Speed-Link Scelus manuale

Speed-Link Scelus
(1)
  • Numero di pagine: 2
  • Tipo di file: PDF

SCELUS

GAMING MOUSE

QUICK INSTALL GUIDE

VER. 1.0
SL-680004-BKRD
EL
1. Εισάγετε το καλώδιο σε μια ελεύθερη
υποδοχή USB του υπολογιστή σας. Το
ποντίκι αναγνωρίζεται αυτόματα και μετά
από λίγο είναι έτοιμο για χρήση.
2. Κατεβάστε τον οδηγό για να εγκαταστήσετε
το λογισμικό για το SCELUS Gaming Mouse.
Παρακαλούμε χρησιμοποιείτε πάντα την
τρέχουσα έκδοση του οδηγού, η οποία
διατίθεται online προς μεταφόρτωση στη
διεύθυνση www.speedlink.com/support.
Σε αυτή τη διεύθυνση διαδικτύου θα βρείτε
επίσης λεπτομερείς πληροφορίες σχετικά
με τη χρήση του οδηγού με το SCELUS
Gaming Mouse.
3. Για μια λεπτομερή ρύθμιση ανοίξτε το
μενού οδηγού κάνοντας διπλό κλικ στο
σύμβολο SPEEDLINK δεξιά κάτω στη γραμμή
εργασιών των Windows*. Μέσω του μενού
μπορείτε να διεξάγετε εκτενείς ρυθμίσεις.
CZ
1. Zapojte kabel do volného USB portu
na počítači. Systém myš automaticky
detekuje, a krátce poté bude připravena k
použití.
2. Stáhněte si řídicí program pro instalaci
software pro SCELUS Gaming Mouse.
Prosím, použijte vždy nejaktuálnější verzi
budicího programu, který je k dispozici
online na webových stránkách
www.speedlink.com/support. Na této
internetové adrese také najdete podrobné
informace o používání budicího programus
s vaší SCELUS Gaming Mouse.
3. Podrobnou nabídku umožňující
konfigurovat ovladače otevřete tak, že
dvakrát kliknete na ikonu SPEEDLINK
v pravé části hlavního panelu systému
Windows*. V nabídce můžete provádět
rozsáhlá nastavení.
PT
1. Ligue o cabo na porta USB do seu
computador. O rato é detetado
automaticamente e de seguida está pronto
para utilizar.
2. Descarregue o controlador para instalar o
software do rato SCELUS Gaming Mouse.
Utilize sempre a última versão
do controlador que está disponível
para descarregar no website
www.speedlink.com/support. Neste
mesmo endereço de Internet poderá
encontrar informações pormenorizadas
sobre a utilização do controlador para o
seu rato SCELUS Gaming Mouse.
3. Para obter uma configuração
pormenorizada abra o menu do controlador
com clique duplo sobre o símbolo
SPEEDLINK no lado inferior à direita da
barra de tarefas do Windows*. Neste menu
poderá realizar numerosos ajustes de
configurações.
DK
1. Sæt kablet i en ledig USB-tilslutning på din
PC. Musen registreres automatisk og er så
klar til brug.
2. Download driveren for at installere
softwaren til SCELUS Gaming Mouse.
Anvend altid den seneste version af
driveren, som kan downloades online på
www.speedlink.com/support. På denne
internet-adresse finder du desuden
udførlige oplysninger om hvordan du
anvender driveren med dit SCELUS Gaming
Mouse.
3. Åbn drivermenuen for en detaljeret
konfiguration via et dobbeltklik på
SPEEDLINK-symbolet, need til højre i
Windows*-opgavelinjen. Via menuen kan
du foretage omfattende indstillinger.
SE
1. Koppla sladden till en ledig USB-port på
din dator. Musen upptäcks automatiskt och
kan användas efter en kort stund.
2. Ladda ned drivrutinen för att installera
mjukvaran till SCELUS Gaming Mouse.
Använd alltid den senaste versionen av
drivrutin som kan laddas ner på Internet
från www.speedlink.com/support. På den
här webbadressen hittar du också utförlig
information om hur drivrutinen används
tillsammans med SCELUS Gaming Mouse.
3. För en detaljerad konfiguration öppnar du
drivrutinmenyn genom att dubbelklicka
på SPEEDLINK-symbolen nere till höger i
Windows* aktivitetsfält. I den här menyn
kan ett stort antal inställningar göras.
FI
1. Liitä johto tietokoneesi vapaaseen
USB-liitäntään. Hiiri tunnistetaan
automaattisesti ja se on käyttövalmis pian
tämän jälkeen.
2. Lataa ajuri koneellesi asentaaksesi
ohjelmiston varten SCELUS Gaming Mouse.
