Sony MDR-RF855RK manuale

Sony MDR-RF855RK
5.2 · 1
PDF manuale
 · 2 pagine
Italiano
manualeSony MDR-RF855RK

Wireless Stereo

Headphone System

©2012 Sony Corporation Printed in China4-441-668-32(2)MDR-RF855RKNederlands Draadloos stereohoofdtelefoonsysteem
WAARSCHUWING
Stel het toestel niet bloot aan vocht of water om het risico op
brand of elektrische schokken te verminderen. Plaats ook geen
met vloeistof gevulde voorwerpen zoals een vaas op het toestel.
Stel de batterijen (geplaatste accu of batterijen) niet langdurig
bloot aan overmatige warmte, zoals zonlicht, vuur en dergelijke.
Open de behuizing niet om elektrocutie te voorkomen. Laat het
toestel alleen nakijken door bevoegd vakpersoneel.
Installeer de apparatuur niet in een beperkte ruimte zoals een
boekenrek of inbouwkast.
De stekker van de netspanningsadapter wordt gebruikt om de
netspanningsadapter los te koppelen. Verbind de
netspanningsadapter daarom met een stopcontact waar u
gemakkelijk bij kunt. Indien u een afwijking opmerkt aan de
netspanningsadapter, trekt u de netspanningsadapter
onmiddellijk uit het stopcontact.
Zeer hoge geluidsdruk van oortelefoons en hoofdtelefoons kan
gehoorbeschadiging veroorzakan.
Het naamplaatje van de zendeenheid bevindt zich onderaan aan
de buitenkant van het apparaat.
De CE-markering geldt alleen in landen waar deze wettelijk van
kracht is. Dit is vooral het geval in landen die deel uitmaken van
de EER (Europese Economische Ruimte).
Hierbij verklaart Sony Corp. dat het toestel in overeenstemming
is met de essentiële eisen en de andere relevante bepalingen
van richtlijn 1999/5/EG. Nadere informatie kunt u vinden op:
http://www.compliance.sony.de/
Verwijdering van oude elektrische en
elektronische apparaten (van toepassing in
de Europese Unie en andere Europese landen
met gescheiden inzamelingssystemen)
Dit symbool op het product of op de verpakking
wijst erop dat dit product niet als huishoudelijk
afval mag worden behandeld. Het moet echter
naar een inzamelingspunt worden gebracht waar elektrische en
elektronische apparatuur wordt gerecycled. Als u ervoor zorgt
dat dit product op de correcte manier wordt verwerkt, helpt u
mogelijke negatieve gevolgen voor mens en milieu die zouden
kunnen veroorzaakt worden in geval van verkeerde
afvalbehandeling te voorkomen. Het recycleren van materialen
draagt bij tot het behoud van natuurlijke bronnen. Voor meer
details in verband met het recyclen van dit product, kan u
contact opnemen met de gemeentelijke instanties, de
organisatie belast met de verwijdering van huishoudelijk afval of
de winkel waar u het product hebt gekocht.
Verwijdering van oude batterijen (van
toepassing in de Europese Unie en andere
Europese landen met afzonderlijke
inzamelingssystemen)
Dit symbool op de batterij of op de verpakking
wijst erop dat de batterij, meegeleverd met van dit product niet
als huishoudelijk afval behandeld mag worden.
Op sommige batterijen kan dit symbool gebruikt worden in
combinatie met een chemisch symbool. Het chemisch symbool
voor kwik (Hg) of lood (Pb) wordt toegevoegd wanneer de
batterij meer dan 0,0005 % kwik of 0,004 % lood bevat.
Door deze batterijen op juiste wijze af te voeren, helpt u
mogelijke negatieve gevolgen voor mens en milieu die zouden
kunnen veroorzaakt worden in geval van verkeerde
afvalbehandeling te voorkomen. Het recycleren van materialen
draagt bij tot het behoud van natuurlijke bronnen.
In het geval dat de producten om redenen van veiligheid,
prestaties dan wel in verband met data-integriteit een
permanente verbinding met een ingebouwde batterij vereisen,
mag deze batterij enkel door gekwalificeerd servicepersoneel
vervangen te worden. Om ervoor te zorgen dat de batterij op
een juiste wijze zal worden behandeld, dient het product aan
het eind van zijn levenscyclus overhandigd te worden aan het
desbetreffende inzamelingspunt voor de recyclage van
elektrisch en elektronisch materiaal.
Voor alle andere batterijen verwijzen we u naar het hoofdstuk
over hoe de batterij veilig uit het product te verwijderen.
Overhandig de batterij aan het desbetreffende inzamelingspunt
voor de recyclage van batterijen.
Voor meer details in verband met het recyclen van dit product of
batterij, kan u contact opnemen met de gemeentelijke
instanties, de organisatie het belast met de verwijdering van
huishoudelijk afval of de winkel waar u het product hebt
gekocht.
Opmerking voor klanten: de volgende informatie geldt
enkel voor apparatuur verkocht in landen waar de EU-
richtlijnen van kracht zijn
De fabricant van dit product is Sony Corporation, 1-7-1 Konan
Minato-ku Tokyo, 108-0075 Japan. De geauthoriseerde
vertegenwoordiging voor EMC en produkt veiligheid is Sony
Deutschland GmbH, Hedelfinger Strasse 61, 70327 Stuttgart,
Duitsland. Voor service- of garantiezaken verwijzen wij u graag
naar de addressen in de afzonderlijke service/garantie
documenten.

