Sony VCL-TW25

Sony VCL-TW25 manuale

 • 取扱説明書/Operating Instructions/Mode d’emploi/
  Bedienungsanleitung/Manual de instrucciones/
  Gebruiksaanwijzing/Bruksanvisning/Istruzioni per
  l’uso/Manual de instruções/
  / / / /
  ワンタッチツインコンバージョンレンズ
  One Touch Twin Conversion Lens
  お買い上げいただきありがとうございます。
  この取扱説明書には、事故を防ぐための重要な注意事項
  と製品の取り扱いかたを示しています。この取扱説明書
  をよくお読みのうえ、製品を安全にお使いください。お読みになった
  あとは、いつでも見られるところに必ず保管してください。
  A
  B
  C
  ©2004 Sony Corporation Printed in Japan
  Español Nederlands
  VCL-TW25 es un objetivo de conversión para videocámaras digitales Sony que dispongan de
  un filtro de 25 mm de diámetro. Es posible cambiar la capacidad de aumento del objetivo de
  0,7 a 2 y viceversa mediante una única operación.
  ADVERTENCIA
  No mire directamente al sol a través de este objetivo.
  Si lo hace, podría provocarse lesiones en los ojos o pérdida de visión.
  Precaución al extraer el protector MC
  Para extraer el protector MC que está instalado en el objetivo de conversión, coloque un paño
  suave encima de dicho protector y desenrósquelo lentamente. (consulte la ilustración A)
  Para evitar lesiones, procure no dejar caer el objetivo.
  Es posible que se produzcan lesiones si no los manipula con cuidado.
  Colocación del objetivo
  El objetivo de conversión gran angular/teleobjetivo Sony VCL-TW25 está diseñado para
  utilizarse con videocámaras digitales Sony que dispongan de un filtro de 25 mm de diámetro.
  1 Cómo colocar el anillo de adaptador
  Presione los botones para extraer el anillo del adaptador (B-1) del objetivo de
  conversión gran angular (B-2) e instálelo en la videocámara digital.
  2 Cómo utilizar el objetivo de conversión gran angular
  Coloque el objetivo de conversión gran angular (C-1) en el anillo de adaptador.
  3 Cómo utilizar el objetivo de conversión de teleobjetivo
  Coloque el objetivo de conversión de teleobjetivo (C-2) en el objetivo de conversión gran
  angular.
  * Coloque el objetivo sobre el anillo de adaptador o el objetivo de conversión gran angular
  hasta que haga “clic”.
  * La videocámara digital en la que coloque el objetivo puede ser distinta a la que aparece en
  la ilustración.
  Notas sobre el uso
  No sostenga la videocámara digital por el objetivo acoplado.
  Se recomienda extraer el anillo del adaptador cuando no se utiliza la videocámara.
  Proteja el objetivo con la tapa cuando lo guarde.
  Guarde el anillo del adaptador y el objetivo por separado.
  Evite almacenar el objetivo en un lugar muy húmedo durante mucho tiempo para evitar la
  aparición de moho.
  Si coloca la videocámara digital en una mesa u otra superficie plana con el objetivo de
  conversión gran angular/teleobjetivo montado en ella, el cuerpo de la videocámara digital
  se inclinará y no será estable, ya que ésta se apoya en el borde exterior del objetivo.
  Manipule la cámara con cuidado.
  En algunas videocámaras digitales, no es posible bloquear la parte del objetivo cuando se
  monta el objetivo de conversión gran angular/teleobjetivo debido a su peso. Se
  recomienda sostener la parte del objetivo con la mano o mediante un trípode cuando se
  grabe.
  Si utiliza el objetivo de conversión de teleobjetivo en una posición de gran angular, es
  posible que la pantalla se oscurezca. Si esto ocurre, ajuste el zoom en la posición de
  teleobjetivo hasta que desaparezca dicho efecto.
  Si coloca el protector MC u otros filtros en el objetivo de conversión de gran angular, es
  posible que las esquinas del visor se oscurezcan. Si esto ocurre, ajuste el zoom en la
  posición de teleobjetivo hasta que desaparezca dicho efecto, o utilice el objetivo de
  conversión de gran angular sin el protector MC ni otros filtros.
  Si utiliza el objetivo de conversión gran angular junto con un flash externo, es posible que
  las esquinas del visor se oscurezcan. Si esto ocurre, ajuste el zoom en la posición de
  teleobjetivo hasta que desaparezca dicho efecto.
