Speed-Link SL-150100-BK

Speed-Link SL-150100-BK manuale

(1)
 • ΥΠΌΔΕΙΞΗ ΣΥΜΜΌΡΦΩΣΗΣ
  Υπό την επίδραση δυνατών στατικών, ηλεκτρικών πεδίων ή πεδίων υψηλής συχνότητας
  (ασύρματες εγκαταστάσεις, κινητά τηλέφωνα, αποφορτίσεις συσκευών μικροκυμάτων) ίσως
  υπάρξουν επιδράσεις στη λειτουργία της συσκευής (των συσκευών). Σε αυτή την περίπτωση
  δοκιμάστε να αυξήσετε την απόσταση προς τις συσκευές που δημιουργούν παρεμβολή.
  ΑΠΌΡΡΙΨΗ
  Το σύμβολο αυτό σημαίνει ότι το προϊόν δεν επιτρέπεται να απορρίπτεται με τα οικιακά
  απορρίμματα. Ακατάλληλη αποθήκευση/απόρριψη παλαιών συσκευών ή μπαταριών/
  συσσωρευτών μπορεί, λόγω ενδεχόμενα υφιστάμενων επιβλαβών ουσιών, να προκαλέσει
  ζημιά στο περιβάλλον και/ή στην ανθρώπινη υγεία και να οδηγήσει σε κυρώσεις σύμφωνα με τη
  νομοθεσία. Η παράδοση σε μια επίσημη υπηρεσία συλλογής είναι δωρεάν και είναι υποχρεωτική
  νομικά, εξασφαλίζει τη σωστή απόρριψη ή ανακύκλωση/επαναχρησιμοποίηση και συνεισφέρει
  στην προστασία του περιβάλλοντος. Πληροφορίες μπορείτε να λάβετε από τις αρχές, τα κέντρα
  διάθεσης απορριμμάτων ή τα εξειδικευμένα καταστήματα. Τα μεγάλα καταστήματα λιανικής
  (καταστήματα ηλεκτρικών και ηλεκτρονικών ειδών με μια επιφάνεια ≥ 400m²) παραλαμβάνουν
  δωρεάν τις μικρές συσκευές (όλες οι διαστάσεις < 25εκ.) και άλλα μόνο στην περίπτωση αγοράς
  παρόμοιων προϊόντων. Αφαιρείτε εφόσον είναι δυνατό τις μπαταρίες/τους συσσωρευτές.
  ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΌΣΤΗΡΙΞΗ
  Σε τεχνικές δυσκολίες με αυτό το προϊόν, απευθυνθείτε στο τμήμα υποστήριξης, στο οποίο
  μπορείτε να έχετε γρήγορη πρόσβαση μέσω της ιστοσελίδας μας www.speedlink.com.
  Παρακαλούμε φυλάξτε αυτές τις πληροφορίες για μελλοντική αναφορά.
  CZ
  POUŽITÍ DLE URČENÍ
  Tento produkt je určen jako vstupní zařízení pro zapojení do počítače pro domací použití
  nebo pro použití v kanceláři v suchých, uzavřených prostorách. Je bezúdržbový. Neotevírat
  ani nepoužívat v případě poškození. Firma Jöllenbeck GmbH nepřebírá ručení za poškození
  výrobku nebo zranění osob z důvodu neopatrného, neodborného použití, nebo z důvodu použití
  výrobku za jiným účelem, než který byl uveden.
  INFORMACE O KONFORMITĚ
  Za působení silných statických, elektrických, nebo vysokofrekvenčních polí (rádiová zařízení,
  mobilní telefony, mikrovlnné výboje) může dojít k omezení funkčnosti přístroje (přístrojů). V
  takovém případě se pokuste zvětšit distanci k rušivým přístrojům.
  LIKVIDACE
  Tento symbol znamená, že se výrobek nesmí likvidovat spolu s domovním odpadem.
  Nesprávné skladování/nesprávná likvidace starého přístroje nebo baterií/akumulátorů
  může z důvodu možnosti obsahu škodlivých látek škodit životnímu prostředí a/nebo
  ohrozit zdraví lidí a vést k sankcím podle právních předpisů. Jejich odevzdání na oficiálním
  sběrném místě je zdarma a předepsáno zákonem, bezpečně zajišťuje správnou likvidaci nebo
  recyklaci/opětovné použití a přispívá k ochraně životního prostředí. Informace poskytnou
  úřady, recyklační sběrny nebo specializované obchody. Velkoobchodníci (prodejní plocha
  elektrických spotřebičů ≥ 400m²) přijmou malé spotřebiče (všechny rozměry <25cm) zdarma a
  další pouze při zakoupení rovnocenných výrobků. Dle možnosti vyjmout baterie/akumulátory.
  TECHNICKÝ SUPORT
  V případě technických problémů s tímto produktem kontaktujte prosím náš suport, který je
  nejrychleji dostupný prostřednictvím našich webových stránek www.speedlink.com.
  Tyto informace uchovejte pro budoucí potřebu.
  PT
  UTILIZAÇÃO SEGUNDO AS NORMAS
  Este produto deve ser utilizado como dispositivo de interação para a ligação a um computador
  e para o lar ou escritório em espaços secos e fechados. Não necessita manutenção. Não abrir