Käytä aina ajurin ajankohtaisinta versiota,
jonka voi ladata online osoitteesta www.
speedlink.com/support. Tästä Internet-
osoitteesta löydät myös kattavia tietoja
ajurin käytöstä SCELUS Gaming Mouse
kanssa.
3. Suorita yksityiskohtaiset
asetukset avaamalla ajurivalikko
kaksoisnapsauttamalla SPEEDLINK-
symbolia alaoikealla Windows*-
tehtäväpalkissa. Valikon kautta voidaan
suorittaa kattavia asetuksia.
NO
1. Koble kabelen til en ledig USB-port på
datamaskinen din. Musen blir automatisk
gjenkjent og er straks klar til bruk.
2. Last ned driveren for å installere
programvaren for SCELUS Gaming Mouse.
Bruk alltid den nyeste versjonen av
driveren. Du finner den online under
www.speedlink.com/support for
nedlasting. På denne Internett-adressen
finner du også utførlig informasjon om
bruk av driveren med ditt
SCELUS Gaming Mouse.
3. For en detaljert konfigurasjon må du
åpne drivermenyen ved å dobbeltklikke
på SPEEDLINKsymbolet nede til høyre i
Windows* taskbar. Via menyen kan du
foreta omfangsrike innstillinger.
RO
1. Conectați cablul la un port USB liber de la
PC. Mouse-ul este recunoscut automat și
peste câteva momente poate fi folosit.
2. Descărcați driverul pentru a instala
software-ul pentru mouse-ul de gaming
SCELUS. Vă rugăm să folosiți întotdeauna
cea mai recentă versiune a driverului,
care poate fi descărcată de pe www.
speedlink.com/support. La această adresă
din Internet găsiți și informații detaliate
referitoare la folosirea driverului împreună
cu mouse-ul de gaming
SCELUS.
3. Pentru setarea detaliată deschideți meniul
driverului dând dublu click pe pictograma
SPEEDLINK situată în partea de jos-dreapta
de pe bara de activități Windows*. Prin
intermediul acestui meniu puteți efectua
numeroase setări.
HR
1. Utaknite kabel u slobodan USB priključak
računala. Računalo će automatski
prepoznati miša i isti će ubrzo zatim biti
spreman za rad.
2. Preuzmite pogonski program kako biste
instalirali softver za SCELUS Gaming
Mouse. Uvijek koristite najnoviju verziju
pogonskog programa dostupnog na
www.speedlink.com/support. Na ovoj
internetskoj adresi pronaći ćete i opsežne
informacije o uporabi pogonskog programa
s Vašim mišem SCELUS Gaming Mouse.
3. Otvorite detaljnu konfiguraciju izbornika
pogonskog programa dvostrukim klikom na
simbol SPEEDLINK desno dolje u Windows*
traci sa zadacima. Pomoću izbornika
možete obaviti opsežne preinake.
RS
1. Umetnite kabl u USB priključak vašeg
računara. Miš će automatski biti prepoznat
i kratko potom spreman za upotrebu.
2. Preuzmite upravljački program kako biste
instalirali softver za SCELUS Gaming
Mouse. Molimo da uvek koristite aktuelnu
izvedbu upravljačkog programa koji je
dostupan na adresi
www.speedlink.com/support. Na ovoj
internet adresi takođe ćete naći opširne
informacije o korišćenju upravljačkog
programa putem miša SCELUS Gaming
Mouse.
3. Za detaljnu konfiguraciju otvorite meni
upravljačkog programa dvostrukim klikom
na znak SPEEDLINK u donjem desnom
uglu trake zadataka „Windows“. U meniju
možete uraditi opsežna podešavanja.
SL
1. Vtaknite kabel na prosti USB-priključek
svojega računalnika. Naprava miško
samodejno prepozna in miško lahko kmalu
zatem uporabite.
2. Prenesite si gonilnik, da si namestite
programsko opremo za miško
SCELUS Gaming Mouse. Vedno uporabljajte
zadnjo veljavno različico gonilnika, ki vam
je na voljo na spletu na
www.speedlink.com/support za prenos.
Na tem spletnem naslovu najdete tudi
podrobne informacije o uporabi gonilnika
za vašo miško SCELUS Gaming Mouse.
3. Za podrobno konfiguracijo odprite
meni gonilnika z dvoklikom na simbol
SPEEDLINK desno spodaj v opravilni vrstici
sistema Windows*. V meniju lahko izvedete
obsežne nastavitve.
1
http://www.speedlink.com/support
DOWNLOAD
2
3
i