  Si utiliza el programa AE de la videocámara digital, el enfoque automático no funcionará
  en algunos modos. En este caso, ajuste el enfoque manualmente.
  No es posible enfocar cuando el selector de enfoque está en modo de infinito.
  Condensación de humedad
  Si traslada el objetivo directamente de un lugar frío a otro cálido, es posible que se condense
  humedad en su interior. Para evitar que esto ocurra, meta el objetivo en una bolsa de plástico
  o similar. Cuando la temperatura del interior de la bolsa sea la misma que la temperatura
  ambiente, saque el objetivo de su interior.
  Limpieza del objetivo de conversión gran angular/
  teleobjetivo
  Elimine el polvo de la superficie del objetivo mediante un cepillo de aire o un cepillo suave.
  Limpie las huellas dactilares u otro tipo de manchas con un paño suave ligeramente
  humedecido con una solución detergente poco concentrada. (Se recomienda utilizar el kit de
  limpieza KK-LC3.)
  De VCL-TW25 is een voorzetlens voor een digitale videocamera van Sony met een
  filterdiameter van 25 mm. U kunt de zoomcapaciteit van de lens wijzigen van 0,7 in 2,0 en
  omgekeerd met één druk op een toets.
  WAARSCHUWING
  Kijk niet rechtstreeks naar de zon door deze lens.
  Als u dit wel doet, kunnen uw ogen worden beschadigd of kan er verlies van
  gezichtsvermogen optreden.
  Ga voorzichtig te werk bij het verwijderen van de
  MC beschermer
  Om de MC beschermer van de voorzetlens te verwijderen, pakt u de MC beschermer vast
  met een zacht doekje en draait u deze langzaam los. (zie afbeelding A)
  Zorg dat u de lens niet laat vallen om beschadiging te voorkomen.
  Onvoorzichtigheid kan ongewenste beschadigingen tot gevolg hebben.
  De lens plaatsen
  De Sony VCL-TW25 is een groothoek-/televoorzetlens en is bedoeld voor gebruik met een
  digitale videocamera van Sony met een filterdiameter van 25 mm.
  1 De verbindingsring bevestigen
  Druk op de knoppen en verwijder de verbindingsring (B-1) van de
  groothoekvoorzetlens (B-2). Bevestig de verbindingsring vervolgens op de digitale
  videocamera.
  2 De groothoekvoorzetlens gebruiken
  Bevestig de groothoekvoorzetlens (C-1) op de verbindingsring.
  3 De televoorzetlens gebruiken
  Bevestig de televoorzetlens (C-2) op de groothoekvoorzetlens.
  * Druk de lens op de verbindingsring of de groothoekvoorzetlens tot deze vastklikt.
  * De digitale videocamera waarop u de lens bevestigt, hoeft niet dezelfde te zijn als in de
  afbeelding.
  Opmerkingen bij het gebruik
  Houd de digitale videocamera niet vast aan de bevestigde lens.
  U kunt de verbindingsring het beste los van de videocamera bewaren als u deze niet
  gebruikt.
  Plaats de doppen op de lens wanneer u deze opbergt.
  Berg de verbindingsring en de lens los van elkaar op.
  Bewaar de lens niet gedurende langere tijd op een zeer vochtige plaats om schimmel te
  voorkomen.
  Als u de digitale videocamera op een tafel of andere vlakke ondergrond plaatst met de
  groothoek/tele-voorzetlens bevestigd, gaat de digitale videocamera scheef staan en wordt
  deze instabiel omdat de videocamera steunt op de buitenrand van de lens. Wees
  voorzichtig met de videocamera.
  Bij bepaalde digitale videocamera's maakt het gewicht het onmogelijk het lensgedeelte te
  vergrendelen als u de groothoek/tele-voorzetlens bevestigt. U kunt het beste het
  lensgedeelte met uw hand ondersteunen of een statief gebruiken om opnamen te maken.
  Als u de televoorzetlens in een groothoekstand gebruikt, kan het scherm donkerder
  worden. In dit geval past u het zoompercentage aan in de telestand totdat het effect
  verdwijnt.
  Als u de MC beschermer of andere filters bevestigt op de groothoek-voorzetlens, kunnen
  de hoeken van het beeld donker worden. In dit geval kunt u het beste iets verder
  inzoomen totdat het effect verdwijnt of de groothoek-voorzetlens gebruiken zonder de
  MC beschermer of andere filters te bevestigen.