  ou utilizar em caso de danos e defeitos. A Jöllenbeck GmbH não é responsável por danos no
  produto ou ferimentos pessoais devido ao uso descuidado, impróprio ou não de acordo com o
  propósito declarado.
  INDICAÇÃO DE CONFORMIDADE
  Influências de campos estaticamente fortes, eléctricos ou de alta frequência (instalações
  radioeléctricas, telemóveis, descargas de microondas) podem causar falhas no funcionamento
  do aparelho (dos aparelhos). Neste caso tente aumentar a distância relativamente aos
  aparelhos que interferem.
  ELIMINAÇÃO
  Este símbolo indica que o produto e as pilhas correspondentes não podem ser deitados
  no lixo comum. A armazenagem/eliminação inadequada de aparelhos antigos ou pilhas/
  baterias podem causar penalizações segundo as legislações vigentes e danos ao meio
  ambiente e/ou lesões à saúde humana, possivelmente devido às substâncias tóxicas. A
  entrega em um ponto de recolha é gratuita e obrigatória legalmente, garante a eliminação
  correta ou a reciclagem/reutilização, contribuindo com a proteção do meio ambiente. As
  informações sobre os pontos de reciclagem ou dos estabelecimentos podem ser obtidas
  através das autoridades municipais. Os grandes comércios (com superfícies de venda de
  eletrodomésticos ≥ 400 m²) recolhem aparelhos pequenos (todas as medidas < 25 cm)
  gratuitamente, outros apenas na aquisição de produtos do mesmo valor. Remover pilhas/
  baterias se possível.
  SUPORTE TÉCNICO
  Em caso de quaisquer dificuldades com este produto, ponha-se em contacto com o
  nosso serviço de atendimento que pode aceder rapidamente através de nosso website
  www.speedlink.com.
  Por favor, guarde esta informação para uma futura referência.
  DK
  ANVENDELSESOMRÅDE
  Dette produkt er beregnet til brug som indlæseenhed til tilslutning til en computer og må
  bruges i private hjem eller på kontorer i tørre, lukkede rum. Det er vedligeholdelsesfrit. Må
  ikke åbnes eller bruges, hvis det er beskadiget. Jöllenbeck GmbH giver ikke garanti for skader
  på produktet eller personskader, som er forårsaget af uagtsom, uhensigtsmæssig eller forkert
  anvendelse eller anvendelse, som ikke er i overensstemmelse med det angivne formål.
  OVERENSSTEMMELSESHENVISNING
  Under påvirkning af stærke statiske, elektriske felter eller felter med høj frekvens (radioanlæg,
  mobiltelefoner, mikrobølge-afladninger), kan der opstå funktionsforstyrrelser af enheden
  (enhederne). I dette tilfælde bør du prøve på, at forstørre afstanden til forstyrrende enheder.
  BORTSKAFFELSE
  Dette symbol betyder, at produktet ikke må bortskaes sammen med
  husholdningsaaldet. Uhensigtsmæssig opbevaring/bortskaelse af udtjente apparater
  eller batterier/genopladelige batterier kan muligvis være til skade for miljøet og
  menneskers helbred og føre til sanktioner i henhold til lovgivningen. Aflevering til et ocielt
  indsamlingssted er gratis og foreskrevet i loven og sikrer korrekt bortskaelse eller genbrug/
  genanvendelse og bidrager dermed til beskyttelse af miljøet. Du kan få nærmere informationer
  hos myndighederne, genbrugspladserne eller i specialforretninger. Store forretninger
  (salgsareal for elapparater ≥ 400m²) tager små apparater (alle mål < 25cm) gratis retur - nogle
  forretninger kun ved køb af lignende produkter. Tag så vidt muligt batterierne/de genopladelige
  batterier ud.
  TEKNISK SUPPORT
  Ved tekniske problemer med dette produkt, kontakt venligst vores support som du finder på
  vores webside www.speedlink.com.
  Du bedes opbevare disse informationer til senere brug.
  SE
  FÖRESKRIVEN ANVÄNDNING
  Den här produkten ska användas som inputapparat och anslutas till en dator i torra utrymmen