Gebruik

Na gebruik
De hoofdtelefoon wordt automatisch uitgeschakeld wanneer
u deze afneemt (automatische in-/uitschakelfunctie).
Over de automatische in-/uitschakelfunctie
Wanneer u de hoofdtelefoon opzet, wordt deze automatisch
ingeschakeld. Draag de hoofdtelefoon verticaal op uw hoofd
zodat de automatische inschakelfunctie correct wordt
geactiveerd.
De hoofdtelefoon wordt automatisch uitgeschakeld wanneer
u deze afneemt.
Trek niet aan de zelfregelende band wanneer u de
hoofdtelefoon niet gebruikt; de batterij kan hierdoor
leegraken.
Zelfregelende
band
RF-signalen verzenden
De zendeenheid begint automatisch RF-signalen uit te
zenden wanneer deze audiosignalen van de aangesloten
component waarneemt.
Opgelet:
Afhankelijk van de positie van de zendeenheid en de
omgevingsomstandigheden kunt u ruis horen. U kunt de
zendeenheid het best op een locatie zetten waar het
helderste geluid wordt geproduceerd.
Als de zendeenheid op een metalen tafel geplaatst is, hoort
u mogelijk ruis of kan het ontvangstbereik kleiner worden.
Plaats de zendeenheid niet op een metalen tafel.
Als er gedurende ongeveer 5
minuten geen of een zwak signaal
wordt ontvangen
Als er gedurende ongeveer 5 minuten een zwak signaal wordt
ontvangen, wordt de zendeenheid automatisch
uitgeschakeld.* Als het volume van de aangesloten A/V-
component te laag is, is het eveneens mogelijk dat de
zendeenheid uitgeschakeld wordt. Wanneer er een zwak
signaal wordt ontvangen, knippert de POWER/GREEN-
indicator van de zendeenheid gedurende 5 minuten groen,
waarna deze dooft. In dat geval verhoogt u het volume van
de aangesloten A/V-component binnen het bereik waar het
geluid niet vervormd wordt en verlaagt u vervolgens het
volume van de hoofdtelefoon.
De zendeenheid wordt mogelijk eveneens uitgeschakeld als
er gedurende 5 minuten geen signaal wordt ontvangen. De
POWER/GREEN-indicator van de zendeenheid knippert
gedurende 5 minuten groen, waarna deze dooft. De
zendeenheid start opnieuw op na het ontvangen van een
audiosignaal.
* Als de aangesloten A/V-component signaalruis uitstuurt, is
het mogelijk dat de zendeenheid niet uitgeschakeld wordt,
zelfs niet als er geen audiosignaal wordt ontvangen.
Tips voor het opladen
De bijgeleverde batterij eerst opladen
Als u de bijgeleverde oplaadbare nikkelmetaalhydridebatterij
voor het eerst gebruikt, is deze nog niet opgeladen. Laad deze
dus eerst op.
Over de automatische oplaadfunctie
Wanneer u de hoofdtelefoon op de zendeenheid plaatst, wordt
de hoofdtelefoon automatisch uitgeschakeld en wordt het
opladen gestart. U hoeft de hoofdtelefoon dus niet elke keer in
en uit te schakelen als u deze opzet of afneemt.
Als de CHG/RED-indicator niet rood oplicht
Controleer dat de rechter- en linkeroorschelp correct op de
zendeenheid rusten. Verwijder de hoofdtelefoon van de
zendeenheid en plaats deze terug zodat de contactpunten van
de hoofdtelefoon aansluiten op de contactpinnen van de
zendeenheid.
Het opladen lukt mogelijk niet als er stof zit op de contactpin
van de zendeenheid en het contactpunt van de hoofdtelefoon.
Veeg deze schoon met een wattenstaafje enz.
Oplaadtijd en gebruiksduur
Afhankelijk van de resterende batterijlading duurt het ongeveer
30 minuten tot 7 uur om de batterij op te laden.
Oplaadtijd (bij benadering) Gebruiksduur (bij
benadering)
1)
7 uur
2)
18 uur
3)
1) bij 1 kHz, 0,1 mW + 0,1 mW uitvoer
2) Benodigde uren voor volledig opladen van een lege batterij
3) De tijden kunnen verschillen, afhankelijk van de temperatuur
of gebruiksomstandigheden.
De bijgeleverde batterij opladen na gebruik
Plaats de hoofdtelefoon na gebruik op de zendeenheid. De CHG/
RED-indicator gaat rood branden en de hoofdtelefoon wordt
