Sony USM4GJX

Sony USM4GJX manuale

(1)
 • Polski
  OSTRZEŻENIE
  Urządzenie należy przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci. W
  przypadku połknięcia urządzenia należy niezwłocznie skontaktować się z
  lekarzem.
  Aby ograniczyć ryzyko pożaru lub porażenia prądem elektrycznym, nie
  należy narażać tego urządzenia na działanie deszczu ani wilgoci.
  Aby uniknąć porażenia prądem elektrycznym, nie należy otwierać
  obudowy. Wszelkie naprawy mogą być wykonywane wyłącznie przez
  autoryzowany punkt serwisowy.
  Dane dotyczące urządzenia
  Numer modelu i numer seryjny znajdują się z boku urządzenia. W tym miejscu
  należy zapisać numer seryjny. Numer modelu i numer seryjny należy podać,
  telefonując do Centrum obsługi klienta Sony.
  Nr modelu USM256J, USM512J, USM1GJ, USM2GJ, USM4GJ, USM8GJ,
  USM512JX, USM1GJX,USM2GJX, USM4GJX
  Nr seryjny ______________________________
  Dla Klientów w Europie
  Ten produkt spełnia następujące Dyrektywy Unii Europejskiej,
  89/336/EEC, 92/31/EEC (Dyrektywa EMC)
  93/68/EEC (Dyrektywa Oznaczeń CE)
  Niniejszy produkt odpowiada ograniczeniom EN55022 Klasa B oraz EN55024 dla
  używania w następujących obszarach: mieszkalnym, handlowym i z przemysłem lekkim.
  Pozbycie się zużytego sprzętu (stosowane w krajach Unii Europejskiej i w
  pozostałych krajach europejskich stosujących własne systemy zbiórki)
  Ten symbol na produkcie lub jego opakowaniu oznacza, że
  produkt nie może być traktowany jako odpad komunalny, lecz
  powinno się go dostarczyć do odpowiedniego punktu zbiórki
  sprzętu elektrycznego i elektronicznego, w celu recyklingu.
  Odpowiednie zadysponowanie zużytego produktu zapobiega
  potencjalnym negatywnym wpływom na środowisko oraz
  zdrowie ludzi, jakie mogłyby wystąpić w przypadku
  niewłaściwego zagospodarowania odpadów. Recykling
  materiałów pomoże w ochronie środowiska naturalnego. W
  celu uzyskania bardziej szczegółowych informacji na temat
  recyklingu tego produktu, należy skontaktować się z lokalną jednostką
  samorządu terytorialnego, ze służbami zagospodarowywania odpadów lub ze
  sklepem, w którym zakupiony został ten produkt.
  Pierwsze użycie nośnika danych USB (instalowanie
  sterownika urządzenia)
  Środowisko systemu operacyjnego Windows 98/98SE (Tylko modele
  USM256J/512J/1GJ/2GJ/4GJ/8GJ)
  Należy zainstalować sterownik urządzenia. W celu pobrania i zainstalowania
  sterownika urządzenia należy odwiedzić poniższy adres URL.
  http://www.sony.net/Products/Media/Microvault/
  Środowisko systemu operacyjnego Windows XP, Windows 2000, Windows
  Me lub Mac OS 9.0 albo w wyższej wersji
  Zazwyczaj instalacja sterownika urządzenia następuje automatycznie po
  podłączeniu Micro Vault.
  Jednakże w przypadku niektórych kart lub płyt USB 2.0 może wystąpić
  konieczność ręcznego zainicjowania instalacji.
  Należy wykonywać instrukcje wyświetlane na ekranie w celu wyszukania
  odpowiedniego sterownika.
  Česky
  UPOZORNĚNÍ
  Nenechávejte v dosahu dětí. Při požití vyhledejte lékaře.
  Nevystavujte přístroj dešti ani vlhkosti, předejdete tak nebezpečí vzniku
  požáru či úrazu elektrickým proudem.
  Neotevírejte kryt přístroje. Hrozí nebezpečí úrazu elektrickým proudem.
  Opravy svěřte výhradně kvalifikovanému servisnímu technikovi.
  Záznam vlastníka
  Číslo modelu a sériové číslo jsou umístěny na boku produktu. Poznamenejte si
  sériové číslo na řádek níže. Tato čísla uvete při telefonování se zákaznickým
  informačním centrem Sony.
  Model č. USM256J, USM512J, USM1GJ, USM2GJ, USM4GJ, USM8GJ,
  USM512JX, USM1GJX,USM2GJX, USM4GJX
  Sériové číslo _____________________
  Pro zákazníky v Evropě
  Tento produkt vyhovuje těmto evropským směrnicím,
  89/336/EEC, 92/31/EEC (Směrnice EMC)
  93/68/EEC (Směrnice o značce CE)
  Tento výrobek je v souladu se směrnicemi EN55022 třída B a EN55034 pro použití
  v následujících oblastech: doma, v práci a lehkém průmyslu.
  Nakládání s nepotřebným elektrickým a elektronickým zařízením (platné v
  Evropské unii a dalších evropských státech uplatňujících oddělený systém
  sběru)
  Tento symbol umístěný na výrobku nebo jeho balení
  upozorňuje, že by s výrobkem po ukončení jeho životnosti
  nemělo být nakládáno jako s běžným odpadem z domácnosti.
  Místo toho by měl být odložen do sběrného místa, určeného k
  recyklaci elektronických výrobků a zařízení. Dodržením této
  instrukce zabráníte negativním dopadům na životní prostředí a
  zdraví lidí, které naopak může být ohroženo nesprávným
  nákladním s výrobkem při jeho likvidaci. Recyklováním
  materiálů, z nichž je vyroben, pomůžete zachovat přírodní
  zdroje. Pro získání dalších informací o recyklaci tohoto výrobku
  kontaktujte, prosím, místní orgány státní správy, místní firmu zabezpečující
  likvidaci a sběr odpadů nebo prodejnu, v níž jste výrobek zakoupili.
  Před prvním použitím USB paměti (instalace ovladače USB)
  Při použití Windows 98/98SE (Pouze USM256J/512J/1GJ/2GJ/4GJ/8GJ)
  Musíte nainstalovat ovladač zařízení. Ovladač stáhněte z níže uvedené adresy a
  nainstalujte jej.
  http://www.sony.net/Products/Media/Microvault/
  Při použití Windows XP, Windows 2000, Windows Me nebo Mac OS 9.0 a
  vyššího
  Obvykle se po připojení Micro Vault k počítači automaticky nainstaluje správný
  ovladač.
  U některých karet USB 2.0 může být nutné spustit instalaci ručně.
  Postupujte podle pokynů na obrazovce.
  Základní operace
  Poznámka:
  Odstraňujete-li aplikaci Micro Vault, postupujte podle pokynů na obrazovce.
  Jinak nemusí dojít ke správnému záznamu dat.
  Pokud port USB není přístupný, můžete zařízení Micro Vault připojit k portu
  USB počítače konektorem USB.
  Nastavení
  Posunutím stisknutého tlačítka na zařízení Micro Vault vysuňte konektor USB a
  připojte jej do portu USB na počítači.
  Windows XP, Windows 2000, Windows Me nebo Windows 98/98SE
  (zařízení USM512JX/1GJX/2GJX/4GJX nejsou kompatibilní se systémem
  Windows 98/98SE)
  Jakmile je zařízení Micro Vault připojeno k počítači, zobrazí se ikona disku pro toto
  zařízení. (Název disku se změní podle systému vašeho počítače.)
  Můžete kopírovat a ukládat data na zařízení Micro Vault přetažením souborů a složek
  na ikonu disku tak, jako byste kopírovali data na pevný disk nebo na disketu.
  Mac OS 9.0 a vyšší
  Jakmile je zařízení Micro Vault připojeno k počítači, zobrazí se ikona disku pro toto
  zařízení.
  Můžete kopírovat a ukládat data na zařízení Micro Vault přetažením souborů a složek
  na ikonu disku tak, jako byste kopírovali data na pevný disk nebo na disketu.
  Význam indikátorů
  Pokud se zařízení Micro Vault používá, indikátory zobrazují jeho stav následovně.
  Indikátor Význam stavových indikátorů
  Kontrolka nesvítí Pohotovostní režim vypnut
  Kontrolka svítí nebo bliká Probíhá přenos dat (Neodstraňujte zařízení Micro
  Vault, pokud bliká indikátor.)
  Odpojení
  Windows XP
  Klikněte na
  (Safely Remove Hardware) na panelu úlohy v pravé dolní části
  obrazovky. Jakmile se zobrazí okno, vyberte název zařízení, které má být odstraněno,
  a klepněte na tlačítko Stop. Jakmile se objeví obrazovka Stop a Hardware Device,
  přesvědčte se, zda je zobrazena správná informace a klepněte na tlačítko OK. Jakmile
  se zobrazí hlášení „Safe to Remove Hardware“, odpojte zařízení Micro Vault.
  Windows 2000 nebo Windows Me
  Klikněte na
  (Unplug or Eject Hardware) na panelu úlohy v pravé dolní části
  obrazovky. Jakmile se zobrazí okno, vyberte název zařízení, které má být
  odstraněno, a klepněte na tlačítko Stop. Jakmile se objeví obrazovka Stop a
  Hardware Device, přesvědčte se, zda je zobrazena správná informace a klepněte
  na tlačítko OK. Jakmile se zobrazí hlášení o úspěšném odstranění zařízení,
  odpojte zařízení Micro Vault.
  Windows 98/98SE (Pouze USM256J/512J/1GJ/2GJ/4GJ/8GJ)
  Po potvrzení pohotovostního režimu zařízení Micro Vault odpojte zařízení.
  Magyar
  FIGYELMEZTETÉS
  Tartsa távol a gyerekektől. A készülék lenyelése esetén azonnal forduljon
  orvoshoz.
  A tűz és az áramütés megelőzése érdekében a készüléket tartsa távol
  esőtől, nedvességtől.
  Az áramütés elkerülése érdekében ne nyissa ki a készülék házát. A
  készüléket kizárólag szakemberrel javíttassa.
  A termék adatai
  A modell- és sorozatszám a termék oldalán található. A sorozatszámot írja az
  alább megjelölt helyre. Ha kapcsolatba lép a Sony ügyfélszolgálatával (Sony
  Customer Information Center), mindig közölje velük a modell- és sorozatszámot.
  Modellszám: USM256J, USM512J, USM1GJ, USM2GJ, USM4GJ, USM8GJ,
  USM512JX, USM1GJX,USM2GJX, USM4GJX
  Sorozatszám: ______________________________
  Az európai felhasználóknak
  E termék megfelel a következő európai normáknak:
  89/336/EEC, 92/31/EEC (EMC normák)
  93/68/EEC (CE jelölési normák)
  E termék megfelel az EN55022 B csoport és az EN55024 normáknak a következő
  felhasználási területeken: háztartási, üzleti és könnyűipari.
  Feleslegessé vált elektromos és elektronikus készülékek hulladékként
  való eltávolítása (Használható az Európai Unió és egyéb európai országok
  szelektív hulladékgyűjtési rendszereiben)
  Ez a szimbólum a készüléken vagy a csomagolásán azt jelzi,
  hogy a terméket ne kezelje háztartási hulladékként. Kérjük,
  hogy az elektromos és elektronikai hulladék gyűjtésére kijelölt
  gyűjtőhelyen adja le. A feleslegessé vált termékének helyes
  kezelésével segít megelőzni a környezet és az emberi egészség
  károsodását, mely bekövetkezhetne, ha nem követi a hulladék
  kezelés helyes módját. Az anyagok, újrahasznosítása segít a
  természeti erőforrások megőrzésében. A termék
  újrahasznosítása érdekében további információért forduljon a
  lakhelyén az illetékesekhez, a helyi hulladékgyűjtő
  szolgáltatóhoz vagy ahhoz az üzlethez, ahol a terméket megvásárolta.
  Ha először használja az USB adathordozót
  (eszközmeghajtó telepítése)
  Windows 98/98SE operációs rendszer esetén (csak USM256J/512J/1GJ/
  2GJ/4GJ/8GJ használata esetén)
  Telepítenie kell az illesztőprogramot. A következő weblapról töltse le, majd
  telepítse az illesztőprogramot:
  http://www.sony.net/Products/Media/Microvault/
  Windows XP, Windows 2000, Windows Me vagy Mac OS 9.0, és újabb
  verziók esetén
  Általános esetben az eszközmeghajtó automatikusan telepítésre kerül, amikor
  csatlakoztatja a Micro Vault eszközt.
  Ennek ellenére lehetnek olyan USB 2.0 kártyák vagy alaplapok, melyeknél kézi
  vezérléssel kell elindítani a telepítést.
  Kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat a megfelelő eszközmeghajtó
  kikereséséhez.
  Alapoperációk
  Megjegyzés:
  A Micro Vault lekapcsolásánál az útmutatóban leírtak szerint járjon el. Ellenkező
  esetben előfordulhat, hogy az adatok helytelenül lesznek rögzítve.
  Ha az USB port csatlakozó nehezen hozzáférhető, a Micro Vault
  csatlakoztatásához az USB porthoz USB elosztót használhat.
  Beállítások
  A Micro Vault gombját tartsa lenyomva és tolja el, hogy elérhetővé váljék az USB
  csatlakozó, és azt csatlakoztassa a számítógép USB portjához.