  Als u de groothoek-voorzetlens met een externe flitser gebruikt, kunnen de hoeken van
  het beeld donker worden. In dit geval kunt u het beste iets verder inzoomen totdat het
  effect verdwijnt.
  Als u de functie Program AE van de digitale videocamera gebruikt, functioneert
  automatisch scherpstellen niet in bepaalde standen. In dit geval moet u handmatig
  scherpstellen.
  Scherpstellen is niet mogelijk als de schakelaar voor scherpstellen in de
  oneindigheidsstand is gezet.
  Condensvorming
  Als de lens van een koude in een warme omgeving wordt gebracht, kan vocht condenseren
  op de lens. Plaats de lens bijvoorbeeld in een plastic zak om condensvorming te voorkomen.
  Als de luchttemperatuur in de zak de omgevingstemperatuur heeft bereikt, kunt u de lens uit
  de zak halen.
  De groothoek/tele-voorzetlens reinigen
  Stof op de lens kunt u verwijderen met een blaaskwastje of een zacht borsteltje.
  Vingerafdrukken en aanklevend vuil kunt u wegvegen met een zacht doekje, licht bevochtigd
  met een mild zeepsopje. (Het gebruik van de reinigingsset KK-LC3 wordt aanbevolen.)
  VCL-TW25 is a conversion lens for a Sony digital video camera recorder with a 25 mm
  diameter filter. You can change the magnifying capacity of the lens from 0.7 to 2.0 and vice
  versa with the one touch operation.
  WARNING
  Do not directly look at the sun through this lens.
  Doing so might harm your eyes or cause loss of eyesight.
  Caution for detachment of the MC protector
  To take off the MC protector attached to the conversion lens etc., put a soft cloth over the MC
  protector and slowly screw it off. (see illustration A)
  To avoid injury, be careful not to drop the lens.
  Careless handling may cause unexpected injury.
  Attaching the lens
  The Sony VCL-TW25 wide/tele conversion lens is designed for use with the Sony digital
  video camera recorder whose filter is 25 mm in diameter.
  1 How to attach the adaptor ring
  Press the buttons and detach the adaptor ring (B-1) from the wide conversion lens (B-
  2), then mount it on the digital video camera recorder.
  2 How to use the wide conversion lens
  Attach the wide conversion lens (C-1) to the adaptor ring.
  3 How to use the tele conversion lens
  Attach the tele conversion lens (C-2) to the wide conversion lens.
  * Push the lens on the adaptor ring or the wide conversion lens until it clicks.
  * The digital video camera recorder you attach the lens to does not have to be the illustrated
  one.
  Notes on use
  Do not hold the digital video camera recorder by the attached lens.
  Keeping the adaptor ring detached from the video camera recorder is recommended when
  not in use.
  Be sure to store the lens with the caps attached.
  Store the adaptor ring and the lens separately.
  Avoid keeping the lens in a very humid place for a long period of time to prevent mold.
  When you place the digital video camera recorder on a table or other flat surface with the
  wide/tele conversion lens mounted, the body of the digital video camera recorder
  becomes tilted and unstable as it rests on the outer edge of the lens. Handle it with care.
  On some digital video camera recorders, when you mount the wide/tele conversion lens,
  the weight makes it impossible to lock the lens portion. We recommend supporting the
  lens portion with your hand or using a tripod for recording.
  When you use the tele conversion lens at a wide-angle position, the screen may darken.
  Should this occur, adjust the zoom in the telephoto position until the effect disappears.
  When you attach the MC protector or other filters to the wide conversion lens, the corners
  of the screen may darken. Should this occur, adjust the zoom in the telephoto position
  until the effect disappears, or use the wide conversion lens without attaching the MC
  protector or other filters.
  When you use the wide conversion lens with an external flash, the corners of the screen
  may darken. Should this occur, adjust the zoom in the telephoto position until the effect
  disappears.
  When you use PROGRAM AE of the digital video camera recorder, the automatic focus
  does not function in some modes. Adjust the focus manually in this case.
  Focusing is not possible when the focus switch is set to infinity mode.
  Moisture condensation
  If your lens is brought directly from a cold place to a warm place, moisture may condense on
  the lens. To avoid moisture condensation, put the lens in a plastic bag, etc. When the air
  temperature inside the bag has reached the surrounding temperature, take out the lens.
  Cleaning the wide/tele conversion lens
  Brush off dust on the surface of the lens with a blower brush or soft brush. Wipe off
  fingerprints or other smears with a soft cloth slightly moistened with a mild detergent
  solution. (Use of the Cleaning Kit KK-LC3 is recommended.)