  inomhus i hemmet eller på kontoret. Produkten är underhållsfri. Försök inte öppna produkten
  och använd den inte om den är skadad. Jöllenbeck GmbH ansvarar inte för några skador på
  produkten eller personskador som är ett resultat av oaktsamhet, felaktig behandling eller för
  att produkten använts i andra syften än de som specificeras av tillverkaren.
  INFORMATION OM FUNKTIONSSTÖRNINGAR
  Starka statiska, elektriska och högfrekventa fält (radioanläggningar, mobiltelefoner,
  urladdningar från mikrovågsugnar) kan påverka apparatens/apparaternas funktion. I så fall ska
  du försöka öka avståndet till den apparat som stör.
  KASSERING
  Den här symbolen betyder att produkten inte får slängas bland de vanliga
  hushållssoporna. Gamla apparater eller batterier kan innehålla farliga ämnen som skadar
  miljön och/eller människors hälsa. Att förvara eller kassera dem på fel sätt kan leda till
  påföljder enligt gällande lag. Det kostar ingenting att lämna in dem till ett allmänt
  insamlingsställe, vilket man också är skyldig till enligt lag. På så sätt garanteras att den här
  typen av produkter kasseras, återvinns eller återanvänds korrekt och på ett sätt som gynnar
  miljön. Information finns hos myndigheter, återvinningsanläggningar och specialistföretag.
  Stora butiker (≥ 400m² säljyta för elektriska apparater) tar emot mindre produkter (alla mått <
  25cm) kostnadsfritt, mindre butiker bara när man köper likvärdiga produkter. Ta helst ut
  batterierna.
  TEKNISK SUPPORT
  Om du får tekniska problem med produkten kan du vända dig till vår support. Du når den
  snabbast genom vår webbsida www.speedlink.com.
  Spara den här informationen för senare bruk.
  NO
  FORSKRIFTSMESSIG BRUK
  Produktet kobles som inndataenhet til en datamaskin for innendørs hjemme- eller kontorbruk,
  og må beskyttes mot fuktighet. Produktet er vedlikeholdsfritt. Ikke forsøk å åpne produktet, og
  ikke bruk det hvis det er skadet. Jöllenbeck GmbH kan ikke holdes ansvarlig for produkt- eller
  personskader som skyldes at produktet er brukt på en uaktsom eller ikke-forskriftsmessig
  måte, eller til andre formål enn det som er tiltenkt.
  SAMSVARSANVISNING
  Ved påvirkning av sterke statiske, elektriske eller høyfrekvente felt (radioanlegg,
  mobiltelefoner, mikrobølge-utladninger) kan det forekomme funksjonsfeil på apparatet/
  apparatene. Forsøk i så fall å øke avstanden til forstyrrende utstyr.
  KASSERING
  Dette symbolet betyr at produktet ikke skal kastes sammen med vanlig
  husholdningsavfall. På grunn av det mulige innholdet av skadelige stoer kan en
  ikke-forskriftsmessig oppbevaring/kassering av gamle apparater eller batterier forårsake
  miljø og/eller helseskader og bli straet iht. lov. Innlevering til et osielt innsamlingssted er
  gratis og lovpålagt, sikrer korrekt kassering eller gjenbruk/resirkulering og bidrar til å beskytte
  miljøet. Kontakt aktuelle myndigheter, en gjenvinningsstasjon eller faghandel for mer
  informasjon. Større forhandlere (elektrobutikker med et salgsareal på ≥ 400m²) tar imot små
  apparater (alle mål < 25cm) gratis, mens andre kun tar imot brukte varer ved kjøp av et
  likeverdig produkt. Ta ut batteriene hvis det er mulig.
  TEKNISK SUPPORT
  Hvis du har tekniske problemer med dette produktet, må du ta kontakt med vår Support, som
  du raskest kan nå via vår nettside www.speedlink.com.
  Vennligst oppevar denne informasjonen for senere referanse.
  RO
  UTILIZARE CONFORMĂ
  Acest produs este adecvat numai ca dispozitiv periferic de intrare, pentru conectarea la
  un computer de uz domestic sau la birou, în spații închise și uscate. Produsul nu necesită
