Speed-Link SNAPPY manuale

Speed-Link SNAPPY
(1)
  • Numero di pagine: 2
  • Tipo di file: PDF
SE
Öppna batterifacket på musens undersida. Lägg in ett AA-batteri (1,5V) med polerna åt rätt håll. Stäng batterifacket igen.Sätt på musen genom att flytta knappen på undersidan tills den gröna markeringen syns. Stäng av musen när den inte används för att spara ström; då ska den röda markeringen synas.Starta den funktion som upptäcker nya Bluetooth
®
-apparater i ditt operativsystem. I Windows
®
hittar du den om du högerklickar på Bluetooth
®
-symbolen i området intill klockan eller i kontrollpanelen, i Mac OS
®
finns den i systeminställningarna under Internet & Trådlös kommunikation.För att musen ska kunna upptäckas av operativsystemet trycker du en gång på den blå knappen på undersidan. Musen installeras och är sedan klar att användas.
1.
2.
3.
4.
DK
Åbn batterirummet på bunden af musen. Sæt det medleverede AA-batteri (1,5 V) i, hold herved øje med den korrekte polaritet. Luk batterirummet.Tænd musen idet du forskyder knappen på bunden indtil du kan se den grønne mærkning. Hvis du ikke bruger musen slukker du den bare for at spare strøm; hertil skal den røde mærkning være synligt.Start under dit operativsystem genkendelsen af nye Bluetooth
®
-enheder. Under Windows
®
finder du denne funktion via et højre museklik på Bluetooth
®
-symbolet i tray-området ved siden af uret eller via systemstyringen, under Mac OS
®
i systemindstillinger under „Internet & trådløs kommunikation“.Tryk en gang den blå tast på bunden af musen så operativsystemet genkender musen. Musen installeres og er derefter klar til brug.
1.
2.
3.
4.
CZ
Otevřete přihrádku na baterie na spodní straně myši. Vložit jednu AA baterie (1,5V), dbejte na dodržení správné polarity. Přihrádku na baterie opět zavřete.Myš zapněte tak, že posunete spínač na spodní straně a aby bylo vidět zelené označení. V případě nepoužívání myš jednoduše vypněte, pro šetření energie; k tomu musí být vidět červené označení.Ve Vašem operačním systému spusťte rozpoznání nových Bluetooth
®
přístrojů. V systému Windows
®
najdete tuto funkci pravým kliknutím na Bluetooth
®
symbol v Tray oblasti vedle hodin nebo přes řízení systému, v systému Mac OS
®
v nastaveních systému pod „Internet & bezdrátová komunikace“.Aby operační systém rozpoznal myš, stiskněte jednou modré tlačítko na spodní straně přístroje. Myš se nainstaluje a je vzápětí připravená k použití.
1.
2.
3.
4.
GR
Ανοίξτε τη θήκη μπαταριών στην κάτω πλευρά του ποντικιού. Τοποθετήστε μια μπαταρία AA (1,5V), προσέξτε εδώ τη σωστή πολικότητα. Κλείστε πάλι τη θήκη μπαταριών.Ενεργοποιήστε το ποντίκι, ωθώντας έτσι τον διακόπτη στην κάτω πλευρά, ώστε να φαίνεται η πράσινη σήμανση. Σε μη χρήση απλά απενεργοποιείτε το ποντίκι, ώστε να εξοικονομείτε ρεύμα. Για αυτό πρέπει να φαίνεται η κόκκινη σήμανση. Εκκινήστε στο λειτουργικό σας σύστημα την αναγνώριση νέων συσκευών Bluetooth
®
. Στα Windows
®
θα βρείτε αυτή τη λειτουργία μέσω δεξιού κλικ στο σύμβολο Bluetooth
®
στον τομέα δίπλα στο ρολόι ή πάνω από τον έλεγχο συστήματος, σε Mac OS
®
στις ρυθμίσεις συστήματος στο „Internet & Ασύρματη επικοινωνία“.Για να μπορεί να αναγνωριστεί το ποντίκι από το λειτουργικό σύστημα, πατήστε μια φορά το μπλε πλήκτρο στην κάτω πλευρά της συσκευής. Το ποντίκι εγκαθίσταται και στη συνέχεια είναι έτοιμο για λειτουργία.
1.
2.
3.
4.
PL
Otwórz wnękę baterii po spodniej stronie myszy. Włóż baterię AAA (1,5V), zwracając uwagę na właściwą polaryzację. Zamknij wnękę baterii.Włącz mysz, przesuwając przełącznik po spodniej stronie myszy tak, by widoczne było zielone oznaczenie. Jeśli mysz nie jest używana, wyłącz ją, by oszczędzać baterię; w tym celu przesuń przełącznik tak, by widoczne było czerwone oznaczenie.W systemie operacyjnym uruchom rozpoznawanie nowych urządzeń Bluetooth
®
. W systemie Windows
®
znajdziesz tę funkcję po kliknięciu prawym przyciskiem myszy symbolu Bluetooth
®
na pasku dołu ekranu obok zegara lub w panelu sterowania; w systemie Mac OS
®
w ustawieniach systemowych w części „Internet & komunikacja bezprzewodowa“.Aby mysz mogła być rozpoznana przez system operacyjny, naciśnij jeden raz niebieski przycisk po spodniej stronie urządzenia. Mysz zostanie zainstalowana i będzie gotowa do użycia.
1.
2.
3.
4.
HU
Nyissa ki az egér alján lévő elemtartót. Helyezzen bele egy AA elemet (1,5V), közben pedig ügyeljen a megfelelő pólusokra.Zárja be az elemtartót.Kapcsolja be az egeret: az alján lévő kapcsolót tolja el úgy, hogy a zöld jelölés legyen látható. Ha nem használja, egyszerűen csak kapcsolja ki az egeret, hogy energiát takarítson meg. Ehhez a piros jelölés legyen látható.Operációs rendszerében indítsa el az új Bluetooth
®
készülékek felismerését.A Windows
®
ban ezt a funkciót a Tray tartományban a Bluetooth
®
jelre a jobb egérgombbal kattintva az óra mellett vagy a vezérlőpulton keresztül, Mac OS
®
-ban a rendszerbeállításokban az „Internet és vezetékmenetes kommunikáció“ alatt találja meg.Nyomja meg egyszer a készülék alján lévő kék gombot, hogy az operációs rendszer felismerje az egeret. Az egér telepítődik, majd ezután üzemkész.
1.
2.
3.
4.

