Assicurandovi che questo prodotto
sia smaltito correttamente, voi contribuirete a prevenire
potenziali conseguenze negative per l’ambiente e per
la salute che potrebbero altrimenti essere causate dal
suo smaltimento inadeguato. Il riciclaggio dei materiali
aiuta a conservare le risorse naturali. Per informazioni
più dettagliate circa il riciclaggio di questo prodotto,
potete contattare l’ufficio comunale, il servizio locale di
smaltimento rifiuti oppure il negozio dove l’avete acquistato.
In caso di smaltimento abusivo di apparecchiature elettriche
e/o elettroniche potrebbero essere applicate le sanzioni
previste dalla normativa applicabile (valido solo per l’Italia).

Trattamento delle pile esauste

(applicabile in tutti i paesi

dell’Unione Europea e in altri paesi

Europei con sistema di raccolta

differenziata)

Questo simbolo sul prodotto o sulla confezione indica
che la pila non deve essere considerata un normale rifiuto
domestico.
Su alcuni tipi di pile questo simbolo potrebbe essere
utilizzato in combinazione con un simbolo chimico. I simboli
chimici del mercurio (Hg) o del piombo (Pb) sono aggiunti,
se la batteria contiene più dello 0,0005% di mercurio o dello
0,004% di piombo.
Assicurandovi che le pile siano smaltite correttamente,
contribuirete a prevenire potenziali conseguenze negative
per l’ambiente e per la salute che potrebbero altrimenti
essere causate dal loro inadeguato smaltimento. Il
riciclaggio dei materiali aiuta a conservare le risorse naturali.
In caso di prodotti che per motivi di sicurezza, prestazione
o protezione dei dati richiedano un collegamento fisso ad
una pila interna, la stessa dovrà essere sostituita solo da
personale di assistenza qualificato.
Consegnare il prodotto a fine vita al punto di raccolta
idoneo allo smaltimento di apparecchiature elettriche ed
elettroniche; questo assicura che anche la pila al suo interno
venga trattata correttamente.
Per le altre pile consultate la sezione relativa alla rimozione
sicura delle pile. Conferire le pile esauste presso i punti di
raccolta indicati per il riciclo.
Per informazioni più dettagliate circa lo smaltimento della
pila esausta o del prodotto, potete contattare il Comune, il
servizio locale di smaltimento rifiuti oppure il negozio dove
l’avete acquistato.

Controllo della carica

residua della batteria

Stato Indicatore POWER Segnale
acustico
Carica
Lampeggia 3 volte *
Nessun segnale
Lampeggia 2 volte *
Nessun segnale
Scarica
Lampeggia 1 volta *
Nessun segnale
Esaurita Lampeggia
rapidamente
(30 secondi)
Segnale lungo
(2 secondi)
* Allo spegnimento delle cuffie.

Controllo dello stato di

carica

Stato Indicatore di carica
In carica Acceso
Carica Spento
Problema durante la
carica
Lampeggia

Uso del tasto centrale

(Cavo telecomando in

linea e microfono per

iPod/iPhone/iPad)

Funzionamento Spiegazione
Pressione singola Riproduce/mette in pausa una
traccia del dispositivo iPod
collegato.
Pressione doppia Passa alla traccia successiva.
Pressione tripla Passa alla traccia precedente.
Pressione lunga
Avvia la funzione “VoiceOver*” (se
disponibile).
Premere una volta
durante una chiamata
in arrivo
Risponde alla chiamata.
Premere nuovamente Termina la chiamata.
Tenere premuto per
circa due secondi e
rilasciare
Rifiuta una chiamata in arrivo
(due segnali acustici bassi
confermano il rifiuto della
chiamata).
* La disponibilità della funzione “VoiceOver” dipende dal
dispositivo iPod e dalla versione del software.
Nota
Prestare attenzione a non premere involontariamente i tasti
quando si trasporta il dispositivo iPod con le cuffie collegate.

Eliminazione del

rumore intelligente e

automatica

La funzione di eliminazione del rumore intelligente e
automatica analizza costantemente le componenti sonore
ambientali e seleziona automaticamente la modalità di
eliminazione del rumore più efficace.

Modalità di eliminazione del rumore

Modalità E.R. A: Riduce in modo efficace principalmente il
rumore in aereo.
Modalità E.R. B: Riduce in modo efficace principalmente il
rumore in autobus o in treno.
Modalità E.R. C: Riduce in modo efficace principalmente
il rumore in ufficio (PC, fotocopiatrice,
condizionatore d’aria, ecc.).
Suggerimenti
All’accensione delle cuffie è impostata la modalità E.R. A.
L’analisi sonora ambientale potrebbe richiedere alcuni
secondi.

