T'nB Micro Moonpix IMWB035214 manuale

T'nB Micro Moonpix IMWB035214

Guarda qui il manuale T'nB Micro Moonpix IMWB035214. Visualizzare e scaricare i manuali del è gratuito.

Marca
T'nB
Modello
Micro Moonpix IMWB035214
Prodotto
Lingua
Olandese, Inglese, Tedesco, Francese, Spagnolo, Italiano, Portoghese, Polacco, Russo, Finlandese, Turco, Slovacco, Ungherese
Tipo di file
PDF
MAGYAR
Köszönjük, hogy egy T’nB webkamerát választott. A komplett termékskála felfedezése végett, látogassa meg a t-nb.com honlapot.
A MEGHAJTÓ TELEPÍTÉSE
1- Helyezze be a mellékelt CD-t a számítógépbe, és navigáljon a CD-n a fájlkeresővel. Kattintson kétszer a Driver_setup\Setup.exe
(Meghajtó beállítása\Setup.exe) opcióra. A telepítés beindul és egymást követő ablakok fognak megjelenni.
Annyiszor kattintson a “Next”-re (Következő) ahányszor szükséges, majd zárja a telepítést a “Finish”-el (Befejezés).
2- Csatlakoztassa a webkamerát számítógépe egy szabad USB-portjához. A rendszer automatikusan megtalálja és telepíti a kamerát.
A telepítés befejezésekor a Windows programok között ön egy új USB-kamera menüt fog találni.
3- Webkamerájának használata, paraméterezése vagy fényképek készítése végett, indítsa el az Amcap.exe-t.
NB: Webkamerája beállításakor a mikrofon jackdugaszát a számítógép hangkártyájának bemenetéhez kell csatlakoztatnia.
MAGIC LED (MÁGIKUS LED):
Amint a fény majdnem teljesen megszűnik, egy érzékelő automatikusan bekapcsolja az infravörös LED-et.
Ezek az emberi szem számára láthatatlan fényt kibocsátó LED-ek lehetővé teszik, hogy tárgyalópartnere varázsütésszerűen látni kezdje önt!
ČESKY
Děkujeme, že jste si zvolili webcameru T’nB. Navštivte stránku t-nb.com a seznamte se s celou škálou našichvýrobků.
INSTALACE OVLADAČE
1- Vložte přiložené CD do mechaniky svého počítače a pomocí průzkumníka souborů najeďte na CD.
Dvakrát klikněte na Driver_setup\Setup.exe. Spustí se instalace a budou se postupně objevovat různá okna.
Klikejte na “Next” tolikrát, kolikrát bude potřeba a nakonec na “Finish”.
2- Připojte webcameru do volného USB portu svého počítače, systém ji automaticky najde a nainstaluje.
Jakmile bude instalace hotová, najdete v nabídce Programy Windows novou nabídku USB camera.
3- Pokud si přejete používat svou webcameru, nastavit její parametry, či fotit, spuťte Amcap.exe.
Důležité: Při instalaci webové kamery musíte připojit kolíkový konektor mikrofonu k mikrofonnímu vstupu zvukové karty počítače.
KOUZELNÁ LED:
Když světelnost zeslábne případně je nulová, čidlo automaticky zapne infračervená světla LED.
Tato světla LED, jejichž světlo je pro lidské oko neviditelné, umožní druhé straně vás vidět jakoby kouzlem.
усский
лагодарим вас за то, что вы выбрали web-камеру T’nB. осетите сайт t-nb.com, чтобы познакомиться с полным ассортиментом товаров.
Установка драйвера
1- ставьте прилагаемый  в дисковод компьютера и выведите содержимое диска на экран.
#делайте двойной щелчок на файле Drive_setup\Setup.exe. Установка драйвера запустится, и откроются соответствующие окна.
&елкните на “Next” необходимое количество раз, затем щелкните на “Finish”.
2- одключите web-камеру к свободному порту USB компьютера, система обнаружит ее и произведет автоматическую установку.
о окончании установки у вас появится новое меню камеры USB в меню рограммы Windows.
