Sony XS-L82P5

Sony XS-L82P5 manuale

(1)
 • 2-320-584-11 (1)
  Subwoofer
  Installation/Connections
  Installation/Connexions
  Instalación/Conexiones
  Installation/Anschluss
  Montering/Anslutning
  Montage/Aansluitingen
  Instalação/Ligações
  Installazione/Collegamenti
  Instalacja/Podłączenia
  Εγκατάσταση/Συνδέσεις
  Установка/Подсоединение
  2005 Sony Corporation Printed in Thailand
  XS-L152P5/L122P5/L102P5/L82P5
  A
  D
  BC
  Dimensions
  Dimensions
  Dimensiones
  Abmessungen
  Dimensioner
  Afmetingen
  Dimensões
  Dimensioni
  Wymiary
  ∆ιαστάσεις
  Размеры
  Unit: mm (in)
  Unité : mm (po)
  Unidad: mm
  Einheit: mm
  Enhet: mm
  Eenheid: mm
  Unidade: mm
  Unità: mm
  Jednostka: mm
  Μονάδα: mm
  Eдиницы: мм
  ø 5.5
  Низкочастотный громкоговоритель
  Cдeлaно в Taилaндe
  Dane techniczne
  XS-L152P5
  Głośnik Woofer 38 cm, typ stożkowy
  Moc maksymalna 1 500 W
  Moc znamionowa 450 W
  Impedancja 4
  Czułość 89 dB/W/m
  Pasmo przenoszenia 15 2 000 Hz
  Waga Około 6,2 kg pojedynczy
  głośnik
  Dostarczony osprzęt Elementy instalacyjne
  XS-L122P5
  Głośnik Woofer 30 cm, typ stożkowy
  Moc maksymalna 1 300 W
  Moc znamionowa 380 W
  Impedancja 4
  Czułość 89 dB/W/m
  Pasmo przenoszenia 18 2 000 Hz
  Waga Około 5 kg pojedynczy
  głośnik
  Dostarczony osprzęt Elementy instalacyjne
  XS-L102P5
  Głośnik Woofer 25 cm, typ stożkowy
  Moc maksymalna 1 200 W
  Moc znamionowa 330 W
  Impedancja 4
  Czułość 88 dB/W/m
  Pasmo przenoszenia 18 2 500 Hz
  Waga Około 4 kg pojedynczy
  głośnik
  Dostarczony osprzęt Elementy instalacyjne
  XS-L82P5
  Głośnik Woofer 20 cm, typ stożkowy
  Moc maksymalna 900 W
  Moc znamionowa 220 W
  Impedancja 4
  Czułość 87 dB/W/m
  Pasmo przenoszenia 30 1 000 Hz
  Waga Około 2,7 kg pojedynczy
  głośnik
  Dostarczony osprzęt Elementy instalacyjne
  Wygląd zewnętrzny oraz dane techniczne mogą ulec
  zmianie bez uprzedniego zawiadomienia.
  Τεχνικά χαρακτηριστικά
  XS-L152P5
  Ηχείο Woofer 38 cm, τύπου
  κώνου
  Μέγιστη ισχύς 1.500 W
  Ονοµαστική ισχύς 450 W
  Αντίσταση 4
  Ευαισθησία 89 dB/W/m
  Απκριση συχντητας 15 – 2.000 Hz
  Βάρος Περίπου 6,2 kg ανά ηχείο
  Παρεχµενο αξεσουάρ Εξαρτηµατα για
  εγκατάσταση
  XS-L122P5
  Ηχείο Woofer 30 cm, τύπου
  κώνου
  Μέγιστη ισχύς 1.300 W
  Ονοµαστική ισχύς 380 W
  Αντίσταση 4
  Ευαισθησία 89 dB/W/m
  Απκριση συχντητας 18 – 2.000 Hz
  Βάρος Περίπου 5 kg ανά ηχείο
  Παρεχµενο αξεσουάρ Εξαρτηµατα για
  εγκατάσταση
  XS-L102P5
  Ηχείο Woofer 25 cm, τύπου
  κώνου
  Μέγιστη ισχύς 1.200 W
  Ονοµαστική ισχύς 330 W
  Αντίσταση 4
  Ευαισθησία 88 dB/W/m
  Απκριση συχντητας 18 – 2500 Hz
  Βάρος Περίπου 4 kg ανά ηχείο
  Παρεχµενο αξεσουάρ Εξαρτηµατα για
  εγκατάσταση
  XS-L82P5
  χείο Woofer 20 cm, τύπου
  κώνου
  Μέγιστη ισχύς 900 W
  Ονοµαστική ισχύς 220 W
  Αντίσταση 4
  Ευαισθησία 87 dB/W/m
  Απκριση συχντητας 30 – 1.000 Hz