Quick install Guide

Vers. 1.0
©2010 Jöllenbeck GmbH. All rights reserved. SPEEDLINK
®
, the SPEEDLINK word mark and
the SPEEDLINK swoosh are registered trademarks of Jöllenbeck GmbH. All other trademarks
are the property of their respective owners. Jöllenbeck GmbH shall not be made liable for
any errors that may appear in this manual. Information contained herein is subject to change
without prior notice. JÖLLENBECK GmbH, Kreuzberg 2, 27404 Weertzen, GERMANY

snaPPY

Wireless MOuse Bt
sl-6158
2
Αποκλεισμός ευθύνης
Η εταιρεία Jöllenbeck GmbH δεν
αναλαμβάνει καμία ευθύνη για βλάβες
στο προϊόν ή τραυματισμούς ατόμων
λόγω απρόσεχτης, μη σύμφωνης με
τους κανονισμούς, εσφαλμένης ή μη
σύμφωνης με το σκοπό που έχει ορίσει ο
κατασκευαστής, χρήσης του προϊόντος.
Συμμόρφωση
Δια της παρούσης η Jöllenbeck GmbH,
δηλώνει ότι αυτό το προϊόν συμμορφώνεται
με τους σχετικούς κανονισμούς ασφαλείας
της Οδηγίας της Ε.Ε. 1999/5/ΕΟΚ. Μπορείτε
να αναζητήσετε την πλήρη δήλωση
συμμόρφωσης στην ιστοσελίδα μας
http://www.speedlink.com .
Υποδείξεις σχετικά με τις μπαταρίες
Φυλάτε τις μπαταρίες εκτός εμβέλειας
παιδιών. Χρησιμοποιείτε μόνο τους
προδιαγεγραμμένους τύπους μπαταριών.
Ποτέ μη χρησιμοποιείτε ταυτόχρονα παλαιές
και νέες μπαταρίες ή διαφορετικούς τύπους
μπαταριών. Αντικαθιστάτε αμέσως τις παλιές
και αδύναμες μπαταρίες. Απορρίπτετε τις
μεταχειρισμένες μπαταρίες σύμφωνα με
τους τοπικούς κανονισμούς.
Τεχνική υποστήριξη
Στην ιστοσελίδα μας
http://www.speedlink.com έχουμε ετοιμάσει
ένα έντυπο υποστήριξης. Εναλλακτικά
μπορείτε να στείλετε ένα E-mail στο τμήμα
υποστήριξης: support@speedlink.com
Gr
Vyloučení ručení
Firma Jöllenbeck s.r.o. nepřebírá ručení
za škody na výrobku, nebo při zranění
osob z důvodu neopatrného, neodborného,
nesprávného, nebo nesprávného použití
výrobku za jiným účelem, než uvádí
výrobce.
Konformita
Tímto prohlašuje firma Jöllenbeck GmbH,
že tento výrobek splňuje příslušné
bezpečnostní předpisy
EU-směrnice 1999/5/EC. Kompletní
prohlášení o shodě naleznete na našich
weových stránkách pod adresou
http://www.speedlink.com.
Pokyny k bateriím
Uchovávejte baterie mimo dosah dětí.
Používejte pouze baterie předepsaných
typů. Nikdy nepoužívejte staré a nové
baterie nebo baterie různých typů. Nahraďte
okamžitě staré a slabé baterie. Použité
baterie likvidujte v souladu s místními
předpisy.
Technický support
Na našich webových stránkách
http://www.speedlink.com jsme pro
Vás připravili suportový formulář. Jako
alternativu můžete supportu napsat přímo
email: support@speedlink.com
cZ
Jótállás kizárása
A Jöllenbeck GmbH nem vállal felelősséget
a termékben keletkezett károkért, vagy
személyi sérülésekért, melyek a termék
figyelmetlen, szakszerűtlen, hibás vagy
nem a gyártó által megadott célra történő
felhasználásából eredtek.
Megfelelőség
A Jöllenbeck GmbH kijelenti, hogy a
termék megfelel az 1999/5/EG irányvonal