opgeladen.
Wanneer het opladen voltooid is, hoeft u de hoofdtelefoon niet
van de zendeenheid te halen.
Resterende batterijlading
Om de resterende batterijlading van de hoofdtelefoon te
controleren, trekt u de zelfregelende band omhoog en
controleert u de POWER-indicator. De batterij kan nog worden
gebruikt als de indicator groen brandt.
Laad de hoofdtelefoon op als de POWER-indicator dooft, dimt,
knippert of als er storingen of ruis optreden in het geluid.
Opmerkingen
Zorg ervoor dat de stekker van de netspanningsadapter goed
ingevoerd is.
Gebruik altijd de bijgeleverde netspanningsadapter. Het
gebruik van netspanningsadapters met een andere
stekkerpolariteit of andere kenmerken kan defecten
veroorzaken.
Stekker met
eenvormige
polariteit
De capaciteit van de batterij kan afnemen als de hoofdtelefoon
ingeschakeld is en op de zendeenheid wordt geplaatst terwijl
de netspanningsadapter niet aangesloten is.
Tijdens het opladen van de batterij wordt de zendeenheid
automatisch uitgeschakeld.
Met dit systeem kan voor uw eigen veiligheid uitsluitend de
bijgeleverde oplaadbare batterij BP-HP550-11 opgeladen
worden. U kunt het dus niet gebruiken om andere types
oplaadbare batterijen op te laden.
Droge batterijen kunnen niet opgeladen worden.
Probeer de bijgeleverde oplaadbare batterij BP-HP550-11 niet
te gebruiken voor andere apparatuur. De batterij is uitsluitend
voor dit systeem bestemd.
Laad de batterij op bij een omgevingstemperatuur tussen 5 °C
en 35 °C.
Wanneer de levensduur van de batterij ongeveer met de helft
is afgenomen, is het mogelijk dat u deze moet vervangen. De
bijgeleverde oplaadbare batterij BP-HP550-11 is niet in de
handel verkrijgbaar. U kunt de batterij bestellen bij de winkel
waar u de hoofdtelefoon hebt gekocht of bij de
dichtstbijzijnde Sony-dealer.
De hoofdtelefoon
gebruiken met los
verkrijgbare droge
batterijen
U kunt ervoor kiezen in de handel verkrijgbare droge batterijen
(LR03 (formaat AAA)) te gebruiken in de hoofdtelefoon. Plaats in
dat geval twee droge batterijen zoals beschreven in stap 1 van
"Gebruik".
Als er droge batterijen geplaatst zijn, wordt de
batterijoplaadfunctie niet geactiveerd.
Levensduur van de batterij
Batterij Gebruiksduur (bij
benadering)
1)
Sony-alkalinebatterij LR03
(formaat AAA)
28 uur
2)
1) bij 1 kHz, 0,1 mW + 0,1 mW uitvoer
2) De tijden kunnen verschillen, afhankelijk van de temperatuur
of gebruiksomstandigheden.
Opmerking
Bewaar een droge batterij niet samen met munten of andere
metalen voorwerpen. Als het positieve en negatieve
contactpunt van de batterij per ongeluk in contact komt met
een metalen voorwerp, kan er warmte worden opgewekt.
Tips bij de aansluitingen
Sluit nooit tegelijk apparatuur aan op de AUDIO IN 1- en
AUDIO IN 2-aansluiting. Als u twee A/V-componenten tegelijk
aansluit op de twee aansluitingen, zullen beide audiosignalen
hoorbaar zijn.
Wanneer u de verbindingskabel rechtstreeks aansluit op een
oortelefoonaansluiting (monominiaansluiting), wordt het
audiosignaal mogelijk niet uitgevoerd via het rechterkanaal.
Tips voor de
volumeregeling
Als u de zendeenheid aansluit op de hoofdtelefoonaansluiting
van de A/V-component, moet u het volume van de A/V-
component zo hoog mogelijk zetten, maar niet zo hoog dat
het audiosignaal vervormd wordt.
Als u video's bekijkt, mag u het volume niet te hoog zetten bij
rustige scènes. Uw gehoor kan namelijk beschadigd raken als
er opeens een luide scène wordt afgespeeld.
Tips voor een betere
ontvangst
Ontvangstprestaties
Dit systeem gebruikt signalen met een zeer hoge frequentie
binnen de 800 MHz-band. Hierdoor kan de omgeving de
ontvangst negatief beïnvloeden. De volgende omstandigheden