  Windows XP, Windows 2000, Windows Me és Windows 98/98SE
  rendszernél (az USM512JX/1GJX/2GJX/4GJX nem használható Windows
  98/98SE operációs rendszerrel)
  A Micro Vault számítógéphez való csatlakoztatása után megjelenik a Micro Vault
  egység ikonja. (A meghajtó neve a számítógép rendszerének típusától függően
  változik.)
  Ezek után elkezdheti az adatok másolását és mentését a Micro Vaultra az
  állományok és mappák egyszerű áthúzásával az egység ikonjára hasonlóan, mint
  a merevlemezre vagy a hajlékonylemezre való másolásnál.
  Mac OS 9.0 és magasabb rendszereknél
  A Micro Vault géphez való csatlakoztatása után megjelink a Micro Vault egység
  ikonja.
  Ezek után elkezdheti az adatok másolását és mentését a Micro Vaultra az
  állományok és mappák egyszerű áthúzásával az egység ikonjára hasonlóan, mint
  a merevlemezre vagy a hajlékonylemezre való másolásnál.
  A jelzőlámpa jelentősége
  Ha a Micro Vault üzemben van, a jelzőlámpa a következőképpen mutatja a
  berendezés állapotát.
  A jelzőIámpa egyes állapotainak jelentése
  Ha a jelzőlámpa nem világít az egység készenléti üzemmódban van.
  Ha a jelzőlámpa világít vagy villog az adatátvitel folyamatban van.
  (Ne kapcsolja le a Micro Vault-ot, amíg a
  jelzőlámpa villog.)
  Kapcsolat bontása
  Windows XP rendszereknél
  Kattintson kétszer a „Hardver biztonságos lekapcsolása” ikonra a képernyő
  jobb alsó sarkában. A megjelenő ablakban válassza ki azt a berendezést, amelyet
  el akar távolítani, majd kattintson a Stop gombra. Ha megjelenik a „Hardver
  berendezés leállítása” felszólítás, győződjön meg arról, hogy a helyes információ
  jelent meg, majd kattintson az OK gombra. Ha megjelenik a „Biztonságosan
  eltávolíthatja a Hardvert” felszólítást, kapcsolja le a Micro Vault-ot.
  Windows 2000 vagy Windows Me rendszereknél
  Kattintson kétszer a „Lekapcsolni a hardvert” ikonra a képernyő jobb alsó
  sarkában. A megjelenő ablakban válassza ki azt a berendezést, amelyet el akar
  távolítani, majd kattintson a Stop gombra. Ha megjelenik a „Hardver berendezés
  leállítása” felszólítás, győződjön meg arról, hogy a helyes információ jelent meg,
  majd kattintson az OK gombra. Ha megjelenik a felszólítás, hogy a berendezés
  biztonságosan lekapcsolható, kapcsolja le a Micro Vault-ot.
  Windows 98/98SE renszereknél (csak USM256J/512J/1GJ/2GJ/4GJ/8GJ
  használata esetén)
  Miután megyőződött arról, hogy a Micro Vault készenléti üzemmódban van,
  kapcsolja le a Micro Vault-ot.
  Mac OS 9.0 és magasabb rendszereknél
  Húzza rá a Micro Vault ikont a Lomtárra. Miután megkapta a visszajelzést, hogy a
  Micro Vault készenléti üzemmódban van, kapcsolja le a Micro Vault-ot.
  A Micro Vault Virtual Expander programról
  Ezt a programot a Micro Vault eszközre gyárilag telepítik.
  Ez a tömörítőprogram eredetileg a Micro Vault eszközre készült. További
  részleteket a Micro Vault tárolóeszközön található README fájl tartalmaz.
  A tömörítés mértéke a tömörítendő fájltól függ.
  A már tömörített, továbbá a 2 KB-nál kisebb fájlokat a program változatlan
  formában, tömörítés nélkül menti.
  Ha a program működése bizonytalanná válik, töltse le a legfrissebb verziót a
  következő URL-ről. Erről a honlapról csak abban az esetben lehet letölteni, ha
  olyan eszközt vásárolt, amelyre a Micro Vault Virtual Expander programot
  gyárilag telepítették.
  http://www.sony.net/Products/Media/Microvault/
  Használható operációs rendszerek: Windows XP (SP1 vagy újabb
  javítócsomaggal), Windows 2000 (SP3 vagy újabb javítócsomaggal)
  Megjegyzések a felhasználáshoz
  Az eszköz formázásához a weblapról letölthető formázóprogramot használja. Az
  eszközt - gyári jellemzőinek megőrzése érdekében - semmilyen más módon ne
  formázza meg!
  A Micro Vault hibásan működhet, ha a számítógép bekapcsolásánál,
  újraindításánál vagy ha alvó üzemmódban van a számítógéphez csatlakoztatva.
  A Micro Vault-on pánt vagy karika csatlakoztatására szolgáló nyílás van
  kialakítva. Ebbe a nyílásba azonban nem szabad horgas fémtárgyat (például
  kulcstartót) akasztani, mert az tönkreteheti a Micro Vault-ot.
  Ne hagyja a berendezést olyan helyen, amely:
  nagyon meleg vagy hideg poros vagy piszkos
  nyirkos rezgő
  korróziós gázoknak intenzív napfénynek van kitéve
  Karbantartás
  A berendezést puha száraz ronggyal vagy puha, tisztítószerrel enyhén átitatott
  ronggyal tisztítsa.
  Ne használjon semmilyen oldószert, mint pl. az alkohol vagy benzin, amelyek
  károsíthatják a berendezés felületét.
  Javasoljuk, hogy a készülékre írt adatokról rendszeresen készítsen biztonsági
  másolatot.
  A Sony Corporation nem vállal felelősséget az esetleges adatvesztésért,
  adatkárosodásért.
  A készülék átadásával, kidobásával kapcsolatos óvintézkedések
  Ha a Micro Vault-ról a szokásos eljárásokkal törli az adatokat, illetve formázza az
  eszközt, akkor csak úgy tűnik, hogy már nincsenek rajta az adatok, mivel azok
  felsőbb szinten törlődnek, s így speciális programokkal lehetőség van arra, hogy
  az eszközről valaki elővegye és felhasználja az adatokat.
  Az információ-kiszivárgás és az ehhez hasonló problémák elkerülése érdekében
  javasoljuk, hogy a Micro Vault-ról olyan, a kereskedelmi forgalomban kapható
  programmal törölje le az adatokat, amelyeket kifejezetten az adatok tökéletes
  eltávolítására fejlesztettek ki.
  Türkçe
  UYARI
  Çocukların erişemeyecekleri yerde saklayın. Yutulması durumunda
  hemen bir hekime danışın.
  Yangın veya elektrik çarpması riskini azaltmak için, bu cihazı yağmur
  altında veya nemli ortamlarda bırakmayın.
  Elektrik çarpmasından kaçınmak için, cihazın kabinini açmayın. Cihazın
  bakım ve onarımını yalnızca yetkili servise yaptırın.
  Kullanıcı Kayıtları
  Model numarası ve seri numarası ürünün yan tarafındadır. Seri numarasını
  aşağıda ilgili yere yazın. Sony Müşteri Bilgi Merkezi’ni aradığınızda model ve seri
  numarasını belirtin.
  Model No. USM256J, USM512J, USM1GJ, USM2GJ, USM4GJ, USM8GJ,
  USM512JX, USM1GJX,USM2GJX, USM4GJX
  Seri No. ______________________________
  Avrupa'daki müşteriler için
  Bu ürün aşağıdaki Avrupa Yönergeleri'ne uygundur:
  89/336/EEC, 92/31/EEC (EMC Yönergesi)
  93/68/EEC (CE İşareti Yönergesi)
  Bu ürün, konutlarda, ticari alanlarda ve hafif sanayi alanlatında kullanıma yönelik
  EN55022 Sınıf B ve EN55024 standartlarına uygundur.
  Specifications
  USM256J/512J/1GJ/2GJ/4GJ/8GJ
  Interface: Hi-Speed USB (USB2.0)*
  Port type: Type A USB port
  Power supply: USB bus power (no external power supply)
  Compatible OSs:
  Windows Vista Home Basic/Premium, Business, Enterprise,
  Ultimate, Starter
  Windows XP Professional/Home Edition, Windows 2000
  Professional, Windows Me, Windows 98**, Windows
  98SE**, Mac OS 9.0x/9.1x/9.2x/ Mac OS 10.1 to 10.4.7***
  Capacity: 256 MB, 512 MB, 1 GB, 2 GB, 4 GB, 8 GB
  (Actual usable capacity is somewhat less than the amount
  shown on the device.)
  Operating temperature range: 0 to 35 °C (32 to 95 °F)
  Operating humidity range: 10 to 90% (with no condensation)
  Storage temperature range: –20 to 60 °C (–4 to 140 °F)
  Storage humidity range: 10 to 90% (with no condensation)
  External dimensions: 17.7 × 8.3 × 67 mm
  Weight: Approximately 10 g
  Accessories: Main Unit, Operating Instructions, Warranty Card
  * USB 2.0 interface may not be supported, depending on the computer and OS you are
  using.
  If this is the case, use a USB 1.1 interface.
  ** The device driver must be installed from the website.
  *** Mac OS 10.0x is not supported.
  USM512JX/1GJX/2GJX/4GJX
  Interface: Hi-Speed USB (USB2.0)*
  Port type: Type A USB port
  Power supply: USB bus power (no external power supply)
  Maximum transfer rate**
  USM512JX/1GJX: Reading 28 MB/sec (USB2.0)
  1 MB/sec (USB1.1)
  Writing 18 MB/sec (USB2.0)
  870 KB/sec (USB1.1)
  2GJX: Reading 29 MB/sec (USB2.0)
  1 MB/sec (USB1.1)
  Writing 23 MB/sec (USB2.0)
  870 KB/sec (USB1.1)
  4GJX: Reading 26 MB/sec (USB2.0)
  1 MB/sec (USB1.1)
  Writing 19 MB/sec (USB2.0)
  870 KB/sec (USB1.1)
  Compatible OSs:
  Windows Vista Home Basic/Premium, Business, Enterprise,
  Ultimate, Starter
  Windows XP Professional/Home Edition, Windows 2000
  Professional, Windows Me,
  Mac OS 9.0x/9.1x/9.2x/
  Mac OS 10.1 to 10.4.7***
  Capacity: 512 MB, 1 GB, 2 GB, 4 GB
  (Actual usable capacity is somewhat less than the amount
  shown on the device.)
  Operating temperature range: 0 to 35 °C (32 to 95 °F)
  Operating humidity range: 10 to 90% (with no condensation)
  Storage temperature range: –20 to 60 °C (–4 to 140 °F)
  Storage humidity range: 10 to 90% (with no condensation)
  External dimensions: 17.7 × 8.3 × 67 mm
  Weight: Approximately 10 g
  Accessories: Main Unit, Operating Instructions, Warranty Card
  * USB 2.0 interface may not be supported, depending on the computer and OS you are
  using.
  If this is the case, use a USB 1.1 interface.
  ** Actual speed may change according to your system environment.
  *** Mac OS 10.0x is not supported.
  http://www.sony.net/Products/Media/Microvault/
  http://www.mediabysony.com/
  http://www.sony-europe.com/
  http://www.sony-asia.com/microvault/
  http://www.sony.com/
  Design and specifications are subject to change without notice.
  Nederlands
  WAARSCHUWING
  Houd het apparaat buiten het bereik van kinderen. Raadpleeg onmiddellijk
  een arts als het apparaat wordt ingeslikt.
  Stel het toestel niet bloot aan regen of vocht om het risico van brand of
  een electrische schok te verlagen.
  Open de behuizing niet. Dit kan electrische schokken tot gevolg hebben.
  Laat het apparaat alleen nakijken door bevoegde servicetechnici.
  Aantekening van de eigenaar
  Het modelnummer en het serienummer vindt u aan de zijkant van het product. Noteer het
  serienummer in de ruimte hieronder. Verwijs naar het modelnummer en het serienummer
  wanneer u contact opneemt met het Sony Customer Information Center.
  Modelnummer USM256J, USM512J, USM1GJ, USM2GJ, USM4GJ, USM8GJ,
  USM512JX, USM1GJX,USM2GJX, USM4GJX
  Serienummer ______________________________
  Voor de klanten in Europa
  Dit product voldoet aan de eisen van de volgende Europese voorschriften: 89/336/EEG, 92/
  31/EEG (EMC-Richtlijnen) en 93/68/EEG (CE-markering richtlijn).
  Dit apparaat voldoet aan de Europese normen EN55022, Klasse B en EN55024, voor
  gebruik in de volgende gebieden: woongebieden, zakendistricten, gebieden voor lichte
  industrie.
