Speed-Link Omnivi Core manuale

Speed-Link Omnivi Core
(1)
  • Numero di pagine: 4
  • Tipo di file: PDF

OMNIVI

CORE GAMING MOUSE

QUICK INSTALL GUIDE

VER. 1.0
SL-680006-BKRD
EL
1. Τοποθετήστε το καλώδιο σε μια σύνδεση USB του
υπολογιστή σας. Το ποντίκι αναγνωρίζεται αυτόματα
και μετά από λίγο είναι έτοιμο για χρήση.
2. Κατεβάστε τον οδηγό για να εγκαταστήσετε το
λογισμικό OMNIVI Gaming Mouse. Παρακαλούμε
χρησιμοποιείτε πάντα την τρέχουσα έκδοση του
οδηγού, η οποία διατίθεται online στη διεύθυνση
www.speedlink.com/support προς λήψη. Εκεί θα
βρείτε επίσης λεπτομερείς πληροφορίες σχετικά με
τη χρήση του οδηγού.
3. Για μια λεπτομερή ρύθμιση ανοίξτε το μενού οδηγού
κάνοντας διπλό κλικ στο σύμβολο SPEEDLINK δεξιά
κάτω στη γραμμή εργασιών των Windows*. Μέσω του
μενού μπορείτε να διεξάγετε εκτενείς ρυθμίσεις.
4. Στάνταρ εκχώρηση λειτουργίας πλήκτρων:
Πλήκτρα αντίχειρα πίσω/μπροστά:
εμπρός/πίσω
Πλήκτρο αντίχειρα επάνω:
Συνεχή πυρά (γρήγορη ακολουθία αριστερού κλικ)
Πλήκτρο αντίχειρα κάτω:
Λειτουργία Sniper
(προσωρινή μείωση της ευκρίνειας αισθητήρα)
Πρόσθετα πλήκτρα αριστερά:
Ένταση αύξηση/μείωση
Κεντρικό πλήκτρο του τροχού ποντικιού:
εναλλαγή ρυθμίσεων dpi
CZ
1. Sæt kablet i en USB-tilslutning på din pc. Musen
genkendes automatisk og er kort efter klar til brug.
2. Download driveren for at installere softwaren til
OMNIVI Gaming Mouse. Brug altid den nyeste version
af driveren, som kan downloades online på www.
speedlink.com/support. Der kan du finde udførlige
oplysninger om, hvordan du bruger driveren.
3. For at få en detaljeret konfiguration skal du åbne
drivermenuen med et dobbeltklik på SPEEDLINK-
symbolet nederst til højre i Windows*-tasklisten. Via
menuen kan du foretage mange indstillinger.
4. Standardní obsazení klávesnice:
Palcové klávesy vzadu/vpředu:
dopředu/zpět
Palcová klávesa nahoře:
Nepřetržitý oheň (rychlý posun kliknutím doleva)
Palcová klávesa dole:
Režim Sniper (dočasné snížení rozlišení snímače)
Dodatečné klávesy vlevo:
Hlasitost zvýšit/snížit
Centrální klávesa před kolečkem myši:
přepínání nastavení dpi
PT
1. Ligue o cabo numa porta USB do seu computador.
O rato será detetado automaticamente e poderá ser
utilizado rapidamente.
2. Descarregue o controlador para instalar o
software para o OMNIVI Gaming Mouse. Utilize
sempre a versão atual do controlador que está à
disposição online em www.speedlink.com/support
para descarregar. Encontrará aqui informações
pormenorizadas sobre a utilização do controlador.
3. Para uma configuração pormenorizada aceda
ao menu do controlador fazendo clique duplo no
símbolo da SPEEDLINK na parte inferior à direta na
barra de tarefas do Windows*. Nesse menu poderá
realizar numerosos ajustes da configuração.
4. Ocupação padrão do botão:
Botão do polegar traseiro/dianteiro:
para frente/para atrás
Botão do polegar superior:
disparo contínuo
(sequência rápida de cliques da esquerda)
Botão do polegar inferior:
modo sniper
(redução temporária da resolução do sensor)
Botão adicional da esquerda:
subir/baixar o volume
Botão central antes da roda:
mudança de ajuste do dpi
DK
1. Sæt kablet i en USB-tilslutning på din pc. Musen
genkendes automatisk og er kort efter klar til brug.
2. Download driveren for at installere softwaren til
OMNIVI Gaming Mouse. Brug altid den nyeste version
af driveren, som kan downloades online på
www.speedlink.com/support. Der kan du finde
udførlige oplysninger om, hvordan du bruger
driveren.
3. For at få en detaljeret konfiguration skal du åbne
drivermenuen med et dobbeltklik på SPEEDLINK-
symbolet nederst til højre i Windows*-tasklisten. Via
menuen kan du foretage mange indstillinger.
4. Standardní obsazení klávesnice:
Palcové klávesy vzadu/vpředu:
dopředu/zpět
Palcová klávesa nahoře:
Nepřetržitý oheň (rychlý posun kliknutím doleva)
Palcová klávesa dole:
Režim Sniper (dočasné snížení rozlišení snímače)
Dodatečné klávesy vlevo:
Hlasitost zvýšit/snížit
Centrální klávesa před kolečkem myši:
přepínání nastavení dpi
SE
1. Koppla kabeln till en USB-port på datorn. Musen
upptäcks automatiskt och kan användas direkt.
2. Ladda ned drivrutinen för att installera mjukvaran till
OMNIVI Gaming Mouse. Använd alltid den senaste
versionen av drivrutin som kan laddas ner från
www.speedlink.com/support. Där hittar du också
utförlig information om hur drivrutinen används.
3. Öppna drivrutinmenyn genom att dubbelklicka på
SPEEDLINK-symbolen nere till höger i Windows*
aktivitetsfält för en detaljerad konfiguration. I den
här menyn kan ett stort antal inställningar göras.
4. Standardknappfunktioner:
Tumknappar bak/fram:
framåt/bakåt
Tumknappar uppe:
Automateld (snabb vänsterklicksföljd)
Tumknappar nere:
Sniperläge (temporär sänkning av sensorupplösning)