  Βάρος Περίπου 2,7 kg ανά ηχείο
  Παρεχµενο αξεσουάρ Εξαρτηµατα για
  εγκατάσταση
  O σχεδιασµς και τα τεχνικά χαρακτηριστικά µπορεί
  να αλλάξουν χωρίς προειδοποίηση.
  Технические характеристики
  XS-L152P5
  Громкоговоритель Вуфер 38 см, высоко
  ориентированного типа
  Пиковaя мощноcть 1500 Вт
  Hоминaльнaя мощноcть 450 Вт
  Сопротивление 4 Ом
  Чувствительность 89 дБ/Bт/м
  Полоса воспроизводимых частот
  15 – 2000 Гц
  Масса Приблизительно 6,2 Kг на
  один громкоговоритель
  Входящие в комплект Детали для установки
  принадлежности
  XS-L122P5
  Громкоговоритель Вуфер 30 см, высоко
  ориентированного типа
  Пиковaя мощноcть 1300 Вт
  Hоминaльнaя мощноcть 380 Вт
  Сопротивление 4 Ом
  Чувствительность 89 дБ/Bт/м
  Полоса воспроизводимых частот
  18 – 2000 Гц
  Масса Приблизительно 5 Kг на
  один громкоговоритель
  Входящие в комплект Детали для установки
  принадлежности
  XS-L102P5
  Громкоговоритель Вуфер 25 см, высоко
  ориентированного типа
  Пиковaя мощноcть 1200 Вт
  Hоминaльнaя мощноcть 330 Вт
  Сопротивление 4 Ом
  Чувствительность 88 дБ/Bт/м
  Полоса воспроизводимых частот
  18 – 2500 Гц
  Масса Приблизительно 4 Kг на
  один громкоговоритель
  Входящие в комплект Детали для установки
  принадлежности
  XS-L82P5
  Громкоговоритель Вуфер 20 см, высоко
  ориентированного типа
  Пиковaя мощноcть 900 Вт
  Hоминaльнaя мощноcть 220 Вт
  Сопротивление 4 Ом
  Чувствительность 87 дБ/Bт/м
  Полоса воспроизводимых частот
  30 – 1000 Гц
  Масса Приблизительно 2,7 Kг на
  один громкоговоритель
  Входящие в комплект Детали для установки
  принадлежности
  Конструкция и технические характеристики могут
  быть изменены без оповещения.
  XS-L152P5 ø389 (15
  3
  /
  8
  ) ø416 (16
  1
  /
  2
  ) ø351 (13
  7
  /
  8
  ) 169 (7
  3
  /
  4
  )
  XS-L122P5 ø307 (12
  1
  /
  8
  ) ø328 (13) ø277 (11) 134 (5
  3
  /
  8
  )
  XS-L102P5 ø258 (10
  1
  /
  4
  ) ø273 (10
  3
  /
  4
  ) ø232 (9
  1
  /
  4
  ) 126 (5)
  XS-L82P5 ø206 (8
  1
  /
  8
  ) ø227 (9) ø179 (7
  1
  /
  8
  ) 96 (3
  7
  /
  8
  )
  ABCD
  Specifications
  XS-L152P5
  Speaker Woofer 38 cm (15 in), cone
  type
  Peak power 1,500 W
  Rated power 450 W
  Impedance 4
  Sensitivity 89 dB/W/m
  Frequency response 15 – 2,000 Hz
  Mass Approx. 6.2 kg (13 lb 11 oz)
  per speaker
  Supplied accessory Parts for installation
  XS-L122P5
  Speaker Woofer 30 cm (12 in), cone
  type
  Peak power 1,300 W
  Rated power 380 W
  Impedance 4
  Sensitivity 89 dB/W/m
  Frequency response 18 – 2,000 Hz
  Mass Approx. 5 kg (11 lb) per
  speaker
  Supplied accessory Parts for installation
  XS-L102P5
  Speaker Woofer 25 cm (10 in), cone
  type
  Peak power 1,200 W
  Rated power 330 W
  Impedance 4
  Sensitivity 88 dB/W/m
  Frequency response 18 – 2,500 Hz
  Mass Approx. 4 kg (8 lb 13 oz) per
  speaker
  Supplied accessory Parts for installation
  XS-L82P5
