Speed-Link SL-8702-SBK manuale

Visualizza qui il manuale gratuito del Speed-Link SL-8702-SBK. Hai letto il manuale, ma risponde alla tua domanda? Quindi fai la tua domanda su questa pagina ad altri proprietari del Speed-Link SL-8702-SBK

PURE
DESKTOP VOICE MICROPHONE
VERS. 1.0
QUICK INSTall GUIDE
Sl-8702-SBK
©2011 Jöllenbeck. All rights reserved. SPEEDLINK, the SPEEDLINK word mark and the SPEEDLINK swoosh
are registered trademarks of Jöllenbeck GmbH. DesignSkins is a registered trademark of DeinDesign GmbH.
All other trademarks are the property of their respective owners. Jöllenbeck shall not be made liable for any
errors that may appear in this manual. Information contained herein is subject to change without prior notice.
JÖLLENBECK GmbH, Kreuzberg 2, 27404 Weertzen, GERMANY
Technical support
If you require support, please use the support form on our website:
www.speedlink.com. Alternatively you can e-mail our technical support team directly:
support@speedlink.com
2 3
4
1
SE
CZ
RU HU
Rendeltetésszerű használat
A termék csak számítógépre csatlakoztatva alkalmas mikrofon-
ként. A Jöllenbeck GmbH nem vállal felelősséget személyekben,
állatokban vagy tárgyakban keletkezett kárért, ha az gyelmetlen,
szakszerűtlen, hibás, vagy nem a gyártó által megadott célnak
megfelelő használatból eredt.
Megfelelőségre vonatkozó tudnivalók
Erős statikus, elektromos vagy nagyfrekvenciájú mezők
(rádióberendezések, mobiltelefonok, vezetékmentes telefonok,
mikrohullámú sütők, kisülések) hatására a készülék (a készülékek)
működési zavara léphet fel. Ebben az esetben próbálja meg növel-
ni a távolságot a zavaró készülékekhez.
Műszaki támogatás
A www.speedlink.com honlapon található támogatási forman-
yomtatványunk. Másik lehetőség még, hogy a Támogatásnak
közvetlenül e-mailt is küldhet: support@speedlink.com
Использование по назначению
Устройство предназначено только для использования в
качестве микрофона и подключения к компьютеру. Jöllen-
beck GmbH не несет ответственности за ущерб изделию или
травмы людей, животных или ущерб материальным ценностям
вследствие неосторожного, ненадлежащего, неправильного
или не соответствующего указанной производителем цели
использования изделия.
Информация о соответствии
Из-за влияния сильных статических, электрических или
высокочастотных полей (излучение радиоустановок,
мобильных телефонов, микроволновых печей) могут
возникнуть неполадки в работе устройства (устройств). В этом
случае нужно увеличить расстояние от источников помех.
Техническая поддержка
На нашем сайте www.speedlink.com имеется формуляр
запроса. Или можно написать письмо в службу техподдержки
напрямую по следующему адресу электронной почты:
support@speedlink.com
Použití podle předpisů
Tento produkt je vhodný pouze jako mikrofon pro zapojení do
počítače. Firma Jöllenbeck GmbH nepřebírá ručení za poškození
výrobku nebo zranění osob a zvířat, vzniklé v důsledku nedbalého,
neodborného, nesprávného použití výrobku, nebo v důsledku
použití výrobku k jiným účelům, než byly uvedeny výrobcem.
Upozornění ke konformitě
Za působení silných statických, elektrických, nebo
vysokofrekvenčních polí (rádiová zařízení, mobilní telefony,
mikrovlnné výboje) může dojít k omezení funkčnosti přístroje
(přístrojů).V takovém případě se pokuste zvětšit distanci k rušivým
přístrojům.
Technický support
Na našich webových stránkách www.speedlink.com jsme pro Vás
připravili suportový formulář. Jako alternativu můžete supportu
napsat přímo email na adresu: support@speedlink.com
Föreskriven användning
Den här produkten ska bara användas som mikrofon och anslutas
till en dator. Jöllenbeck GmbH tar inget ansvar för skador på
person, djur eller material som är ett resultat av ovarsamhet, slarv,
felaktig användning eller för att produkten använts på ett sätt som
strider mot föreskrifterna.
Information om funktionsstörningar
Starka statiska, elektriska och högfrekventa fält (radioanläggningar,
mobiltelefoner, urladdningar från mikrovågsugnar) kan påverka
