Sony XS-F1723

Sony XS-F1723 manuale

(1)
 • Precauções
  Não exceda, sistematicamente, a capacidade de
  potência dos altifalantes.
  Mantenha as cassetes gravadas, os relógios e os
  cartões de crédito pessoais que utilizem
  codificação magnética longe do sistema de
  altifalantes para evitar uma avaria provocada
  pelos ímanes dos altifalantes.
  Se não conseguir encontrar um local de
  instalação apropriado, consulte o concessionário
  da marca do seu automóvel ou o agente Sony
  mais próximo.
  Precauzioni
  Non utilizzare il diffusore in modo continuo ad
  una potenza superiore alla capacità nominale.
  I nastri registrati, gli orologi e le carte di credito
  con codice magnetico devono essere tenuti
  lontano dal sistema diffusori, per evitare che i
  magneti dei diffusori possano danneggiarli.
  Se non si riesce ad individuare una posizione
  adatta per il montaggio, consultare il
  concessionario auto o il proprio rivenditore
  Sony.
  Środki ostrożności
  Nie należy używać w sposób ciągły zestawu
  głośnikowego przy mocy wyjściowej
  przekraczającej jego wydajność.
  Aby uniknąć uszkodzenia przedmiotów, takich
  jak nagrane kasety, zegarki, osobiste karty
  kredytowe zakodowane magnetycznie, należy
  przechowywać je z daleka od głośników
  zawierających wbudowane magnesy.
  W przypadku trudności ze znalezieniem
  odpowiedniego miejsca na umieszczenie
  głośników, proponujemy skonsultować się z
  punktem sprzedaży pojazdu lub najbliższym
  punktem obsługi Sony.
  Προφυλάξεις
  Μη χρησιµοποιίτ συνχώς το σύστηµα ηχίων σ
  µγαλύτρη ισχύ απ τη µέγιστη πιτρπµνη.
  Φυλάσσετε τις ηχογραφηµένες κασέτες, τα
  ρολγια, και τις προσωπικές πιστωτικές
  κάρτες µε µαγνητική κωδικοποίηση µακριά
  απ το σύστηµα των ηχείων για να τα
  προστατέψετε απ ζηµιά που µπορεί να
  προκαλέσουν οι µαγνήτες των ηχείων.
  Εάν δεν µπορείτε να βρείτε µία κατάλληλη
  θέση τοποθέτησης, επικοινωνήστε µε τον
  αντιπρσωπο του αυτοκινήτου σας ή το
  πλησιέστερο κατάστηµα της Sony πριν την
  τοποθέτηση.
  Меры
  предосторожности
  He допycкaйтe пpодолжитeльной подaчи
  нaгpyзки нa aкycтичecкyю cиcтeмy,
  пpeвышaющeй ee пиковyю мощноcть.
  Не держите вблизи от акустических систем
  магнитные ленты с записью, часы или
  кредитные карточки с магнитным кодом во
  избежание их повреждения под воздействием
  магнитов, имеющихся в громкоговорителях.
  Если Вы не можете самостоятельно найти
  подходящего места для установки
  акустических систем, обратитесь за советом
  в ближайшую автомобильную мастерскую
  или к ближайшему дилеру фирмы Sony.
  Instructions
  Mode d’emploi
  Instrucciones
  Gebrauchsanweisung
  Instruktioner
  Gebruiksaanwijzing
  Instruções
  Istruzioni per I’uso
  Instrukcje obsługi
  Οδηγίες Λειτουργίας
  Инструкции
  Dimensions
  Dimensions
  Dimensiones
  Abmessungen
  Mått
  Afmetingen
  Dimensões
  Dimensioni
  Wymiary
  ∆ιαστάσεις
  Габариты
  17cm Coaxial
  2-way Speaker
  3-250-901-11 (1)
  Unit: mm
  Unité: mm
  Unidad: mm
  Maßeinheit: mm
  Enhet: mm
  Eenheid: mm
  Unidade: mm
  Unità: mm
  Jednostka: mm
  Μονάδα: mm
  Единица измерения: мм
  Sony Corporation 2003 Printed in China
  XS-F1723
  17 cм коaкcиaльный 2-полоcный гpомкоговоpитeль
  Cдeлaно в Китae
  ø 180
  ø 157
  ø 75
  ø 139
  11
  25
  ø 165
  5 × 6.6
  ø 5
  47
  Especificações
  Altifalante Coaxial de 2 vias:
  Altifalante de graves 17 cm,
  HOP, tipo cone
  Altifalante de agudos 4 cm, Al,
  tipo cone
  Potência de pico 170 W
  Potência nominal 30 W
  Impedância 4 ohms
  Sensibilidade 90 dB/W/m
  Resposta em frequência 35 – 22.000 Hz
  Peso Aprox. 600 g por altifalante