Extraknappar vänster:
Volym öka/minska
Mittknapp framför mushjulet:
gå igenom dpi-inställningar
NO
1. Kople kabelen i en USB-port på datamaskinen din.
Musen registreres automatisk og er straks klar til
bruk.
2. Last ned driveren for å installere programvaren
til OMNIVI Gaming Mouse. Bruk alltid den nyeste
driverversjonen som er tilgjengelig under
www.speedlink.com/support. På denne Internett-
adressen finner du også utførlig informasjon om bruk
av driveren.
3. For å gjøre en detaljert konfigurasjon, må du
åpne drivermenyen ved å dobbeltklikke på
SPEEDLINK-symbolet nede på høye side i Windows*-
oppgavelinjen. Via menyen kan du foreta omfattende
innstillinger.
4. Standard knapptilordning:
Tommelknapp bak/foran:
frem/tilbake
Tommelknapp oppe:
Kontinuerlig ild (rask følge av venstreklikk)
Tommelknapp nede:
Sniper-modus (temporær senking av sensoroppløsning)
Tilleggsknapper på venstre side:
Volum opp/ned
Knapp i midten foran musehjulet:
gjennomkobling av dpi-innstillinger
RO
1. Conectați cablul la un port USB liber de la PC.
Mouse-ul este recunoscut automat și poate fi folosit
în scurt timp.
2. Descărcați driverul pentru a instala software-ul
pentru OMNIVI Gaming Mouse. Vă rugăm să folosiți
întotdeauna cea mai recentă versiune a driverului,
care poate fi descărcată de pe
www.speedlink.com/support. Tot acolo găsiți și
informații detaliate despre folosirea driverului.
3. Pentru setarea detaliată deschideți meniul driverului
dând dublu click pe pictograma SPEEDLINK situată
în partea de jos-dreapta de pe bara de activități
Windows*. Prin intermediul acestui meniu puteți
efectua numeroase setări.
4. Alocarea standard a tastelor:
Taste police înainte/înapoi:
înapoi/înainte
Tastă police sus:
Foc continuu (succesiune rapidă de clickuri stânga)
Tasă police jos:
Mod lunetist
(reducere temporară a rezoluției senzorului)
Taste suplimentare stânga:
Creștere/scădere volum
Tasta centrală a roții mouse-ului:
conectare setări dpi
HR
1. Utaknite kabel u USB priključak računala. Miš će se
automatski prepoznati i ubrzo nakon toga je spreman
za uporabu.
2. Preuzmite pogonski program kako biste instalirali
softver za OMNIVI Gaming Mouse. Uvijek koristite
najnoviju verziju pogonskog programa dostupnog
na www.speedlink.com/support. Tamo ćete također
pronaći detaljne informacije o uporabi upravljačkog
programa.
3. Otvorite detaljnu konfiguraciju izbornika pogonskog
programa dvostrukim klikom na ikonu SPEEDLINK
desno dolje u Windows* traci sa zadacima. Pomoću
izbornika možete obaviti opsežne preinake.
4. Standardni raspored tipki:
Tipke za palce straga/sprijeda:
naprijed/nazad
Tipka za palac gore:
Kontinuirana paljba (brzi slijed klika na desnu tipku)
Tipka za palac dolje:
Snajper način
(privremeno smanjenje rezolucije senzora)
Dodatne tipke lijevo:
Glasnoća glasnije/tiše
Središnja tipka ispred kotačića:
prebacivanje između dpi postavki
RS
1. Umetnite kabl u USB priključak vašeg računara. Miš
će automatski biti prepoznat i kratko nakon toga
spreman je za upotrebu.
2. Preuzmite upravljački program kako biste instalirali
softver za OMNIVI Gaming Mouse. Molimo da uvek
koristite aktuelnu izvedbu upravljačkog programa
koji je dostupan na adresi www.speedlink.com/
support. Tu ćete takođe naći opširne informacije o
korišćenju upravljačkog programa.
3. Za detaljnu konfiguraciju otvorite meni upravljačkog
programa dvostrukim klikom na znak SPEEDLINK u
donjem desnom uglu trake zadataka Windows*. U
meniju možete uraditi opsežna podešavanja.
4. Standardna dodjela tastera:
Tasteri za palac stražnji/prednji:
naprijed/nazad
Taster za palac gore:
Stalno pucanje (brz slijed lijevih klikova)
Taster za palac dolje:
Sniper-modus
(privremeno spuštanje rezolucije senzora)
Dodatni tasteri lijevo:
Glasnoća veća/manja
Centralni taster ispred točka miša:
prolazak kroz dpi-podešenja
SL
1. Kabel vtaknite v priključek USB svojega računalnika.
Miška se samodejno zazna in je kmalu pripravljena
za uporabo.
2. Prenesite gonilnik, da namestite programsko
opremo OMNIVI Gaming Mouse. Vedno uporabljajte
najnovejšo različico gonilnika, ki je na voljo na spletu
na naslovu www.speedlink.com/support. Tam dobite
tudi podrobne informacije o uporabi gonilnika.
3. Za podrobno konfiguracijo odprite meni gonilnika
z dvoklikom na simbol SPEEDLINK desno spodaj v
opravilni vrstici sistema Windows*. V meniju lahko
izvedete obsežne nastavitve.
4. Standardna dodelitev tipk:
Tipka za palec zadaj/spredaj:
naprej/nazaj
Tipka za palec zgoraj:
trajno streljanje (hitro zaporedje levih klikov)
Tipka za palec spodaj:
ostrostrelski način
(začasno zmanjšanje ločljivosti senzorja)
Dodatne tipke levo:
glasnost zvoka gor/dol
Centralna tipka pred kolescem miške:
preklapljanje nastavitev dpi