  Le VCL-TW25 est un convertisseur conçu pour être utilisé avec un caméscope numérique
  Sony équipée d’un filtre de 25 mm. Il est possible de faire passer le taux d’agrandissement de
  l’objectif de 0,7 à 2,0 et vice-versa à l’aide d’une seule et unique touche.
  AVERTISSEMENT
  Ne regardez pas le soleil directement à travers ce convertisseur.
  Cela pourrait entraîner des risques de lésions oculaires ou une baisse du niveau de votre vue.
  Précautions à prendre pour retirer le protecteur MC
  Pour retirer le protecteur MC fixé au convertisseur ou à un autre élément de l’appareil,
  recouvrez-le d’un chiffon doux et dévissez-le avec précaution. (Voir l’illustration A)
  Pour éviter de vous blesser, veillez à ne pas laisser tomber le convertisseur.
  Une mauvaise manipulation peut provoquer des blessures.
  Mise en place du convertisseur
  Le convertisseur grand angulaire/téléconvertisseur Sony VCL-TW25 est conçu pour être
  utilisé avec un caméscope numérique Sony dont le diamètre du filtre mesure 25 mm.
  1 Montage de la bague intermédiaire
  Appuyez sur les boutons pour détacher la bague intermédiaire (B-1) du convertisseur
  grand angulaire (B-2), puis montez la sur le caméscope numérique.
  2 Montage du convertisseur grand angulaire
  Montez le convertisseur grand angulaire (C-1) sur la bague intermédiaire.
  3 Montage du téléconvertisseur
  Montez le téléconvertisseur (C-2) sur le convertisseur grand angulaire.
  * Poussez l’objectif dans la bague intermédiaire jusqu’au déclic.
  * Le caméscope numérique sur lequel vous fixez l’objectif n’est pas obligatoirement identique
  à celui représentée dans l’illustration.
  Remarques sur l’utilisation
  Ne tenez pas le caméscope numérique par le convertisseur fixé.
  Il est recommandé de détacher la bague intermédiaire du caméscope numérique lorsque
  ce dernier n’est pas utilisé.
  Veillez à ranger le convertisseur avec les capuchons en place.
  Rangez séparément la bague intermédiaire et le convertisseur.
  Pour éviter la formation de moisissure, n’entreposez le convertisseur dans un endroit très
  humide pendant une longue période.
  Lorsque vous placez le caméscope numérique sur une table ou toute autre surface plane
  alors que le convertisseur grand angulaire ou le téléconvertisseur est en place, le corps du
  caméscope numérique repose sur le bord externe de l’objectif, ce qui l’incline et le rend
  instable. Manipulez l’appareil avec soin.
  Lorsque vous fixez le convertisseur grand angulaire ou le téléconvertisseur sur certains
  caméscopes numériques, le poids empêche le verrouillage de la partie objectif. Nous vous
  conseillons de soutenir la partie objectif avec la main ou d’utiliser un trépied pour réaliser
  des prises de vues.
  Lorsque vous utilisez le téléconvertisseur en position grand angle, l’écran peut
  s’assombrir. Si cela se produit, réglez le zoom en position téléobjectif jusqu’à ce que l’effet
  disparaisse.
  Lorsque vous fixez le protecteur MC ou tout autre filtre au convertisseur grand angulaire,
  les coins de l’image peuvent être éclipsés. Si cela se produit, réglez le zoom en position
  téléobjectif jusqu’à ce que l’effet disparaisse ou utilisez le convertisseur grand angulaire
  sans protecteur MC ou autre filtre.
  Lorsque vous utilisez le convertisseur grand angulaire avec un flash externe, les coins de
  l'image peuvent être éclipsés. Si cela se produit, réglez le zoom en position téléobjectif
  jusqu'à ce que cet effet disparaisse.
  Si vous utilisez la fonction Program AE (exposition automatique) de votre caméscope
  numérique, la fonction de mise au point automatique est inopérante dans certains modes.
  En pareil cas, procédez manuellement à la mise au point.
  La mise au point est impossible si le commutateur de mise au point est réglé sur le mode
  infini.
  Condensation d’humidité
  De la condensation peut se former sur le convertisseur de l'appareil photo numérique si vous
  le transportez directement d'un endroit froid à un endroit chaud. Pour éviter la formation de
  condensation, placez le convertisseur dans un sac en plastique ou un autre récipient du
  même type. Lorsque la température de l'air à l'intérieur du sac a atteint la température
  ambiante, sortez le convertisseur du sac.