Note sull’uso

Che cos’è l’eliminazione del rumore?

Il circuito di eliminazione del rumore rileva effettivamente
il rumore esterno con dei microfoni incorporati e invia alle
cuffie un segnale di eliminazione, uguale e contrario.

Note sulla funzione di eliminazione del

rumore

Regolare gli auricolari in modo da coprire le orecchie; in
caso contrario, la funzione di eliminazione del rumore non
opererà correttamente.
Leffetto di eliminazione del rumore può variare a seconda
del modo in cui si indossano le cuffie.
Non coprire il microfono delle cuffie con le mani. La
funzione di eliminazione del rumore potrebbe non
operare correttamente.
Microfono
Dopo aver acceso le cuffie, è possibile sentire un lieve
sibilo. Questo è il suono prodotto dalla funzione di
eliminazione del rumore, non si tratta di un guasto.
La funzione di eliminazione del rumore è efficace
principalmente sul rumore nella banda delle basse
frequenze. Anche se il rumore viene ridotto, non viene
annullato completamente.
Leffetto di eliminazione del rumore potrebbe non
risultare evidente in un ambiente molto silenzioso, oppure
potrebbero sentirsi dei disturbi.
Quando si utilizzano le cuffie in treno o in auto, le cuffie
potrebbero emettere rumori a seconda delle condizioni
stradali.
Se le cuffie non vengono indossate correttamente,
potrebbe verificarsi una retroazione acustica (suono simile
a un ululato).
La retroazione acustica può verificarsi anche se si
collocano oggetti o le dita vicino o all’interno delle cuffie.
Tenerli lontani dalle cuffie.
I telefoni cellulari possono provocare interferenze e
disturbi. Qualora si verifichi questa eventualità, allontanare
ulteriormente le cuffie dal telefono cellulare.

Note sull’utilizzo in aereo

Non utilizzare le cuffie quando l’utilizzo di apparecchi
elettronici o l’utilizzo di cuffie personali per i servizi di
intrattenimento in aereo sono vietati.

Note sulla ricarica delle cuffie

Caricare le cuffie utilizzando il cavo micro USB in
dotazione. In caso contrario, potrebbero verificarsi
malfunzionamenti.
Ricaricare le cuffie a una temperatura ambiente compresa
tra 5°C e 40°C. In caso contrario, la batteria potrebbe non
caricarsi completamente.
Se le cuffie sono rimaste inutilizzate per un lungo periodo,
la durata della batteria ricaricabile potrebbe risultare
ridotta. La durata aumenterà ripetendo più volte le
operazioni di carica e scarica.
Non custodire le cuffie in ambienti caldi per lunghi periodi.
Se le cuffie rimangono custodite per più di un anno,
caricare la batteria una volta all’anno per impedire che si
scarichino eccessivamente.
Per i requisiti di sistema dei computer in grado di ricaricare
la batteria tramite USB, vedere “Requisiti di sistema per la
carica della batteria tramite USB”.
Se le cuffie vengono caricate collegandole a una presa CA,
utilizzare l’alimentatore CA USB in vendita separatamente
specificato in “Accessorio consigliato (in vendita
separatamente)”. Per i dettagli, vedere le istruzioni per
l’uso in dotazione con l’alimentatore.
Se le cuffie non funzionano correttamente, la ricarica non
ha inizio e l’indicatore di carica lampeggia. In questo caso,
scollegare l’unità dal dispositivo collegato e rivolgersi al
luogo di acquisto o a un rivenditore Sony.

Note sulla manipolazione

Poiché le cuffie sono progettate per rimanere a stretto
contatto con le orecchie, se vengono premute con forza
contro le orecchie è possibile causare danni ai timpani.
Evitare l’uso delle cuffie nei luoghi in cui possono essere
colpite da persone o oggetti, per esempio da un pallone
o simili.
Premendo le cuffie contro le orecchie, la membrana
delle cuffie potrebbe emettere un clic. Non si tratta di un
guasto.
Pulire le cuffie con un panno morbido asciutto.
Non lasciare la spina sporca, altrimenti l’audio potrebbe
risultare distorto.
Quando gli auricolari diventano sporchi o danneggiati, o
quando le cuffie richiedono un intervento di riparazione,
assicurarsi di consultare un rivenditore Sony.
Non lasciare le cuffie in ubicazioni esposte a luce solare
diretta, calore o umidità.
Non sottoporre le cuffie a urti eccessivi.
Maneggiare le unità pilota con attenzione.
Qualora si provi sonnolenza o un malore durante l’uso di
queste cuffie, interromperne immediatamente l’uso.

