Speed-Link SL-7426-GBK manuale

Visualizza qui il manuale gratuito del Speed-Link SL-7426-GBK. Hai letto il manuale, ma risponde alla tua domanda? Quindi fai la tua domanda su questa pagina ad altri proprietari del Speed-Link SL-7426-GBK

QUICK INSTALL GUIDE
VERS. 1.0
©2011 Jöllenbeck GmbH. All rights reserved. SPEEDLINK
®
, the SPEEDLINK word mark and
the SPEEDLINK swoosh are registered trademarks of Jöllenbeck GmbH. Memory Stick is
a registered trademark of Sony Corporation. All other trademarks are the property of their
respective owners. Jöllenbeck GmbH shall not be made liable for any errors that may appear
in this manual. Information contained herein is subject to change without prior notice.
JÖLLENBECK GmbH, Kreuzberg 2, 27404 Weertzen, GERMANY
NOBILÉ
COMPACT CARD READER
SL-7426-GBK
Χρήση σύμφωνη με τους κανονισμούς
Αυτό το προϊόν ενδείκνυται μόνο για την
ανάγνωση και εγγραφή αντίστοιχων καρτών
μνήμης στον Η/Υ και για τη χρήση σε κλειστούς
χώρους. Η Jöllenbeck GmbH δεν αναλαμβάνει
καμία ευθύνη για βλάβες σε άτομα, ζώα ή
αντικείμενα λόγω απρόσεκτης, ακατάλληλης,
εσφαλμένης χρήσης ή χρήσης του προϊόντος
για διαφορετικό από τον αναφερόμενο από τον
κατασκευαστή, σκοπό.
Υπόδειξη συμμόρφωσης
Υπό την επίδραση δυνατών στατικών, ηλεκτρικών
πεδίων ή πεδίων υψηλής συχνότητας (ασύρματες
εγκαταστάσεις, κινητά τηλέφωνα, αποφορτίσεις
συσκευών μικροκυμάτων) ίσως υπάρξουν
επιδράσεις στη λειτουργία της συσκευής (των
συσκευών). Σε αυτή την περίπτωση δοκιμάστε να
αυξήσετε την απόσταση προς τις συσκευές που
δημιουργούν παρεμβολή.
Τεχνική υποστήριξη
Στην ιστοσελίδα μας www.speedlink.com έχουμε
ετοιμάσει ένα έντυπο υποστήριξης. Εναλλακτικά
μπορείτε να στείλετε ένα E-mail στο τμήμα
υποστήριξης: support@speedlink.com
GR
Použití podle předpisů
Tento produkt je určen pouze pro čtení a
přepisování vhodné paměťové desky v
počítači a pro použití v uzavřených prostorách.
Firma Jöllenbeck GmbH nepřebírá ručení za
poškození výrobku nebo zranění osob a zvířat,
vzniklé v důsledku nedbalého, neodborného,
nesprávného použití výrobku, nebo v důsledku
použití výrobku k jiným účelům, než byly
uvedeny výrobcem.
Informace o konformitě
Za působení silných statických, elektrických,
nebo vysokofrekvenčních polí (rádiová zařízení,
mobilní telefony, mikrovlnné výboje) může dojít
k omezení funkčnosti přístroje (přístrojů). V
takovém případě se pokuste zvětšit distanci k
rušivým přístrojům.
Technický support
Na našich webových stránkách
www.speedlink.com jsme pro Vás připravili
suportový formulář. Jako alternativu můžete
supportu napsat přímo email na adresu:
support@speedlink.com
CZ
Rendeltetésszerű használat
A termék csak megfelelő memóriakártyák
számítóépen történő olvasására és írására
való, zárt helyiségben használva. A Jöllenbeck
GmbH nem vállal felelősséget személyekben,
állatokban vagy tárgyakban keletkezett kárért,
ha az fi gyelmetlen, szakszerűtlen, hibás, vagy
nem a gyártó által megadott célnak megfelelő
használatból eredt.