  întreţinere. A nu se deschide și a nu se folosi dacă prezintă daune. Compania Jöllenbeck GmbH
  nu îşi asumă răspunderea pentru deteriorări ale produsului sau vătămări corporale cauzate
  de utilizarea neatentă, necorespunzătoare sau neconformă destinaţiei produsului, indicate de
  producător.
  INFORMAŢIE PRIVIND CONFORMITATEA
  Dacă se află sub influenţa câmpurilor statice, electrice sau de înaltă frecvenţă puternice (staţii
  de radio, telefoane mobile, descărcări de microunde), aparatul (aparatele) poate/pot suferi
  defecţiuni. În acest caz, încercaţi să măriţi distanţa faţă de aparatele perturbatoare.
  ELIMINAREA
  Acest simbol indică faptul că acest produs nu poate fi aruncat la gunoiul menajer.
  Depozitarea/eliminarea necorespunzătoare a deșeurilor sau bateriilor/acumulatoarelor
  poate dfi dăunătoare, datorită componentelor nocive, pentru mediu și/sau sănătate, fiind
  sancționată conform legii. Acestea pot fi predate gratuit la un punct de colectare oficial,
  conform legislației în vigoare, garantând astfel eliminarea și/sau verificarea/reciclarea lor
  corectă și contribuind la protecția mediului. Pentru informații adresați-vă autorităților,
  punctelor de colectare sau magazinelor specializate. Distribuitorii importanți (magazine cu
  suprafețe ≥ 400m²) colectează gratuit echipamentele mici (toate dimensiunile < 25cm), iar
  altele numai la cumpărarea unor produse cu aceeași valoare. Dacă este posibil, scoateți
  bateriile/acumulatorul.
  ASISTENŢĂ TEHNICĂ
  Dacă aveţi probleme tehnice cu acest produs, vă rugăm să vă adresaţi serviciului nostru de
  asistenţă, accesibil cel mai rapid prin pagina noastră web, www.speedlink.com.
  Vă rugăm să păstrați aceste informații pentru a le putea consulta ulterior.
  HR
  NAMJENSKA UPORABA
  Ovaj proizvod prikladan je samo kao uređaj za unos priključen na računalo i za uporabu u
  domaćinstvu ili uredu u suhim i zatvorenim prostorima. Proizvod ne zahtijeva održavanje. Ne
  otvarajte i koristiti ako je oštećen. Tvrtka Jöllenbeck GmbH ne preuzima nikakvu odgovornost
  za štete na proizvodu ili ozljede nastale nepažljivom i nenamjenskom uporabom, ili uporabom
  koja nije u skladu s navedenom svrhom proizvoda.
  NAPOMENA O SUKLASNOSTI
  Djelovanje jakih statičkih, električnih ili visokofrekventnih polja (radio uređaji, mobilni telefoni,
  mikrovalno pražnjenje) može omesti rad uređaja. U tom slučaju pokušajte povećati udaljenost
  između izvora smetnji i uređaja.
  ZBRINJAVANJE
  Ovaj simbol znači da se proizvod ne smije odložiti zajedno s kućnim smećem. Nepravilno
  skladištenje/odlaganje starih uređaja ili baterija/akumulatora zbog eventualnog sadržaja
  štetnih tvari može uzrokovati onečišćenje okoliša i/ili naškoditi zdravlju ljudi te za
  rezultirati zakonskim sankcijama. Isti se mogu besplatno predati na službenim mjestima za
  prikupljanje otpada, što je propisano zakonom, i predstavlja ispravno i sigurno zbrinjavanje ili
  recikliranje i pridonosi zaštiti okoliša. Informacije se mogu dobiti u gradskim poglavarstvima,
  centrima za recikliranje ili specijaliziranim trgovinama. Veće trgovine (s prodajnom površinom
  za električne aparate ≥ 400m²) besplatno će preuzeti manje uređaje (sve dimenzije < 25cm), a
  ostale samo prilikom kupnje istovrsnog proizvoda. Baterije/akumulatore po mogućnosti
  izvadite.
  TEHNIČKA PODRŠKA
  U slučaju tehničkih poteškoća s ovim proizvodom, molimo Vas obratite se našoj podršci koju
  najbrže možete kontaktirati putem naše internetske stranice www.speedlink.com.
  Molimo Vas sačuvajte ove informacije za buduću uporabu.
  RS
  NAMENSKA UPOTREBA
  Ovaj proizvod je pogodan samo kao ulazni uređaj za povezivanje sa računarom za kućnu