  Speaker Woofer 20 cm (8 in), cone
  type
  Peak power 900 W
  Rated power 220 W
  Impedance 4
  Sensitivity 87 dB/W/m
  Frequency response 30 – 1,000 Hz
  Mass Approx. 2.7 kg (6 lb) per
  speaker
  Supplied accessory Parts for installation
  Design and specifications are subject to change
  without notice.
  Spécifications
  XS-L152P5
  Haut-parleur Haut-parleur des basses
  38 cm (15 po),type en cône
  Puissance de crête 1 500 W
  Puissance nominale 450 W
  Impédance 4
  Sensibilité 89 dB/W/m
  Réponse en fréquence 15 – 2 000 Hz
  Poids Env. 6,2 kg (13 lb 11 oz) par
  haut-parleur
  Accessoires fournis Eléments d’installation
  XS-L122P5
  Haut-parleur Haut-parleur des basses
  30 cm (12 po),type en cône
  Puissance de crête 1 300 W
  Puissance nominale 380 W
  Impédance 4
  Sensibilité 89 dB/W/m
  Réponse en fréquence 18 – 2 000 Hz
  Poids Env. 5 kg (11 lb) par haut-
  parleur
  Accessoires fournis Eléments d’installation
  XS-L102P5
  Haut-parleur Haut-parleur des basses
  25 cm (10 po),type en cône
  Puissance de crête 1 200 W
  Puissance nominale 330 W
  Impédance 4
  Sensibilité 88 dB/W/m
  Réponse en fréquence 18 – 2 500 Hz
  Poids Env. 4 kg (8 lb 13 oz) par
  haut-parleur
  Accessoires fournis Eléments d’installation
  XS-L82P5
  Haut-parleur Haut-parleur des basses
  20 cm (8 po),type en cône
  Puissance de crête 900 W
  Puissance nominale 220 W
  Impédance 4
  Sensibilité 87 dB/W/m
  Réponse en fréquence 30 – 1 000 Hz
  Poids Env. 2,7 kg (6 lb) par haut-
  parleur
  Accessoires fournis Eléments d’installation
  La conception et les spécifications sont modifiables
  sans préavis.
  Especificaciones
  XS-L152P5
  Altavoz Altavoz de graves de 38 cm,
  tipo cónico
  Potencia máxima 1 500 W
  Potencia nominal 450 W
  Impedancia 4
  Sensibilidad 89 dB/W/m
  Respuesta en frecuencia 15 – 2 000 Hz
  Peso Aprox. 6,2 kg por altavoz
  Accesorios suministrados
  Componentes para
  instalación
  XS-L122P5
  Altavoz Altavoz de graves de 30 cm,
  tipo cónico
  Potencia máxima 1 300 W
  Potencia nominal 380 W
  Impedancia 4
  Sensibilidad 89 dB/W/m
  Respuesta en frecuencia 18 – 2 000 Hz
  Peso Aprox. 5 kg por altavoz
  Accesorios suministrados
  Componentes para
  instalación
  XS-L102P5
  Altavoz Altavoz de graves de 25 cm,
  tipo cónico
  Potencia máxima 1 200 W
  Potencia nominal 330 W
  Impedancia 4
  Sensibilidad 88 dB/W/m
  Respuesta en frecuencia 18 – 2 500 Hz
  Peso Aprox. 4 kg por altavoz
  Accesorios suministrados
  Componentes para
  instalación
  XS-L82P5
  Altavoz Altavoz de graves de 20 cm,
  tipo cónico
  Potencia máxima 900 W
  Potencia nominal 220 W
  Impedancia 4
  Sensibilidad 87 dB/W/m
  Respuesta en frecuencia 30 – 1 000 Hz
  Peso Aprox. 2,7 kg por altavoz
  Accesorios suministrados
  Componentes para
  instalación
  Diseño y especificaciones sujetos a cambio sin previo
  aviso.
