Sony SRS-Z50 manuale

Sony SRS-Z50
(1)
  • Numero di pagine: 2
  • Tipo di file: PDF
A

  
Diusore sinistro (lato anteriore)
Vänster högtalare (front)
Αριστερό ηχείο (εμπρός)
Diusore destro (lato anteriore)
Höger högtalare (front)
Δεξιό ηχείο (εμπρός)
Vista posteriore
Baksida
Πίσω
C
Alla presa INPUT2
till INPUT2-uttag
προς την υποδοχή INPUT2
Cavo di collegamento RK-G136 (opzionale)
Anslutningskabel RK-G136 (tillval)
Καλώδιο σύνδεσης RK-G136 (αγοράζεται ξεχωριστά)
Diusore destro (lato posteriore)
Höger högtalare (bak)
Δεξιό ηχείο (πίσω)
Diusore sinistro (lato posteriore)
Vänster högtalare (bak)
Αριστερό ηχείο (πίσω)
Alla presa R OUT
till R OUT-uttag
προς την υποδοχή R OUT
Alla presa LINE OUT o alla presa
cue (minipresa stereo)
till LINE OUT eller till utgång för
hörlurar (stereominiuttag)
προς την έξοδο LINE OUT ή προς την υποδοχή
ακουστικών (στερεοφωνικό βύσμα mini)
PC ecc.
Dator m.m.
Υπολογιστής κ.λπ.
Dispositivo audio portatile ecc.
Bärbar ljudenhet m.m.
Φορητή συσκευή ήχου κ.λπ.
Obs!
Plugga in nätadaptern i ett närbeläget vägguttag. Dra
omedelbart ut adaptern ur vägguttaget vid eventuella problem.
Placera inte nätadaptern på en bokhylla eller i ett slutet
utrymme som t ex ett skåp.
Använd inte nätadaptern på en plats där den kan utsättas för
vätska eller fukt, för att undvika brand eller elektrisk stöt.
Placera dessutom inte vätskefyllda behållare som t ex en vas el.
dyl. på nätadaptern.

2 Anslut vänster högtalare till källenheten

(se bild C).När systemet är anslutet till källenhetens monouttag
Det kommer eventuellt inte något ljud ur höger högtalare.
Använd i så fall kontaktadaptern* PC-236MS (tillval).
Ansluta till en stereotelekontakt
Använd kontaktadaptern* PC-234S (tillval) eller
anslutningskabeln RK-G138 (tillval).
*
Ovanstående tillbehör säljs inte i vissa områden.

Lyssna på ljudet (se bild C)

Börja med att sänka volymen på ditt system. När systemet
ansluts till hörlursuttaget sänker du källenhetens volym.

1

Tryck på -knappen (strömbrytare) ( på).
Strömindikatorn tänds.

2 Starta uppspelningen på källenheten.

3 Justera volymen.

Ställ in källenhetens volym på en måttlig nivå och vrid på
denna enhets VOLUME-kontroll.

4 Tryck på -knappen (strömbrytare)

( av) efter användande.Strömindikatorn släcks.Använda hörlurarna/öronsnäckorna
Anslut dem till i-uttaget (hörlurar).
Obs!
Om högtalaren ansluts till en enhet med inbyggd radio eller
mottagare, kan radiosändningar inte tas emot eller så blir
känsligheten allvarligt försämrad.
Om källenheten har en basförstärknings- eller
equalizerfunktion ska dessa stängas av. Ljudet kan förvrängas
om dessa funktioner är påslagna.
Om källenhetens hörlursuttag har en linjeomkopplare, blir
ljudet som hörs bättre om den är påslagen. Läs källenhetens
bruksanvisning.
Om både enheten som anslutits till INPUT 1 och den enhet
som anslutits till INPUT 2 spelas samtidigt kan båda ljuden
höras.

Felsökning

Om du skulle stöta på något problem med ditt högtalarsystem
bör du kontrollera följande lista och vidta de åtgärder som
föreslås. Om problemet kvarstår bör du rådfråga närmsta Sony-
återförsäljare.
Inget ljud
Kontrollera att både detta system och källenheten är påslagna.
j systemets volym.
j källenhetens volym så mycket som möjligt utan att ljudet
förvrängs. Mer information om volyminställningar nns i
enhetens bruksanvisning.
Se till att alla anslutningar är ordentligt utförda.
Kontrollera om hörlurarna är anslutna. Koppla i så fall ur
hörlurarna.
Låg ljudnivå
j källenhetens volym så mycket som möjligt utan att ljudet
förvrängs. Mer information om volyminställningar nns i
enhetens bruksanvisning.
j systemets volym.
Förvrängt ljud
Sänk källenhetens volym tills ljudet inte längre är förvrängt.
Mer information om volyminställningar nns i enhetens
bruksanvisning.
Om källenheten har en basförstärkningsfunktion ska den
stängas av.
Sänk systemets volym.
Det brummar eller brusar i högtalarna.
Se till att alla anslutningar är ordentligt utförda.
Se till att inga ljudkomponenter placerats för nära TV-
apparaten.
POWER-indikatorns ljusstyrka är inte konstant.
Power-indikatorns ljusstyrka kan bli ostabil när volymen höjs.
Detta är inget tekniskt fel.

