Topcom Twintalker 5010 manuale

Topcom Twintalker 5010
8.6 · 2
PDF manuale
 · 2 pagine
Italiano
manualeTopcom Twintalker 5010
Twintalker RC-6402 www.tristar.eu This product is in compliance with the essential requirements and other relevant provisions of the R&TTE directive 1999/5/EC. The Declaration of conformity can be found on: www.tristar.eu MD15600409-ECO
Twintalker 5010 / RC-6402
1 Getting started
Thank you for purchasing this TOPCOM product. This product has been
designed and assembled with utmost care for you and the environment.
Because we at TOPCOM like to think of the future of our planet and our
children, we aim to do our best to help saving the environment. This is why
we decided to reduce the number of pages of our user guides and product
manuals. In this short manual provided with your TOPCOM device you can
find a brief explanation of how to install and use your TOPCOM device. If
you would still like to discover all the features of your new TOPCOM device,
please visit our website (www.tristar.eu) where you can download the
complete user manual in your language. By doing this TOPCOM hopes to
do its share to make our planet a better place, but we can only succeed with
your help!
1.1 Installing / removing the belt clip
1. To install the belt clip, align the pin with the hole in the backside.
Gently push until it clicks into position.
2. To remove the belt clip from the unit, push the belt clip (a), while
pulling the clip away from the unit (b).
1.2 Battery installation
1. Remove the belt clip.
2. Pull the battery cover tab (c) and gently remove the battery cover.
3. Install the rechargeable battery pack following the polarity as shown.
The metal contacts should face outwards from the radio to connect
on the battery door. Or install 3 ‘AAA’ alkaline or rechargeable
batteries following the polarity as shown.
4. Re-install the battery cover and belt clip.
2 Charging batteries
When NiMh battery packs are installed, the desktop charger provides drop-
in charging convenience.
1. Put the desktop charger on a flat surface.
2. Plug the supplied adapter into the electric socket. Pay attention to the
mentioned voltage and compare this with the indications of the power
supply. Connect the low tension plug at the end of the cable with the
connector at the backside of the desktop charger.
3. Put the PMR in the charger as indicated.
4. The charging LED will turn on if it’s properly inserted and charging.
It will take about 12 to 14 hours to fully charge the batteries. There is no
indication on the display when the batteries are being charged.
3 Battery charge level
The battery charge level is indicated by the number of squares present
inside the battery icon on the LCD display.
Battery full
Battery 2/3 charged
Battery 1/3 charged
Battery empty
When the battery charge level is low, a beep will be heard.
4 Description
1. Earpiece connector
2. LCD display
3. Volume up button
4. Monitor / scan button MON /
5. Up button
6. Microphone
7. Optional power supply connector
8. Speaker
9. Menu / on-off / unlock button /
10. Down button
11. Call button
12. Push to talk button PTT
13. Volume down button
14. Power / transmission LED
15. Antenna
5 LCD display information
16. Antenna icon
17. Key lock icon
18. Scan icon
19. Roger beep icon
20. CTCSS code
21. VOX indication
22. Channel number
23. Battery charge level indication
6 Using the Twintalker RC-64026.1 Turning the unit on/off
To turn on:
Press and hold the -button for 3 seconds. The unit will
“beep” and the LCD display will display the current channel.
To switch off:
Press and hold the -button for 3 seconds. The unit will
“beep” and the LCD display will turn blank.
6.2 Adjusting Speaker volume
There are 15 levels of speaker volume
Press the volume up button in stand-by-mode to increase
the speaker volume. The volume level is displayed.
Press the volume down button to decrease the speaker
volume.
6.3 Receiving a signal
The unit is continuously in the receive mode when the unit is switched on
and not transmitting..
6.4 Transmitting a signal
Press and hold the PTT-button to transmit. The TX LED will be
on.
Hold the unit in a vertical position with the microphone 10 cm from the
mouth and speak into the microphone.
Release the PTT-button when you want to stop transmitting.
6.5 Changing channels
Press the -button or -button to change the channel.
7 The instruction of Power supplies and Battery
Power Supplied.: DSC-6PFA-12 FEU 090020
Input: 100-240VAC 50/60Hz 200mA,
Output:: 9VDC, 200mA, switching mode adaptor
Manufacturer: Dee Van Enterprise Co., Ltd
Battery: LEXEL-LH060-3A44C3BT (3.6V 600 mAh NiMh)
Caution: Risk of explosion if battery is replaced by an incorrect type.
Disposed of used batteries according to the instructions.