  upotrebu te uredsku upotrebu u suvim i zatvorenim prostorijama. Nije potrebno održavanje.
  Nemojte otvarati ili koristiti ako je oštećen. Preduzeće Jöllenbeck GmbH ne preuzima
  odgovornost za štete na proizvodu ili povrede osoba usled nepažljive i nestručne primene ili
  usled korišćenja koje nije u skladu s navedenom svrhom.
  NAPOMENA O USKLAĐENOSTI
  Delovanjem jakih statičkih, električnih ili visokofrekventnih polja (radio sistemi, mobilni
  telefoni, mikrotalasna pražnjenja) može doći do pogoršanja funkcija uređaja (uređajâ). U tom
  slučaju pokušajte povećati udaljenost od uređaja koji izazivaju smetnje.
  ODLAGANJE
  Ovaj znak znači da proizvod ne smete odlagati zajedno s nerazvrstanim kućnim otpadom.
  Nestručno skladištenje/odlaganje starih uređaja ili baterija/punjivih baterija može zbog
  eventualno prisutnih štetnih materija biti štetno za životnu okolinu i/ili zdravlje ljudi i
  dovesti do zakonskih sankcija. Predaja na zvaničnim mestima za prihvatanje otpada je
  besplatna i zakonom propisana, ona osigurava pravilno odlaganje ili iskorišćavanje/reciklažu i
  doprinosi zaštiti životne okoline. Informacije ćete dobiti od državnih službi, reciklažnih dvorišta
  ili specijalizovanih prodavnica. Veliki prodavci (prodajna površina za električne uređaje ≥
  400m²) besplatno preuzimaju male uređaje (sve dimenzije < 25cm), drugi samo pri kupovini
  uređaja iste vrednosti. Ako je moguće uklonite baterije/punjive baterije.
  TEHNIČKA PODRŠKA
  Kod tehničkih poteškoća s ovim proizvodom obratite se našoj službi za podršku do koje najbrže
  možete doći putem naše internet stranice www.speedlink.com.
  Sačuvajte ove informacije za kasniju upotrebu.
  SL
  PREDVIDENA UPORABA
  Ta izdelek je namenjen le za uporabo kot vnosna naprava za priključitev na računalnik za
  uporabo v suhih, zaprtih prostorih v domačem gospodinjstvu ali pisarni. Izdelka ni treba
  vzdrževati. Izdelka ne odpirajte in ga ne uporabljajte poškodovanega. Družba Jöllenbeck
  GmbH ne prevzema nikakršne odgovornosti za škodo na izdelku ali telesne poškodbe oseb na
  podlagi nepazljive, neustrezne uporabe izdelka ali njegove uporabe za namene, ki ne ustrezajo
  navedbam proizvajalca o ustrezni uporabi izdelka.
  NAPOTEK O SKLADNOSTI
  Pod vplivom močnih statičnih, električnih ali visokofrekvenčnih polj (radijske naprave, mobilni
  telefoni, sprostitev mikrovalov) lahko pride do neugodnega vpliva na delovanje naprave
  (naprav). V tem primeru poskusite povečati razdaljo do motečih naprav.
  ODSTRANJEVANJE MED ODPADKE
  Ta simbol pomeni, da tega izdelka ni dovoljeno odvreči med gospodinjske odpadke.
  Nestrokovno shranjevanje/odstranjevanje odpadnih naprav ali baterij/akumulatorjev lahko
  morebiti zaradi vsebovanih škodljivih snovi škodi okolju in/ali zdravju ljudi in privede do
  sankcij v skladu z veljavno zakonodajo. Oddaja na uradnih zbirališčih je brezplačna in
  predpisana z zakonom, zagotavlja pravilen način odstranjevanja odpadkov ali njihove
  obdelave/recikliranja in pomeni prispevek k obvarovanju okolja. Informacije dobite pri upravnih
  organih, na deponijah odpadkov za predelavo ali v specializiranih trgovinah. Večje trgovine (s
  prodajno površino za električne naprave ≥ 400m²) manjše naprave (vse mere < 25cm)
  brezplačno vzamejo nazaj, druge trgovine samo ob nakupu enakovrednih naprav. Baterije/
  akumulatorje po možnosti odstranite.
  TEHNIČNA PODPORA
  Pri tehničnih težavah s tem izdelkom se obrnite na našo službo za tehnično podporo, ki jo
  najhitreje dosežete na naši spletni strani na
  www.speedlink.com.
  Prosimo vas, da te informacije shranite za prihodnjo rabo.
  SNAPPY
  CARD READER
  INFO GUIDE
  VER. 1.0
  SL-150100-BK
Speed-Link SL-150100-BK