kunnen het ontvangstbereik verkleinen of storingen in de
ontvangst veroorzaken.
Gebouwen met stalen balken in de muren;
Ruimtes met veel stalen archiefkasten enz.;
Ruimtes met veel elektrische apparaten die
elektromagnetische storing veroorzaken;
De zendeenheid is op een metalen oppervlak geplaatst;
In de buurt van een verkeersweg;
Een omgeving met veel ruis of storende signalen wegens
radio-ontvangers in vrachtwagens enz.;
Een omgeving met veel ruis of storende signalen wegens
draadloze communicatiesystemen die langs verkeerswegen
zijn geïnstalleerd.
Effectief bereik van de zendeenheid
De maximumafstand waarbij het systeem storingvrij werkt
bedraagt ongeveer 100 m. De afstand kan echter verschillen
afhankelijk van de omgeving.
Als er ruis optreedt binnen de bovengenoemde afstand,
verkleint u de afstand tussen de zendeenheid en de
hoofdtelefoon of selecteert u een ander kanaal.
Wanneer u de hoofdtelefoon binnen het effectieve bereik van
de zendeenheid gebruikt, maakt het niet uit in welke richting
de zendeenheid wijst.
Ook binnen het ontvangstgebied zijn er bepaalde plaatsen
(dode hoeken) waar het RF-signaal niet kan worden
ontvangen. Dit komt vaker voor bij RF-signalen en duidt niet
op een defect. Als u de zendeenheid iets verplaatst, kunt u de
locatie van de dode hoek wijzigen.
De oorkussentjes
vervangen
De oorkussentjes kunnen worden vervangen. Als de
oorkussentjes vies of versleten zijn, kunt u deze vervangen zoals
hieronder wordt aangegeven. De oorkussentjes zijn niet in de
handel verkrijgbaar. U kunt nieuwe oorkussentjes bestellen bij
de winkel waar u de hoofdtelefoon hebt gekocht of bij de
dichtstbijzijnde Sony-dealer.
1 Verwijder het oude oorkussentje door deze uit de groef van
de behuizing te trekken.
2 Plaats het nieuwe oorkussentje op de driver.
Plaats de rand van het oorkussentje aan één kant van de
groef op de driver en draai de rand van het oorkussentje om
de driver, zoals hieronder wordt weergegeven.
Als het oorkussentje goed in de groef is geplaatst, kunt u het
oorkussentje in verticale positie aanpassen.
Problemen oplossen
Als er problemen met het systeem optreden, neemt u de
volgende controlelijst door. Als het probleem daarmee niet is
opgelost, raadpleegt u de dichtstbijzijnde Sony-dealer.
Geen geluid/laag geluidsniveau
Controleer de aansluiting van de A/V-component of de
netspanningsadapter.
Controleer dat de A/V-component ingeschakeld is.
Als u de zendeenheid aansluit op een A/V-component via de
hoofdtelefoonaansluiting, moet u het volumeniveau op de
aangesloten A/V-component verhogen binnen het bereik waar
het geluid niet vervormd wordt.
Wijzig de radiofrequentie met de CHANNEL-keuzeschakelaar
op de zendeenheid en stem vervolgens af op dezelfde
radiofrequentie als de zendeenheid met de TUNING-knop op
de hoofdtelefoon.
Gebruik de hoofdtelefoon in de buurt van de zendeenheid of
verplaats de zendeenheid.
Laad de bijgeleverde oplaadbare batterij op of vervang de
droge batterijen door nieuwe. Als de POWER-indicator niet
oplicht na het opladen, moet u met de hoofdtelefoon naar een
Sony-dealer gaan.
Zet het hoofdtelefoonvolume hoger.
Vervormd of onderbroken geluid (soms met ruis)
Gebruik de hoofdtelefoon in de buurt van de zendeenheid of
verplaats de zendeenheid.
Plaats de zendeenheid niet op een metalen tafel.
Als u de zendeenheid aansluit op een A/V-component via de
hoofdtelefoonaansluiting, moet u het volumeniveau op de
aangesloten A/V-component verlagen binnen het bereik waar
het geluid niet vervormd wordt.
Wijzig de radiofrequentie met de CHANNEL-keuzeschakelaar
op de zendeenheid en stem vervolgens af op dezelfde
radiofrequentie als de zendeenheid met de TUNING-knop op