  Verwijdering van oude electrische en elektronische apparaten (Toepasbaar
  in de Europese Unie en andere Europese landen met gescheiden
  ophaalsystemen)
  Het symbool op het product of op de verpakking wijst erop dat dit
  product niet als huishoudelijk afval mag worden behandeld. Het moet
  echter naar een plaats worden gebracht waar electrische en elektronische
  apparatuur wordt gerecycled. Als u ervoor zorgt dat dit product op de
  correcte manier wordt verwijderd, voorkomt u voor mens en milieu
  negatieve gevolgen die zich zouden kunnen voordoen in geval van
  verkeerde afvalbehandeling. De recycling van materialen draagt bij tot
  het vrijwaren van natuurlijke bronnen. Voor meer details in verband met
  het recyclen van dit product, neemt u contact op met de gemeentelijke
  instanties, het bedrijf of de dienst belast met de verwijdering van
  huishoudafval of de winkel waar u het product hebt gekocht.
  Het USB-opslagmedium voor het eerst gebruiken (het
  apparaatstuurprogramma installeren)
  Bij gebruik van Windows 98/98SE (alleen USM256J/512J/1GJ/2GJ/4GJ/8GJ)
  U moet een apparaatstuurprogramma installeren. Ga naar de volgende URL om het
  apparaatstuurprogramma te downloaden en te installeren.
  http://www.sony.net/Products/Media/Microvault/
  Bij gebruik van Windows XP, Windows 2000, Windows Me of Mac OS 9.0
  en hoger
  Gewoonlijk wordt het apparaatstuurprogramma automatisch geïnstalleerd wanneer u de
  Micro Vault aansluit.
  Bij bepaalde USB 2.0-kaarten of -moederborden moet u de installatie wellicht handmatig
  starten.
  Volg de aanwijzingen op het scherm om een geschikt stuurprogramma te zoeken.
  Basisbediening
  Opmerkingen:
  Verwijder de Micro Vault op de juiste manier volgens de procedure die in deze
  handleiding wordt beschreven. Anders worden de gegevens niet goed opgenomen.
  Als de USB-poort niet gemakkelijk toegankelijk is, kunt u een USB-hub gebruiken om
  de Micro Vault aan te sluiten op de USB-poort van de computer.
  Installatie
  Schuif de knop van de Micro Vault terwijl u deze ingedrukt houdt om de USB-stekker eruit
  te trekken en sluit de USB-stekker aan op een USB-poort op de computer.
  Bij gebruik van Windows XP, Windows 2000, Windows Me of Windows 98/
  98SE (USM512JX/1GJX/2GJX/4GJX zijn niet compatibel met Windows 98/
  98SE)
  Zodra de Micro Vault op de computer is aangesloten, wordt het stationspictogram voor de
  Micro Vault weergegeven. (De naam van het station verschilt, afhankelijk van het
  computersysteem.)
  U kunt nu gegevens kopiëren naar en opslaan op de Micro Vault door bestanden en
  mappen te verslepen naar het stationspictogram, net zoals bij het kopiëren van gegevens
  naar een vaste schijf of diskette.
  Bij gebruik van Mac OS 9.0 en hoger
  Zodra de Micro Vault op de computer is aangesloten, wordt het stationspictogram voor de
  Micro Vault weergegeven.
  U kunt nu gegevens kopiëren naar en opslaan op de Micro Vault door bestanden en
  mappen te verslepen naar het stationspictogram, net zoals bij het kopiëren van gegevens
  naar een vaste schijf of diskette.
  Betekenissen van het lampje
  Als de Micro Vault wordt gebruikt, wordt de status van het lampje als volgt aangeduid.
  Status van lampje Betekenis
  Uit Stand-by
  Aan Er worden gegevens overgebracht. (Verwijder de Micro
  Vault niet als het lampje knippert.)
  Loskoppelen
  Bij gebruik van Windows XP
  Dubbelklik op (Hardware veilig verwijderen) in het systeemvak rechtsonder in het
  scherm. In het venster dat wordt weergegeven selecteert u de naam van het apparaat dat u
  wilt verwijderen en klikt u op de knop Stoppen. Controleer of de juiste gegevens worden
  weergegeven in het venster Hardware stopzetten en klik op de knop OK. Als het bericht
  "Hardware kan veilig worden verwijderd" wordt weergegeven, koppelt u de Micro Vault los.
  Bij gebruik van Windows 2000 of Windows Me
  Dubbelklik op (Hardware ontkoppelen of uitwerpen) in het systeemvak rechtsonder in
  het scherm. In het venster dat wordt weergegeven selecteert u de naam van het apparaat dat u
  wilt verwijderen en klikt u op de knop Stoppen. Controleer of de juiste gegevens worden
  weergegeven in het venster Hardware stoppen en klik op de knop OK. Als er een bericht
  wordt weergegeven dat u het apparaat veilig kunt verwijderen, koppelt u de Micro Vault los.
  Bij gebruik van Windows 98/98SE (alleen USM256J/512J/1GJ/2GJ/4GJ/8GJ)
  Nadat u hebt gecontroleerd of de Micro Vault stand-by staat, kunt u de Micro Vault
  loskoppelen.
  Bij gebruik van Mac OS 9.0 en hoger
  Sleep het pictogram van de Micro Vault naar de Prullenmand. Nadat u hebt gecontroleerd
  of de Micro Vault stand-by staat, kunt u de Micro Vault loskoppelen.
  Informatie over Micro Vault Virtual Expander
  Deze software is vooraf geïnstalleerd op de Micro Vault.
  Dit is compressiesoftware die speciaal is ontworpen voor de Micro Vault. Raadpleeg het
  Leesmij-bestand op de Micro Vault voor meer informatie over het gebruik van deze
  software.
  De compressieratio verschilt, afhankelijk van het bestand.
  Bestanden die al zijn gecomprimeerd en bestanden van 2 kB of minder worden
  ongewijzigd opgeslagen zonder dat ze worden gecomprimeerd.
  Als de software onstabiel wordt tijdens het gebruik, gaat u naar de volgende URL om de
  laatste versie van de software te downloaden. Alleen producten die met een
  geïnstalleerde versie van Micro Vault Virtual Expander zijn aangeschaft, kunnen
  software downloaden van deze website.
  http://www.sony.net/Products/Media/Microvault/
  Ondersteund besturingssysteem: Windows XP (SP1 en hoger), Windows 2000 (SP3 en
  hoger)
  Opmerkingen over het gebruik
  Als u het apparaat wilt formatteren, moet u de software voor formatteren gebruiken die u
  van de website kunt downloaden. Formatteer het apparaat niet op een andere manier. Zo
  voorkomt u dat de specificaties worden gewijzigd.
  De Micro Vault werkt wellicht niet goed als deze is aangesloten op de computer als de
  computer wordt opgestart of opnieuw opgestart of als de slaapstand wordt uitgeschakeld.
  Koppel de Micro Vault altijd los van de computer voordat u dergelijke bewerkingen
  uitvoert.
  •U kunt de opening van de Micro Vault gebruiken om een riem of ring te bevestigen. U
  moet echter geen haakvormig metalen voorwerp (zoals een sleutelhanger) bevestigen aan
  deze opening, omdat de Micro Vault hierdoor kan worden beschadigd.
  Laat het apparaat niet achter op locaties die:
  extreem warm of koud zijn stoffig of vuil zijn
  erg vochtig zijn blootstaan aan trillingen
  blootstaan aan bijtende stoffen blootstaan aan direct zonlicht
  Reinigen
  Reinig het apparaat met een zachte doek, droog of licht bevochtigd met een mild
  schoonmaakmiddel.
  Gebruik geen oplosmiddelen, zoals alcohol of benzeen, aangezien deze de afwerking
  kunnen beschadigen.
  Het wordt ten zeerste aanbevolen dat u regelmatig reservekopieën van de gegevens op het
  apparaat maakt.
  Sony Corporation is niet aansprakelijk voor beschadiging of verlies van gegevens.
  Voorzorgsmaatregelen voor overdragen en weggooien
  Als gegevens op de Micro Vault worden verwijderd of opnieuw geformatteerd met de
  standaardmethoden, zijn de gegevens alleen op een oppervlakkig niveau verwijderd. Met
  speciale software kan iemand anders de gegevens herstellen en deze opnieuw gebruiken.
  Om informatielekken en andere dergelijke problemen te voorkomen, kunt u het beste in de
  handel verkrijgbare software gebruiken die speciaal is ontworpen om alle gegevens van de
  Micro Vault te verwijderen.
  Micro Vault is een handelsmerk van Sony Corporation.
  Microsoft en Windows zijn gedeponeerde handelsmerken van Microsoft
  Corporation in de Verenigde Staten en andere landen.
  Mac en Macintosh zijn handelsmerken van Apple Computer, Inc., gedeponeerd
  in de Verenigde Staten en andere landen.
  Andere systeemnamen en productnamen die in deze handleiding worden
  gebruikt, zijn gedeponeerde handelsmerken of handelsmerken van de
  respectieve eigenaars. De symbolen™ en ® worden niet gebruikt in deze
  handleiding.
  De productgarantie geldt alleen voor het USB-opslagmedium, wanneer het
  apparaat wordt gebruikt in overeenstemming met deze gebruiksaanwijzing en
  wanneer de bijgeleverde accessoires worden gebruikt in de voorgeschreven of
  aanbevolen omgeving zoals beschreven in de documentatie. Diensten die
  door Sony worden geleverd, zoals gebruikersondersteuning, vallen ook onder
  deze beperkingen.
  Sony is niet aansprakelijk voor schade of verlies als gevolg van het gebruik
  van dit apparaat of voor andere claims van derden.
  Sony is niet aansprakelijk voor: problemen met de computer of andere
  hardware als gevolg van het gebruik van dit product; de geschiktheid van dit
  product voor bepaalde hardware, software of randapparatuur; conflicten met
  andere geïnstalleerde software; gegevensverlies of andere incidentele of
  onvermijdelijke schade.
  Sony is niet aansprakelijk voor financiële schade, winstderving, claims van
  derden,enzovoort, voortkomend uit het gebruik van de software die bij dit
  product wordt geleverd.
  De technische gegevens van de software kunnen worden gewijzigd zonder
  voorafgaande kennisgeving.
  Slovensky
  UPOZORNENIE
  Udržujte mimo dosahu detí. V prípade prehltnutia ihne vyhadajte lekára.
  Zariadenie nevystavujte dažu ani vlhkosti, inak hrozí nebezpečenstvo
  požiaru alebo úrazu elektrickým prúdom.
  Aby ste predišli úrazu elektrickým prúdom, neotvárajte skrinku zariadenia.
  Opravy zverte iba kvalifikovanému pracovníkovi.
  Záznam vlastníka
  Číslo typu a sériové číslo sa nachádzajú na bočnej strane výrobku. Sériové číslo si
  poznačte na tu poskytnuté miesto. Pri telefonickom kontakte so zákazníckym
  oddelením spoločnosti Sony uvádzajte číslo typu a sériové číslo.
  Číslo typu USM256J, USM512J, USM1GJ, USM2GJ, USM4GJ, USM8GJ,
  USM512JX, USM1GJX,USM2GJX, USM4GJX
  Sériové číslo ______________________________
  Pre zákazníkov v Európe
  Tento výrobok spĺňa nasledujúce európske normy:
  89/336/EEC, 92/31/EEC (EMC normy)
  93/68/EEC (CE normy na označovanie)
  Tento výrobok je v súlade s EN55022 trieda B a EN55024 pre použitie v
  nasledujúcich oblastiach: domácnos, obchod a ahký priemysel.
  Likvidácia starých elektrických a elektronických zariadení (Platí v
  Európskej únii a ostatných európskych krajinách so zavedeným
  separovaným zberom)
  Tento symbol na výrobku alebo obale znamená, že s
  výrobkom nemôže by nakladané ako s domovým odpadom.
  Miesto toho je potrebné ho doruči do vyhradeného zberného
  miesta na recykláciu elektrozariadení. Tým, že zaistíte správne
  zneškodnenie, pomôžete zabráni potencionálnemu
  negatívnemu vplyvu na životné prostredie a udské zdravie,
  ktoré by v opačnom prípade hrozilo pri nesprávnom nakladaní
  s týmto výrobkom. Recyklácia materiálov pomáha uchováva
  prírodné zdroje. Pre získanie alších podrobných informácií o
  recyklácii tohoto výrobku kontaktujte prosím váš miestny alebo
  obecný úrad, miestnu službu pre zber domového odpadu alebo predajňu, kde ste
  výrobok zakúpili.
  Ke používate USB pamäové médium prvýkrát (pri
  inštalácii ovládačov zariadenia)
  Pre Windows 98/98SE (iba typy USM256J/512J/1GJ/2GJ/4GJ/8GJ)
  Je potrebné nainštalova ovládač zariadenia. Ak chcete prevzia a nainštalova
  ovládač zariadenia, navštívte nasledujúcu adresu URL.
  http://www.sony.net/Products/Media/Microvault/
  Pre Windows Me, Windows 2000, Windows XP, alebo Mac OS 9.0 a vyššie
  Obyčajne sa ovládač zariadenia nainštaluje automaticky po pripojení Micro
  Vaultu.
  Avšak pri niektorých USB 2.0 kartách alebo doskách budete musie spusti
  inštaláciu ručne.
  Postupujte poda inštrukcií zobrazených na monitore, aby ste našli vhodný
  ovládač.
  Základné operácie
  Poznámka:
  Pri odpájaní Micro Vaultu postupujte, prosím, presne poda návodu opísaného v
  tomto návode. V opačnom prípade sa môže sta, že údaje nebudú
  zaznamenané správne.