Specikationer

HögtalardelHögtalarsystem 38 mm fullskaligt, magnetiskt avskärmatHögtalarlåda BasreexImpedans 4
Märkeekt in 2,5WMaximal eekt in 5WFörstärkardelMärkeekt 2,5 W + 2,5 W (10 % T.H.D., 1 kHz, 4 )Ingång Anslutningskabel med stereominikontakt (1m) × 1Ingångsimpedans 12 k (vid 1 kHz)Utgång Stereominiuttag × 1 (HÖRLURAR)AllmäntStrömförsörjning 5,2 V likström (DC) (medföljande nätadapter)Mått (b/h/d) Ungefär 58 × 170 × 90 mmVikt Ungefär 350 g (Vänster högtalare)
Ungefär 300 g (Höger högtalare)Medföljande tillbehörNätadapter (1)Bruksanvisning (1)Alternativa tillbehörAnslutningskabel RK-G136, RK-G138Kontaktadapter PC-234S, PC-236MSOvanstående tillbehör säljs inte i vissa områden.Rätten till ändring av design och specikationer förbehålles.
Svenska
Innan du använder enheten bör du läsa igenom den här
bruksanvisningen noga. Förvara den sedan så att du i framtiden
kan använda den som referens.
VARNING!
Utsätt inte den här apparaten för regn eller fukt för att
undvika risk för brand och elstötar.
Öppna inte höljet. Det medför risk för elektriska stötar.
Anlita enbart kvalicerad personal för service.
Se till att inte apparatens ventilationshål täcks för av tidningar,
borddukar, gardiner eller liknande, eersom det kan medföra
risk för brand.
Placera inte öppna lågor som t ex tända stearinljus på apparaten.
Utsätt inte denna apparat för droppande eller skvättande vatten,
och placera inga kärl med vätska, t.ex. blomvaser, på apparaten,
eersom det medför risk för elektriska stötar och brand.
Installera inte apparaten där den blir innesluten, t.ex. i en
bokhylla eller en inbyggnadslåda.
Anslut enheten till ett lättillgängligt nätuttag, eersom nätadapterns
huvudkontakt används för att bryta strömmen till enheten.
Om adaptern inte verkar fungera korrekt bör du omedelbart dra
ut den från uttaget.
Enheten är inte bortkopplad från strömkällan (elnätet) så länge
kontakten sitter i ett vägguttag, även om du stängt av själva
enheten.
Högt ljudtryck från öronsnäckor och hörlurar kan orsaka hörselskada.
VARNING!
Du varnas om att ändringar eller modikationer som inte
uttryckligen godkänts i denna handbok kan ogiltigförklara dig som
användare av denna utrustning.
Kundmeddelande: Följande information gäller enbart för
utrustning såld i länder som tillämpar EU-direktiven.
Tillverkare av denna produkt är Sony Corporation, 1-7-1 Konan
Minato-ku Tokyo, 108-0075 Japan. Auktoriserad representant
för EMC och produktsäkerhet är Sony Deutschland GmbH,
Hedelnger Strasse 61, 70327 Stuttgart, Tyskland. Referera
till de adresser som nns angivna i separata serviceeller
garantidokument för eventuella reparations- eller garantiärenden.

Försiktighetsåtgärder

Om säkerhet
Innan systemet används ska du kontrollera att systemets
drispänning är densamma som det lokala nätets.
Inköpsplats USA/Kanada
Alla länder/regioner 100 – 240 V AC, 50/60 Hz
Använd endast den medföljande nätadaptern.
Om användning
Om du skulle råka tappa något föremål eller spilla vätska
in i systemet ska du låta en kvalicerad reparatör besiktiga
systemet innan du använder det igen.
Även om detta system är magnetiskt avskärmat bör du inte
lägga inspelade kassetter, klockor, kreditkort eller disketter
med magnetisk kodning framför systemet under någon längre
tid.
Om placering
Placera inte systemet så att det lutar.
Placera inte systemet i närheten av värmekällor eller där det
är utsatt för direkt solljus, mycket damm, fukt, regn eller
mekaniska stötar.
Om rengöring
Rengör inte höljet med alkohol, bensin eller thinner.
Om TV:ns eller bildskärmens bild störs
Även om detta system är magnetiskt avskärmat kan det förekomma
tillfällen då bilden på vissa TV-apparater/datorskärmar utsätts för
magnetiska störningar. Bryt i så fall strömmen till TV-apparaten/
datorskärmen tillfälligt, och anslut den igen eer 15 till 30 minuter.
Vidta normala åtgärder för att spara informationen i datorn innan
denna stängs av.
Om det inte verkar bli bättre kan du placera systemet längre ifrån
TV-apparaten/datorn. Placera dessutom inte några objekt som har
magneter fästade på sig eller som använder magneter i närheten av
TV-apparaten/datorn, t ex stereohyllor, TV-stativ, leksaker m.m. De
kan orsaka magnetisk störning i bilden till följd av sin interaktion
med systemet.
Övrigt
Om du har några frågor eller problem som gäller detta system
och som inte tas upp i denna bruksanvisning, ber vi dig att
kontakta närmsta Sony-återförsäljare.
Om du inte kan lösa problemet kontaktar du närmsta Sony-
återförsäljare.