  Nettoyage du convertisseur grand angulaire et du
  téléconvertisseur
  Enlevez la poussière de la surface du convertisseur avec une brosse-soufflet ou une brosse
  douce. Enlevez les traces de doigts ou autres saletés avec un chiffon doux légèrement
  humidifié d’un détergent neutre. (Il est recommandé d’utiliser le Kit de nettoyage KK-LC3.)
  Das VCL-TW25 ist ein Konverterobjektiv für digitale Videokameras von Sony mit einem
  Filter von 25 mm Durchmesser. Mit nur einer Taste können Sie die Vergrößerungskapazität
  des Objektivs von 0,7 in 2,0 ändern und umgekehrt.
  ACHTUNG
  Schauen Sie durch dieses Objektiv nicht direkt in die Sonne.
  Andernfalls kann es zu Augenschäden oder dem Verlust der Sehkraft kommen.
  Sicherheitshinweise zum Abnehmen des
  MC-Schutzfilters
  Wenn Sie den am Konverter angebrachten MC-Schutzfilter abnehmen wollen, legen Sie ein
  weiches Tuch über den MC-Schutzfilter und schrauben ihn dann ab. (Siehe Abbildung A)
  Achten Sie darauf, den Konverter nicht fallen zu lassen, damit es nicht zu Beschädigungen
  oder Verletzungen kommt.
  Mangelnde Sorgfalt im Umgang mit den Geräten kann zu Unfällen führen.
  Anbringen des Objektivs
  Der Weitwinkel-/Telekonverter VCL-TW25 ist für digitale Videokameras von Sony mit
  einem Filterdurchmesser von 25 mm konzipiert.
  1 So bringen Sie den Adapterring an
  Drücken Sie die Tasten und nehmen Sie den Adapterring (B-1) vom
  Weitwinkelkonverter (B-2) ab. Bringen Sie ihn dann an der digitalen Videokamera an.
  2 So verwenden Sie den Weitwinkelkonverter
  Bringen Sie den Weitwinkelkonverter (C-1) am Adapterring an.
  3 So verwenden Sie den Telekonverter
  Bringen Sie den Telekonverter (C-2) am Weitwinkelkonverter an.
  * Drücken Sie das Objektiv auf den Adapterring oder den Weitwinkelkonverter, bis es mit
  einem Klicken einrastet.
  * Sie können das Objektiv auch an anderen digitalen Videokameras als der hier abgebildeten
  anbringen.
  Hinweise zur Verwendung
  Halten Sie die digitale Videokamera nicht am angebrachten Konverter.
  Es empfiehlt sich, den Adapterring von der Videokamera abzunehmen, wenn er nicht
  benutzt wird.
  Bewahren Sie den Konverter unbedingt mit angebrachten Schutzkappen auf.
  Bewahren Sie Adapterring und Konverter getrennt auf.
  Bewahren Sie den Konverter nicht längere Zeit in feuchter Umgebung auf, da es
  andernfalls zu Schimmelbildung kommen kann.
  Wenn Sie die digitale Videokamera mit angebrachtem Weitwinkel-/Telekonverter auf
  einen Tisch oder eine andere ebene Oberfläche legen, neigt sich das Gehäuse der digitalen
  Videokamera und liegt instabil, da es auf der äußeren Kante des Objektivs liegt. Gehen Sie
  bitte sorgsam mit den Geräten um.
  Bei manchen digitalen Videokameras lässt sich der Objektivteil bei angebrachtem
  Weitwinkel-/Telekonverter aufgrund seines Gewichts nicht richtig arretieren. Es
  empfiehlt sich, den Objektivteil mit der Hand abzustützen oder für Aufnahmen ein Stativ
  zu verwenden.
  Wenn Sie den Telekonverter in der Weitwinkelposition verwenden, ist das angezeigte Bild
  unter Umständen dunkel. Korrigieren Sie in diesem Fall den Zoom in der Teleposition, bis
  der Effekt verschwindet.
  Wenn Sie den MC-Schutzfilter oder andere Filter an einen Weitwinkelkonverter
  anbringen, sind die Ecken des angezeigten Bildes unter Umständen dunkel. Korrigieren
  Sie in diesem Fall den Zoom in der Teleposition, bis der Effekt verschwindet, oder
  verwenden Sie den Weitwinkelkonverter ohne MC-Schutzfilter oder andere Filter.