  Ak konektor USB portu nie je ahko prístupný, môžete na pripojenie Micro
  Vaultu ku konektoru USB portu na vašom počítači použi USB rozbočovač.
  Nastavenie
  Posuňte stlačené tlačidlo na zariadení Micro Vault, čím sa vysunie konektor USB
  a zariadenie je možné pripoji k portu USB v počítači.
  So systémom Windows XP, Windows 2000, Windows Me alebo Windows
  98/98SE (typy USM512JX/1GJX/2GJX/4GJX nie sú kompatibilné so
  systémom Windows 98/98SE)
  Po pripojení Micro Vaultu k počítaču sa objaví ikona disku Micro Vault. (Meno
  mechaniky sa mení poda vášho počítačového systému.)
  Teraz môžete kopírova a uklada dáta na Micro Vault preahovaním súborov a
  adresárov na ikonu disku presne tak, ako keby ste kopírovali dáta na pevný disk
  alebo na floppy disk.
  Pre Mac OS 9.0 a vyššie
  Po pripojení Micro Vaultu k počítaču sa objaví ikona disku Micro Vault.
  Teraz môžete kopírova a uklada dáta na Micro Vault preahovaním súborov a
  adresárov na ikonu disku presne tak, ako keby ste kopírovali dáta na pevný disk
  alebo na floppy disk.
  Významy kontrolky
  Ke je Micro Vault v prevádzke, kontrolka ukazuje jeho stav nasledovne.
  Význam stavu kontrolky
  Ak je kontrolka vypnutá disk je v pohotovostnom režime.
  Ak kontrolka svieti alebo bliká prebieha prenos dát (Neodstráňte Micro
  Vault, kým bliká kontrolka.)
  Odpojenie
  Pre Windows XP
  Dvakrát kliknite na „Bezpečne odstráni hardvér“ v dolnej pravej časti
  obrazovky na paneli úloh. V okne, ktoré sa objaví, zvote meno zariadenia, ktoré
  má by odstránené a potom kliknite na tlačidlo Stop. Ke sa objaví „Zastavi
  hardvérové zariadenie“, presvedčte sa, že je zobrazená správna informácia a
  potom kliknite na tlačidlo OK. Ke sa objaví odkaz „Môžete bezpečne odstráni
  hardvér“, odpojte Micro Vault.
  Pre Windows 2000 alebo Windows Me
  Dvakrát kliknite na „Odpoji alebo vysunú hardvér“ v dolnej pravej časti
  obrazovky na paneli úloh. V okne, ktoré sa objaví, zvote meno zariadenia, ktoré
  má by odstránené a potom kliknite na tlačidlo Stop. Ke sa objaví „Zastavi
  hardvérové zariadenie“, presvedčte sa, že je zobrazená správna informácia a
  potom kliknite na tlačidlo OK. Ke sa objaví odkaz, že zariadenie môže by
  bezpečne odstránené, odpojte Micro Vault.
  Pre Windows 98/98SE (iba typy USM256J/512J/1GJ/2GJ/4GJ/8GJ)
  Po potvrdení, že Micro Vault je v pohotovostnom režime, odpojte Micro Vault.
  Pre Mac OS 9.0 a vyššie
  Pretiahnite ikonu Micro Vault do Koša. Po potvrdení, že Micro Vault je v
  pohotovostnom režime, odpojte Micro Vault.
  Informácie o softvéri Virtual Expander pre zariadenie
  Micro Vault
  Tento softvér je v zariadení Micro Vault vopred nainštalovaný.
  Je to komprimačný softvér pôvodne navrhnutý pre zariadenie Micro Vault.
  Ďalšie informácie o jeho používaní nájdete v súbore README uloženom v
  zariadení Micro Vault.
  Komprimačný pomer sa bude líši v závislosti od súboru.
  Komprimované súbory a súbory s vekosou do 2 kB sa uložia nezmenené, bez
  kompresie.
  Ak sa softvér počas používania stane nestabilným, navštívte nasledujúcu
  adresu URL, kde môžete prevzia jeho najnovšiu verziu. Z tejto webovej lokality
  je možné prevzia len výrobky so softvérom Micro Vault Virtual Expander
  nainštalovaným v čase kúpy.
  http://www.sony.net/Products/Media/Microvault/
  Podporované operačné systémy: Windows XP (aktualizácia SP1 a novšia),
  Windows 2000 (aktualizácia SP3 a novšia)
  Poznámky o používaní
  Ak chcete formátova zariadenie, použite softvér na formátovanie, ktorý môžete
  prevzia z webovej lokality. Aby ste sa vyhli zmenám technických parametrov
  zariadenia, neformátujte ho iným spôsobom.
  Micro Vault môže nesprávne fungova, ak je pripojený k počítaču, ke sa
  počítač rozbieha, reštartuje, alebo obnovuje zo spánkového režimu. Pred
  vykonaním niektorej z takýchto operácií Micro Vault vždy odpojte od počítača.
  Zariadenie Micro Vault má otvor na pripevnenie remienka alebo krúžku. Napriek
  tomu však k zariadeniu Micro Vault nepripájajte kovové predmety v tvare háčika
  (napr. prívesok na kúče), pretože by mohli poškodi zariadenie.
  Neumiestňujte zariadenie na miesta, ktoré sú:
  extrémne horúce alebo studené prašné alebo špinavé
  vemi vlhké vibrujúce
  vystavené korozívnym plynom vystavené priamemu slnku
  Čistenie
  Zariadenie čistite mäkkou suchou handrou alebo mäkkou handrou mierne
  navlhčenou jemným čistiacim roztokom.
  Nepoužívajte žiadny typ rozpúšadla, ako je alkohol alebo benzén, ktoré môžu
  poškodi povrch výrobku.
  Dôrazne sa odporúča pravidelne zálohova údaje zapísané na tomto zariadení.
  Spoločnos Sony nenesie žiadnu zodpovednos za akékovek poškodenie či
  stratu údajov.
  Odporúčanie pre prenos a likvidáciu
  Ak sa údaje uložené v zariadení Micro Vault odstránia alebo preformátujú použitím
  bežných postupov, odstránia sa len čiastočne a niekto iný ich môže pomocou
  špeciálneho softvéru obnovi a znovu použi.
  Ak chcete zabráni úniku informácií a iným podobným problémom, odporúča sa
  používa komerčne dostupný softvér navrhnutý na úplné odstránenie všetkých
  údajov zo zariadenia Micro Vault.
  Micro Vault je ochranná známka Sony Corporation.
  Microsoft a Windows sú registrované obchodné známky firmy Microsoft
  Corporation v Spojených štátoch amerických a iných krajinách.
  Mac a Macintosh sú obchodné známky firmy Apple Computer, Inc.,
  registrovanej v Spojených štátoch amerických a iných krajinách.
  Ostatné názvy systémov a výrobkov, ktoré sa objavili v tomto manuáli, sú
  registrované obchodné známky alebo obchodné známky ich vlastníkov.
  Všimnite si, že symboly a ® nie sú v tomto manuáli použité.
  Záruka na náš výrobok je obmedzená iba na samotný USB disk pri normálnom
  používaní v súlade s týmito prevádzkovými inštrukciami a s príslušenstvom,
  ktoré bolo dodané s týmto zariadením v špecifikovanom alebo odporúčanom
  systémovom prostredí. Služby poskytované spoločnosou, ako napr.
  užívateská podpora, tiež podliehajú týmto obmedzeniam.
  Spoločnos nemôže prija zodpovednos za škody alebo straty vyplývajúce z
  používania zariadenia, alebo za akékovek nároky tretej strany.
  Spoločnos nemôže prija zodpovednos za: problémy s počítačom alebo
  iným hardvérom, ktoré vyplynuli z používania tohoto výrobku; vhodnos
  tohoto výrobku pre špecifický hardvér, softvér alebo periférie; prevádzkové
  konflikty s iným inštalovaným softvérom; stratu údajov; alebo iné nehody
  alebo neodstránitené poškodenia.
  Spoločnos nemôže prija zodpovednos za žiadne finančné škody, stratu
  zisku, nároky tretích strán, at., vyplývajúce z používania softvéru
  poskytnutého s týmto zariadením.
  Softvérové špecifikácie môžu by zmenené bez upozornenia.
  Pycckий
  ВНИМАНИЕ
  Храните в месте, недоступном для детей. При попадании в
  пищеварительный тракт немедленно обращайтесь к врачу.
  Для уменьшения вероятности пожара или поражения электрическим
  током, не подвергайте аппарат воздействию дождя или влаги.
  Во избежание поражения электрическим током не открывайте
  корпус устройства. Для ремонта обращайтесь только к
  квалифицированному специалисту.
  Запись регистрации собственника
  Номер модели и серийный номер расположены на боковой части изделия.
  Запишите серийный номер в имеющемся поле. При звонке в
  Информационный центр Sony для покупателей сошлитесь на номер модели
  и серийный номер.
  Номер модели: USM256J, USM512J, USM1GJ, USM2GJ, USM4GJ, USM8GJ,
  USM512JX, USM1GJX,USM2GJX, USM4GJX
  Серийный номер: ______________________________
  Для клиентов в странах Европы
  Данный продукт соответствует действующим в Европе нормативным
  документам:
  89/336/EEC, 92/31/EEC (директива по ЭМИ)
  93/68/EEC (директива о знаке CE).
  Изделие удовлетворяет требованиям стандартов EN55022 (Класс В) и
  EN55024 при использовании в жилых помещениях, коммерческих
  организациях и на предприятиях легкой промышленности.
  Утилизaция электрического и электронного оборудования
  (директива применяется в странах Eвpоcоюзa и других европейских
  странах, где действуют системы раздельного сбора отходов)
  Дaнный знак на устройстве или его упаковке обозначает,
  что данное устройство нельзя утилизировать вместе с
  прочими бытовыми отходами. Eго следует сдать в
  соответствующий приемный пункт переработки
  электрического и электронного оборудования.
  Heпpaвильнaя утилизация данного изделия может
  привести к потенциально негативному влиянию на
  окружающую среду и здоровье людей, поэтому для
  предотвращения подобных последствий необходимо
  выполнять специальные требования по утилизации этого
  изделия. Пepepaботкa данных материалов поможет сохранить природные
  ресурсы. Для получения более подробной информации о переработке этого
  изделия обратитесь в местные органы городского управления, службу сбора
  бытовых отходов или в магазин, где было приобретено изделие.
  Установка драйвера компактного переносного
  накопителя (USB) при его использовании в первый раз
  Для ОС Windows 98/98SE (USM256J/512J/1GJ/2GJ/4GJ/8GJ только)
  Heобxодимо ycтaновить дpaйвep для ycтpойcтвa. Поceтитe yкaзaнный URL-
  aдpec для зaгpyзки и ycтaновки дpaйвepa для ycтpойcтвa.
  http://www.sony.net/Products/Media/Microvault/
  Для ОС Windows XP, Windows 2000, Windows Me или Mac OS версии
  9.0 и выше
  Обычно установка драйвера производится автоматически при подключении
  накопителя Micro Vault. Однако для некоторых типов карт и плат USB 2.0
  может потребоваться выполнение установки вручную. Для поиска
  подходящего драйвера следуйте инструкциям, отображаемым на экране.
  Основные сведения по эксплуатации
  Примечание:
  Отключайте накопитель Micro Vault надлежащим образом, соблюдая
  описанную в данном руководстве последовательность действий. В
  противном
  Если доступ к разъему порта USB затруднен, для подключения к нему
  накопителя Micro Vault можно воспользоваться концентратором USB.
  Подключение
  Haжмитe и cдвиньтe кнопкy нa ycтpойcтвe Micro Vault, чтобы извлeчь
  paзъeм USB, и подключитe eго к поpтy USB компьютepa.
  Пpи paботe в cиcтeмax Windows XP, Windows 2000, Windows Me или
  Windows 98/98SE (ycтpойcтвa USM512JX/1GJX/2GJX/4GJX нe
  cовмecтимы c cиcтeмой Windows 98/98SE)
  При подключении к компьютеру накопителя Micro Vault появляется
  соответствующий данному устройству значок. (Имя накопителя зависит от
  используемой операционной системы.) После этого можно копировать и
  сохранять данные на накопителе Micro Vault путем перетаскивания файлов
  и каталогов на соответствующий значок, точно так же, как при копировании
  данных на жесткий диск или дискету.
  Podstawy użytkowania
  Uwaga:
  Prosimy prawidłowo wyjmować Micro Vault wykonując procedurę opisaną w tej
  instrukcji. W przeciwnym razie dane mogą nie zapisać się prawidłowo
  Jeśli złącze portu USB jest trudno dostępne, można wykorzystać koncentrator
  USB do przyłączania Micro Vault do złącza portu USB komputera.
  Ustawianie
  Naciśnij w dół i przesuń przycisk na urządzeniu Micro Vault, aby wysunąć złącze
  USB, a następnie podłącz urządzenie do portu USB komputera.
  System operacyjny Windows XP, Windows 2000, Windows Me lub
  Windows 98/98SE (modele USM512JX/1GJX/2GJX/4GJX nie są zgodne z
  systemem Windows 98/98SE)
  Kiedy tylko nośnik danych Micro Vault zostanie przyłączony do komputera, pojawi
  się ikona napędu Micro Vault. (Nazwa napędu może być różna, w zależności od
  używanego systemu komputerowego.)