apparatens/apparaternas funktion. I så fall ska du försöka öka
avståndet till den apparat som stör.
Teknisk support
På vår webbsida www.speedlink.com har vi lagt ut ett
supportformulär. Alternativt kan du skicka ett e-brev direkt till vår
support: support@speedlink.com
NL
Gebruik conform de doelstellingen
Dit product is uitsluitend geschikt als microfoon voor aansluiting
op een pc. Jöllenbeck GmbH is niet aansprakelijk voor schade
aan personen, dieren of zaken als gevolg van ondoordacht,
ondeskundig, onjuist gebruik van het product of gebruik dat niet
overeenstemming is met het door de fabrikant aangegeven doel
van het product.
Conformiteit
Velden met een sterke statische, elektrische of hoogfrequente
lading (radiotoestellen, draadloze telefoons, ontladingen van
microgolven) kunnen van invloed zijn op de werking van het
apparaat (de apparaten). Probeer in dat geval de afstand tot de
storende apparaten te vergroten.
Technische ondersteuning
Op onze website www.speedlink.com staat een formulier voor het
aanvragen van ondersteuning. U kunt de ondersteuningsdienst
ook rechtstreeks een e-mail sturen: support@speedlink.com
Χρήση σύμφωνη με τους κανονισμούς
Αυτό το προϊόν ενδείκνυται μόνο ως μικρόφωνο για τη σύνδεση
σε έναν υπολογιστή. Η Jöllenbeck GmbH δεν αναλαμβάνει καμία
ευθύνη για βλάβες σε άτομα, ζώα ή αντικείμενα λόγω απρόσεκτης,
ακατάλληλης, εσφαλμένης χρήσης ή χρήσης του προϊόντος για
διαφορετικό από τον αναφερόμενο από τον κατασκευαστή, σκοπό.
Υπόδειξη συμμόρφωσης
Υπό την επίδραση δυνατών στατικών, ηλεκτρικών πεδίων ή
πεδίων υψηλής συχνότητας (ασύρματες εγκαταστάσεις, κινητά
τηλέφωνα, αποφορτίσεις συσκευών μικροκυμάτων) ίσως υπάρξουν
επιδράσεις στη λειτουργία της συσκευής (των συσκευών). Σε αυτή
την περίπτωση δοκιμάστε να αυξήσετε την απόσταση προς τις
συσκευές που δημιουργούν παρεμβολή.
Τεχνική υποστήριξη
Στην ιστοσελίδα μας www.speedlink.com έχουμε ετοιμάσει ένα
έντυπο υποστήριξης. Εναλλακτικά μπορείτε να στείλετε ένα E-mail
στο τμήμα υποστήριξης: support@speedlink.com
GR
NO
Forskriftsmessig bruk
Dette produktet er kun ment som mikrofon for tilkobling til en
datamaskin. Jöllenbeck GmbH ta intet ansvar for produktet eller for
personskader, skader på dyr eller materielle skader, som skyldes
ikke forskriftsmessig eller feil bruk, eller bruk av produktet utover
det som er angitt fra produsenten.
Samsvarsanvisning
Ved påvirkning av sterke statiske, elektriske eller høyfrekvente
felt (radioanlegg, mobiltelefoner, mikrobølge-utladninger) kan det
forekomme funksjonsfeil på apparatet/apparatene. Forsøk i så fall
å øke avstanden til forstyrrende utstyr.
Teknisk Support
På vår webside www.speedlink.com nner du et supportskjema.
Alternativt kan du sende en e-mail direkte: support@speedlink.com
FI
Määräysten mukainen käyttö
Tämä tuote soveltuu vain tietokoneeseen liitettäväksi mikrofoniksi.
Jöllenbeck GmbH ei ota minkäänlaista vastuuta henkilöiden
tai eläinten loukkaantumisista tai esinevahingoista, jotka
johtuvat tuotteen huolimattomasta, asiattomasta, virheellisestä
tai valmistajan ohjeiden vastaisesta, käyttötarkoituksesta
poikkeavasta käytöstä.
Vaatimustenmukaisuutta koskeva ohje
Voimakkaat staattiset, sähköiset tai korkeataajuuksiset kentät
(radiolaitteistot, matkapuhelimet, mikroaaltopurkaukset) voivat
vaikuttaa laitteen (laitteiden) toimintaan. Laite on silloin yritettävä
siirtää kauemmas häiriön aiheuttavista laitteista.
Tekninen tuki
Yrityksemme internetsivulla www.speedlink.com on tukilomake.
Tekniselle tuelle voi lähettää vaihtoehtoisesti myös sähköpostia:
support@speedlink.com
1. Steek de arm zo in de voet als weergegeven op de afbeelding.
2. Steek de jack plug van de kabel in de microfooningang (roze) van de
computer.
3. Pas de stand van de exibele microfoonarm aan uw wensen aan. Als
u de microfoon ongeveer 10 centimeter voor uw mond houdt, bent u
het beste te verstaan.
4. Controleer of de microfoon in het besturingssysteem en in de gebru-
ikte software is geselecteerd als opnameapparaat en of het opname-
volume juist is ingesteld.