3- ля пользования камерой, ее настройки или для фотографирования ею запустите файл Amcap.exe.
римечание: ри установке веб-камеры подключите штекер микрофона к микрофонному входу звуковой карты компьютера.
олшебный светодиод:
ри слабой видимости или при ее отсутствии датчик автоматически включает инфракрасные светодиоды.
Они излучают невидимый глазу свет, в котором ваш собеседник волшебным образом сможет вас видеть!
SUOMI
Kiitos kun valitsit T’nB web-kameran. Käy sivuilla t-nb.com niin näet koko valikoiman.
• AJURIN ASENNUS
1- Työnnä mukana tuleva CD tietokoneesi cd-asemaan ja surffaa cd:llä tiedoston hakuohjelman avulla.
Kaksoisnapsauta Driver_setup\Setup.exe. Asennus alkaa ja perättäisiä ikkunoita avautuu.
Napsauta “Next” niin monta kertaa kuin tarpeen ja sitten “Finish”.
2- Liitä web-kamera tietokoneesi vapaaseen USB-väylään, järjestelmä löytää sen ja asentaa sen automaattisesti.
Kun asennus on suoritettu loppuun, löydät uuden valikon Menu USB camera Windowsin ohjelmavalikossa.
3- Käynnistä Amcap.exe jotta voisit käyttää web-kameraa, asentaa sen parametrit tai ottaa valokuvia.
HUOM : Kun asennat web-kamerasi paikalleen, on kytkettävä mikrofonin jakki tietokoneen äänikortin mikrofonin sisääntuloon.
• MAGIC LED:
Kun valoisuus heikkenee tai sitä ei juuri enää ole, tunnistin laukaisee automaattisesti infrapunaledit päälle.
Ledit joiden valo on näkymätöntä ihmissilmälle tekee mahdolliseksi keskustelukumppanillesi nähdä sinut!
´d°w
®Jd« ùî∑OU¸„ Ë¥V ØU±Od« Bn’T. ¢HCq °e¥U¸… ±uÆl moc.bn-t ùØ∑AU· «∞∑AJOKW «∞JU±KW.
¢dØOV «∞Lu§t
1 - √œîq «∞Id’ «∞LMb±Z DC «∞LeËœ ≠w §NU“ Æd«¡… Øu±∂Ou¢d„ Ë¢πu‰ ±s îö‰ ±∫∑u¥U‹ «∞Id’ «∞LMb±Z °u«ßDW §u«‰ «∞LKn. √≤Id ±d¢Os ´Kv .exe.puteS/putes_revirD
Ë¥∂b√ °d≤U±Z «∞∑dØOV ≠w «ù®∑GU‰ Ëßu· ¢ENd ´Mbzc ≤u«≠c •u«¸ °AJq ±∑∑U∞w. ≈≤Id ´Kv ´∂U¸… «∞IUœÂ òtxeNå ≠w Øq ±d… ¥∑DKV –∞p ±Mp £r ´Kv ´∂U¸… «ù≤∑NU¡ òhsiniFå.
2 - ËÅq «∞u¥V ØU±Od« °LQîc ±H∑UÕ ¥u √” °w BSU «∞ªU∞w ∞πNU“ Øu±∂Ou¢d„, Ë¥Iu «∞MEU °U∞F∏u¸ ´KONU Ëßu· ¥dØ∂NU √Ë¢u±U¢OJOU .
Ë´Mb±U ¥M∑Nw «∞∑dØOV, ßu· ¢πb ´Mbzc ÆUzLW §b¥b… ∞LH∑UÕ ¥u √” √°w ØU±Od« aremac BSU œ«îq ÆUzLW °d«±Z Ë≤bË“.
3 - ®Gq °d≤U±Z exe.pacmA ùß∑FLU‰ «∞u¥V ØU±Od«, Ë√œîq «∞∂U¸«±∑d«‹ «∞LDKu°W √Ë Ær °U∞∑IU◊ «∞Bu¸.
±ö•EW : ´Mb ¢dØOV ØU±Od« Ë¥∂JUÂ, ´KOp ¢uÅOq ±Qîc §U„ «∞LOJdË ≠w ±bîq «∞LOJdË «∞Lu§uœ ´Kv ∞u•W «∞Bu‹ ∞KJL∂Ou¢d.
«∞LR®d «∞Cuzw )deL( «∞º∫dÍ :
´Mb±U ¢B∂` «∞Ab… «∞CuzOW {FOHW Ë•∑v ±MFb±W, ¥Iu ØU®n {uzw ´Mbzc °∂b¡ ¢AGOq «∞LR®d
«∞Cuzw «∞FU±q °U_®FW ¢∫X «∞∫Ld«¡ √Ë¢u±U¢OJOU.
¢ºL` ≥cÁ «∞LR®d«‹ «∞CuzOW ¨Od «∞LdzOW °U∞FOs «∞∂Ad¥W «∞Lπdœ… ∞Ld«ßKp °U∞∑LJs ±s ¸ƒ¥∑p °Dd¥IW ß∫d¥W ¢LU±U !
MOON PIX WEBCAM
IMWBØ35214
ENGLISH - INSTRUCTIONS FOR USE
F
RANÇAIS - MODE D’EMPLOI
C
ASTELLANO - MODO DE EMPLEO
P
ORTUGUÊS - MODO DE EMPREGO
I
TALIANO - MODALITA D’USO
T
ÜRKÇE - KULLANMA KILAVUZU
D
EUTSCH - BEDIENUNGSANLEITUNG
N
EDERLANDS - GEBRUIKSAANWIJZING
P
OLSKI - INSTRUKCJA OBSŁUGI
M
AGYAR - HASZNÁLATI ÚTMUTA
Česky - NÁVOD K POUŽITÍ
усский - +/#0У4+Я О Э#7УА0А4++
S
UOMI - KÄYTTÖOHJE
´d°w - ò±u∞∑w ®U¸Ãå
IMWB035214 USE flashat100% 12/07/06 14:59 Page 1

Vuoi sapere di T'nB Micro Moonpix IMWB035214?

Se hai una domanda su "T'nB Micro Moonpix IMWB035214" puoi farla qui. Per favore descrivi chiaramente il problema in modo che sia possibile elaborare una risposta adeguata da fornire a te e agli altri utenti che ne avessero bisogno.

In vendita su