  Acessórios fornecidos Peças para instalação
  Design e especificações sujeitos a alterações sem aviso
  prévio.
  Caratteristiche tecniche
  Diffusore Coassiale a 2 vie:
  Woofer da 17 cm, HOP, di tipo
  conico
  Tweeter da 4 cm, alluminio, di
  tipo conico
  Potenza massima 170 W
  Potenza nominale 30 W
  Impedenza 4 ohm
  Sensibilità 90 dB/W/m
  Risposta in frequenza 35 – 22.000 Hz
  Peso Circa 600 g per diffusore
  Accessori in dotazione Elementi per installazione
  Il design e le caratteristiche tecniche sono soggetti a
  modifiche senza preavviso.
  Dane Techniczne
  Głośnik 2-drożny, współosiowy:
  Niskotonowy 17 cm, wykonany z
  polimeru HOP (ang. Highly
  Oriented Polyolefine Ń poliolefina
  o dużym stopniu orientacji), typ
  stożkowy
  Wysokotonowy 4 cm,
  aluminiowy, typ stożkowy
  Moc maksymalna 170 W
  Moc znamionowa 30 W
  Impedancja 4 ohmy
  Czułość 90 dB/W/m
  Odpowiedź częstotliwościowa
  35 22.000 Hz
  Masa około 600 g/głośnik
  Dostarczony osprzęt Elementy instalacyjne
  Wygląd zewnętrzny oraz dane techniczne mogą ulec zmianie
  bez uprzedniego zawiadomienia.
  Τεχνικά χαρακτηριστικά
  Ηχείο Οµοαξονικ 2-δρµων:
  Woofer 17 cm, HOP, τύπου
  κώνου
  Tweeter 4 cm, Al, τύπου κώνου
  Μέγιστη ισχύς 170 watt
  Ονοµαστική ισχύς 30 watt
  Αντίσταση 4 ohm
  Ευαισθησία 90 dB/W/m
  Απκριση συχντητας 35 – 22.000 Hz
  Βάρος Περίπου 600 g ανά ηχείο
  Παρεχµενο αξεσουάρ Εξαρτηµατα για εγκατάσταση
  O σχεδιασµς και τα τεχνικά χαρακτηριστικά µπορεί να
  αλλάξουν χωρίς προειδοποίηση.
  Те хнические
  характеристики
  Гpомкоговоpитeль Коaкcиaльный 2-кaнaльный:
  Caбвyфep 17 cм, HOP
  (выcокооpиeнтиpовaнный
  полиолифин), коничecкого типa
  Bыcокочacтотный 4 cм, Al
  (aлюминий), коничecкого типa
  Пиковaя мощноcть 170 W
  Hоминaльнaя мощноcть
  30 W
  Сопротивление 4 Ом.
  Чувствительность 90 дБ/Вт/м
  Диапазон воспроизводимых
  частот 35 – 22.000 Гц.
  Масса одной акустической
  системы около 600 грамм
  Входящие в комплект принадлежности
  Детали для установки
  Конструкция и технические характеристики могут быть
  изменены без оповещения.
  Specifications
  Speaker Coaxial 2-way:
  Woofer 17 cm,
  HOP, cone type
  Tweeter 4 cm,
  Al, cone type
  Peak power 170 W
  Rated power 30 W
  Impedance 4 ohms
  Sensitivity 90 dB/W/m
  Frequency response 35 – 22,000 Hz
  Mass Approx. 600 g per speaker
  Supplied accessory Parts for installation
  Design and specifications are subject to change without
  notice.
  Spécifications
  Haut-parleur Coaxial à 2 voies :
  Woofer de 17 cm, HOP, de type
  conique
  Tweeter de 4 cm, Al, de type
  conique
  Puissance de crête 170 W
  Puissance nominale 30 W
  Impédance 4 ohms
  Sensibilité 90 dB/W/m
  Réponse en fréquence 35 à 22.000 Hz
  Poids Env. 600 g par haut-parleur
  Accessoires fournis Eléments d’installation
  La conception et les spécifications sont modifiables sans
  préavis.
  Especificaciones
  Altavoz Coaxial de 2 vías:
  Graves de HOP de 17 cm,
  tipo cono
  Agudos de AL de 4 cm,
  tipo cono
  Potencia máxima 170 W
  Potencia nominal 30 W
  Impedancia 4
  Sensibilidad 90 dB/W/m
  Respuesta en frecuencia 35 – 22 000 Hz
  Peso Aprox. 600 g por altavoz
  Accesorios suministrados Componentes para instalación
  Diseño y especificaciones sujetos a cambio sin previo
  aviso.
  Technische Daten
  Lautsprecher Koaxial, 2 Wege:
  Tieftöner: 17 cm, HOP, Konus
  Hochtöner: 4 cm, Al, Konus
  Max. Leistung 170 W
  Nennleistung 30 W
  Impedanz 4 Ohm
  Empfindlichkeit 90 dB/W/m
  Frequenzgang 35 – 22.000 Hz
  Gewicht ca. 600 g pro Lautsprecher
  Mitgeliefertes Zubehör Montageteile