  Technische Daten
  XS-L152P5
  Lautsprecher Tieftöner 38 cm, Konus
  Max. Leistung 1.500 W
  Nennleistung 450 W
  Impedanz 4
  Kennschalldruckpegel 89 dB/W/m
  Frequenzgang 15 – 2.000 Hz
  Gewicht ca. 6,2 kg pro Lautsprecher
  Mitgeliefertes Zubehör Montageteile
  XS-L122P5
  Lautsprecher Tieftöner 30 cm, Konus
  Max. Leistung 1.300 W
  Nennleistung 380 W
  Impedanz 4
  Kennschalldruckpegel 89 dB/W/m
  Frequenzgang 18 – 2.000 Hz
  Gewicht ca. 5 kg pro Lautsprecher
  Mitgeliefertes Zubehör Montageteile
  XS-L102P5
  Lautsprecher Tieftöner 25 cm, Konus
  Max. Leistung 1.200 W
  Nennleistung 330 W
  Impedanz 4
  Kennschalldruckpegel 88 dB/W/m
  Frequenzgang 18 – 2.500 Hz
  Gewicht ca. 4 kg pro Lautsprecher
  Mitgeliefertes Zubehör Montageteile
  XS-L82P5
  Lautsprecher Tieftöner 20 cm, Konus
  Max. Leistung 900 W
  Nennleistung 220 W
  Impedanz 4
  Kennschalldruckpegel 87 dB/W/m
  Frequenzgang 30 – 1.000 Hz
  Gewicht ca. 2,7 kg pro Lautsprecher
  Mitgeliefertes Zubehör Montageteile
  Änderungen, die dem technischen Fortschritt dienen,
  bleiben vorbehalten.
  Specifikationer
  XS-L152P5
  Högtalare Woofer 38 cm, kontyp
  Toppeffekt 1 500 W
  Uppmätt effekt 450 W
  Impedans 4
  Känslighet 89 dB/W/m
  Frekvensomfång 15 – 2 000 Hz
  Vikt Ca 6,2 kg per högtalare
  Medföljande tillbehör Delar för montering
  XS-L122P5
  Högtalare Woofer 30 cm, kontyp
  Toppeffekt 1 300 W
  Uppmätt effekt 380 W
  Impedans 4
  Känslighet 89 dB/W/m
  Frekvensomfång 18 – 2 000 Hz
  Vikt Ca 5 kg per högtalare
  Medföljande tillbehör Delar för montering
  XS-L102P5
  Högtalare Woofer 25 cm, kontyp
  Toppeffekt 1 200 W
  Uppmätt effekt 330 W
  Impedans 4
  Känslighet 88 dB/W/m
  Frekvensomfång 18 – 2 500 Hz
  Vikt Ca 4 kg per högtalare
  Medföljande tillbehör Delar för montering
  XS-L82P5
  Högtalare Woofer 20 cm, kontyp
  Toppeffekt 900 W
  Uppmätt effekt 220 W
  Impedans 4
  Känslighet 87 dB/W/m
  Frekvensomfång 30 – 1 000 Hz
  Vikt Ca 2,7 kg per högtalare
  Medföljande tillbehör Delar för montering
  Rätt till ändring av design och specifikationer
  förbehålles.
  Technische gegevens
  XS-L152P5
  Luidspreker 38 cm woofer, conustype
  Maximaal ingangsvermogen
  1.500 W
  Nominaal ingangsvermogen
  450 W
  Impedantie 4
  Gevoeligheid 89 dB/W/m
  Frequentiebereik 15 – 2.000 Hz
  Gewicht Ca. 6,2 kg per luidspreker
  Bijgeleverde accessoires Onderdelen voor installatie
  XS-L122P5
  Luidspreker 30 cm woofer, conustype
  Maximaal ingangsvermogen
  1.300 W
  Nominaal ingangsvermogen
  380 W
  Impedantie 4
  Gevoeligheid 89 dB/W/m
  Frequentiebereik 18 – 2.000 Hz
  Gewicht Ca. 5 kg per luidspreker
  Bijgeleverde accessoires Onderdelen voor installatie
  XS-L102P5
  Luidspreker 25 cm woofer, conustype
  Maximaal ingangsvermogen
  1.200 W
  Nominaal ingangsvermogen
  330 W
  Impedantie 4
  Gevoeligheid 88 dB/W/m
  Frequentiebereik 18 – 2.500 Hz