QUICK INSTALL GUIDE

OMNIVI – CORE GAMING MOUSE

4
1
3
http://www.speedlink.com/support
DOWNLOAD
2
DOWNLOAD DRIVER:
http://www.speedlink.com/support
CHANGE
DPI
VOLUME
UP/DOWN
AUTOMATIC
FIRE
BACK
SNIPER
MODE
FORWARD
Speed-Link Omnivi Core

Ho bisogno di aiuto?

Numero di domande: 0

Hai domande sul Speed-Link Omnivi Core o hai bisogno di aiuto? Fai qui la tua domanda. Fornisci una descrizione chiara e completa del problema e della domanda. Più dettagli fornisci per il tuo problema e la tua domanda, più facile sarà per gli altri proprietari di Speed-Link Omnivi Core rispondere correttamente alla tua domanda.

Consulta qui gratuitamente il manuale per il Speed-Link Omnivi Core. Il manuale rientra nella categoria Mouse ed è stato valutato da 1 persone con una media di 7.5. Il manuale è disponibile nelle seguenti lingue: Italiano, Inglese. Hai domande sul Speed-Link Omnivi Core o hai bisogno di aiuto? Fai la tua domanda qui

Specifiche Speed-Link Omnivi Core

Generale
Marca Speed-Link
Modello Omnivi Core
Prodotto Mouse
Lingua Italiano, Inglese
Tipo di file PDF

Domande frequenti

Di seguito, troverai le domande più frequenti riguardo Speed-Link Omnivi Core .

La tua domanda non è elencata? Fai la tua domanda qui