Megfelelőségi tudnivalók
A termék csak megfelelő memóriakártyák
számítóépen történő olvasására és írására
való, zárt helyiségben használva. A Jöllenbeck
GmbH nem vállal felelősséget személyekben,
állatokban vagy tárgyakban keletkezett kárért,
ha az fi gyelmetlen, szakszerűtlen, hibás, vagy
nem a gyártó által megadott célnak megfelelő
használatból eredt.
Műszaki támogatás
A www.speedlink.com honlapon található
támogatási formanyomtatványunk. Másik
lehetőség még, hogy a Támogatásnak
közvetlenül e-mailt is küldhet:
support@speedlink.com
HU
Użytkowanie zgodne z przeznaczeniem
Ten produkt jest przeznaczony tylko do
odczytu i zapisu odpowiednich kart pamięci
za pomocą komputera PC. Produkt jest
przeznaczony do użytku w pomieszczeniach
zamkniętych. Jöllenbeck GmbH nie ponosi
żadnej odpowiedzialności za obrażenia u
ludzi, zwierząt lub szkody materialne na skutek
nieuważnego, nieprawidłowego, niewłaściwego
lub niezgodnego z określonym przez producenta
użytkowania produktu.
Informacja o zgodności
Silne pola elektrostatyczne, elektryczne lub
elektromagnetyczne o wysokiej częstotliwości
(urządzenia radiowe, telefony przenośne,
telefony komórkowe, mikrofalówki, rozładowania
elektryczne) mogą być przyczyną zakłóceń
w działaniu urządzenia (urządzeń). W takim
wypadku należy zachować większą odległość od
źródeł zakłóceń.
Pomoc techniczna
Na naszej stronie internetowej pod adresem:
www.speedlink.com znajduje się odpowiedni
formularz zgłoszeniowy. Alternatywnie można
również wysłać do nas wiadomość pocztą
elektroniczną na adres: support@speedlink.com
PL
Forskriftsmessig bruk
Dette produktet er kun ment for lesing og
skriving av passende minnekort på en PC, og
for bruk innendørs. Jöllenbeck GmbH ta intet
ansvar for produktet eller for personskader,
skader på dyr eller materielle skader, som
skyldes ikke forskriftsmessig eller feil bruk, eller
bruk av produktet utover det som er angitt fra
produsenten.
Samsvarsanvisning
Ved påvirkning av sterke statiske, elektriske eller
høyfrekvente felt (radioanlegg, mobiltelefoner,
mikrobølge-utladninger) kan det forekomme
funksjonsfeil på apparatet/apparatene. Forsøk i
så fall å øke avstanden til forstyrrende utstyr.
Teknisk Support
På vår webside www.speedlink.com fi nner du
et supportskjema. Alternativt kan du sende en
e-mail direkte: support@speedlink.com
NO
Määräysten mukainen käyttö
Tämä tuote soveltuu ainoastaan sopivien
muistikorttien lukemiseen ja kirjoittamiseen
tietokoneessa ja käyttööön suljetuissa tiloissa.
Jöllenbeck GmbH ei ota minkäänlaista vastuuta
henkilöiden tai eläinten loukkaantumisista
tai esinevahingoista, jotka johtuvat tuotteen
huolimattomasta, asiattomasta, virheellisestä
tai valmistajan ohjeiden vastaisesta,
käyttötarkoituksesta poikkeavasta käytöstä.
Vaatimustenmukaisuutta koskeva
huomautus
Voimakkaat staattiset, sähköiset tai
korkeataajuuksiset kentät (radiolaitteistot,
matkapuhelimet, mikroaaltopurkaukset) voivat
vaikuttaa laitteen (laitteiden) toimintaan. Laite
on silloin yritettävä siirtää kauemmas häiriön
aiheuttavista laitteista.
Tekninen tuki
Yrityksemme internetsivulla
www.speedlink.com on tukilomake. Tekniselle
tuelle voi lähettää vaihtoehtoisesti myös
sähköpostia: support@speedlink.com
FI
2
SE
1. Fäll ut USB-kabeln ur hållaren och sätt kontakten i en ledig USB-port på din
dator (min. 500mA). Apparaten upptäcks automatiskt och kan användas efter bara
några sekunder.