de hoofdtelefoon.
Laad de bijgeleverde oplaadbare batterij op of vervang de
droge batterijen door nieuwe. Als de POWER-indicator niet
oplicht na het opladen, moet u met de hoofdtelefoon naar een
Sony-dealer gaan.
Harde achtergrondruis
Als u de zendeenheid aansluit op een A/V-component via de
hoofdtelefoonaansluiting, moet u het volumeniveau op de
aangesloten A/V-component verhogen binnen het bereik waar
het geluid niet vervormd wordt.
Laad de bijgeleverde oplaadbare batterij op of vervang de
droge batterijen door nieuwe. Als de POWER-indicator niet
oplicht na het opladen, moet u met de hoofdtelefoon naar een
Sony-dealer gaan.
Plaats de zendeenheid niet op een metalen tafel.
Gebruik de hoofdtelefoon in de buurt van de zendeenheid.
De POWER/GREEN-indicator knippert groen
Er wordt geen of een zwak signaal ontvangen. Start het
afspelen van de A/V-component of verhoog het volumeniveau
op de aangesloten A/V-component binnen het bereik waar het
geluid niet vervormd wordt. Doet u dit niet, dan wordt de
zendeenheid uitgeschakeld. Als er gedurende ongeveer 5
minuten geen of een zwak signaal wordt ontvangen, wordt de
zendeenheid automatisch uitgeschakeld.
Het geluid wordt afgebroken
De zendeenheid wordt automatisch uitgeschakeld als er
gedurende 5 minuten geen of een zwak signaal wordt
ontvangen. Als u de zendeenheid aansluit op een A/V-
component via de hoofdtelefoonaansluiting, moet u het
volumeniveau op de aangesloten A/V-component verhogen
binnen het bereik waar het geluid niet vervormd wordt.
De batterij kan niet worden opgeladen/de CHG/RED-indicator knippert rood of licht niet rood op
Controleer dat de linker- en rechterkant van de hoofdtelefoon
en de zendeenheid overeenstemmen en plaats de
hoofdtelefoon correct op de zendeenheid.
Plaats de bijgeleverde oplaadbare nikkelmetaalhydridebatterij.
Het is niet mogelijk om droge batterijen en andere dan de
bijgeleverde oplaadbare batterij op te laden.
Als de CHG/RED-indicator niet rood oplicht, zelfs als u de
hoofdtelefoon op de zendeenheid geplaatst hebt en even
hebt gewacht, is het mogelijk dat u de batterij moet
vervangen. U kunt de bijgeleverde oplaadbare batterij BP-
HP550-11 bestellen bij de winkel waar u de hoofdtelefoon
hebt gekocht of bij de dichtstbijzijnde Sony-dealer.
Het opladen lukt mogelijk niet als er stof zit op de contactpin
van de zendeenheid en het contactpunt van de hoofdtelefoon.
Veeg deze schoon met een wattenstaafje enz.
Sluit de netspanningsadapter aan.
Zorg ervoor dat de stekker goed ingevoerd is.
Laad de hoofdtelefoon op.
Naar
stopcontact
(rood) (uit)
Opgeladen als de
indicator dooft.
Sluit de A/V-component aan (volg hiervoor methode of hieronder).
Zorg ervoor dat de stekker goed ingevoerd is.
Via de hoofdtelefoonaansluiting van de A/V-component
L (wit)R (rood)
Stereoministekker
Hoofdtelefoon-
aansluiting
(stereomini-
aansluiting)
Tv, digitale muziekspeler enz.
L (wit)
R (rood)
Stereoministekker
Audio-
uitgangen
(L/R)
Stereosysteem, Blu-ray Disc-speler,
DVD-speler enz.
Start het afspelen van de A/V-component.
De POWER/GREEN-indicator van de zendeenheid gaat groen branden.
Zet de hoofdtelefoon op.
Vóór het luisteren
Beperk het risico van gehoorbeschadiging, zet eerst het volume lager.
Via de audio-uitgangen (L/R) van de A/V-component
Plaats de bijgeleverde oplaadbare batterij BP-HP550-11 in de linkerbehuizing van de hoofdtelefoon.
Houd bij het plaatsen van de batterij rekening met de juiste polariteit.
Contact-
pinnen
Oplaadbare nikkelmetaalhydridebatterij
BP-HP550-11 (bijgeleverd)
Contact-
punten
Reliëfpunt
Plaats eerst de kant
van de batterij die
gemarkeerd is met
.
GebruiksaanwijzingIstruzioni per l’uso
De bijgeleverde items