  Możesz teraz kopiować i zapisywać dane na nośniku Micro Vault przeciągając i
  upuszczając pliki i foldery na ikonę napędu, tak samo jak w przypadku
  kopiowania danych na dysk twardy lub dyskietkę.
  Środowisko systemu Mac OS 9.0 i wyższych wersji
  Kiedy Micro Vault zostanie przyłączony do komputera, pojawia się ikona napędu
  urządzenia Micro Vault.
  Możesz teraz kopiować i zapisywać dane na nośniku Micro Vault przeciągając i
  upuszczając pliki i foldery na ikonę napędu, tak samo jak w przypadku
  kopiowania danych na dysk twardy lub dyskietkę.
  Znaczenie sygnalizacji wskaźnika świetlnego
  Kiedy używane jest urządzenie Micro Vault, wskaźnik świetlny sygnalizuje jego
  stan w następujący sposób.
  Znaczenie stanu wskaźnika świetlnego
  Wyłączony Stan oczekiwania
  Włączony Przekazywanie danych w toku (Nie
  należy wyjmować nośnika Micro Vault,
  gdy wskaźnik świetlny migocze.)
  Odłączanie
  Środowisko systemu Windows XP
  Kliknij dwukrotnie
  (Usuń bezpiecznie sprzęt) w zasobniku zadań u dołu
  ekranu z prawej strony. W otwartym oknie zaznacz nazwę urządzenia, które ma
  być usunięte, a następnie kliknij przycisk Wyłącz. Kiedy pojawi się okno Wyłącz
  urządzenie sprzętowe, sprawdź, czy zostały wyświetlone poprawne informacje, a
  następnie kliknij przycisk OK. Po wyświetleniu komunikatu „Można bezpiecznie
  usunąć urządzenie” odłącz nośnik Micro Vault.
  Środowisko systemu Windows 2000 lub Windows Me
  Kliknij dwukrotnie
  (Odepnij lub Usuń sprzęt) w zasobniku zadań u dołu ekranu
  z prawej strony. W otwartym oknie zaznacz nazwę urządzenia, które ma być
  usunięte, a następnie kliknij przycisk Wyłącz. Kiedy pojawi się okno Wyłącz
  urządzenie sprzętowe, sprawdź, czy zostały wyświetlone poprawne informacje, a
  następnie kliknij przycisk OK. Po wyświetleniu komunikatu sygnalizującego, że
  można bezpiecznie wyjąć urządzenie, odłącz nośnik Micro Vault.
  Środowisko systemu Windows 98/98SE (Tylko modele USM256J/512J/
  1GJ/2GJ/4GJ/8GJ)
  Po upewnieniu się, że Micro Vault jest w trybie oczekiwania, należy odłączyć
  Micro Vault.
  Środowisko systemu Mac OS 9.0 lub w wersji wyższej
  Przeciągnij ikonę Micro Vault do Trash (Kosz systemowy). Po potwierdzeniu, że
  Micro Vault jest w trybie oczekiwania, odłącz Micro Vault.
  Informacje dotyczące oprogramowania Micro Vault
  Virtual Expander
  Oprogramowanie to jest zainstalowane fabrycznie w urządzeniu Micro Vault.
  Jest to oprogramowanie do kompresji opracowane specjalnie dla urządzenia
  Micro Vault. Bardziej szczegółowe informacje na temat użytkowania tego
  oprogramowania można znaleźć w pliku README zapisanym w urządzeniu
  Micro Vault.
  Współczynnik kompresji będzie różny w zależności od pliku.
  Pliki już skompresowane oraz pliki o rozmiarze nieprzekraczającym 2 KB nie są
  poddawane kompresji i są zapisywane bez zmian.
  Jeśli w trakcie użytkowania oprogramowanie staje się niestabilne, należy
  odwiedzić poniższy adres URL i pobrać najnowszą wersję. Pobieranie danych z
  tej witryny sieci Web jest możliwe tylko w przypadku produktów zakupionych z
  zainstalowanym fabrycznie oprogramowaniem Micro Vault Virtual Expander.
  http://www.sony.net/Products/Media/Microvault/
  Obsługiwane systemy operacyjne: Windows XP (z dodatkiem SP1 lub
  nowszym), Windows 2000 (z dodatkiem SP3 lub nowszym)
  Uwagi o korzystaniu z urządzenia
  Podczas formatowania urządzenia należy korzystać z oprogramowania
  formatującego, które można pobrać z witryny sieci Web. Aby uniknąć wszelkich
  zmian parametrów, nie należy formatować urządzenia w jakikolwiek inny
  sposób.
  Micro Vault może nie działać prawidłowo, kiedy zostanie podłączony do
  komputera w czasie, gdy jest on uruchamiany, ponownie uruchamiany lub
  wyprowadzany ze stanu wstrzymania. Zawsze należy odłączyć Micro Vault od
  komputera przed wykonaniem operacji tego rodzaju.
  Urządzenie Micro Vault ma otwór do zamocowania paska lub pierścienia.
  Jednak nie należy do niego przymocowywać metalowego, zakrzywionego
  obiektu (np. breloczka na klucze), ponieważ może to spowodować uszkodzenie
  urządzenia Micro Vault.
  Nie umieszczać urządzenia w miejscach:
  bardzo gorących lub zimnych zakurzonych lub brudnych
  bardzo wilgotnych gdzie występują drgania
  narażonych na działanie wystawionych bezpośrednio na
  korozyjnych gazów promienie słoneczne
  Czyszczenie
  Zespół należy czyścić miękką, suchą szmatką lub miękką szmatką lekko
  zwilżoną roztworem delikatnego detergenta.
  Zdecydowanie zalecane jest okresowe tworzenie kopi zapasowej danych
  zapisanych na urządzeniu.
  Firma Sony Corporation nie bierze odpowiedzialności za ewentualne uszkodzenie
  lub utratę danych.
  Środki ostrożności dotyczące przesyłania i pozbywania się
  danych
  Jeśli dane przechowywane na urządzeniu Micro Vault zostaną usunięte lub
  sformatowane za pomocą standardowych metod, spowoduje to tylko ich
  powierzchowne usunięcie; za pomocą specjalnego oprogramowania będzie
  możliwe ich odzyskanie i ponowne użycie.
  Aby zapobiec wyciekowi informacji lub podobnym problemom, zaleca się
  korzystanie z komercyjnego oprogramowania przeznaczonego do całkowitego
  usuwania danych z urządzenia Micro Vault.
  Micro Vault jest znakiem towarowym firmy Sony Corporation.
  Microsoft i Windows są zastrzeżonymi znakami towarowymi firmy Microsoft
  Corporation w Stanach Zjednoczonych i w innych krajach.
  Mac i Macintosh są znakami towarowymi firmy Apple Computer, Inc.,
  zarejestrowanymi w U.S.A. i w innych krajach.
  Nazwy innych systemów i produktów, które występują w tej instrukcji, są
  zarejestrowanymi znakami towarowymi lub znakami towarowymi ich właścicieli.
  Prosze pamiętać, że symbole i ® nie są stosowane w tej instrukcji.
  Gwarancja naszego produktu obejmuje tylko sam nośnik danych USB, kiedy
  jest normalnie używany zgodnie z tą instrukcja obsługi oraz z wykorzystaniem
  wyposażenia dodatkowego, które jest zawarte w tym zespole, w środowisku
  określonego lub zalecanego systemu. Usługi świadczone przez Firmę, takie
  jak wsparcie techniczne klienta, podlegają takim samym ograniczeniom.
  Firma nie przyjmuje żadnej odpowiedzialności za szkodę lub stratę
  spowodowaną używaniem tego zespołu, ani też za roszczenia stron trzecich .
  Firma nie może przyjąć żadnej odpowiedzialności za: problemy związane z
  komputerem lub innym sprzętem, jakie wyniknęły z używania tego produktu;
  przydatność tego produktu dla określonego sprzętu, oprogramowania lub
  urządzeń peryferyjnych; konflikty operacyjne z innym zainstalowanym
  oprogramowaniem; utratę danych; lub inne przypadkowe bądź nieuniknione
  szkody.
  Firma nie może przyjąć żadnej odpowiedzialności za szkody finansowe,
  utratę zysków, roszczenia stron trzecich itd., powstających w związku z
  używaniem oprogramowania dostarczanego z tym zespołem.
  Dane techniczne oprogramowania mogą ulec zmianie bez powiadomienia.
  Mac OS 9.0 a vyšší
  Přetáhněte ikonu Micro Vault do koše. Po potvrzení pohotovostního režimu
  zařízení Micro Vault odpojte.
  Informace o softwaru Micro Vault Virtual Expander
  Tento software je předinstalován v zařízení Micro Vault.
  Jedná se o kompresní software původně navržený pro zařízení Micro Vault.
  Další podrobnosti o použití najdete v souboru README uloženém na zażízení
  Micro Vault.
  Kompresní poměr se bude měnit v závislosti na souboru.
  Již zkomprimované soubory a soubory o max. velikosti 2 kB jsou uloženy
  nezměněné (bez komprese).
  Je-li software během používání nestabilní, stáhněte si nejnovější verzi na níže
  uvedené URL adrese. Z tohoto webového serveru lze stahovat pouze produkty,
  jež v době koupě obsahují nainstalovaný software Micro Vault Virtual Expander.
  http://www.sony.net/Products/Media/Microvault/
  Podporované operační systémy: Windows XP (SP1 a vyšší), Windows 2000
  (SP3 a vyšší)
  Poznámky k používání
  Při formátování zařízení použijte formátovací software, který můžete stáhnout z
  této webové stránky. Chcete-li se vyhnout změnám ve specifikacích,
  neformátujte zařízení žádným jiným způsobem.
  Zařízení Micro Vault nemusí fungovat správně, je-li k počítači připojeno při jeho
  spuštění, restartování nebo obnovení z režimu spánku. Před prováděním těchto
  činností vždy zařízení Micro Vault odpojte od počítače.
  Zařízení Micro Vault má otvor pro připojení řemínku či kroužku. K tomuto otvoru
  nelze však připojit předmět ve tvaru háčku (např. klíčenku), protože by mohlo
  dojít k poškození zařízení Micro Vault.
  Neumísujte jednotku do míst, která jsou:
  extrémně horká nebo studená prašná nebo špinavá
  velice vlhká vibrující
  vystavená korozivním plynům vystavená přímému slunečnímu světlu
  Čištění
  Jednotku čistěte jemnou vlhkou látkou nebo jemnou látkou lehce namočenou
  slabým čistícím prostředkem.
  Nepoužívejte žádné rozpouštědlo, jako alkohol nebo benzín, které by mohlo
  poškodit povrch.
  Důrazně doporučujeme průběžné zálohování dat z tohoto zařízení.
  Společnost Sony Corporation nenese žádnou zodpovědnost za případné škody či
  ztráty dat.
  Bezpečnostní opatření pro přenos a likvidaci
  Jsou-li data uložená na zařízení Micro Vault odstraněna či zformátována pomocí
  standardních metod, odstraní se jen do určité míry a je možné je pomocí
  speciálního softwaru obnovit a znovu použít.
  Chcete-li se vyhnout vyzrazení informací a dalším podobným problémům,
  doporučuje se použití komerčně dostupného softwaru určeného pro dokonalé
  odstranění všech dat ze zařízení Micro Vault.
  Micro Vault je obchodní značka firmy Sony.
  Microsoft a Windows jsou registrovanými obchodními značkami firmy Microsoft
  v USA a v jiných zemích.
  Mac a Macintosh jsou obchodními značkami firmy Apple Computer, Inc.,
  registrovanými v USA a v jiných zemích.
  Další názvy systémů a výrobků v této příručce jsou registrovanými obchodními
  známkami nebo obchodními známkami jejich příslušných vlastníků. Všimněte si,
  že v této příručce se nepoužívají symboly a ®.
  Naše záruka na výrobek se vztahuje pouze na samotné ukládací médium
  USB, pokud se používá normálně ve shodě s těmito provozními pokyny a s
  příslušenstvími, která jsou spolu s touto jednotkou používána ve specifickém
  nebo doporučeném systémovém prostředí. Služby poskytované společností,
  jako je uživatelská podpora, rovněž podléhají těmto omezením.
  Společnost nenese odpovědnost za škody nebo ztráty vyplývající z používání
  této jednotky, ani za jakékoliv nároky třetí strany.
  Společnost nenese odpovědnost za: problémy s počítačem nebo jiným zařízením,
  jež byly zapříčiněny používáním tohoto výrobku; vhodnost tohoto výrobku pro
  konkrétní hardware, software nebo periferní zařízení; provozní konflikty s jinými
  instalovanými programy; ztrátu dat; či jiné náhodné nebo nevyhnutelné škody.
  Společnost nenese odpovědnost za finanční ztráty, ztráty zisku, nároky třetích
  stran atd. plynoucí z používání programu dodaného spolu s touto jednotkou.
  Specifikace softwaru může podléhat změně bez upozornění.
  A Micro Vault a Sony Corporation védjegye.
  A Microsoft és Windows a Microsoft Corporation regisztrált védjegyei az
  Amerikai Egyesült Államokban és más országokban.
  A Mac és Macintosh az Apple Computer, Inc. védjegyei, regisztrálva az
  Amerikai Egyesült Államokban és más országokban.