Note sulle cuffie

L’ascolto ad alto volume può compromettere
la capacità uditiva. Per motivi di sicurezza
stradale, non utilizzare le cuffie mentre si guida
o in bicicletta.
Poiché le cuffie riducono i suoni provenienti dall’esterno,
potrebbero provocare un incidente stradale. Inoltre, evitare
l’ascolto con le cuffie in situazioni in cui l’udito non deve
essere ostacolato, ad esempio presso un passaggio a livello,
un cantiere edile, e così via.
Prevenzione dei danni all’udito
Evitare di utilizzare le cuffie a volume elevato. Gli esperti
di udito consigliano di evitare la riproduzione ininterrotta,
a volume elevato e prolungata. Qualora si senta un ronzio
nelle orecchie, ridurre il volume o interrompere l’uso.

Nota sull’elettricità statica

In condizioni di aria particolarmente secca potrebbero
verificarsi disturbi o salti nell’audio, oppure si potrebbe
avvertire un lieve formicolio alle orecchie. Questo è un
effetto dell’elettricità statica accumulata nel corpo, e non
denota un malfunzionamento delle cuffie.
È possibile ridurre al minimo questo effetto indossando
indumenti fabbricati con materiali naturali.
Per eventuali domande o problemi relativi al sistema che
non siano trattati nel presente manuale, consultare il
rivenditore Sony più vicino.

Soluzione di problemi

Audio assente

Ricaricare le cuffie. È possibile utilizzare le cuffie durante
la ricarica.
È possibile ascoltare la musica con le cuffie anche quando
l’interruttore POWER è impostato su “OFF”. In questo caso,
la funzione di eliminazione del rumore, l’equalizzatore
digitale, S-Master e DSEE non sono attivi e le cuffie
funzionano come cuffie passive.
Controllare che la batteria ricaricabile non sia esaurita.
Controllare il collegamento tra le cuffie e l’apparecchio.
Controllare che l’apparecchio collegato sia acceso.
Alzare il volume dell’apparecchio collegato.

L’effetto di eliminazione del rumore non è

sufficiente

La funzione di eliminazione del rumore è efficace con
i rumori a bassa frequenza come quelli prodotti da
aeroplani, treni o uffici (vicino a condizionatori ecc.),
mentre non è così efficace sui suoni ad alta frequenza,
come la voce umana.
Accendere le cuffie.

Audio distorto

Abbassare il volume dell’apparecchio collegato.
Ricaricare le cuffie.

Le cuffie non si accendono o non funzionano

correttamente

Ricaricare le cuffie.
Se le cuffie non si accendono neanche dopo averle
caricate, la batteria ricaricabile potrebbe essere
danneggiata. In questo caso, rivolgersi al luogo di acquisto
o a un rivenditore Sony.

Non è possibile caricare le cuffie

Controllare che l’indicatore di carica sia acceso.
Collegare saldamente le cuffie e il cavo micro USB.
Controllare che il cavo micro USB e il computer siano
collegati saldamente.
Controllare che il cavo micro USB e il computer siano
collegati direttamente e non tramite un hub USB.
Controllare i requisiti di sistema dei computer in grado di
caricare la batteria tramite USB.
Controllare che il computer sia acceso.
Controllare che il computer non sia in modalità standby,
sospensione o ibernazione.
Se l’indicatore di carica lampeggia (frequenza di
lampeggiamento: circa 30 secondi acceso e 3 secondi
spento), è in uso un alimentatore diverso da quello
consigliato. Utilizzare un alimentatore CA USB specificato
in “Accessorio consigliato (in vendita separatamente)”.
Se l’indicatore di carica lampeggia, le cuffie potrebbero
non funzionare correttamente. Scollegare l’unità dal
dispositivo collegato e rivolgersi al luogo di acquisto o un
rivenditore Sony.

L’unità non viene riconosciuta da un

computer

Controllare che il cavo micro USB e il computer siano
collegati saldamente.
Scollegare il cavo micro USB dal computer e ricollegarlo.
Controllare che il cavo micro USB e il computer siano
collegati direttamente e non tramite un hub USB.
Potrebbe essersi verificato un problema con la porta USB
del computer collegata. Collegare le cuffie a un’altra porta
USB, se disponibile.
Nei casi diversi da quelli elencati sopra, ritentare la
procedura di collegamento USB.