2. Stick in ett minneskort i kortplatsen med motsvarande märkning – observera
att det bara går att använda ett kort åt gången. Indikatorlampan tänds och
operativsystemet upptäcker kortet som en enhet. Sedan kan du överföra data.
Under dataöverföringen blinkar indikatorlampan. Ta inte ut kortet då och koppla
inte bort apparaten från din PC, annars kan data gå förlorade.
Observera: Dra i kontakten och inte i själva kortläsaren när du ska ta bort den,
annars kan kabeln skadas.
HU
1. Hajtsa ki az USB kábelt a tartóból és csatlakoztassa a csatlakozót számítógépe
szabad USB portjára (legalább 500 mA). A készüléket automatikusan felismeri a
gép és pár másodperc múlva használható is.
2. Dugja be a memóriakártyát a megfelelő jelölésű felvevőbe – vegye fi gyelembe,
hogy egyszerre csak egy kártyát használhat. A LED világítani kezd, az operációs
rendszer felismeri a kártyát meghajtóként és így lehetővé teszi az adatátvitelt.
Az adatátvitel közben villog a LED, kérjük, ezalatt az idő alatt ne vege ki a kártyát
és ne válassza le a készüléket a számítógépről, mert különben elveszítheti az
adatokat.
Tudnivaló: Ha ki szeretné venni a kártyaolvasót, húzza ki a csatlakozónál fogva,
ne pedig magát a készüléket húzza, hogy elkerülje a kábelen lévő sérüléseket.
DK
1. Klap USB-kablet ud af holderen og forbind stikket med et ledigt USB-interface
på din computer (min. 500mA). Enheden genkendes automatisk og er klar til brug
efter få sekunder.
2. Sæt hukommelseskortet i det tilsvarende mærkede slot - bemærk venligst, at
du kun kan bruge et kort ad gangen. LED'en starter at blinke, operativsystemet
registrerer kortet som drev og muliggør på den måde en dataoverføring. Under
dataoverførslen blinker LED'en. Fjern kortet i dette tidsrum venligst ikke og adskil
enheden ikke fra PC'en, det kan ellers føre til tab af data.
Bemærk: For at fjerne din Card Reader og for at undgå skader på kablet, trækker
du den venligst ud på stikket og ikke på selve enheden.
CZ
1. Vysuňte USB kabel z přidržení a zapojte zástrčku do volného USB rozhraní
na Vašem počítači (minimálně 500 mA). Zařízení je automaticky detekováno a
je funkční během několika vteřin.
2. Zastrčte paměťovou desku do příslušně označeného zásuvného místa – mějte
při tom na paměti, že v té době lze použít pouze jednu desku. LED se rozsvítí,
operační systém detekuje desku jako pohon a umožní tak přenos dat. Během
přenosu dat bliká LED, prosím, nevybírejte během tohoto procesu desku ze
zásuvného místa a neodpojujte přístroj z počítače, protože jinak může dojít ke
ztrátě dat.
Upozornění: K vytáhnutí Card Reader jej táhněte za zástrčku a ne za samotný
přístroj. Tak se zabrání poškození kabelu.
PL
1. Odchyl kabel USB z uchwytu i podłącz go do wolnego złącza USB komputera
(co najmniej 500mA). Urządzenie zostanie automatycznie rozpoznane i po kilku
sekundach będzie gotowe do pracy.
2. Umieść kartę pamięci w odpowiednio oznakowanym gnieździe - pamiętaj, że
jednorazowo można korzystać tylko z jednej karty. Dioda LED zaczyna migać,
system operacyjny rozpozna kartę jako napęd wymienny i umożliwi w ten sposób
przesył danych. Podczas transmisji danych miga dioda LED. W tym czasie nie
wyjmuj karty ani nie odłączaj czytnika od komputera, gdyż mogłoby to spowodować
utratę danych.
Wskazówka - aby odłączyć czytnik kart od komputera, pociągnij za wtyk, a nie
za samo urządzenie, by uniknąć uszkodzenia kabla.
GR
1. Βγάλτε το καλώδιο USB από τη συγκράτηση και συνδέστε το βύσμα με μια
ελεύθερη υποδοχή διασύνδεσης USB στον υπολογιστή σας (τουλάχιστο 500mA).