  Az egyébb rendszerek és gyártmányok nevei, amelyek ebben a használati
  utasításban megjelentek, bejegyzett védjegyek vagy a tulajdonosok védjegyei.
  Az útmutatóban nem használtuk a és ® megjelöléseket.
  A gyártmányunkra adott garancia csak magára az USB egységre vonatkozik
  annak rendeltetésszerű használatánál, az itt leírt használati útmutatóval illetve
  a tartozékok használati útmutatójával összhangban, beleértve a softwert is,
  amely a berendezés tartozéka. A gyártó általi szolgláltatások, mint pl. a
  felhasználói segítség, szintén e megkötések tárgyát képezik.
  A gyártó nem vállal felelősséget semminemű kárért vagy veszteségért,
  harmadik fél követeléseiért, melyek a berendezés használatából erednek.
  A gyártó nem vállal felelőséget: az Ön számítógépe vagy más hardver
  meghibásodásáért, amelyek a berendezés használatából erednek; a
  berendezés kompatibilitásáért speciális hardverrel, softverrel vagy perifériákkal;
  a számítógépbe telepített egyébb softver hibás működéséért; az adatok
  elvesztéséért; vagy más rendellenességekért illetve meghibásodásokért.
  A gyártó nem vállal felelőséget semminemű kár, veszteség, vagy harmadik fél
  követeléseivel szemben, stb. melyek a berendezéshez adott softver
  használatából erednek.
  A softver sajátosságai figyelmeztetés nélkül megváltoztathatók.
  Eski Elektrikli & Elektronik Ekipmanların Atılması (Avrupa Birliği'nde ve
  ayrı toplama sistemlerine sahip diğer Avrupa ülkelerinde uygulanır)
  Ürünün veya ambalajın üzerinde bulunan bu sembol, bu
  ürünün bir ev atığı olarak muamele görmemesi gerektiğini
  gösterir. Bunun yerine, elektrikli ve elektronik ekipmanların
  geri dönüşümü için mevcut olan uygun toplama noktasına
  teslim edilmelidir. Bu ürünün doğru şekilde atılmasını
  sağlayarak, bu ürüne yanlış müdahale edilmesi sonucunda
  ortaya çıkabilecek ve çevre ile insan sağlığı üzerinde olumsuz
  etkide bulunabilecek durumların önlenmesine yardımcı
  olursunuz. Malzemelerin geri dönüşümü, doğal kaynakları
  korumamıza yardımcı olacaktır. Bu ürünün geri dönüşümüyle
  ilgili daha fazla bilgi için, lütfen şehrinizde bulunan yerel ofisle, evsel atıklar
  toplama servisinizle veya bu ürünü satın aldığınız mağazayla temasa geçin.
  USB SAKLAMA MEDYASI İLK DEFA KULLANILDIĞINDA
  (Sürücüyü Yüklemek)
  Windows 98/98SE ile çalışırken (Yalnızca USM256J/512J/1GJ/2GJ/
  4GJ/8GJ)
  Sürücü yüklemeniz gerekmektedir. Sürücüyü yüklemek için aşağıdaki web
  sayfasını ziyaret ediniz.
  http://www.sony.net/Products/Media/Microvault/
  Windows XP,Windows 2000,Windows Me, ya da Mac OS (9.0 ya da
  daha yukarı) ile çalışırken
  Micro Vault’u taktığınızda sürücü otomatik olarak yüklenir. Fakat bazı USB 2.0
  girişlerinde manuel olarak yüklemek gerekebilir.
  Uygun sürücüyü bulmak için ekrandaki talimatları takip ediniz.
  Temel işlemler
  Not:
  Lütfen Micro Vault'u, bu el kitabında anlatılan prosedürü izleyerek düzgün bir
  şekilde çıkarın. Aksi taktirde veriler düzgün bir şekilde kaydedilemeyebilir.
  USB girişi kolayca erişilebilir bir yerde değilse, Micro Vault'u bilgisayarınız
  üzerindeki USB girişine bağlamak için bir USB adaptörü kullanabilirsiniz.
  Başlangıç ayarları
  USB bağlantısını uzatmak için Micro Vault üzerindeki düğmeyi basarak kaydırın
  ve bilgisayarın USB bağlantı noktasına bağlayın.
  Windows XP, Windows 2000, Windows Me veya Windows 98/98SE
  (USM512JX/1GJX/2GJX/4GJX, Windows 98/98SE ile uyumlu değildir)
  çalıştırırken
  Micro Vault'un bilgisayara bağlanmasıyla birlikte, Micro Vault aygıtına ilişkin
  sürücü ikonu belirir. (Sürücü adı, bilgisayar sisteminize bağlı olarak değişir.)
  Şimdi, tıpkı verileri bir sabit diske ya da bir diskete kopyalarken yaptığınız gibi,
  dosyaları ve klasörleri sürücü ikonu üzerine sürükleyerek, verileri Micro Vault'a
  kopyalayabilir ve bunun üzerinde saklayabilirsiniz.
  Mac OS 9.0 ve üzeri bir versiyonu kullanırken
  Micro Vault'un bilgisayara bağlanmasıyla birlikte, Micro Vault aygıtına ilişkin
  sürücü ikonu belirir.
  Şimdi, tıpkı verileri bir sabit diske ya da bir diskete kopyalarken yaptığınız gibi,
  dosyaları ve klasörleri sürücü ikonu üzerine sürükleyerek, verileri Micro Vault'a
  kopyalayabilir ve bunun üzerinde saklayabilirsiniz.
  Gösterge lambasının anlamları
  Micro Vault kullanımdayken, gösterge lambası bunun durumunu aşağıdaki gibi
  belirtir.
  Gösterge lambasının durumu Anlamı
  Kapalı (off) (sönük) Bekleme
  Açık (on) (yanıyor)
  Veri transferi yapılıyor (Gösterge lambaı yanıp
  sönerken Micro Vault'u çıkarmayın.)
  Bağlantının kesilmesi
  Windows XP kullanırken
  Ekranın sağ alt bölümündeki görev çubuğundan (Safely Remove Hardware)
  [Donanımı güvenli bir şekilde kaldır] ikonu üzerine çift tıklayın. Beliren
  pencereden, kaldırılacak aygıtın adını seçin, daha sonra Stop (Durdur) düğmesi
  üzerine tıklayın. Stop a Hardware Device (Bir donanım aygıtını durdur) ekranı
  belirdiğinde, doğru bilgilerin görüntülenmekte olduğundan emin olun ve daha
  sonra [OK] (Tamam) düğmesi üzerine tıklayın. 'Safe to Remove Hardware'
  (Donamm güvenli bir şekilde kaldırılabilir) mesajı belirdiğinde Micro Vault'un
  bağlantısını kesin.
  Windows 2000 ya da Windows Me Kullanlrken
  Ekranın sağ alt bölümündeki görev çubuğundan (Unplug or Eject Hardware)
  [Donanımı kaldır ya da çıkar] ikonu üzerine çift tıklayın. Beliren pencereden,
  kaldırılacak aygıtın adını seçin, daha sonra Stop (Durdur) düğmesi üzerine
  tıklayın. Stop a Hardware Device (Bir donanım aygıtını durdur) ekranı
  belirdiğinde, doğru bilgilerin görüntülenmekte olduğundan emin olun ve daha
  sonra [OK] (Tamam) düğmesi üzerine tıklayın. Aygıtın güvenli bir şekilde
  kaldırılabileceğini belirten bir mesaj belirdiğinde, Micro Vault'u çıkarın.
  Windows 98/98SE kullanırken (Yalnızca USM256J/512J/1GJ/2GJ/4GJ/
  8GJ)
  Micro Vault'un bekleme modunda olduğunu doğruladıktan sonra, Micro Vault'u
  çıkarın.
  Mac OS 9.0 ve üzeri bir versiyonu kullanırken
  Micro Vault ikonunu görev çubuğuna sürükleyin. Micro Vault'un bekleme
  modunda olduğunu doğruladıktan sonra, Micro Vault'un bağlantısını kesin.
  Micro Vault Virtual Expander yazılımı hakkında
  Bu yazılım, Micro Vault’a önceden yüklenmiştir.
  Bu, Micro Vault için tasarlanmış bir sıkıştırma yazılımıdır. Kullanımı konusunda
  bilgi için, Micro Vault içindeki BENİOKU dosyasına başvurun.
  Sıkıştırma oranı dosyaya göre değişir.
  Önceden sıkıştırılmış dosyalar ve 2 KB veya daha küçük dosyalar
  sıkıştırılmadan ve değiştirilmeden kaydedilir.
  Yazılım çalışmazsa, en son sürümünü indirmek için aşağıdaki linki ziyaret edin.
  Yalnızca Micro Vault Virtual Expander yüklenmiş ürünler bu Web sitesinden
  indirilebilir.
  http://www.sony.net/Products/Media/Microvault/
  Desteklenen işletim sistemi: Windows XP (SP1 ve sonrası), Windows 2000 (SP3
  ve sonrası)
  Kullanım Notları
  Aygıtı biçimlendirirken, web sitesinden indirebileceğiniz biçimlendirme
  yazılımını kullanın. Teknik özelliklerde değişiklik yapmaktan kaçınmak için,
  aygıtı başka bir biçimde biçimlendirmeyin.
  Micro Vault bilgisayara, bilgisayar başlatılırken, tekrar başlatılırken ya da uyku
  (bekleme) modundan eski haline dönerken bağlanırsa düzgün bir şekilde
  çalışmayabilir. Bu işlemlerden herhangi birini gerçekleştirmeden önce daima
  Micro Vault'u bilgisayardan çıkarın.
  Kemer veya halka takmak için Micro Vault'ta bir delik bulunur. Ancak, kanca
  şeklinde metal nesneler (anahtarlık gibi) Micro Vault'a zarar verebileceğinden
  bu deliğe takılmamalıdır.
  Cihazı, aşağıdaki türden yerlerde bırakmayın:
  son derece sıcak ya da soğuk yerler tozlu ya da kirli yerler
  çok nemli yerler titreşime maruz kalan yerler
  korozyon oluşturucu gazlara maruz yerler doğrudan güneş ışığına
  maruz kalan yerler
  Temizleme
  Cihazı yumuşak, kuru bir bezle ya da yumuşak bir deterjan çözeltisiyle hafifçe
  nemlendirilmiş, yumuşak bir bezle temizleyin. Cihazın dış kaplamasına zarar
  verebilecek, alkol ya da benzen gibi hiçbir türden çözücü kullanmayın.
  Birime yazılan verileri başka bir ortama düzenli olarak yedeklemeniz önemle
  önerilir.
  Sony Corporation verilerde meydana gelebilecek zarardan veya kayıptan
  sorumlu değildir.
  Aktarma ve Elden Çıkarmayla İlgili Uyarılar
  Micro Vault'ta depolanan veriler standart yöntemlerle silinmiş veya yeniden
  biçimlendirilmişse, veriler yalnızca yüzeysel olarak silinmiş görünür ve özel bir
  yazılımla veriler alınıp kullanılabilir.
  Bilgi kaybını ve bunun gibi diğer sorunları önlemek için, Micro Vault'tan tüm
  verileri tamamen silmek üzere tasarlanmış ticari yazılımı kullanmanız önerilir.
  Micro Vault, Sony Corporation firmasının bir ticaret markasıdır.
  Microsoft ve Windows, Microsoft Corporation firmasının Amerika Birleşik
  Devletleri'ndeki ve diğer ülkelerdeki tescilli ticaret markasıdır.
  Mac ve Macintosh, Apple Computer, Inc. firmasının, Amerika Birleşik
  Devletleri'nde ve diğer ülkelerde tescilli olan ticaret markasıdır.
  Bu el kitabında yer alan diğer sistem adları ve ürün adları, tescil edilmiş ticaret
  markalarıdır ya da kendi ilişkin malsahiplerinin ticaret markalarıdır. Bu el
  kitabında
  TM
  ve ® simgelerinin kullanılmadığını belirtmek isteriz.
  Ürün garantimiz yalnız, bu işletim talimatlarına göre ve cihazla birlikte verilen
  aksesuarlar ile, özellikle belirtilen ya da salık verilen sistem ortamında normal
  olarak kullanıldlğında USB kayıt ortamının kendisiyle sınırlıdır. Şirket tarafından
  sağlanan kullanıcı desteği gibi hizmetler de bu kısıtlamalara tabidir.
  Şirket, bu cihazın kullanımından kaynaklanan zarar ya da kayıplar için ya da
  üçüncü bir taraftan gelen herhangi bir hak iddiası için sorumluluk kabul edemez.
  Şirket, şu belirtilenler için hiçbir sorumluluk kabul edemez: bu ürünün
  kullanımı nedeniyle bilgisayanrınız ya da diğer donanımlar ile bağlantılı olarak
  ortaya çıkan problemler; bu ürünün özel donanım, yazılım ya da çevre
  birimlerine uygunluğu; kurulu diğer yazılımlarla bağlantılı olarak ortaya çıkan
  işletim uyuşmazlıkları; veri kayıpları; ya da kaza ile ortaya çıkan ya da
  önlenemez diğer zararlar.
  Şirket, bu cihaz ile verilmiş olan yazılımın kullanımından kaynaklanan mali
  zararlar, kayıp karlar, üçüncü taraflardan gelen hak iddiaları vb için hiçbir
  sorumluluk kabul edemez.