vonatkozó biztonsági előírásainak. A teljes
megfelelőségi nyilatkozatot
http://www.speedlink.com honlapunkon
tekintheti meg.
Elemekre vonatkozó tudnivalók
Az elemeket kisgyermekektől elzárva
tárolja! Csak az előírt elemtípust használja!
Soha ne használjon egyszerre régi és
új elemeket vagy pedig különböző fajta
elemeket. Azonnal cserélje ki a régi és
gyenge elemeket! A használt elemeket
a helyi rendelkezéseknek megfelelően
ártalmatlanítsa!
Műszaki támogatás
A http://www.speedlink.com honlapon
található támogatási formanyomtatványunk.
Másik lehetőség még, hogy a
Támogatásnak közvetlenül e-mailt is
küldhet: support@speedlink.com
Hu
Wykluczenie od odpowiedzialności
Jöllenbeck GmbH nie ponosi
odpowiedzialności za szkody w
produkcie ani obrażenia osób w wyniku
nieprawidłowego, błędnego lub niezgodnego
z zastosowaniem użycia produktu.
Oświadczenie o zgodności
Jöllenbeck GmbH oświadcza niniejszym,
że ten produkt jest zgodny z właściwymi
przepisami bezpieczeństwa dyrektywy WE
1999/5/EC. Pełny tekst deklaracji zgodności
jest dostępny na naszej stronie internetowej
http://www.speedlink.com.
Wskazówki dotyczące akumulatora
Baterie należy przechowywać z dala
od dzieci. Należy używać wyłącznie
odpowiednich typów baterii. Baterie należy
wymieniać zawsze w komplecie, zawsze
na taki sam typ. Przeterminowane i zużyte
baterie należy jak najszybciej wymienić
na nowe. Zużyte baterie należy oddać
do utylizacji zgodnie z obowiązującymi
przepisami.
Pomoc techniczna
Na naszej witrynie internetowej pod
adresem: http://www.speedlink.com znajduje
się odpowiedni formularz zgłoszeniowy.
Alternatywnie można również wysłać do nas
wiadomość pocztą elektroniczną na adres:
support@speedlink.com
Pl
Fritagelse for ansvar
Jöllenbeck GmbH overtager intet ansvar
for materialeskader eller personskader,
som opstår på grund af uforsigtig,
uhensigtsmæssig, ukorrekt brug eller hvis
produktet bruges til andre formål end dem
som angives af producenten.
Overensstemmelseserklæring
Hermed erklærer Jöllenbeck GmbH, at
produktet stemmer overens med alle
relevante sikkerhedsbestemmelser af
EU-direktivet 1999/5/EC. Den fuldstændige
overensstemmelseserklæring kan
forespørges på vores hjemmeside under
http://www.speedlink.com.
Batterianvisninger
Batterier skal opbevares således, at de
ikke er i rækkevidde af børn. Brug kun de
foreskrevne batterityper. Gamle og nye
batterier eller forskellige slags batterier, bør
aldrig bruges samtidigt. Gamle eller næsten
tomme batterier bør straks udskiftes. Gamle
batterier skal bortskaffes eller gives til
genbrug ifølge de lokale bestemmelser.
Teknisk support
På vores websted http://www.speedlink.com
finder du en supportblanket. Alternativ dertil,
kan du direkte sende en e-mail til vores
support: support@speedlink.com
dk
Ansvarsfrihet
Jöllenbeck GmbH ansvarar inte för några
skador på produkt eller person som är
ett resultat av ovarsamhet och felaktig