Identiera delarna (se bild A)

R OUT-uttag

DC IN-uttag 5,2 V

INPUT2-uttag

INPUT1

Anslutningskabel med stereominiuttag

Strömindikator

-knapp (strömbrytare)

-uttag (hörlurar)

VOLUME-vred

Koppla ihop systemet

(se bild B)

1 Ansluta nätadaptern till högtalaren

(se bild B)
Obs!
Använd endast den medföljande nätadaptern.
Använd ingen annan nätadapter för att undvika skador
på högtalarna.
Kontaktens poler

Σύνδεση του συστήματος με το

ρεύμα (Βλ. Εικ. B)

1

Σύνδεση του τροφοδοτικού εναλλασσόμενου ρεύματος με το ηχείο. (Βλ. σχ. B)Σημείωση
Να χρησιμοποιείτε μόνο το παρεχόμενο τροφοδοτικό
εναλλασσόμενου ρεύματος.
Μην χρησιμοποιείτε άλλο τροφοδοτικό εναλλασσόμενου
ρεύματος, για να μην προκαλέσετε βλάβη στα ηχεία.
Σημειώσεις
Συνδέστε το τροφοδοτικό εναλλασσόενου ρεύατο
στην πλησιέστερη πρίζα. Εάν παρουσιαστεί πρόβληα,
αποσυνδέστε το από την πρίζα αέσω.
Μην τοποθετείτε το τροφοδοτικό εναλλασσόενου ρεύατο
επάνω σε ράφι βιβλίων ή σε εγκλεισένο χώρο όπω σε ντουλάπι.
Μην χρησιοποιείτε το τροφοδοτικό εναλλασσόενου
ρεύατο σε χώρο εκτεθειένο σε υγρά ή υγρασία. Υπάρχει
κίνδυνο πυρκαγιά ή ηλεκτροπληξία. Επιπλέον, ην
τοποθετείτε δοχεία γεάτα ε υγρά, όπω βάζα κ.λπ., επάνω
στο τροφοδοτικό εναλλασσόενου ρεύατο.

2 Συνδέστε το αριστερό ηχείο στη συσκευή

πηγή. (Βλ. σχ. C)Όταν το σύστημα συνδέεται σε μονοφωνική υποδοχή της συσκευής πηγής
Ενδέχεται να ην παράγεται ήχο στο δεξιό ηχείο.
Σε αυτήν την περίπτωση, χρησιοποιήστε το προαιρετικό*
προσαρογέα βύσα PC-236MS.
Για σύνδεση σε στερεοφωνική υποδοχή ακουστικών τύπου phone
Χρησιοποιήστε το προαιρετικό προσαρογέα βύσα* PC-234S
ή το προαιρετικό καλώδιο σύνδεση RK-G138.
* Τα παραπάνω προαιρετικά αξεσουάρ δεν διατίθενται σε
ορισμένες περιοχές.

Ακρόαση (Βλ. Εικ. C)

Πρώτον, ειώστε την ένταση ήχου του συστήατο. Όταν
συνδέετε το σύστηα ε την έξοδο των ακουστικών, ειώστε την
ένταση τη ηχητική πηγή.

1 Πατήστε το κουμπί (ισχύς)

( ενεργοποιημένο).
Η ένδειξη ισχύος ανάβει.

2 Έναρξη αναπαραγωγής στην ηχητική

πηγή.

3 Ρυθμίσετε την ένταση του ήχου.

Ρυθμίστε την ένταση της ηχητικής πηγής σε μέτριο
επίπεδο, και ενεργοποιήστε τη ρύθμιση ΕΝΤΑΣΗΣ στη
συσκευή αυτή.

4 Πατήστε το κουμπί (ισχύς)

( απενεργοποίηση) μετά από τη χρήση.Η ενδεικτική λυχνία ρεύματος σβήνει.Για να χρησιμοποιήσετε ακουστικά
Συνδέστε τα στην υποδοχή iκουστικά).
Σημειώσεις
Εάν συνδέετε το ηχείο σε ια συσκευή ε ενσωατωένο
ραδιόφωνο, η ραδιοφωνική λήψη ενδέχεται να είναι αδύνατη
ή η ευαισθησία πορεί να ειωθεί σηαντικά.
Εάν η συσκευή πηγή διαθέτει λειτουργία ενίσχυση των
πάσων ή λειτουργία ισοστάθιση, απενεργοποιήστε τι. Εάν
οι λειτουργίε αυτέ είναι ενεργοποιηένε, πορεί να υπάρχει
παραόρφωση στον ήχο.
Εάν η έξοδο ακουστικών τη συσκευή πηγή διαθέτει
διακόπτη γραή, ο ήχο θα βελτιωθεί εάν ενεργοποιήσετε
το διακόπτη. Ανατρέξτε στι οδηγίε λειτουργία τη
συσκευή πηγή.
Εάν και οι δύο συσκευέ που είναι συνδεδεένε στην είσοδο
INPUT 1 και στην είσοδο INPUT 2 λειτουργούν ταυτόχρονα,
θα ακούγεται ο ήχο και από τι δύο συσκευέ.