Non funziona alcuna operazione

Impostare l’interruttore POWER delle cuffie su “OFF”,
controllare i collegamenti e impostare l’interruttore
POWER nuovamente su “ON”.
Ripristinare le cuffie.
Inserire uno spillo o un oggetto simile nel tasto RESET
sull’alloggiamento sinistro e premere fino a quando il tasto
rimbalza leggermente.

Il dispositivo iPod collegato non funziona

Controllare che il cavo sia collegato correttamente.
Collegare la spina a L al dispositivo iPod e l’altra spina alle
cuffie.

Caratteristiche

Eliminazione del rumore digitale con tecnologia a
doppio sensore di rumore
I microfoni interni ed esterni agli alloggiamenti si
affiancano a un motore software di eliminazione
del rumore per offrire uneliminazione del rumore
considerevole.
Funzione di eliminazione del rumore con intelligenza
artificiale automatica AI (Artificial Intelligence).
Selezione automatica della modalità ottimale di
eliminazione del rumore basata su un’analisi intelligente
dei rumori ambientali.
Equalizzatore digitale e amplificatore S-Master
totalmente digitale
Garantisce una risposta in frequenza ideale e una
riproduzione musicale ad alta qualità grazie a
un’elaborazione totalmente digitale.
DSEE
Offre un suono naturale e una sensazione di spazialità
ripristinando la gamma delle alte frequenze e la coda della
forma d’onda che vengono normalmente eliminate dalla
compressione audio.
Durata di ascolto fino a 22 ore
Funzionamento passivo
Consente di ascoltare l’audio anche con le cuffie spente.
Cavo rimovibile
Cavo di collegamento da 3,5 mm, e cavo telecomando in
linea e microfono per iPod/iPhone/iPad

Caratteristiche tecniche

Generali

Tipo Chiuso, dinamico
Unità pilota 50 mm, tipo a cupola
Capacità di potenza
100 mW
Impedenza 52 Ω a 1 kHz (cuffie accese)
16 Ω a 1 kHz (cuffie spente)
Sensibilità 103 dB/mW (cuffie accese)
100 dB/mW (cuffie spente)
Risposta in frequenza
5 Hz – 24.000 Hz
Rapporto totale di eliminazione del rumore
1)
Circa 25 dB
2)
Alimentazione 3,7 V CC, batteria interna ricaricabile a ioni
di litio o USB 5 V CC
Consumo di corrente
500 mA
Massa Circa 330 g (senza cavo)
Livello di tensione a circuito aperto microfono vocale (Cavo
telecomando in linea e microfono per iPod/iPhone/iPad)
–42 dB (0 dB = 1 V/Pa)

Tempi di ricarica e di utilizzo delle cuffie

Ore appross. per la ricarica
Ore appross. di utilizzo
3)
4 ore
4)
22 ore
5)

Componenti inclusi

Cuffie (1)
Cavo di collegamento (1,5 m, cavo in PCOCC, minispina
stereo a L placcata in oro) (1)
Cavo telecomando in linea e microfono per iPod/iPhone/
iPad (1,2 m, cavo in PCOCC, minispina stereo a L placcata in
oro a quattro conduttori) (1)
Cavo micro USB (1,5 m) (1)
Adattatore per spina per l’uso in aereo
6)
(singolo/doppio) (1)
Astuccio per il trasporto (1)
Istruzioni per l’uso (1)
Scheda di garanzia (1)

Accessorio consigliato (in vendita

separatamente)

7)
Alimentatore CA USB: AC-UD10
1)
In conformità allo standard di misurazione di Sony.
2)
Equivalente a una riduzione dell’energia acustica pari a
circa il 99,7% rispetto a quando non vengono indossate le
cuffie.
3)
A 1 kHz, livello della pressione sonora in uscita 90 dB
4)
Ore necessarie per caricare completamente una batteria
scarica
5)
Il tempo dichiarato può variare a seconda della
temperatura o delle condizioni d’uso.
6)
Potrebbe non essere compatibile con alcuni servizi di
intrattenimento in aereo.
7)
La disponibilità dipende dal paese.
Design e caratteristiche tecniche sono soggetti a modifica
senza preavviso.