Plug-in jack port on PMR unit can't be used for any purpose
1 Om te beginnen
Hartelijk dank voor de aankoop van dit TOPCOM-product. Dit product
is met de uiterste zorg voor u en het milieu ontworpen en gemonteerd.
Bij TOPCOM zijn we begaan met de toekomst van onze planeet en
onze kinderen, en daarom doen we ons uiterste best om het milieu te
sparen. Daarom hebben we besloten het aantal pagina's van onze
gebruikershandleidingen en producthandleidingen te beperken. In deze
korte handleiding die bij uw TOPCOM-toestel wordt geleverd, wordt kort
uitgelegd hoe u uw TOPCOM-toestel moet installeren en gebruiken. Als
u alle functies van uw nieuwe TOPCOM-toestel wilt ontdekken, raden wij
u aan om naar onze website te gaan (www.tristar.eu); daar kunt u de
volledige gebruikershandleiding in uw taal downloaden. Op die manier
hoopt TOPCOM een bijdrage aan een betere toekomst voor onze planeet
te leveren, maar dat kan alleen met uw hulp!
1.1 De riemclip installeren/verwijderen
1. Lijn de pin uit met het gat aan de achterzijde om de riemclip te
installeren. Duw voorzichtig op de pin totdat deze in positie klikt.
2. Duw op de riemclip (a) terwijl u de clip van het toestel af trekt
om de riemclip van het toestel te verwijderen (b).
1.2 Batterijen plaatsen
1. Verwijder de riemclip.
2. Trek aan het lipje van het batterijdeksel (c) en verwijder het deksel
voorzichtig.
3. Plaats de oplaadbare batterijset met de aangegeven polariteit. De
metalen contactpunten moeten vanaf de radio naar buiten wijzen om
contact te maken met het batterijdeksel. Of plaats 3 'AAA' alkaline-
of oplaadbare batterijen volgens de getoonde polariteit.
4. Plaats het batterijdeksel en de riemclip terug.
2 Batterijen opladen
Als de NiMH-batterijsets zijn geplaatst, kunt u het toestel gemakkelijk
opladen door het in de bureaulader te plaatsen.
1. Plaats de bureaulader op een vlak oppervlak.
2. Steek de bijgeleverde adapter in het stopcontact. Let op de vermelde
spanning en vergelijk deze met de indicaties van het elektriciteitsnet.
Sluit de laagspanningsstekker op het uiteinde van de kabel aan op de
connector aan de achterzijde van de bureaulader.
3. Plaats de PMR in de lader zoals aangegeven.
4. Het laadlampje gaat branden als het toestel juist is geplaatst en aan
het laden is.
Het duurt ongeveer 12 tot 14 uur voordat de batterijen volledig zijn
opgeladen. Er staat geen indicatie op de display dat de batterijen worden
opgeladen.
3 Laadniveau van batterijen
Het laadniveau van de batterijen wordt aangegeven door het aantal
vierkantjes in het batterijpictogram op de lcd-display.
Batterij vol
Batterij 2/3 geladen
Batterij 1/3 geladen
Batterij leeg
Er klinkt een geluidssignaal als het laadniveau van de batterijen erg laag is.
4 Omschrijving
1. Connector van oortelefoon
2. Lcd-display
3. Toets Volume omhoog
4. Toets Monitor / scan MON /
5. Toets Omhoog
6. Microfoon
7. Optionele stroomconnector
8. Luidspreker
9. Toets Menu / aan-uit / deblokkeren /
10. Toets Omlaag
11. Oproeptoets
12. Toets Push to talk PTT
13. Toets Volume omlaag
14. Lampje aan-uit / overdracht
15. Antenne
5 Informatie lcd-display
16. Pictogram Antenne
17. Pictogram Toetsenvergrendeling
18. Pictogram Scannen
19. Pictogram Roger-toon
20. CTCSS-code
21. VOX-indicatie
22. Kanaalnummer
23. Indicator laadniveau batterijen
6 De Twintalker RC-6402 gebruiken6.1 Het toestel in- en uitschakelen
Inschakelen:
Houd de toets 3 seconden ingedrukt. Het toestel gaat
"piepen" en de lcd-display geeft het huidige kanaal weer.
Uitschakelen:
Houd de toets 3 seconden ingedrukt. Het toestel gaat
"piepen" en de lcd-display wordt zwart.
6.2 Luidsprekervolume instellen
Het luidsprekervolume heeft 15 niveaus
Druk op de toets Volume omhoog in de stand-bymodus
om het luidsprekervolume te verhogen. Het volumeniveau wordt
weergegeven.
Druk op de toets Volume omlaag om het volumeniveau
te verlagen.