Αντιμετώπιση προβλημάτων

Εάν αντιετεωπίζετε πρόβληα ε το σύστηα των ηχείων σα,
ελέγξτε την παρακάτω λίστα και λάβετε τα προτεινόενα έτρα.
Αν το πρόβληα παραένει, συβουλευθείτε τον πλησιέστερο
επορικό αντιπρόσωπο τη Sony.
Απουσία ήχου
Βεβαιωθείτε ότι το σύστηα και η συσκευή πηγή είναι
ενεργοποιηένα.
Αυξήστε την ένταση ήχου του συστήατο.
Αυξήστε την ένταση ήχου τη συσκευή πηγή όσο το
δυνατόν περισσότερο έχρι το σηείο που δεν παρατηρείται
παραόρφωση του ήχου. Για λεπτοέρειε σχετικά ε τη
ρύθιση του ήχου, ανατρέξτε στι οδηγίε λειτουργία που
συνοδεύουν τη συσκευή.
Βεβαιωθείτε ότι όλε οι συνδέσει έχουν γίνει σωστά.
Ελέγξτε εάν υπάρχουν συνδεδεένα ακουστικά. Εάν ναι,
αποσυνδέστε τα.
Χαμηλή στάθμη ήχου
Αυξήστε την ένταση ήχου τη συσκευή πηγή όσο το δυνατόν
περισσότερο έχρι το σηείο που δεν παρατηρείται παραόρφωση
του ήχου. Για λεπτοέρειε σχετικά ε τη ρύθιση του ήχου,
ανατρέξτε στι οδηγίε λειτουργία που συνοδεύουν τη συσκευή.
Αυξήστε την ένταση ήχου του συστήατο.
Παραμόρφωση ήχου
Μειώστε την ένταση τη ηχητική πηγή έχρι να ην
παραορφώνεται πια ο ήχο. Για λεπτοέρειε σχετικά ε τη
ρύθιση τη ένταση, ανατρέξτε στι οδηγίε λειτουργία που
παρέχονται ε τη συσκευή αυτή.
Εάν η ηχητική πηγή διαθέτει λειτουργία ενίσχυση πάσων,
απενεργοποιήστε την.
Μειώστε την ένταση του συστήατο.
Υπάρχει βόμβος ή θόρυβος στην έξοδο του ηχείου.
Βεβαιωθείτε ότι όλε οι συνδέσει έχουν πραγατοποιηθεί
σωστά.
Βεβαιωθείτε ότι δεν υπάρχει ηχητική πηγή τοποθετηένη
υπερβολικά κοντά στην τηλεόραση.
Η φωτεινότητα της ένδειξης POWER είναι ασταθής.
Η φωτεινότητα τη ενδεικτική λυχνία Power ενδέχεται
να είναι ασταθή όταν η ένταση αυξάνει. εν πρόκειται για
δυσλειτουργία.
Ελληνικά
Πριν θέσετε σε λειτουργία τη ονάδα, ελετήστε λεπτοερώ το
παρόν εγχειρίδιο και φυλάξτε το για ελλοντική χρήση.
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ
Για να αποφύγετε κίνδυνο πυρκαγιάς ή ηλεκτροπληξίας,
μην εκθέτετε τη συσκευή σε βροχή ή σε υγρασία.
Για να αποφύγετε τον κίνδυνο ηλεκτροπληξία, ην ανοίγετε το
περίβληα.
Αναθέστε το σέρβι σε καταρτισένο προσωπικό όνον.
Για να αποφύγετε τον κίνδυνο πυρκαγιά, ην καλύπτετε τι οπέ
εξαερισού τη συσκευή ε εφηερίδε, τραπεζοάντιλα, κουρτίνε, κλπ.
Μην τοποθετείτε ακάλυπτε φλόγε, όπω αναένα κεριά,
πάνω στη συσκευή.
Για να αποφύγετε τον κίνδυνο πυρκαγιά ή ηλεκτροπληξία, ην
εκθέτετε τη τη συσκευή αυτή σε σταξίατα ή πιτσιλίσατα, και ην
τοποθετείτε αντικείενα γεάτα ε υγρά, όπω βάζα, πάνω στη συσκευή.
Μην εγκαταστήσετε τη συσκευή σε ένα περιορισένο χώρο,
όπω βιβλιοθήκη ή εντοιχισένο ντουλάπι.
Καθώ το βύσα του τροφοδοτικού εναλλασσόενου ρεύατο
χρησιοποιείται για την αποσύνδεση του τροφοδοτικού από το
δίκτυο, συνδέστε το σε ια πρίζα ε εύκολη πρόσβαση.
Εάν παρατηρήσετε κάποια βλάβη στο τροφοδοτικό,
αποσυνδέστε το αέσω από την πρίζα.
Η τροφοδοσία ρεύατο στη ονάδα δεν διακόπτεται
εφόσον είναι συνδεδεένη σε πρίζα, ακόη και εάν έχετε
απενεργοποιήσει τη ονάδα.
Υπερβολική ηχητική πίεση από τα ακουστικά πορεί να
προκαλέσει απώλεια ακοή.
ΠΡΟΣΟΧΗ
Εφιστάται η προσοχή στο ότι οποιαδήποτε αλλαγή ή τροποποίηση
που δεν εγκρίνεται σαφώ από το παρόν εγχειρίδιο ενδέχεται να
αναιρέσει την άδειά σα να χειρίζεστε τη συσκευή αυτή.
Σημείωση προς πελάτες: οι παρακάτω πληροφορίες ισχύουν
μόνον για τον εξοπλισμό που πωλείται σε χώρες που
εφαρμόζουν τις οδηγίες της ΕΕ.
Ο κατασκευαστή αυτού του προϊόντο είναι η Sony
Corporation, 1-7-1 Konan Minato-ku, Tokyo, 108-0075
Ιαπωνία. Ο Εξουσιοδοτηένο Αντιπρόσωπο για θέατα EMC
και ασφάλεια προϊόντο είναι η Sony Deutschland GmbH,
Hedelnger Strasse 61, 70327 Stuttgart, Γερανία. Για οποιοδήποτε
θέα σέρβι ή εγγύηση, ανατρέξτε στι διευθύνσει που δίνονται
στα ξεχωριστά έγγραφα σέρβι ή εγγύηση.