  Änderungen, die dem technischen Fortschritt dienen,
  bleiben vorbehalten.
  Tekniska data
  Högtalare Koaxial 2-vägs:
  Bas 17 cm, HOP, konisk
  Diskant 4 cm, Al, konisk
  Toppeffekt 170 W
  Uppmätt effekt 30 W
  Impedans 4 ohm
  Känslighet 90 dB/W/m
  Frekvensområde 35 – 22.000 Hz
  Vikt Ca 600 g per högtalare
  Medföljande tillbehör Delar för installation
  Rätt till ändringar förbehålles.
  Specificaties
  Luidspreker Coaxiale, 2-weg:
  Woofer van 17 cm, HOP
  (polyolefine), conustype
  Tweeter van 4 cm, Al,
  conustype
  Max. Leistung 170 W
  Nennleistung 30 W
  Impedantie 4 ohm
  Gevoeligheid 90 dB/W/m
  Frekwentiebereik 35 – 22.000 Hz
  Gewicht ca. 600 g per luidspreker
  Meegeleverde accessoires
  Onderdelen voor installatie
  Ontwerp en specificaties kunnen zonder voorafgaande
  mededeling gewijzigd worden.
  Precautions
  Do not continuously use the speaker system
  beyond the peak power handling capacity.
  Keep recorded tapes, watches, and personal
  credit cards using magnetic coding away from the
  speaker system to protect them from damage
  caused by the magnets in the speakers.
  If you cannot find an appropriate mounting
  location, consult your car dealer or your nearest
  Sony dealer before mounting.
  Précautions
  Ne pas soumettre en continu le système de haut-
  parleurs à une puissance de crête supérieure à la
  puissance admissible.
  Garder les bandes enregistrées, les montres et les
  cartes de crédit utilisant un code magnétique à
  l’écart du système de haut-parleurs pour éviter
  tout dommage causé par les aimants des haut-
  parleurs.
  Si aucun emplacement approprié ne convient à
  l’installation, consultez le distributeur Sony le
  plus proche.
  Precauciones
  Evite utilizar de forma continuada el sistema de
  altavoces con una potencia que sobrepase su
  capacidad de potencia máxima.
  Mantenga alejados del sistema de altavoces las
  cintas grabadas, relojes o tarjetas de crédito con
  codificación magnética para evitar daños que
  posiblemente causaría el imán de los altavoces.
  Si no puede encontrar un emplazamiento
  apropiado para instalarlos, consulte al
  distribuidor de su automóvil o al proveedor de
  Sony más próximo.
  Sicherheitsmaßnahmen
  Verwenden Sie das Lautsprechersystem nicht
  kontinuierlich über der maximalen Belastbarkeit.
  Halten Sie bespielte Tonbänder, Uhren und
  Kreditkarten mit Magnetcodierung von den
  Lautsprechern fern, um eine Beschädigung durch
  die Lautsprechermagnete zu vermeiden.
  Wenn Sie keine geeignete Einbaustelle finden,
  wenden Sie sich vor der Montage an Ihren Kfz-
  Händler oder an den nächsten Sony-Händler.
  Säkerhetsföreskrifter
  Driv inte högtalarsystemet kontinuerligt med
  högre toppeffekt än det klarar av.
  Kom ihåg att inspelade kassettband, klockor och
  kreditkort med magnetremsa kan skadas av
  magneterna i högtalarna och du bör därför inte
  lägga dem i närheten av högtalarna.
  Om du inte hittar något bra ställe att montera
  högtalaren på, bör du kontakta en
  bilåterförsäljare eller närmaste Sony-
  återförsäljare innan du monterar den.
  Voorzorgsmaatregelen
  Belast de luidsprekers niet constant met een
  vermogen dat het maximale ingangsvermogen
  overschrijdt.
  Houd bespeelde banden, horloges en persoonlijke
  credit cards met magneetcodes op afstand van het
  luidsprekersysteem om mogelijke beschadiging
  door de luidsprekermagneten te voorkomen.
  Als u geen geschikte inbouwplaats vindt,
  raadpleeg dan uw autodealer of de
  dichtstbijzijnde Sony dealer voordat u de
  luidsprekers gaat installeren.
Sony XS-F1723