6.3 Een signaal ontvangen
Het toestel staat voortdurend in de ontvangstmodus wanneer het is
ingeschakeld en niet aan het zenden is.
6.4 Een signaal zenden
Houd de toets PTT ingedrukt om te zenden. Het TX-lampje
zal branden.
Houd het toestel verticaal met de microfoon op 10 cm afstand van
uw mond en spreek in de microfoon.
Laat de toets PTT
los als u wilt stoppen met zenden.
6.5 Van kanaal veranderen
Druk op de toets of op de toets om van kanaal
te veranderen.
7 Instructies voor Voedingen en Accu
Voedingen: DSC-6PFA-12 FEU 090020
Invoer: 100-240VAC 50/60Hz 200mA,
Uitvoer:: 9VDC, 200mA, schakelende voeding
Fabrikant: Dee Van Enterprise Co., Ltd
Accu: LEXEL-LH060-3A44C3BT (3.6V 600 mAh NiMh)
Let op: Explosiegevaar als de accu wordt vervangen voor een onjuist type
accu. Verwijder verbruikte accu’s in overeenkomst met de instructies.
De ingang poort van het PMR toestel kan niet worden gebruikt voor enig
doel
1 Avant de commencer
Nous vous remercions d'avoir choisi ce produit TOPCOM. Cet appareil a
été conçu et monté avec le plus grand soin pour répondre à vos besoins,
dans le respect de l'environnement. Soucieux de l'avenir de notre planète
et de nos enfants, nous tentons de faire le maximum pour préserver
l'environnement. C'est la raison pour laquelle nous avons réduit le nombre
de pages de nos manuels d'utilisation et de nos guides de produits. Dans
ce petit manuel fourni avec votre appareil TOPCOM, vous trouverez un
résumé du mode d'installation et d'utilisation de celui-ci. Toutefois, si vous
souhaitez découvrir toutes les fonctionnalités de votre nouvel appareil
TOPCOM, vous pouvez visiter notre site web (www.tristar.eu) et
télécharger le manuel d'utilisation complet dans votre langue. De cette
manière, TOPCOM espère contribuer à la préservation de notre planète,
mais nous ne pouvons y arriver qu'avec votre aide !
1.1 Installer / retirer le clip de ceinture
1. Pour installer le clip de ceinture, alignez la broche sur le trou situé à
l'arrière. Poussez doucement jusqu'à ce qu'il se clipse en position.
2. Pour retirer le clip de ceinture (a), poussez dessus tout en l'écartant
de l'unité (b).
1.2 Mise en place des piles
1. Retirez le clip de ceinture.
2. Poussez l'onglet (c) sur le couvercle du compartiment à piles et
retirez le couvercle.
3. Installez la batterie rechargeable en respectant la polarité illustrée
ci-contre. Les contacts métalliques doivent être placés vers l'extérieur
de l'unité afin de pouvoir être branchés sur le couvercle du
compartiment à piles. Ou installez 3 piles "AAA" alcalines ou
rechargeables en respectant la polarité illustrée.
4. Remettez en place le couvercle du compartiment à piles et le clip
de ceinture.
2 Chargement des batteries
Une fois la batterie NiMh installée, il est possible de charger l'unité en tout
simplicité à l'aide du chargeur de bureau.
1. Placez le chargeur de bureau sur une surface plane.
2. Insérez l'adaptateur fourni dans la prise de courant. Vérifiez le
voltage indiqué et comparez-le à celui de l'alimentation. Branchez la
fiche à basse tension située à l'extrémité du câble sur le connecteur
situé à l'arrière du chargeur de bureau.
3. Placez le talkie-walkie sur le chargeur, tel qu'illustré.
4. La LED de chargement s'allume si l'appareil est correctement inséré
et qu'il se charge.
Le temps de charge total des piles dure entre 12 et 14 heures. Aucune
indication ne s'affiche à l'écran pour signaler que les piles sont en cours
de chargement.
3 Niveau de charge des piles
Le niveau de charge des piles est représenté par le nombre de barres
affiché par l'icône de la pile sur l'écran LCD.
Piles totalement chargées
Piles chargées aux 2/3
Piles chargées à 1/3
Piles déchargées
Lorsque le niveau de charge des piles est bas, un bip est émis.