Η συσκευή αναγνωρίζεται αυτόματα και μετά από μερικά δευτερόλεπτα είναι έτοιμη
για χρήση.
2. Εισάγετε μια κάρτα μνήμης στην αντίστοιχη χαρακτηρισμένη υποδοχή - προσέξτε
ότι μπορεί να χρησιμοποιείται μόνο μια κάρτα κάθε φορά. Το LED αρχίζει να
ανάβει, το λειτουργικό σύστημα αναγνωρίζει την κάρτα ως οδηγό και επιτρέπει
έτσι τη μεταβίβαση δεδομένων. Κατά τη διάρκεια της μεταβίβασης δεδομένων
αναβοσβήνει το LED. Μην απομακρύνετε τότε την κάρτα και μην αποσυνδέετε τη
συσκευή από τον Η/Υ, διότι αλλιώς μπορεί να συμβεί απώλεια δεδομένων.
Υπόδειξη: Για να απομακρύνετε τον αναγνώστη καρτών, τραβήξτε από το βύσμα
και όχι από την ίδια τη συσκευή, ώστε να αποφύγετε ζημιά στο καλώδιο.
FI
1. Käännä USB-johto ulos pidikkeestä ja liitä pistoke tietokoneesi vapaaseen
USB-liitäntään (vähintään 500mA). Laite tunnistetaan automaattisesti ja se on
käyttövalmis muutamassa sekunnissa.
2. Työnnä muistikortti vastaavasti merkittyyn korttipaikkaan – huomaa, että tällä
hetkellä voidaan käyttää vain yhtä korttia. Merkkivalo syttyy, käyttöjärjestelmä
tunnistaa kortin tietoasemaksi ja mahdollistaa näin tiedonsiirron.Tiedonsiirron
aikana merkkivalo vilkkuu, älä poista korttia tämän aikana äläkä irrota laitetta
tietokoneesta, koska muutoin voi esiintyä tietohukkaa.
Ohje: Irrota Card Reader pistokkeesta vetämällä, älä vedä itse laitteesta,
jotta johtovauriot vältettäisiin.
NO
1. Vipp ut USB-kabelen fra holderen og koble kontakten til en ledig USB-port på
datamaskinen (minimum 500mA). Apparatet blir automatisk registrert og er klar
til bruk etter noen få sekunder.
2. Sett et minnekort inn i det aktuelle merkede sporet – og pass på at du bare kan
bruke 1 kort av gangen. LED-ene begynner å blinke, operativsystemet registrerer
kortet som en diskstasjon og gjør det mulig med dataoverføring. Under
dataoverføringen blinker LED-en, ikke ta ut kortet nåd det blinker, og ikke skill
apparatet fra PC-en. Det kan føre til at data går tapt.
Anvisning: For å ta ut kortleseren, vennligst trekk i kontakten og ikke i apparatet
selv, for å unngå skader på kabelen.

Vuoi sapere di Speed-Link SL-7426-GBK?

Chiedi la domanda che hai sul Speed-Link SL-7426-GBK semplimente ad altri proprietari di prodotto qui. Assicurati di fornire una descrizione chiara ed asauriente del problema e della tua domanda. Migliore è la descrizione del tuo problema e della domanda, più facile è per gli altri proprietari del Speed-Link SL-7426-GBK fornirti una buona risposta.

Specifiche

Marca Speed-Link
Modello SL-7426-GBK
Prodotto Lettori di memoria
EAN 4027301074260
Lingua Olandese, Inglese, Tedesco, Francese, Spagnolo, Italiano, Svedese, Danese, Polacco, Russo, Norvegese, Finlandese, Ceco, Turco, Greco, Ungherese
Tipo di prodotto Lettore di memoria
Tipo di file PDF
Prestazione
Tipi schede di memoria SD, SDHC
Interno
Velocità di trasferimento dati 480
Plug & Play
Colore del prodotto Nero
Connettività
Tipo interfaccia USB 2.0
Quantità porte USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) 0
Dettagli tecnici
Alimentazione USB