  Yazılım teknik özellikleri önceden bildirilmeden değiştirilebilir.
  Для Mac OS версии 9.0 и выше
  При подключении к компьютеру накопителя Micro Vault появляется
  соответствующий данному устройству значок.
  После этого можно копировать и сохранять данные на накопителе Micro
  Vault путем перетаскивания файлов и каталогов на соответствующий
  значок, точно так же, как при копировании данных на жесткий диск или
  дискету.
  Значение состояний светодиодного индикатора
  При использовании накопителя Micro Vault его состояние определяется по
  свечению индикатора.
  Состояние светодиодного индикатора Значение
  Индикатор не горит Накопитель находится в
  режиме ожидания
  Индикатор горит Происходит передача данных
  (Пока индикатор мигает,
  отключать накопитель Micro
  Vault нельзя.)
  Отключение
  Для Windows XP
  Дважды щелкните мышью на значке 'Безопасное извлечение
  устройства' панели задач, расположенном в правом нижнем углу экрана. В
  появившемся окне выберите устройство, которое нужно отключить, и
  нажмите кнопку 'Остановить'. При появлении окна 'Остановка устройства'
  убедитесь, что в нем указано нужное устройство, затем нажмите кнопку
  'OK'. При появлении сообщения о возможности безопасного отключения
  устройства, отключите накопитель Micro Vault.
  Для ОС Windows 2000 и Windows Me
  Дважды щелкните мышью на значке 'Отключение или извлечение
  аппаратного устройства' панели задач, расположенном в правом нижнем
  углу экрана. В появившемся окне выберите устройство, которое нужно
  отключить, и нажмите кнопку 'Остановить'. При появлении окна 'Остановка
  устройства' убедитесь, что в нем указано нужное устройство, затем
  нажмите кнопку 'OK'. Когда на экране появится сообщение о возможности
  безопасного отключения устройства, отключите накопитель Micro Vault.
  Для ОС Windows 98/98SE (USM256J/512J/1GJ/2GJ/4GJ/8GJ только)
  Убедившись, что накопитель Micro Vault находится в режиме ожидания,
  отключите его от компьютера.
  Для Mac OS версии 9.0 и выше
  Перетащите мышью значок накопителя Micro Vault в корзину. Убедившись,
  что накопитель Micro Vault находится в режиме ожидания, отключите его от
  компьютера.
  О программном обеспечении Micro Vault Virtual
  Expander
  Данная программа предварительно установлена в накопителе Micro Vault.
  Она обеспечивает сжатие данных для накопителя Micro Vault. Для
  получения подробной информации о ее использовании см. файл
  "README", хранящийся в памяти накопителя Micro Vault.
  Степень сжатия будет зависеть от типа файла.
  Cжaтыe фaйлы и фaйлы paзмepом мeнee 2 КБ cоxpaняютcя бeз
  измeнeния, т.e. бeз cжaтия.
  Если программа работает нестабильно, последнюю версию программы
  можно загрузить с приведенного ниже адреса URL. С данного веб-узла
  можно загрузить только продукты с программным обеспечением Micro
  Vault Virtual Expander, которое устанавливается при покупке.
  http://www.sony.net/Products/Media/Microvault/
  Поддерживаемые ОС: Windows XP (SP1 и выше), Windows 2000 (SP3 и
  выше)
  Примечания по эксплуатации
  Для форматирования накопителя используйте специальное приложение,
  которое можно загрузить с указанного веб-узла. Во избежание изменения
  технических характеристик не производите форматирование никаким
  другим способом.
  При подключении накопителя к компьютеру во время загрузки,
  перезагрузки или возвращения из режима ожидания, накопитель Micro
  Vault может функционировать неправильно. Не забывайте отключать
  накопитель Micro Vault от компьютера перед выполнением данных
  операций.
  Уcтpойcтво Micro Vault оcнaщeно отвepcтиeм под peмeшок или кольцо.
  Oднaко к дaнномy отвepcтию нeльзя пpикpeплять мeтaлличecкиe
  пpeдмeты в видe кpючков (нaпpимep бpeлки для ключeй), поcколькy это
  можeт пpивecти к повpeждeнию ycтpойcтвa Micro Vault.
  Избегайте воздействия на устройство следующих негативных факторов:
  очень высоких или очень низких температур
  пыли и грязи
  повышенной влажности - вибрации
  агрессивных газов
  прямых солнечных лучей
  Чистка
  Для чистки устройства используйте мягкую материю - сухую или слегка
  смоченную мягким моющим средством. Не используйте растворителей,
  например, спирт или бензин, так как они могут повредить покрытие.
  Hacтоятeльно peкомeндyeтcя пepиодичecки cоздaвaть peзepвныe копии
  дaнныx, зaпиcaнныx нa ycтpойcтво.
  Коpпоpaция Sony нe нeceт отвeтcтвeнноcти зa возможныe повpeждeния или
  потepю дaнныx.
  Mepы пpeдоcтоpожноcти пpи пepeноce и paзмeщeнии
  дaнныx
  Дaнныe c ycтpойcтвa Micro Vault, котоpыe были yдaлeны или
  пepeфоpмaтиpовaны c иcпользовaниeм cтaндapтныx мeтодов, лишь внeшнe
  кaжyтcя yдaлeнными. Oни могyт быть воccтaновлeны и пpочитaны кeм-либо
  c иcпользовaниeм cпeциaлизиpовaнного пpогpaммного обecпeчeния.
  Bо избeжaниe yтeчки инфоpмaции и дpyгиx, cвязaнныx c этим пpоблeм,
  peкомeндyeтcя иcпользовaть пpогpaммноe обecпeчeниe, имeющeecя в
  cвободной пpодaжe, paзpaботaнноe для полного yдaлeния дaнныx c
  ycтpойcтвa Micro Vault.
  Название Micro Vault является зарегистрированной торговой маркой
  корпорации Sony.
  Microsoft и Windows являются зарегистрированными торговыми марками
  корпорации Microsoft в США и других странах.
  Mac и Macintosh являются зарегистрированными торговыми марками
  корпорации Apple Computer в США и других странах.
  Все остальные марки и названия продуктов, которые упоминаются в
  данном руководстве, являются зарегистрированными торговыми марками
  или принадлежат соответствующим владельцам. Символы ™ и ® не
  используются в данном руководстве.
  Гарантии для данного продукта распространяются только на сам
  компактный переносной накопитель (USB) при его использовании с
  соблюдением инструкций по эксплуатации, с прилагающимися
  аксессуарами и в системах с заданными или рекомендованными
  характеристиками. Объем предоставляемых компанией-
  производителем услуг по техническому обслуживанию, таких как
  техническая поддержка клиентов, также определяется указанными
  ограничениями на условия эксплуатации.
  Компания-производитель не несет ответственности за повреждение или
  потерю устройства в процессе эксплуатации, и за иски сторонних
  организаций.
  Компания-производитель не несет ответственности за неисправности
  вашего компьютера или других устройств, возникающие при
  использовании данного продукта; за совместимость продукта со
  специфическим программным или аппаратным обеспечением и
  периферийными устройствами; за возникновение в процессе работы
  конфликтов с другими приложениями; за потерю данных, а также за
  остальные случайные или неизбежные повреждения.
  Компания-производитель не несет ответственности за финансовые
  потери, упущенную прибыль, иски сторонних организаций и т.п.,
  возникающие при использовании программного обеспечения,
  поставляемого вместе с данным устройством.
  Спецификации программного обеспечения могут быть изменены без
  предварительного уведомления.
  Ελληνικά
  ΠΡΟΕΙ∆ΟΠΟΙΗΣΗ
  Κρατήστε τα µακριά απ τα παιδιά. Στην περίπτωση κατάποσησ,
  συµβουλευτείτε αµέσωσ ένα γιατρ.
  Γι α να µειωθεί ο κίνδυνοσ πυρκαγιάσ ή ηλεκτροπληξίασ, µην εκθέτετε αυτή
  τη συσκευή σε βροχή ή υγρασία.
  Γι α να αποφύγετε τον κίνδυνο ηλεκτροπληξίασ, µην ανοίγετε το θάλαµο τησ
  συσκευήσ. Παραπέµψτε λεσ τισ επισκευέσ µνο σε αρµδιο προσωπικ.
  Αρχείο Χρήστη
  Ο αριθµς µοντέλου και ο αριθµς σειράς βρίσκονται στο πλάι του
  προϊντος. Καταγράψτε τον αριθµ σειράς στο χώρο που παρέχεται εδώ.
  Ανατρέξτε στον αριθµ µοντέλου και σειράς ταν καλείτε το Κέντρο
  Πληροφρησης Πελατών της Sony.
  Αρ. Μοντέλου USM256J, USM512J, USM1GJ, USM2GJ, USM4GJ, USM8GJ,
  USM512JX, USM1GJX, USM2GJX, USM4GJX
  Αρ. Σειράς ________________________________
  Γι α Πελάτεσ στην Ευρώπη
  Αυτ το προϊν συµµορφώνεται µε τις παρακάτω Ευρωπαϊκές Οδηγίες,
  89/336/EEC, 92/31/EEC (Οδηγία EMC)
  93/68/EEC (Οδηγία Σήµανσης CE)
  Αυτ το προϊν συµµορφώνεται µε την EN55022 Κλάση B και EN55024 για
  χρήση στις παρακάτω περιοχές, κατοικίες, εµπορικές και ελαφριά
  βιοµηχανία.
  Αποκοµιδή Παλαιού Ηλεκτρικού & Ηλεκτρονικού Εξοπλισµού (Ισχύει στην
  Ευρωπαϊκή Ένωση και άλλεσ Ευρωπαϊκέσ χώρεσ µε ξεχωριστά συστήµατα
  συλλογήσ)
  Το σύµβολο αυτ επάνω στο προϊν ή στη συσκευασία του
  σηµαίνει τι το προϊν δεν πρέπει να πεταχτεί µαζί µε τα
  οικιακά απορρίµµατα αλλά πρέπει να παραδοθεί σε ένα
  κατάλληλο σηµείο συλλογής ηλεκτρολογικού και
  ηλεκτρονικού υλικού προς ανακύκλωση. Με το να
  βεβαιωθείτε τι το προϊν πετάχτηκε σωστά, βοηθάτε
  στην πρληψη πιθανών αρνητικών επιπτώσεων στο
  περιβάλλον και την υγεία. Η ανακύκλωση των υλικών θα
  βοηθήσει στην εξοικονµηση φυσικών πρων. Για
  περισστερες πληροφορίες σχετικά µε την ανακύκλωση αυτού του
  προϊντος, παρακαλούµε επικοινωνήστε µε τις υπηρεσίες καθαριτητας του
  δήµου σας ή µε το κατάστηµα που αγοράσατε το προϊν.
  Κατά την Πρώτη Χρήση του USB Μέσου Αποθήκευσησ
  (Εγκατάσταση του Προγράµµατοσ Οδήγησησ Συσκευήσ)
  ταν έχετε Windows 98/98SE (Μνο USM256J/512J/1GJ/2GJ/4GJ/8GJ)
  Θα πρέπει να εγκαταστήσετε ένα πργραµµα οδήγησης συσκευής.
  Επισκεφτείτε την παρακάτω διεύθυνση URL για να λάβετε και να
  εγκαταστήσετε το πργραµµα οδήγησης συσκευής.
  http://www.sony.net/Products/Media/Microvault/
  ταν εκτελείτε Windows XP, Windows 2000, Windows Me, ή Mac OS 9.0 και
  νετερο
  Κανονικά, το πργραµµα οδήγησης της συσκευής εγκαθίσταται αυτµατα
  ταν συνδεθείτε στο Micro Vault.
  ;µως, µε ορισµένες κάρτες ή µητρικές USB 2.0, ίσως να χρειαστεί να
  ξεκινήσετε εσείς την εγκατάστασης.
  Ακολουθήστε τις οδηγίες που εµφανίζονται στην οθνη για να αναζητήσετε
  ένα κατάλληλο πργραµµα οδήγησης.
  Βασική Λειτουργία
  Σηµείωση:
  Παρακαλούµε αφαιρέστε µε τον κατάλληλο τρπο το Micro Vault
  ακολουθώντας τη διαδικασία που περιγράφεται στο παρν εγχειρίδιο.
  ∆ιαφορετικά, τα δεδοµένα ίσως να µην εγγραφούν σωστά.
  Αν δεν έχετε εύκολη πρσβαση στην υποδοχή USB µπορείτε να
  χρησιµοποιήσετε ένα διανοµέα USB για να συνδέσετε το Micro Vault στην
  υποδοχή USB στον υπολογιστή σας.
  Ρυθµίσεισ
  Κυλίστε το κουµπί στο Micro Vault σο το πατάτε για να εκτείνετε το USB
  φις και να το συνδέσετε σε µια USB θύρα στον υπολογιστή.
  ταν εκτελείτε τα Windows XP, Windows 2000, Windows Me, ή Windows 98/
  98SE (τα USM512JX/1GJX/2GJX/4GJX δεν είναι συµβατά µε τα Windows 98/
  98SE)
  Μετά που έχει συνδεθεί το Micro Vault στον υπολογιστή, εµφανίζεται το
  εικονίδιο της µονάδας δίσκου για τη συσκευή Micro Vault. (Το νοµα της
  µονάδας δίσκου ποικίλλει, ανάλογα µε το σύστηµα του υπολογιστή σας.)