behandling eller för att produkten använts
för andra syften än de som specificerats av
tillverkaren.
Försäkran om överensstämmelse
Jöllenbeck GmbH försäkrar att den här
produkten uppfyller kraven för de relevanta
säkerhetsbestämmelserna i EU-direktiv
1999/5/EC. En fullständig försäkran om
överensstämmelse kan beställas på vår
webbsida på adressen
http://www.speedlink.com.
Information om batterier
Förvara batterier utom räckhåll för barn.
Använd bara den typ av batterier som
föreskrivs. Använd aldrig gamla och nya
eller olika typer av batterier samtidigt.
Byt genast ut gamla och svaga batterier.
Kassera förbrukade batterier enligt de lokala
bestämmelserna.
Tekkinsk support
På vår webbsida http://www.speedlink.com
har vi lagt ut ett supportformulär som du kan
använda dig av. Alternativt kan du skicka ett
e-brev direkt till vår support:
support@speedlink.com
se
Исключение ответственности
Jöllenbeck GmbH не несет
ответственность за повреждение
изделия или травмы людей вследствие
невнимательного, ненадлежащего,
неправильного или несоответствующего
указанной производителем цели
использования изделия.
Соответствие
Сим Jöllenbeck GmbH заявляет, что этот
продукт соответствует предписаниям по
безопасности Директивы ЕС 1999/5/EC.
Полное заявление о соответствии можно
затребовать на нашем сайте
http://www.speedlink.com.
Указания по батарейкам
Храните батарейки в недоступном
для детей месте. Пользуйтесь только
указанными типами батареек. Никогда
не используйте одновременно
старые и новые батарейки или
разные типы батареек. Немедленно
меняйте батарейки с малым зарядом.
Утилизируйте батарейки согласно
местным предписаниям.
Техническая поддержка
На нашем сайте http://www.speedlink.com
имеется формуляр запроса. Или можно
написать письмо в службу техподдержки
напрямую по следующему адресу
электронной почты:
support@speedlink.com
ru
Sorumluluk dışı kalınmasına ilişkin
açıklamalar
Jöllenbeck GmbH, ürünün dikkatsizlik,
tekniğine uygun olmayan, hatalı veya
üretici tarafından belirtilen amacın dışında
kullanılmasından kaynaklanan hasarlara
karşı sorumluluk üstlenmez.
Uygunluk
İş bu belge ile Jöllenbeck GmbH firması
bu ürünün AB yönetmeliği 1999/5/EC‘nin
önemli emniyet yönergelerine uygun
olduğunu beyan etmektedir. Komple
uygunluk beyanatını
http://www.speedlink.com web sayfamızdan
talep edebilirsiniz.
Pil uyarıları
Pilleri çocukların erişemeyeceği bir
yerde saklayın. Sadece öngörülen pil
tiplerini kullanın. Hiçbir zaman eşzamanlı
olarak eski ve yeni piller veya farklı pil
çeşitleri kullanmayın. Eski ve zayıf pilleri
hemen değiştirin. Kullanılmış pilleri yerel
yönetmeliklere göre imha edin.
Teknik destek
http://www.speedlink.com web sayfamızda
bir destek formu hazırladık. Alternatif olarak
destek merkezine doğrudan bir e-posta
yazabilirsiniz: support@speedlink.com
tr
Windows
®
Mac
®
AA 1.5V
Click
Speed-Link SNAPPY