Modelli di iPod/iPhone/

iPad compatibili

È possibile utilizzare le cuffie con i seguenti modelli che
supportano il telecomando. Prima dell’uso, aggiornare il
dispositivo iPod, iPhone o iPad al software più recente. Nelle
Istruzioni per l’uso, i dispositivi iPod, iPhone e iPad sono
indicati collettivamente con “iPod”, salvo in casi speciali.
iPod touch (4a generazione)
iPod touch (3a generazione)
iPod touch (2a generazione)
iPod nano (6a generazione)
iPod nano (5a generazione)
iPod nano (4a generazione)
iPod classic 120GB 160GB (2009)
iPod shuffle (4a generazione)
iPod shuffle (3a generazione)
iPhone 4S
iPhone 4
iPhone 3GS
iPad (3a generazione)
iPad 2
iPad

Informazioni sul copyright

iPad, iPhone, iPod, iPod classic, iPod nano, iPod shuffle, and
iPod touch sono marchi di proprietà di Apple Inc., registrati
negli Stati Uniti d’America ed in altri Paesi.
“Made for iPod”, “Made for iPhone” e “Made for iPad” sono
indicazioni che identificano accessori elettronici progettati per
essere collegati, rispettivamente ad un iPod, un iPhone, o un
iPad, e certificati dai rispettivi produttori come conformi agli
standards funzionali di Apple. Apple non é responsabile del
funzionamento di questo accessorio nè della sua conformità
agli standards normativi e di sicurezza.

Requisiti di sistema per

la carica della batteria

tramite USB

Personal computer con uno dei seguenti sistemi operativi
preinstallati e porta USB:

Sistemi operativi

Se si utilizza Windows®
Windows® 7
(Home Premium / Professional / Ultimate / Starter)
(comprese versioni a 64 bit)
Windows Vista® (Service Pack 2 o successivo)
(Home Basic / Home Premium / Business / Ultimate)
(comprese versioni a 64 bit)
Windows® XP (Service Pack 3 o successivo)
(Home Edition / Professional / Media Center Edition 2004 /
Media Center Edition 2005)
Se si utilizza Macintosh
Mac OS X (10.5 o versione successiva)
Windows e Windows Vista sono marchi registrati o marchi di
Microsoft Corporation negli Stati Uniti e/o in altri paesi.
Macintosh e Mac OS sono marchi di Apple Inc. registrati
negli Stati Uniti e in altri paesi.

Manuale

Consulta qui gratuitamente il manuale per il Sony MDR-1RNC. Il manuale rientra nella categoria Cuffia ed è stato valutato da 1 persone con una media di 8. Il manuale è disponibile nelle seguenti lingue: Italiano. Hai domande sul Sony MDR-1RNC o hai bisogno di aiuto? Fai la tua domanda qui

Ho bisogno di aiuto?

Hai una domanda relativa a Sony MDR-1RNC e la risposta non è nel manuale? Fai qui la tua domanda Fornisci una descrizione chiara e completa del problema e della tua domanda. Migliore sarà la descrizione del tuo problema e della domanda, più facile sarà per gli altri proprietari di Sony MDR-1RNC fornirti una buona risposta.

Numero di domande: 0

Specifiche Sony MDR-1RNC

Di seguito troverai le specifiche del prodotto e le specifiche del manuale di Sony MDR-1RNC.

Generale
Marca Sony
Modello MDR-1RNC | MDR1RNC
Prodotto Cuffie
EAN 4905524858938, 0272428474538, 5053973977058, 4056572581597, 0027242847453
Lingua Italiano
Tipo di file Manuale d'uso (PDF)
Auricolari
Sensibilità cuffia 103 dB
Impedenza 52 Ω
Unità driver 50 mm
Tipo di magnete Neodimio
Sistema acustico Chiuso
Materiale diaframma Polimero a cristalli liquidi (LCP)
Tipologia driver Dinamico
Massima potenza in entrata 100 mW
Frequenza cuffia 5 - 24000 Hz
Disegno auricolare Circumaurale
Diametro del diaframma 40 mm
Batteria
Durata batteria 22 h
Tempo di ricarica 4 h
Prestazione
Lunghezza cavo 1.2 m
Colore del prodotto Nero
Controllo del volume No
Ripiegabile
Stile d'uso A Padiglione
Tipo di prodotto Cuffie
Utilizzo raccomandato Musica e Chiamate
Altre caratteristiche
Spinotto adattatore Micro-USB
Compatibilità iPod/iPhone/iPad
Connettività
Placcatura contatti Oro
Tecnologia di connessione Cablato
Dimensioni e peso
Peso 330 g
Microfono
Cancellazione del rumore del microfono
Tipo di microfono In linea
Mostra di più

Domande frequenti

Non riesci a trovare la risposta alla tua domanda nel manuale? Puoi trovare la risposta alla tua domanda nelle FAQ sul Sony MDR-1RNC che trovi di seguito.

La tua domanda non è elencata? Fai la tua domanda qui

Nessun risultato