  Μπορείτε τώρα να αντιγράψετε και να αποθηκεύσετε δεδοµένα στο Micro
  Vault µε την µεταφορά αρχείων και φακέλων στο εικονίδιο της µονάδας
  δίσκου, ακριβώς πως θα κάνατε κατά την αντιγραφή δεδοµένων σε ένα
  σκληρ δίσκο ή σε µια δισκέτα.
  ταν εκτελείτε Mac OS 9.0 και νετερο
  Μετά που έχει συνδεθεί το Micro Vault στον υπολογιστή, εµφανίζεται το
  εικονίδιο της µονάδας δίσκου για τη συσκευή Micro Vault.
  Μπορείτε τώρα να αντιγράψετε και να αποθηκεύσετε δεδοµένα στο Micro
  Vault µε την µεταφορά αρχείων και φακέλων στο εικονίδιο της µονάδας
  δίσκου, ακριβώς πως θα κάνατε κατά την αντιγραφή δεδοµένων σε ένα
  σκληρ δίσκο ή σε µια δισκέτα.
  Σηµασία των Λυχνιών Ένδειξησ
  ;ταν το Micro Vault βρίσκεται σε χρήση, η λυχνία ένδειξης δηλώνει την
  κατάστασή του ως εξής.
  ∆ήλωση Κατάστασησ Λυχνίασ Ένδειξησ
  Σβηστή Αναµονή
  Αναµµένη Μεταφορά ∆εδοµένων σε εξέλιξη (Μην αφαιρέσετε το Micro
  Vault σο αναβοσβήνει η λυχνία ένδειξης.)
  Αποσύνδεση
  ταν εκτελείτε Windows XP
  Κάντε διπλ κλικ
  (Ασφαλής Κατάργηση Υλικού) στην περιοχή
  ενηµερώσεων στο κάτω δεξιά µέρος της οθνης. Στο παράθυρο που
  εµφανίζεται, επιλέξτε το νοµα της συσκευής που θα αφαιρεθεί, έπειτα
  κάντε κλικ στο κουµπί Τερµατισµς. ;ταν εµφανιστεί η οθνη Τερµατισµς
  Λειτουργίας Συσκευής, βεβαιωθείτε πως εµφανίζονται οι σωστές
  πληροφορίες, και έπειτα κάντε κλικ στο κουµπί OK. ;ταν εµφανιστεί το
  µήνυµα "Ασφαλής Κατάργηση Υλικού", αποσυνδέστε το Micro Vault.
  ταν εκτελείτε Windows 2000 ή Windows Me
  Κάντε διπλ κλικ
  (Αποσύνδεση ή αφαίρεση συσκευών υλικού) στην
  περιοχή ενηµερώσεων στο κάτω δεξιά µέρος της οθνης. Στο παράθυρο
  που εµφανίζεται, επιλέξτε το νοµα της συσκευής που θα αφαιρεθεί, έπειτα
  κάντε κλικ στο κουµπί Τερµατισµς. ;ταν εµφανιστεί η οθνη Τερµατισµς
  Λειτουργίας Συσκευής, βεβαιωθείτε πως εµφανίζονται οι σωστές
  πληροφορίες, και έπειτα κάντε κλικ στο κουµπί OK. ;ταν εµφανιστεί ένα
  µήνυµα που δηλώνει πως η συσκευή µπορεί να αφαιρεθεί µε ασφάλεια,
  αποσυνδέστε το Micro Vault.
  ταν εκτελείτε Windows 98/98SE (Μνο USM256J/512J/1GJ/2GJ/4GJ/8GJ)
  Μετά που θα επιβεβαιώσετε πως το Micro Vault βρίσκεται σε κατάσταση
  αναµονής, αποσυνδέστε το Micro Vault.
  ταν εκτελείτε Mac OS 9.0 και νετερο
  Μεταφέρετε το εικονίδιο Micro Vault στα Σκουπίδια. Μετά που θα
  επιβεβαιώσετε πως το Micro Vault είναι σε κατάσταση αναµονής,
  αποσυνδέστε το.
  Πληροφορίεσ για το λογισµικ Micro Vault Virtual
  Expander
  Αυτ το λογισµικ είναι προεγκαταστηµένο στο Micro Vault.
  Αυτ το λογισµικ συµπίεσης είναι σχεδιασµένο για το Micro Vault. Για
  περισστερες λεπτοµέρειες σχετικά µε τη χρήση του, διαβάστε το αρχείο
  README που είναι αποθηκευµένο στο Micro Vault.
  •Η αναλογία συµπίεσης θα διαφέρει ανάλογα µε το αρχείο.
  Τα αρχεία που είναι ήδη συµπιεσµένα και αρχεία µε µέγεθος 2 KB ή
  µικρτερο, αποθηκεύονται χωρίς συµπίεση.
  Αν το λογισµικ παρουσιάσει προβλήµατα κατά τη χρήση, επισκεφτείτε
  την παρακάτω διεύθυνση URL για να λάβετε την τελευταία έκδοση. Μνο
  προϊντα που έχουν εγκαταστηµένο το Micro Vault Virtual Expander τη
  στιγµή της αγοράς µπορούν να πραγµατοποιήσουν λήψη απ αυτν το
  Ισττοπο.
  http://www.sony.net/Products/Media/Microvault/
  Υποστηριζµενα λειτουργικά συστήµατα: Windows XP (SP1 και νετερα),
  Windows 2000 (SP3 και νετερα)
  Σηµειώσεισ για τη Χρήση
  Κατά τη διαµρφωση της συσκευής, χρησιµοποιήσετε το λογισµικ
  διαµρφωσης το οποίο µπορείτε να λάβετε απ τον ισττοπο. Για να
  αποφύγετε τυχν αλλαγές των τεχνικών προδιαγραφών, µη
  διαµορφώσετε τη συσκευή µε άλλο τρπο.
  Το Micro Vault ίσως να µη λειτουργήσει σωστά αν συνδεθεί σε έναν
  υπολογιστή κατά την εκκίνηση, επανεκκίνηση ή επαναφορά του
  υπολογιστή απ λειτουργία αναµονής. Να αποσυνδέετε πάντα το Micro
  Vault απ τον υπολογιστή πριν να πραγµατοποιήσετε οποιαδήποτε απ
  αυτές τις λειτουργίες.
  Το Micro Vault έχει µια τρύπα για την τοποθέτηση λουριού ή δαχτυλιδιού.
  ;µως, δε θα πρέπει σε αυτήν την τρύπα να τοποθετηθεί ένα µεταλλικ
  αντικείµενο σε σχήµα γάντζου (πως µια θήκη κλειδιών), γιατί µπορεί να
  προκαλέσει ζηµιά στο Micro Vault.
  •Μην τοποθετείτε τη µονάδα σε µέρη που είναι:
  εξαιρετικά ζεστά ή κρύα, σκονισµένα ή βρµικα
  έχουν µεγάλη υγρασία, ή πολλές δονήσεις
  εκτεθειµένα σε διαβρωτικά αέρια, ή εκτεθειµένα στον ήλιο
  •Καθαρισµς
  Καθαρίζετε τη µονάδα µε ένα µαλακ, στεγν πανί ή ένα µαλακ πανί
  υγραµένο µε ένα ήπιο καθαριστικ διάλυµα.
  Μη χρησιµοποιείτε οποιονδήποτε τύπο διαλυτικού, πως αλκολη ή
  βενζένιο, το οποίο µπορεί να καταστρέψει το περίβληµα.
  Συνιστάται ιδιαίτερα να δηµιουργείτε περιοδικά αντίγραφα ασφαλείας των
  δεδοµένων που υπάρχουν στη µονάδα.
  Η Sony Corporation δεν αναγνωρίζει καµία ευθύνη για ζηµιά ή απώλεια
  δεδοµένων.
  Προφυλάξεισ για Μεταφορά και Απρριψη
  Αν τα δεδοµένα που είναι αποθηκευµένα στο Micro Vault διαγραφούν ή αν
  διαµορφωθεί µε τις τυπικές µεθδους, τα δεδοµένα εµφανίζονται πως
  έχουν αφαιρεθεί µνο επιφανειακά και ίσως να είναι δυνατ κάποιος να
  ανακτήσει και να χρησιµοποιήσει τα δεδοµένα µέσω ειδικού λογισµικού.
  Για να αποφύγετε τις διαρροές πληροφορίες και άλλες παρµοια
  προβλήµατα, συνιστάται να χρησιµοποιήσετε διαθέσιµα εµπορικά
  προγράµµατα που έχουν σχεδιαστεί για την πλήρη αφαίρεση λων των
  δεδοµένων απ το Micro Vault.
  Το Micro Vault είναι εµπορικ σήµα της Sony Corporation.
  Οι επωνυµίες Microsoft και Windows είναι κατοχυρωµένα εµπορικά
  σήµατα της Microsoft® Corporation στις Ηνωµένες Πολιτείες και σε άλλες
  χώρες.
  Οι επωνυµίες Mac και Macintosh είναι εµπορικά σήµατα της Apple
  Computer, Inc., κατοχυρωµένα στις ΗΠΑ και σε άλλες χώρες.
  Άλλα ονµατα συστηµάτων και προϊντων που εµφανίζονται σε αυτ το
  εγχειρίδιο είναι κατοχυρωµένα εµπορικά σήµατα ή εµπορικά σήµατα των
  αντίστοιχων ιδιοκτητών τους. Σηµειώστε πως τα σύµβολα και ® δε
  χρησιµοποιούνται στο παρν εγχειρίδιο.
  •Η εγγύηση του προϊντος µας περιορίζεται µνο στο ίδιο το USB µέσο
  αποθήκευσης, ταν χρησιµοποιείται σύµφωνα µε αυτές τις
  λειτουργίες χρήσης και µε τα εξαρτήµατα που το συνδευαν στο
  καθορισµένο και συνιστώµενο περιβάλλον. Οι Υπηρεσίες που
  παρέχονται απ την Εταιρία, πως είναι η υποστήριξη χρηστών,
  υπκεινται επίσης σε αυτούς τους περιορισµούς.
  •Η Εταιρία δεν µπορεί να δεχτεί την ευθύνη για ζηµιές ή απώλειες που
  προκύπτουν απ τη χρήση αυτής της µονάδας, ή για οποιαδήποτε
  αξίωση απ τρίτους.
  •Η Εταιρία δεν µπορεί να αποδεχτεί την ευθύνη για: προβλήµατα µε
  τον υπολογιστή σας ή µε άλλο υλικ που προκύπτουν απ τη χρήση
  αυτού του προϊντος, την καταλληλτητα αυτού του προϊντος για
  συγκεκριµένο υλικ, λογισµικ ή περιφερειακά, διενέξεις λειτουργίας
  µε άλλο εγκαταστηµένο λογισµικ, απώλεια δεδοµένων, ή άλλες
  τυχαίες ζηµιές ή ζηµιές που δε θα µπορούσαν να έχουν αποφευχθεί.
  •Η Εταιρία δεν µπορεί να αποδεχτεί την ευθύνη για οικονοµικές
  ζηµιές, απώλεια κερδών, αξιώσεις απ τρίτους, κτλ, που προκύπτουν
  απ τη χρήση του λογισµικού που παρέχεται µε αυτή τη µονάδα.
  •Οι τεχνικές προδιαγραφές του λογισµικού υπκεινται σε αλλαγές
  δίχως προειδοποίηση.

Vuoi sapere di Sony USM4GJX?

manual_questions_numberofquestions 0

Chiedi la domanda che hai sul Sony USM4GJX semplimente ad altri proprietari di prodotto qui. Assicurati di fornire una descrizione chiara ed asauriente del problema e della tua domanda. Migliore è la descrizione del tuo problema e della domanda, più facile è per gli altri proprietari del Sony USM4GJX fornirti una buona risposta.

Visualizza qui il manuale gratuito del Sony USM4GJX. Hai letto il manuale, ma risponde alla tua domanda? Quindi fai la tua domanda su questa pagina ad altri proprietari del Sony USM4GJX

Specifiche

Marca Sony
Modello USM4GJX
Prodotto Chiavette usb
Lingua Italiano, Olandese, Inglese, Tedesco, Francese, Spagnolo, Portoghese, Polacco, Russo, Turco, Slovacco, Greco, Ungherese, Cinese
Tipo di file PDF
Prestazione
Capacità 4
Velocità di lettura 26
Velocità di scrittura 19
Sistema operativo compatibile Windows Vista Home Basic/Preminum, Business, Enterprise, Ultimate, Starter, Windows XP Professional/Home Edition, Windows 2000 Professional, Windows Me, Mac OS 9.0x/9.1x/9.2x, Mac OS 10.1 – 10.4.7 (Mac OS 10x is ✗t supported)
Versione USB 2.0
Interfaccia dispositivo USB tipo A
Altre caratteristiche
USB richiesto
Dimensioni e peso
Peso 10
- USB 2.0
- Tipo-A

In vendita su

  Relaterade produkter

  Chiavette usb Sony

  manual_uploadmanual_title

  manual_uploadmanual_description