controleren
Zendeenheid TMR-RF855R (1)
Netspanningsadapter (1)
Oplaadbare
nikkelmetaalhydridebatterij
(BP-HP550-11) (1)
Hoofdtelefoon MDR-RF855R
(1)
Verbindingskabel
(stereoministekker
pinstekker × 2), 1 m (1)
Kenmerken
Bedankt voor uw keuze voor het Sony MDR-RF855RK draadloos
stereohoofdtelefoonsysteem. Lees voordat u het apparaat
gebruikt deze handleiding grondig door en bewaar deze voor
later gebruik.
Enkele kenmerken:
Draadloos hoofdtelefoonsysteem met lange levensduur van
de batterij en een bereik van 100 m
Probleemloos opladen door de hoofdtelefoon in de
zendeenheid te plaatsen
40mm-drivers voor diepe lage tonen
Automatische in-/uitschakelfunctie voor langere levensduur
van de batterij
De gebruiksduur van de batterij bedraagt tot 18 uur met
oplaadbare batterijen of 28 uur met Sony-alkalinebatterijen
Vergrendelen
Ontgrendelen
Regel het volume.
Luider Stiller
Reliëfpunt
Als u geen duidelijk audiosignaal ontvangt
Wijzig eerst de radiofrequentie met de CHANNEL-keuzeschakelaar op de zendeenheid
en stem vervolgens af op dezelfde radiofrequentie als de zendeenheid met de TUNING-
knop op de hoofdtelefoon.
(groen)
Voorzorgsmaatregelen
Wanneer u dit systeem langere tijd niet gebruikt, neemt u de
netspanningsadapter vast bij de stekker en trekt u deze uit het
stopcontact. Voorkom corrosie als gevolg van het lekken van
een batterij, neem de batterijen uit de hoofdtelefoon.
Laat dit systeem niet achter op een locatie waar het wordt
blootgesteld aan direct zonlicht, hitte of vocht.
Wanneer u de netspanningsadapter loskoppelt van de
zendeenheid voordat u de hoofdtelefoon afneemt, kunt u
enige ruis horen.
Stel het apparaat niet bloot aan extreme temperaturen, direct
zonlicht, vocht, zand, stof of mechanische schokken.
Opmerkingen over de hoofdtelefoonHet risico op gehoorbeschadiging beperken
Gebruik de hoofdtelefoon niet bij een te hoog volume.
Oorspecialisten raden aan om niet voortdurend naar harde
geluiden te luisteren. Als u een fluitend geluid in uw oren hoort,
moet u het volume verlagen of het apparaat uitschakelen.
Rekening houden met anderen
Houd het volume op een gematigd niveau. Op deze manier kunt
u nog steeds omgevingsgeluiden horen terwijl u tegelijkertijd
rekening houdt met de mensen om u heen.
Als u vragen of problemen hebt met betrekking tot het systeem
die niet worden behandeld in deze handleiding, kunt u terecht
bij uw dichtstbijzijnde Sony-dealer.
Neem de hoofdtelefoon en de zendeenheid mee naar de Sony-
dealer als deze moeten worden gerepareerd.
Technische gegevens
RF-stereozendeenheid (TMR-RF855R)
Modulatie FM-stereo
Draagfrequentie 863,52 MHz, 864,02 MHz, 864,52 MHz
Kanaal Ch1, Ch2, Ch3
Transmissiebereik Ong. 100 m (maximaal)
Audio-ingangen Pinaansluitingen (links/rechts)
Stereominiaansluiting
Voeding 12 V gelijkstroom (met de bijgeleverde
netspanningsadapter)
Afmetingen Ong. 180 mm × 94 mm × 126 mm (b/h/d)
Massa Ong. 310 g
Nominaal stroomverbruik
3,0 W
Bedrijfstemperatuur
5 °C tot 35 °C
Draadloze stereohoofdtelefoon (MDR-RF855R)
Frequentiebereik 10 Hz – 22.000 Hz
Voeding Bijgeleverde oplaadbare
nikkelmetaalhydridebatterij BP-HP550-11 of
in de handel verkrijgbare droge batterijen
(LR03 (formaat AAA))
Massa Ong. 280 g inclusief batterij
Bedrijfstemperatuur
5 °C tot 35 °C
Bijgeleverde items
RF-stereozendeenheid TMR-RF855R
Draadloze stereohoofdtelefoon MDR-RF855R
Netspanningsadapter (12 V) (1)
Verbindingskabel (stereoministekker pinstekker × 2), 1 m (1)
Oplaadbare nikkelmetaalhydridebatterij BP-HP550-11
(min. 550 mAh) (1)
Garantiekaart (1)
Gebruiksaanwijzing (deze handleiding) (1)
Wijzigingen in ontwerp en technische gegevens voorbehouden
zonder voorafgaande kennisgeving.
4
2
5
6
1
3
7