Προφυλάξεις

Περί ασφαλείας
Πριν θέσετε το σύστηα σε λειτουργία, βεβαιωθείτε ότι η
τάση λειτουργία του συστήατο είναι πανοοιότυπη ε την
τοπική παροχή ρεύατο.
Τόπος αγοράς Η.Π.Α./Καναδάς
Σε όλε τι χώρε/περιοχέ
100 – 240 V AC, 50/60 Hz
Να χρησιοποιείτε όνο το παρεχόενο τροφοδοτικό
εναλλασσόενου ρεύατο.
Περί λειτουργίας
Αν πέσει οποιοδήποτε στερεό ή υγρό έσα στο σύστηα,
καλέστε καταρτισένο προσωπικό για να ελέγξει το σύστηα
πριν το θέσετε σε περαιτέρω λειτουργία.
Αν και το σύστηα διαθέτει αγνητική θωράκιση, ην
αφήνετε γραένε ταινίε, ρολόγια, πιστωτικέ κάρτε,
ή δισκέτε ε αγνητική κωδικοποίηση προστά από το
σύστηα για εγάλα χρονικά διαστήατα.
Περί τοποθέτησης
Μην τοποθετείτε το σύστηα υπό κλίση.
Μην αφήνετε το σύστηα σε θέση κοντά σε πηγέ
θερότητα, ή σε θέση απευθεία εκτεθειένη στο ηλιακό
φω, σε υπηρβολική σκόνη, υγρασία, βροχή ή ηχανικού
κλονισού.
Περί καθαρισμού
Μην χρησιοποιείτε αλκοόλη, βενζίνη ή διαλυτικό για να
καθαρίσετε το περίβληα.
Εάν η εικόνα στην τηλεόραση ή στην οθόνη έχει παραμορφωθεί μαγνητικά
Αν και το σύστηα διαθέτει αγνητική θωράκιση, ενδέχεται
να υπάρξουν περιπτώσει που η εικόνα σε κάποιε συσκευέ
τηλεόραση/προσωπικού υπολογιστέ να υφίσταται αγνητική
παραόρφωση. Σε τέτοιε περιπτώση, θέστε την τηλεόραση/
προσωπικό υπολογιστή σα εκτό λειτουργία, και ετά από
15 έω 30 λεπτά θέστε τα σε λειτουργία και πάλι. Για τον
προσωπικό υπολογιστή, λάβετε τα κατάλληλα έτρα όπω
αποθήκευση των δεδοένων πριν τον θέσετε εκτό λειτουργία.
Αν φαίνεται ότι δεν υπάρχει βελτίωση, ετακινήστε το σύστηα
σε εγαλύτερη απόσταση από την τηλεόραση/προσωπικό
υπολογιστή σα. Επιπλέον, βεβαιωθείτε ότι δεν τοποθετείτε
αντικείενα στα οποία υπάρχουν αγνήτε ή χρησιοποιούνται
κοντά σε τηλεόραση/προσωπικό υπολογιστή, όπω ηχητικά
ράφια, βάσει τηλεοράσεων, παιχνίδια, κλπ. Αυτά ενδέχεται να
προκαλέσουν αγνητική παραόρφωση τη εικόνα εξαιτία τη
αλληλεπίδρασή του ε το σύστησ.
Λοιπά
Αν έχετε οποιαδήποτε ερώτηση ή πρόβληα σχετικά ε το
σύστηα που δεν καλύπτονται από το παρόν εγχειρίδιο,
συβουλευθείτε τον πλησιέστερο αντιπρόσωπο τη Sony.
Αν το πρόβληα παραένει, συβουλευθείτε τον πλησιέστερο
επορικό αντιπρόσωπο τη Sony.