  Gewicht Ca. 4 kg per luidspreker
  Bijgeleverde accessoires Onderdelen voor installatie
  XS-L82P5
  Luidspreker 20 cm woofer, conustype
  Maximaal ingangsvermogen
  900 W
  Nominaal ingangsvermogen
  220 W
  Impedantie 4
  Gevoeligheid 87 dB/W/m
  Frequentiebereik 30 – 1.000 Hz
  Gewicht Ca. 2,7 kg per luidspreker
  Bijgeleverde accessoires Onderdelen voor installatie
  Ontwerp en specificaties kunnen zonder voorafgaande
  mededeling gewijzigd worden.
  Especificações
  XS-L152P5
  Altifalante Altifalante de graves 38 cm,
  tipo cone
  Potência de pico 1.500 W
  Potência nominal 450 W
  Impedância 4
  Sensibilidade 89 dB/W/m
  Resposta em frequência 15 – 2.000 Hz
  Peso Aprox. 6,2 Kg por altifalante
  Acessórios fornecidos Peças para instalação
  XS-L122P5
  Altifalante Altifalante de graves 30 cm,
  tipo cone
  Potência de pico 1.300 W
  Potência nominal 380 W
  Impedância 4
  Sensibilidade 89 dB/W/m
  Resposta em frequência 18 – 2.000 Hz
  Peso Aprox. 5 Kg por altifalante
  Acessórios fornecidos Peças para instalação
  XS-L102P5
  Altifalante Altifalante de graves 25 cm,
  tipo cone
  Potência de pico 1.200 W
  Potência nominal 330 W
  Impedância 4
  Sensibilidade 88 dB/W/m
  Resposta em frequência 18 – 2.500 Hz
  Peso Aprox. 4 Kg por altifalante
  Acessórios fornecidos Peças para instalação
  XS-L82P5
  Altifalante Altifalante de graves 20 cm,
  tipo cone
  Potência de pico 900 W
  Potência nominal 220 W
  Impedância 4
  Sensibilidade 87 dB/W/m
  Resposta em frequência 30 – 1.000 Hz
  Peso Aprox. 2,7 Kg por altifalante
  Acessórios fornecidos Peças para instalação
  Design e especificações sujeitos a alterações sem aviso
  prévio.
  Caratteristiche tecniche
  XS-L152P5
  Diffusore Woofer 38 cm, tipo a cono
  Potenza massima 1.500 W
  Potenza nominale 450 W
  Impedenza 4
  Sensibilità 89 dB/W/m
  Risposta in frequenza 15 – 2.000 Hz
  Peso circa 6,2 Kg per diffusore
  Accessori in dotazione Elementi per installazione
  XS-L122P5
  Diffusore Woofer 30 cm, tipo a cono
  Potenza massima 1.300 W
  Potenza nominale 380 W
  Impedenza 4
  Sensibilità 89 dB/W/m
  Risposta in frequenza 18 – 2.000 Hz
  Peso circa 5 Kg per diffusore
  Accessori in dotazione Elementi per installazione
  XS-L102P5
  Diffusore Woofer 25 cm, tipo a cono
  Potenza massima 1.200 W
  Potenza nominale 330 W
  Impedenza 4
  Sensibilità 88 dB/W/m
  Risposta in frequenza 18 – 2.500 Hz
  Peso circa 4 Kg per diffusore
  Accessori in dotazione Elementi per installazione
  XS-L82P5
  Diffusore Woofer 20 cm, tipo a cono
  Potenza massima 900 W
  Potenza nominale 220 W
  Impedenza 4
  Sensibilità 87 dB/W/m
  Risposta in frequenza 30 – 1.000 Hz
  Peso circa 2,7 Kg per diffusore
  Accessori in dotazione Elementi per installazione
  Il design e le caratteristiche tecniche sono soggetti a
  modifiche senza preavviso.
Sony XS-L82P5