Manuale

Consulta qui gratuitamente il manuale per il Sony MDR-RF855RK. Il manuale rientra nella categoria Cuffia ed è stato valutato da 1 persone con una media di 5.2. Il manuale è disponibile nelle seguenti lingue: Italiano. Hai domande sul Sony MDR-RF855RK o hai bisogno di aiuto? Fai la tua domanda qui

Ho bisogno di aiuto?

Hai una domanda relativa a Sony MDR-RF855RK e la risposta non è nel manuale? Fai qui la tua domanda Fornisci una descrizione chiara e completa del problema e della tua domanda. Migliore sarà la descrizione del tuo problema e della domanda, più facile sarà per gli altri proprietari di Sony MDR-RF855RK fornirti una buona risposta.

Numero di domande: 0

Specifiche Sony MDR-RF855RK

Di seguito troverai le specifiche del prodotto e le specifiche del manuale di Sony MDR-RF855RK.

Generale
Marca Sony
Modello MDR-RF855RK | MDRRF855RK
Prodotto Cuffie
EAN 4901780536306, 4905524858570, 0490552485675, 4905524858679
Lingua Italiano
Tipo di file Manuale d'uso (PDF)
Batteria
Durata batteria 18 h
Tempo di ricarica 7 h
Tecnologia batteria Nichel-Metallo Idruro (NiMH)
Indicatore di ricarica della batteria
Batteria ricaricabile
Auricolari
Unità driver 40 mm
Tipo di magnete Neodimio
Distorsione armonica totale (THD) 2 %
Frequenza cuffia 10 - 22000 Hz
Disegno auricolare Circumaurale
Altre caratteristiche
Bande del sintonizzatore FM
Peso del trasmettitore 300 g
Connettività
Range wireless 100 m
Tecnologia di connessione Wireless
Connettività RF
Dimensioni e peso
Peso 285 g
Prestazione
Colore del prodotto Nero
Stile d'uso A Padiglione
Tipo di prodotto Cuffie
Utilizzo raccomandato MUSICA
Microfono
Tipo di microfono Non disponibile
Dati logistici
Codice del Sistema Armonizzato (SA) 85183000
Mostra di più

Domande frequenti

Non riesci a trovare la risposta alla tua domanda nel manuale? Puoi trovare la risposta alla tua domanda nelle FAQ sul Sony MDR-RF855RK che trovi di seguito.

La tua domanda non è elencata? Fai la tua domanda qui

Nessun risultato