Αναγνώριση εξαρτημάτων

(Βλ. Εικ. A)

Υποδοχή εξόδου δεξιού ηχείου

Υποδοχή εισόδου συνεχούς ρεύματος 5,2V

Υποδοχή INPUT2 (Είσοδος 2)

INPUT1

Καλώδιο σύνδεση ε στερεοφωνικό βύσα mini

Ένδειξη ισχύος

Κουμπί (ισχύς)

Υποδοχή (ακουστικά)

Χειριστήριο έντασης ήχου

Πολικότητα του βύ σματος
B
Diusore sinistro (lato posteriore)
Vänster högtalare (bak)
Αριστερό ηχείο (πίσω)
Alla presa di rete
till vägguttag
προς την πρίζα
Alla presa DC IN per 5,2 V
till DC IN-uttag 5,2 V
προς την υποδοχή DC IN 5,2 V
Trasformatore CA (in dotazione)
Nätströmsadapter (medföljer)
Τροφοδοτικό (παρέχεται)

Collegamento del sistema

(vedere g. B)

1 Collegare il trasformatore CA al diusore.

(Vedere g. B)
Nota
Utilizzare esclusivamente il trasformatore CA in
dotazione.
L’uso di un altro trasformatore CA può provocare danni
ai diusori.
Note
Collegare il trasformatore CA a una presa CA nelle vicinanze.
Se si verica un problema, scollegarlo immediatamente dalla
presa CA.
Non collocare il trasformatore CA su uno scaale o in un
luogo ristretto come un armadietto.
Non utilizzare il trasformatore CA in un luogo esposto a
uidi o umidità al ne di evitare il rischio di incendio o scossa
elettrica. Inoltre non collocare contenitori di liquidi, quali un
vaso eccetera, sul trasformatore CA.

2 Collegare il diusore sinistro al

dispositivo sorgente. (Vedere g. C)Se il sistema è collegato alla presa mono del dispositivo sorgente
È possibile che il diusore destro non emetta laudio.
In tal caso utilizzare ladattatore per spina opzionale * PC-
236MS.
Per il collegamento a una presa cue stereo
Utilizzare ladattatore per spina opzionale* PC-234S o il cavo di
collegamento opzionale RK-G138.
* In alcuni paesi questi accessori opzionali non sono
disponibili.

Ascolto dell’audio (vedere g. C)

Innanzitutto abbassare il volume del sistema. Se il sistema è
collegato a un’uscita cue, abbassare il volume del dispositivo
sorgente.
1 Premere il pulsante (accensione –
acceso).
L’indicatore di alimentazione si accende.

2 Avviare la riproduzione sul dispositivo

sorgente.

3 Regolare il volume.

Impostare il volume del dispositivo sorgente su un livello
medio e ruotare il comando VOLUME sull’unità.

4 Premere il pulsante (accensione –

spento) dopo l’uso.
L’indicatore di alimentazione si spegne.
Per utilizzare cue/auricolari
Collegare le cue/auricolari alla presa i (cue).
Note
Se il diusore viene collegato a un dispositivo con una radio
o un sintonizzatore incorporati, è possibile che la ricezione
delle trasmissioni radio non funzioni o che la sensibilità sia
notevolmente ridotta.
Se il dispositivo sorgente è dotato di funzioni di
potenziamento dei bassi o di equalizzazione, disattivarle in
quanto potrebbero distorcere l’audio.
Se l’uscita cue del dispositivo sorgente è dotata di un
interruttore di linea, attivarlo per ottenere una migliore
qualità audio. Fare riferimento alle istruzioni per l’uso del
dispositivo sorgente.
Se il dispositivo collegato alla presa INPUT 1 e
quello collegato alla presa INPUT 2 sono accesi
contemporaneamente, è possibile ascoltare laudio di entrambi
i dispositivi.