Ho bisogno di aiuto?

Numero di domande: 0

Hai domande sul Sony XS-F1723 o hai bisogno di aiuto? Fai qui la tua domanda. Fornisci una descrizione chiara e completa del problema e della domanda. Più dettagli fornisci per il tuo problema e la tua domanda, più facile sarà per gli altri proprietari di Sony XS-F1723 rispondere correttamente alla tua domanda.

Consulta qui gratuitamente il manuale per il Sony XS-F1723. Il manuale rientra nella categoria Altoparlante per auto ed è stato valutato da 1 persone con una media di 7.6. Il manuale è disponibile nelle seguenti lingue: Italiano, Inglese, Tedesco, Greco, Spagnolo, Francese, Olandese, Polacco, Portoghese, Russo, Svedese. Hai domande sul Sony XS-F1723 o hai bisogno di aiuto? Fai la tua domanda qui

Specifiche Sony XS-F1723

Generale
Marca Sony
Modello XS-F1723
Prodotto Altoparlanti per auto
Lingua Italiano, Inglese, Tedesco, Greco, Spagnolo, Francese, Olandese, Polacco, Portoghese, Russo, Svedese
Tipo di file PDF
Dimensioni e peso
Diametro del woofer 165 mm
Diametro del tweeter 40 mm
Dettagli tecnici
Componenti separati No
Audio
Crossover passivo No
Potenza di picco 170 W
Potenza nominale 30 W
Sensibilità 90 dB
Tweeter
Tipo di speaker 2-vie

Domande frequenti

Di seguito, troverai le domande più frequenti riguardo Sony XS-F1723 .

La tua domanda non è elencata? Fai la tua domanda qui