QUICK INSTALL GUIDE

SCELUS – GAMING MOUSE

DOWNLOAD DRIVER:
www.speedlink.com/support
Mute/volume
up and down
Mouse wheel
click/scroll
Dpi down
Right click
Left click
Back
Forward
Prole switch
Dpi up
BUTTONS
Assign new functions to the mouse
buttons using the respective dropdown
menu. The colour of the mouse wheel
is allocated by the related prole. Each
of the ve proles can be assigned its
own colour, whereas the illumination
of the LED indicator remains blue.
SENSOR
Set the dpi resolution of each default
setting and the Windows* mouse
settings. It‘s also possible to set the
resolution of the X and the Y axis
independently of one another.
MACRO EDITOR
With the exception of the prole
switch button, all buttons are macro-
compatible and can be assigned
macros as well as additional key
commands such as mouse and
keyboard functions and advanced
functions, whereas the key cycle tab
allows you to assign frequently used
commands to the second mouse wheel
and to customise them.
SETTINGS
Customize general settings and
back up, restore, or reset the driver
settings. All changes made are saved
immediately.
CONFIGURATOR APP FOR TABLETS AND SMARTPHONES
To activate the SPEEDLINK Mouse Congurator, please download the app
(Android* 4.0 or later/iOS* 7 or later required), install it on your device
and enter the App-Code provided in the Settings tab.
For more information please visit www.speedlink.com
Speed-Link Scelus

Ho bisogno di aiuto?

Numero di domande: 0

Hai domande sul Speed-Link Scelus o hai bisogno di aiuto? Fai qui la tua domanda. Fornisci una descrizione chiara e completa del problema e della domanda. Più dettagli fornisci per il tuo problema e la tua domanda, più facile sarà per gli altri proprietari di Speed-Link Scelus rispondere correttamente alla tua domanda.

Consulta qui gratuitamente il manuale per il Speed-Link Scelus. Il manuale rientra nella categoria Mouse ed è stato valutato da 1 persone con una media di 9.3. Il manuale è disponibile nelle seguenti lingue: Inglese. Hai domande sul Speed-Link Scelus o hai bisogno di aiuto? Fai la tua domanda qui

Specifiche Speed-Link Scelus

Generale
Marca Speed-Link
Modello Scelus
Prodotto Mouse
Lingua Inglese
Tipo di file PDF

Domande frequenti

Di seguito, troverai le domande più frequenti riguardo Speed-Link Scelus .

La tua domanda non è elencata? Fai la tua domanda qui