  Wenn Sie den Weitwinkelkonverter mit einem externen Blitz verwenden, sind die Ecken
  des angezeigten Bildes unter Umständen dunkel. Korrigieren Sie in diesem Fall den Zoom
  in der Teleposition, bis der Effekt verschwindet.
  Wenn Sie die Programmautomatik der digitalen Videokamera verwenden, funktioniert in
  manchen Modi der Autofokus nicht. Stellen Sie den Fokus in diesem Fall von Hand ein.
  Das Fokussieren ist nicht möglich, wenn der Fokusschalter auf unendlich gestellt ist.
  Feuchtigkeitskondensation
  Wird das Objektiv direkt von einem kalten in einen warmen Raum gebracht, kann sich auf
  der Linse Feuchtigkeit niederschlagen. Um dies zu verhindern, stecken Sie das Objektiv in
  einen Plastikbeutel o. ä. Wenn die Lufttemperatur im Plastikbeutel die gleiche Temperatur
  hat wie die Umgebung, nehmen Sie das Objektiv heraus.
  Reinigen des Weitwinkel-/Telekonverters
  Entfernen Sie Staub auf der Konverteroberfläche mit einem Staubbläser oder einem weichen
  Pinsel. Entfernen Sie Fingerabdrücke oder andere Flecken mit einem weichen Tuch, das Sie
  leicht mit einer milden Reinigungslösung angefeuchtet haben. (Die Verwendung des
  Reinigungssatzes KK-LC3 wird empfohlen.)
  VCL-TW25 är en konversionslins som har tillverkats för Sonys digitala videokameror med en
  filterdiameter på 25 mm. Du kan ändra linsens förstoringsgrad från 0,7 till 2,0 och vice versa
  med en enkel åtgärd.
  VARNING
  Titta aldrig direkt mot solen genom den här linsen.
  Gör du det kan du skada ögonen, i värsta fall med nedsatt syn som följd.
  Att tänka på när du tar bort MC-skyddet
  Du tar bort MC-skyddet genom att lägga en mjuk duk över skyddet och sedan försiktigt
  skruva av det. (se ill. A)
  Var försiktig så att du inte tappar linsen. Den kan skadas.
  Ovarsam hantering kan leda till oväntade skador.
  Fästa linsen
  Sony Sony VCL-TW25 vidvinkel/telelins är konstruerad för användning med Sonys digitala
  videokamera med filterdiametern 25 mm.
  1 Fästa adaptern
  Tryck på knapparna och ta bort adapterringen (B-1) från vidvinkellinsen (B-2) och
  fäst den sedan på den digitala videokameran.
  2 Angående användning av vidvinkellinsen
  Fäst vidvinkellinsen (C-1) på adaptern.
  3 Angående användning av telelinsen
  Fäst telelinsen (C-2) på vidvinkellinsen.
  * Tryck in linsen i adaptern eller vidvinkellinsen tills den klickar på plats.
  * Det är inte säkert att den digitala videokameran som du fäster linsen på är av samma
  modell som kameran i illustrationen.
  Angående användning
  Håll eller bär inte den digitala videokameran i linsen som är fäst på kameran.
  När du inte använder adapterringen rekommenderas du att ta bort den från kameran.
  Förvara linsen med linsskyddet monterat.
  Förvara adapterringen och linsen åtskilda från varandra.
  Undvik att under en längre period förvara linsen där det är fuktigt, eftersom det finns risk
  för mögelbildning.
  Om du lägger den digitala videokameran på ett bord eller annan plan yta bör du tänka på
  att kameran inte ligger stabilt när vidvinkel/telelinsen är monterad eftersom den då delvis
  vilar på den yttre kanten av linsen. Hantera den varsamt.
  När du fäster vidvinkel/telelinsen på vissa digitala videokameror gör vikten det omöjligt
  att hålla linsdelen still. Du rekommenderas att hålla tag om linsen för att ge den extra stöd
  eller använda stativ.
  När du använder telelinsen i vidvinkelläget kan det hända att skärmen blir mörkare. I så
  fall kan du ta bort effekten genom att justera zoomningen i teleläget.
  När du fäster MC-skyddet eller andra filter på vidvinkellinsen kan det hända att hörnen
  på skärmen förmörkas. I så fall justerar du zoomen i teleläget tills skärmen visas normalt.
  Du kan också använda vidvinkellinsen utan
  MC-skydd och andra filter.