Guida alla soluzione dei

problemi

In caso di problemi con il sistema di diusori, consultare l’elenco
seguente e adottare i provvedimenti suggeriti. Se il problema
persiste, rivolgersi al rivenditore Sony più vicino.
Audio assente
Vericare che sia il sistema sia il dispositivo sorgente siano
accesi.
Aumentare il volume del sistema.
Aumentare il volume del dispositivo sorgente al livello
massimo a cui l’audio non è distorto. Per informazioni
dettagliate sulla regolazione del volume consultare le
istruzioni per l’uso fornite con il dispositivo.
Vericare che tutti i collegamenti siano corretti.
Vericare che le cue siano collegate. Se sono collegate,
scollegarle.
Livello dell’audio basso
Aumentare il volume del dispositivo sorgente al livello
massimo a cui l’audio non è distorto. Per informazioni
dettagliate sulla regolazione del volume consultare le
istruzioni per l’uso fornite con il dispositivo.
Aumentare il volume del sistema.
Audio distorto
Diminuire il volume del dispositivo sorgente no al livello a
cui il suono non è più distorto. Per informazioni dettagliate
sulla regolazione del volume consultare le istruzioni per l’uso
fornite con il dispositivo.
Se il dispositivo sorgente è dotato di una funzione di
potenziamento dei bassi, disattivare la funzione.
Diminuire il volume del sistema.
I diusori emettono un ronzio o un disturbo
Vericare che tutti i collegamenti siano corretti.
Controllare che nessun dispositivo audio sia posizionato
troppo vicino al televisore.
La luminosità dell’indicatore di alimentazione è instabile.
La luminosità dell’indicatore di alimentazione può diventare
instabile quando il volume viene aumentato e non costituisce
un problema di funzionamento.
Italiano
Prima di usare lapparecchio leggere con attenzione questo
manuale e conservarlo per riferimenti futuri.
ATTENZIONE
Per ridurre il rischio di incendi o scosse elettriche non
esporre questo apparecchio alla pioggia o all’umidità.
Per ridurre il rischio di scosse elettriche non aprire il
rivestimento.
Per la manutenzione rivolgersi esclusivamente a personale
qualicato.
Per ridurre il rischio di incendi non coprire le aperture per la
ventilazione dellapparecchio con giornali, tovaglie, tende ecc.
Non appoggiare fonti di amme libere, come una candela accesa,
sull’apparecchio.
Per ridurre il rischio di incendio o scosse elettriche, non esporre
l’apparecchio a gocciolamenti o schizzi e non appoggiare oggetti
contenti liquidi, per esempio vasi, sull’apparecchio.
Non installare lapparecchio in uno spazio chiuso, come una
libreria o un mobiletto.
Poiché la spina principale del trasformatore CA è utilizzata per
scollegare il trasformatore dall’alimentazione di rete, collegare il
trasformatore a una presa CA facilmente accessibile.
Se si nota unanomalia di funzionamento del trasformatore,
scollegarlo immediatamente dalla presa CA.
Lunità non è scollegata dall’alimentazione di rete ntanto che
rimane collegata alla presa AC, anche se l’unità è stata spenta.
Una pressione sonora eccessiva proveniente da auricolari e cue
può provocare una perdita di udito.
AVVERTENZA
Qualsiasi modica o cambiamento non esplicitamente
autorizzati nel presente manuale potrebbero invalidare
l’autorizzazione a utilizzare questo apparecchio.
Avviso per il clienti: le seguenti informazioni riguardano
esclusivamente gli apparecchi venduti in paesi in cui sono
applicate le direttive UE.
Questo prodotto è realizzato da Sony Corporation, 1-7-1 Konan
Minato-ku, Tokyo, 108-0075 Giappone. Il Rappresentante
autorizzato per la conformità alle direttive EMC e per la
sicurezza dei prodotti è Sony Deutschland GmbH, Hedelnger
Strasse 61, 70327 Stuttgart, Germania. Per qualsiasi questione
relativa allassistenza o alla garanzia, consultare gli indirizzi
forniti a parte nei relativi documenti.

Precauzioni

Sicurezza
Prima di utilizzare il sistema vericare che la tensione
operativa del sistema corrisponda all’alimentazione elettrica
locale.
Paese d’acquisto U.S.A./Canada
Tutti i paesi/regioni 100-240 V CA, 50/60 Hz
Utilizzare esclusivamente il trasformatore CA in dotazione.
Funzionamento
Se un oggetto o un liquido dovessero cadere nel sistema,
far controllare il sistema da personale qualicato prima di
riutilizzarlo.
Nonostante il sistema sia dotato di schermo del campo
magnetico, non lasciare nastri registrati, orologi, carte di
credito o oppy disc con codica magnetica davanti al sistema
per periodi di tempo prolungati.
Collocazione
Non collocare il sistema in posizione inclinata.
Non lasciare il sistema in prossimità di fonti di calore o in
luoghi esposti alla luce solare diretta, a polvere eccessiva,
umidità pioggia o tensioni meccaniche.
Pulizia
Non usare alcool, benzina o solventi per pulire il rivestimento.
Se la visualizzazione dell’immagine del televisore o del monitor è distorta magneticamente
Nonostante il sistema sia dotato di schermo del campo
magnetico, in alcuni casi l’immagine di televisori o personal
computer può subire una distorsione magnetica. In tale
evenienza spegnere subito il televisore o personal computer
e riaccenderlo dopo 15-30 minuti. Per il personal computer
adottare le dovute precauzioni, per esempio la memorizzazione
dei dati, prima di spegnerlo.
Se non ci sono segni di miglioramento, allontanare il sistema
dal televisore o personal computer. Assicurarsi inoltre che nei
pressi del televisore o personal computer non siano collegati o
in uso oggetti contenenti magneti, come rack audio, supporti
per televisori, giocattoli ecc. in quanto possono provocare una
distorsione magnetica all’immagine, dovuta all’interazione con
il sistema.
Altro
Per qualsiasi domanda o problema relativi al sistema che non
trovano risposta nel presente manuale, rivolgersi al rivenditore
Sony più vicino.
Se un problema persiste, rivolgersi al rivenditore Sony p
vicino.