NL
1. Εισάγετε το λαιμό μικροφώνου στη βάση στήριξης όπως φαίνεται
στην εικόνα.
2. Συνδέστε το βύσμα του καλωδίου στην είσοδο μικροφώνου (ροζ)
του υπολογιστή σας.
3. Ρυθμίστε τον ευλύγιστο λαιμό μικροφώνου σύμφωνα με τις
ανάγκες σας. Για βέλτιστη επικοινωνία διατηρείτε κατά την ομιλία
περίπου 10 εκατοστά απόσταση.
4. Εξασφαλίζετε ότι το μικρόφωνο έχει επιλεγεί στο λειτουργικό
σύστημα καθώς και στο χρησιμοποιούμενο λογισμικό ως συσκευή
λήψης και ότι η στάθμη λήψης έχει ρυθμιστεί σωστά.
GR
1. Mikrofon zastrčte do stojanu tak, jak je znázorněno na obrázku.
2. Zapojte západkový konektor kabelu do vstupu mikrofonu (růžový)
na Vašem počítači.
3. Upravte exibilní krk mikrofonu Vašim potřebám. Pro optimální
porozumění dodržujte při mluvení odstup cca. 10 centimetrů.
4. Ujistěte se, zda je mikrofon zvolen v operačním systému a v
použitém softvéru jako záznamové zařízení, a zda je správně
nastavená hladina snímání zvuku.
CZ
1. Sätt mikrofonhalsen på foten så som visas på bilden.
2. Koppla kabelns teleplugg till datorns mikrofoningång (rosa).
3. Ställ in den exibla mikrofonhalsen som du vill ha den. För bästa för-
ståelse vid röstöverföring bör du hålla ett avstånd på ca 10 centimeter
från mikrofonen.
4. Försäkra dig om att mikrofonen valts som inspelningsapparat i opera-
tivsystemet samt i den programvara som används och att inspelnings-
ljudet är rätt inställt.
SE
1. Az ábra szerint dugja a mikronnyakat a talpra.
2. Csatlakoztassa a kábel jack dugóját számítógépe mikrofon bemene-
tére (rózsaszín).
3. Igényei szerint állítsa be a rugalmas mikrofonnyakat. Az optimális
érthetőség érdekében beszéd közben tartson kb. 10 cm távolságot a
mikrofontól.
4. Győződjön meg arról, hogy a mikrofon az operációs rendszerben,
valamint a felhasznált szoftverben felvevő készülékként legyen
kiválasztva és hogy a felvételi szint megfelelően legyen beállítva.
HU
1. Прикрепите ножку микрофона к основанию, как показано на
рисунке.
2. Подсоедините штекер кабеля к входу микрофона (розовый)
компьютера.
3. Согните гибкую ножку микрофона как нужно. Для оптимального
понимания при говорении соблюдайте расстояние примерно в 10
сантиметров до микрофона.
4. Обеспечьте, чтобы микрофон был выбран в операционной
системе, а также в используемом программном обеспечении
в качестве устройства записи, и чтобы уровень записи был
настроен правильно.
RU
NO
FI
10cm
1. Sett mikrofonhalsen på mikrofonfoten som vist på illustrasjonen.
2. Koble pluggen på kabelen til mikrofoningangen (rosa) på data-
maskinen.
3. Still inn den eksible mikrofonhalsen etter behov. For optimal
klarhet, hold en avstand på 10 centimeter ved tale.
4. Forsikre deg om at mikrofonen er stilt inn korrekt i operativsy-
stemet samt i den anvendte programvaren for opptak, og at
opptaksnivået er stilt inn korrekt.
1. Työnnä mikrofonin kaula telineeseen kuvassa esitetyllä tavalla.
2. Liitä johdon jakkipistoke tietokoneesi mikrofonituloon (roosa).
3. Säädä joustava mikrofonin kaula tarpeittesi mukaan. Ihanteellisen
selkeyden vuoksi tulee puhuttaessa säilyttää noin 10cm:n etäi-
syys.
4. Varmista, että mikrofoni on valittu käyttöjärjestelmässä ja käyte-
tyssä ohjelmistossa tallennuslaitteeksi ja että tallennustaso on
säädetty oikein.

Vuoi sapere di Speed-Link SL-8702-SBK?

Chiedi la domanda che hai sul Speed-Link SL-8702-SBK semplimente ad altri proprietari di prodotto qui. Assicurati di fornire una descrizione chiara ed asauriente del problema e della tua domanda. Migliore è la descrizione del tuo problema e della domanda, più facile è per gli altri proprietari del Speed-Link SL-8702-SBK fornirti una buona risposta.

Specifiche

Marca Speed-Link
Modello SL-8702-SBK
Prodotto Microfoni
EAN 4027301187021
Lingua Olandese, Inglese, Tedesco, Francese, Spagnolo, Italiano, Svedese, Danese, Polacco, Russo, Norvegese, Finlandese, Turco, Slovacco, Greco, Ungherese
Tipo di prodotto Microfono
Tipo di file PDF
Connettività
Tecnologia di connessione Cablato
Lunghezza cavo 1.6
Prestazione
Plug & Play
Colore del prodotto Nero