Ho bisogno di aiuto?

Numero di domande: 0

Hai domande sul Speed-Link SL-150100-BK o hai bisogno di aiuto? Fai qui la tua domanda. Fornisci una descrizione chiara e completa del problema e della domanda. Più dettagli fornisci per il tuo problema e la tua domanda, più facile sarà per gli altri proprietari di Speed-Link SL-150100-BK rispondere correttamente alla tua domanda.

Consulta qui gratuitamente il manuale per il . Il manuale rientra nella categoria ed è stato valutato da persone con una media di . Il manuale è disponibile nelle seguenti lingue: . Hai domande sul o hai bisogno di aiuto? Fai la tua domanda qui

Specifiche Speed-Link SL-150100-BK

Marca Speed-Link
Modello SL-150100-BK
Prodotto Lettori di memoria
Lingua Italiano, Olandese, Russo, Sloveno, Ungherese, Greco, Rumeno, Finlandese, Danese, Polacco, Inglese, Portoghese, Svedese, Spagnolo, Francese, Tedesco, Croato
Tipo di file PDF
Prestazione
Tipi schede di memoria CF, MMC, MicroSD (TransFlash), SD, SDXC, xD
Interno
Memoria espandibile fino a 2048
Velocità di trasferimento dati 5000
Colore del prodotto Nero
Indicatori LED status
Connettività
Tipo interfaccia USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)
Quantità porte USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) 0
Cavo USB integrato
Dimensioni e peso
Larghezza 81
Profondità 56
Altezza 14
Lunghezza cavo 0.2

Manuali dei prodotti correlati

Lettori di memoria Speed-Link

Utilizziamo i cookie per essere sicuri che tu possa avere la migliore esperienza sul nostro sito. Se continui ad utilizzare questo sito noi assumiamo che tu ne sia felice.

Leggi di più