Identicazione dei componenti

(vedere g. A)

Presa R OUT

Presa DC IN per 5,2 V

Presa INPUT2

INPUT1

Cavo di collegamento con la minipresa stereo

Indicatore di alimentazione

Pulsante (accensione)

Presa (cue)

Comando VOLUME

Polarità della spina

Caratteristiche tecniche

Sezione diusoriSistema diusori 38 mm, gamma completa, campo magnetico schermatoEnclosure Bass reexImpedenza 4
Potenza nominale di ingresso 2,5WPotenza di ingresso massima 5WSezione amplicatoreUscita nominale 2,5 W + 2,5 W (10 % T.H.D., 1 kHz, 4 )Ingresso Cavo di collegamento con minispina stereo
(1 m) × 1Impedenza di ingresso
12 k (a 1 kHz)
Uscita Minipresa stereo × 1 (cue)Caratteristiche generaliAlimentazione 5,2 V CC (trasformatore CA in dotazione)Dimensioni (l/a/p) Circa 58 × 170 × 90 mmPeso Circa 350 g (Diusore sinistro) Circa 300 g (Diusore destro)Accessori in dotazioneTrasformatore CA (1)Istruzioni per l’uso (1)Accessori opzionaliCavo di collegamento RK-G136, RK-G138Adattatore per spina PC-234S, PC-236MSIn alcuni paesi questi accessori opzionali non sono disponibili.Il design e le caratteristiche tecniche sono soggetti a modiche senza preavviso.

Τεχνικά χαρακτηριστικά

Τμήμα ηχείωνΣύστηα ηχείων 38 mm πλήρου φάσατο, ε αγνητική θωράκισηΤύπο περιβλήατο Βαθυανακλαστήρα
(Bass reex)Εσωτ. αντίσταση 4
Ονοαστική ισχύ εισόδου 2,5WΜέγιστη ισχύ εισόδου 5WΕνότητα ενισχυτήΟνοαστική έξοδο 2,5 W + 2,5 W (10 % T.H.D., 1 kHz, 4 )Input Καλώδιο σύνδεση ε στερεοφωνικό βύσα mini
(1 m) × 1Εσωτ. αντίσταση εισόδου 12 k (at 1 kHz)Έξοδο Στεροφωνικό mini jack × 1 (ΑΚΟΥΣΤΙΚΑ)ΓενικάΤροφοδοσία DC 5,2 V (παρεχόενο τροφοδοτικό)ιαστάσει (π/υ/β) Περίπου 58 × 170 × 90 mm
(2
/
× 6
/
× 3
/
ίντσε)Μάζα Περίπου 350 g (Αριστερό ηχείο) Περίπου 300 g (εξιό ηχείο)Παρεχόμενα παρελκόμεναΤροφοδοτικό εναλλασσόενου ρεύατο (1)Οδηγίε χρήση (1)Προαιρετικά αξεσουάρΚαλώδιο σύνδεση RK-G136, RK-G138Προσαρογέα βύσατο PC-234S, PC-236MSΤα παραπάνω προαιρετικά αξεσουάρ δεν διατίθενται σε ορισένε περιοχέ.Ο σχεδιασό και οι προδιαγραφέ υπόκεινται σε αλλαγέ χωρί προηγούενη ειδοποίηση.
Sony SRS-Z50

Ho bisogno di aiuto?

Numero di domande: 0

Hai domande sul Sony SRS-Z50 o hai bisogno di aiuto? Fai qui la tua domanda. Fornisci una descrizione chiara e completa del problema e della domanda. Più dettagli fornisci per il tuo problema e la tua domanda, più facile sarà per gli altri proprietari di Sony SRS-Z50 rispondere correttamente alla tua domanda.

Consulta qui gratuitamente il manuale per il Sony SRS-Z50. Il manuale rientra nella categoria Altoparlante ed è stato valutato da 1 persone con una media di 7.5. Il manuale è disponibile nelle seguenti lingue: Italiano. Hai domande sul Sony SRS-Z50 o hai bisogno di aiuto? Fai la tua domanda qui

Specifiche Sony SRS-Z50

Generale
Marca Sony
Modello SRS-Z50
Prodotto Altoparlanti
EAN 4905524517095, 4905524517101, 4905524517163, 5051964551256
Lingua Italiano
Tipo di file PDF
Altre caratteristiche
Potenza altoparlante 5 W
Gamma freq. altoparlante satellitare 90 - 18000 Hz
Altoparlanti 2
Dimensioni (LxPxA) 58 x 90 x 170 mm
Borsa da viaggio No
Bassi migliorati Mega Bass
Porte I/O 1x 3.5mm jack
Altoparlanti
Sistema audio 2.0 canali
Diametro del tweeter 38 mm
Audio
Potenza in uscita (RMS) 10 W
Prestazione
Colore del prodotto Nero
Dimensioni e peso
Peso 650 g
Lunghezza cavo 1 m
Connettività
Tecnologia di connessione Cablato
Mostra di più

Domande frequenti

Di seguito, troverai le domande più frequenti riguardo Sony SRS-Z50 .

La tua domanda non è elencata? Fai la tua domanda qui