Ho bisogno di aiuto?

Numero di domande: 0

Hai domande sul Sony XS-L82P5 o hai bisogno di aiuto? Fai qui la tua domanda. Fornisci una descrizione chiara e completa del problema e della domanda. Più dettagli fornisci per il tuo problema e la tua domanda, più facile sarà per gli altri proprietari di Sony XS-L82P5 rispondere correttamente alla tua domanda.

Consulta qui gratuitamente il manuale per il Sony XS-L82P5. Il manuale rientra nella categoria Altoparlante per auto ed è stato valutato da 1 persone con una media di 7.5. Il manuale è disponibile nelle seguenti lingue: Italiaans, Engels, Grieks, Spaans, Frans, Nederlands, Pools, Portugees. Hai domande sul Sony XS-L82P5 o hai bisogno di aiuto? Fai la tua domanda qui

Specifiche Sony XS-L82P5

Generale
Marca Sony
Modello XS-L82P5
Prodotto Altoparlanti per auto
Lingua Italiaans, Engels, Grieks, Spaans, Frans, Nederlands, Pools, Portugees
Tipo di file PDF

Domande frequenti

Di seguito, troverai le domande più frequenti riguardo Sony XS-L82P5 .

La tua domanda non è elencata? Fai la tua domanda qui

ManualeD'uso.it

Stai cercando un manuale? ManualeD'uso.it farà in modo che tu possa trovare il manuale che stai cercando in un attimo. Il nostro database contiene più di 1 milione di manuali in formato PDF di oltre 10.000 marchi. Ogni giorno aggiungiamo i manuali più recenti in modo che sia sempre possibile trovare il prodotto che stai cercando. È molto semplice: basta digitare il marchio e il tipo di prodotto nella barra di ricerca e immediatamente visualizzerai gratuitamente il manuale di tua scelta online.

ManualeD'uso.it

© Copyright 2021 ManualeD'uso.it. Tutti I diritti riservati.

Utilizziamo i cookie per essere sicuri che tu possa avere la migliore esperienza sul nostro sito. Se continui ad utilizzare questo sito noi assumiamo che tu ne sia felice.

Leggi di più