  När du använder vidvinkellinsen med en extern blixt kan det hända att skärmens hörn
  blir mörkare. I så fall kan du ta bort de nedmörkade partierna genom att justera
  zoominställningen i teleläget.
  När du använder program AE på den digitala videokameran kan inte den automatiska
  fokuseringen användas i vissa lägen. I så fall justerar du fokus manuellt.
  Fokusering är inte möjlig när fokusomkopplaren är ställd på oändligheten.
  Kondensbildning
  Om du flyttar linsen direkt från en kall till en varm plats kan det bildas kondens på linsens
  yta. Du undviker kondensbildning genom att stoppa linsen i en plastpåse eller liknande. När
  luften i påsen har fått samma temperatur som omgivningens kan du ta ur linsen.
  Rengöring av vidvinkel/telelinsen
  Borsta bort eventuellt damm från linsens yta med en blåsborste eller en mjuk borste. Torka
  bort fingeravtryck eller andra fläckar med en mjuk duk, lätt fuktad med ett milt
  rengöringsmedel. (Du rekommenderas att använda rengöringssatsen Cleaning Kit KK-LC3.)
  VCL-TW25
  テクニカルインフォメーションセンター
  ご使用上での不明な点や技術的なご質問のご相談、および修
  理受付の窓口です。
  製品の品質には万全を期しておりますが、万一不具合が生じ
  た場合は、「テクニカルインフォメーションセンター」まで
  ご連絡ください。修理に関するご案内をさせていただきま
  す。また修理が必要な場合は、お客様のお宅まで指定宅配便
  にて集荷にうかがいますので、まずお電話ください。
  電話:
  0564-62-4979
  受付時間: 月∼金曜日 午前
  9
  時∼午後
  5
  (ただし、年末、年始、祝日を除く)
  お電話される際に、本機の型名(
  VCL-TW25
  )をお知らせ
  ください。
  より迅速な対応が可能になります。
  お問い合わせ
  窓口のご案内
  電話のおかけ
  間違いにご注
  意ください。
  12
  3-090-590-02 (1)
  English日本語
  VCL-TW25
  は、ソニーデジタルビデオカメラレコーダー(フィルター径
  25mm
  )専用です。ワンタッチでワイド
  0.7
  倍とテレ
  2.0
  倍のコンバージョ
  ンレンズの交換ができます。
  安全のために
  ソニー製品は、安全に充分配慮されています。しかし、まちがった使いか
  たをすると、人身事故が起きるおそれがあり危険です。事故を防ぐために
  次のことを必ずお守りください。
  安全のための注意事項を守る。
  故障したら使わずに、お買い上げ店
  、またはテクニカルインフォメー
  ションセンターに修理を依頼する。
  下記の注意事項を守らないと、事故により死亡
  けが
  の原因となります。
  直接太陽を覗かないでください。
  目を痛めたり、失明の原因となることがあります。
  下記の注意事項を守らないとけがをすることがあり
  ます。
  コンバージョンレンズなどに取り付いた
  MC
  プロテクターを取りはずすと
  きは、
  MC
  プロテクターに柔らかい布などをあて、ゆっくりゆるめてくだ
  さい。(イラスト
  A
  参照)
  レンズを落下して、けがをしないように充分にご注意ください。
  注意をおこたると、思わぬけがをすることがあります。
  レンズの取り付けかた
  このレンズは、フィルター径が
  25mm
  のソニーのデジタルビデオカメラレ
  コーダー用です。
  1
  アダプターリングの取り付け方法
  ワイドコンバージョンレンズ(B
  -
  2)に取り付けてあるアダプターリ
  ング(B
  -
  1)をボタンを押して取りはずし、デジタルビデオカメラレ
  コーダーに取り付ける。
  2
  ワイドコンバージョンレンズの使用方法
  アダプターリングにワイドコンバージョンレンズ(C
  -
  1)を取り付け
  る。
  3
  テレコンバージョンレンズの使用方法
  ワイドコンバージョンレンズにテレコンバージョンレンズ(C
  -
  2)を
  取り付ける。
  *レンズをカチッという音がするまで押し込む。
  *取り付けるデジタルビデオカメラレコーダーはイラストのものとはかぎりません。
  使用上のご注意
  レンズを取り付けたあと、レンズ本体を持ってデジタルビデオカメラレ
  コーダーを持ち運ばないでください。