Ho bisogno di aiuto?

Numero di domande: 0

Hai domande sul Speed-Link SNAPPY o hai bisogno di aiuto? Fai qui la tua domanda. Fornisci una descrizione chiara e completa del problema e della domanda. Più dettagli fornisci per il tuo problema e la tua domanda, più facile sarà per gli altri proprietari di Speed-Link SNAPPY rispondere correttamente alla tua domanda.

Consulta qui gratuitamente il manuale per il Speed-Link SNAPPY. Il manuale rientra nella categoria Mouse ed è stato valutato da 1 persone con una media di 7.5. Il manuale è disponibile nelle seguenti lingue: Italiano, Inglese. Hai domande sul Speed-Link SNAPPY o hai bisogno di aiuto? Fai la tua domanda qui

Specifiche Speed-Link SNAPPY

Generale
Marca Speed-Link
Modello SNAPPY
Prodotto Mouse
Lingua Italiano, Inglese
Tipo di file PDF
Prestazione
Utilizzo raccomandato Universale
Supporto Multiroom Streaming (MRS) -
Controllo del volume Manopola
Colore del prodotto Black,Grey
Materiale della scocca Metal,Rubber
Certificazione CE
Dati su imballaggio
Tipo di imballo Scatola
Altoparlanti
Tipo di speaker -
Sistema audio 2.0 canali
Posizionamento diffusori Floor,Tabletop/bookshelf
Numero di driver -
Tweeter -
Woofer No
Altre caratteristiche
Lunghezza cavo 1.25 m
Audio
Potenza in uscita (RMS) 6 W
Dimensioni e peso
Larghezza 99 mm
Profondità 84 mm
Altezza 101 mm
Peso 400 g
Connettività
Tecnologia di connessione Cablato
Quantità porte USB 2.0 1
AirPlay -
Ingresso (alimentazione) AC No
Collegamento del dispositivo USB
Gestione energetica
Tipologia alimentazione USB
Corrente 1 A
Tensione di uscita USB 5 V
Mostra di più

Domande frequenti

Di seguito, troverai le domande più frequenti riguardo Speed-Link SNAPPY .

La tua domanda non è elencata? Fai la tua domanda qui