  デジタルビデオカメラレコーダーをご使用にならないときは、アダプ
  ターリングを取りはずすことをおすすめします。
  保管の際は、必ずレンズにキャップを取り付けてください。
  アダプターリングはレンズとは別に保管してください。
  湿度の高い場所に長期間置かないでください。カビが発生することがあ
  ります。
  デジタルビデオカメラレコーダーにワイド・テレコンバージョンレンズ
  を取り付けたまま机の上などに置いた場合、レンズの外周が当たるなど
  して本体が傾き不安定になりますので、取り扱いにご注意ください。
  デジタルビデオカメラレコーダーにワイド・テレコンバージョンレンズ
  を取り付けたとき、レンズの重みでレンズ部が固定できないことがあり
  ます。左手でレンズ部をささえて撮るか、三脚をご使用ください。
  テレコンバージョンレンズを使って撮影中、画面が暗くなる(ケラレ)
  ことがあります。そのような場合は、ズーム倍率を望遠(
  T
  )側へ移動
  させ、ケラレのない位置を選んでください。
  ワイドコンバージョンレンズに
  MC
  プロテクターや他のフィルターを取
  り付けたときに、画面の四隅が暗くなる(ケラレ)ことがあります。そ
  のような場合は、ズーム倍率を望遠(
  T
  )側へ移動させ、ケラレのない
  位置を選んでください。または、
  MC
  プロテクターや他のフィルターを
  取りはずしてご使用ください。
  ワイドコンバージョンレンズと外部フラッシュを併用してご使用の場
  合、広角(W)側で画面の四隅が暗くなることがあります。そのような
  場合は、ズーム倍率を望遠(T)側へ移動させ、暗くならない位置を選
  んでください。
  デジタルビデオカメラレコーダーのプラグラム
  AE
  をお使いのとき、オー
  トフォーカスではピントが正しく合わないモードがあります。そのとき
  はフォーカスは手動で合わせてください。
  フォーカススイッチが無限モードになっていると、ピントが合いませ
  ん。
  結露について
  結露とは、レンズを寒い場所から急に暖かい場所へ持ち込んだときなど
  に、レンズの内側や外側に水滴がつくことです。結露を起こりにくくする
  ためには、一度レンズをビニール袋かバックなどに入れて、使用する環境
  の温度になじませてから、取り出してください。
  お手入れについて
  レンズ表面についたホコリは、ブロワ−ブラシか柔らかい刷毛で取ってく
  ださい。指紋、その他の汚れは中性洗剤液と柔らかい布で拭き取ってくだ
  さい。(クリーニングキット
  KK-LC1
  をおすすめします。)
  保証書とアフターサービス
  保証書について
  この製品には保証書が添付されていますので、お買い上げ店でお受け取
  りください。
  所定事項の記入および記載内容をお確かめのうえ、大切に保管してくだ
  さい。
  保証期間は、お買い上げ日より
  1
  年間です。
  アフターサービスについて
  調子が悪いときはまずチェックを
  この説明書をもう一度ご覧になってお調べください。それでも具合の悪い
  ときは、お買い上げ店、またはテクニカルインフォメーションセンターに
  ご相談ください。
  保証期間中の修理は
  保証書の記載内容に基づいて修理させていただきます。詳しくは保証書を
  ご覧ください。
  保証期間経過後の修理は
  修理によって機能が維持できる場合は、ご要望により有料修理させていた
  だきます。
  Français Deutsch
  Svenska
  12

Vuoi sapere di Sony VCL-TW25?

Chiedi la domanda che hai sul Sony VCL-TW25 semplimente ad altri proprietari di prodotto qui. Assicurati di fornire una descrizione chiara ed asauriente del problema e della tua domanda. Migliore è la descrizione del tuo problema e della domanda, più facile è per gli altri proprietari del Sony VCL-TW25 fornirti una buona risposta.

Visualizza qui il manuale gratuito del Sony VCL-TW25. Hai letto il manuale, ma risponde alla tua domanda? Quindi fai la tua domanda su questa pagina ad altri proprietari del Sony VCL-TW25

Specifiche

Marca Sony
Modello VCL-TW25
Prodotto Non classificato
EAN []
Lingua Olandese, Inglese, Tedesco, Francese, Spagnolo, Italiano, Svedese, Portoghese, Cinese, Giapponese
Tipo di file PDF
Dimensioni e peso
Peso 138
Lunghezza 72.5
Diametro 49.9
Altre caratteristiche
Ingrandimento 2
Design
Colore del prodotto Argento

In vendita su

  Relaterade produkter

  Non classificato Sony