4 Description
1. Connecteur pour écouteur
2. Écran LCD
3. Touche d'augmentation du volume
4. Touche de surveillance / balayage MON /
5. Touche Haut
6. Micro
7. Connecteur d'alimentation optionnel
8. Haut-parleur
9. Touche de menu / Marche/Arrêt / déverrouillage /
10. Touche Bas
11. Touche Appel
12. Touche Parole PTT
13. Touche de diminution du volume
14. Voyant d'alimentation / de transmission
15. Antenne
5 Informations apparaissant sur l'écran LCD
16. Icône d'antenne
17. Icône de verrouillage de touche
18. Icône de balayage
19. Icône Roger Beep
20. Code CTCSS
21. Indication VOX
22. Numéro de canal
23. Indication du niveau de charge de la pile
6 Utilisation du Twintalker RC-64026.1 Activation et désactivation de l'appareil
Pour activer l'appareil :
Appuyez sur la touche et maintenez-la enfoncée pendant
3 secondes. L'appareil émettra un « bip » et l'écran LCD affichera le
canal actuel.
Pour désactiver le récepteur .
Appuyez sur la touche et maintenez-la enfoncée pendant
3 secondes. L'appareil émettra un « bip » et l'écran LCD s'éteindra.
6.2 Réglage du volume du haut-parleur
Il y a 15 niveaux de volume du haut-parleur
Appuyez sur la touche d'augmentation de volume en mode
de veille pour augmenter le volume du haut-parleur. Le niveau de
volume s'affiche.
Appuyez sur la touche de diminution de volume pour
baisser le volume du haut-parleur.
6.3 Réception d'un signal
Lorsque l'appareil est activé et qu'il n'est pas en mode de transmission,
il est en permanence en mode de réception.
6.4 Émission d'un signal
Appuyez sur la touche PTT et maintenez-la enfoncée pour
émettre un signal. Le voyant TX est allumé.
Tenez l'appareil à la verticale, placez le micro à 10 cm de votre
bouche et parlez.
Relâchez la touche PTT lorsque vous voulez interrompre
l'émission.
6.5 Changement de canal
Appuyez sur la touche ou pour changer de canal.
7 Instructions sur l’alimentation et les piles
Alimentation électrique : DSC-6PFA-12 FEU 090020
Entrée : 100-240VCA 50/60Hz 200mA,
Débit : 9VDC, 200mA, adaptateur de changement de mode
Fabricant : Dee Van Enterprise Co., Ltd
Pile : LEXEL-LH060-3A44C3BT (3.6V 600 mAh NiMh)
Attention : Danger d’explosion si la pile est remplacée par un type incorrect.
Rebut des piles usagées conformément aux instructions.
Le port de prise d’entrée sur l’appareil PMR ne peut pas être utilisé à
d’autres finse
1 Erste Schritte
Vielen Dank, dass Sie sich zum Kauf dieses Produkts von TOPCOM
entschieden haben. Dieses Produkt wurde mit der höchsten Sorgfalt für Sie
und die Umwelt entwickelt und hergestellt. Wir bei TOPCOM machen uns
Gedanken über die Zukunft unseres Planeten und unserer Kinder. Daher
geben wir unser Bestes, um die Umwelt zu schützen. Aus diesem Grund
haben wir uns entschieden, die Seitenzahlen unserer
Bedienungsanleitungen und Produkthandbücher zu reduzieren. In dem
Kurzhandbuch, das Ihrem TOPCOM-Gerät beiliegt, finden Sie eine kurze
Anleitung zur Installation und Bedienung Ihres TOPCOM-Gerätes. Wenn
Sie gern mehr über die Funktionen Ihres neuen TOPCOM-Gerätes erfahren
möchten, besuchen Sie uns bitte im Internet (www.tristar.eu). Dort können
Sie die vollständige Bedienungsanleitung in Ihrer Sprache herunterladen.
Mit diesem Schritt möchte TOPCOM seinen Beitrag dazu leisten, unseren
Planeten Erde zu verbessern. Doch das gelingt nur mit Ihrer Hilfe!
1.1 Befestigen / Lösen des Gürtelclips
1. Um den Gürtelclip zu befestigen, legen Sie Stift und Loch auf der
Rückseite aneinander. Drücken Sie vorsichtig, bis der Clip einrastet.
2. Um den Gürtelclip (a) vom Gerät zu entfernen, drücken Sie den
Gürtelclip und ziehen Sie ihn vom Gerät ab (b).
1.2 Batterien/Akkus einlegen
1. Entfernen Sie den Gürtelclip.
2. Ziehen Sie an der Klappe der Batteriefachabdeckung (c) und
entfernen Sie vorsichtig die Batteriefachabdeckung.
3. Legen Sie den wiederaufladbaren Akkupack ein. Achten Sie dabei
auf die angegebene Polarität. Stellen Sie sicher, dass die
Metallkontakte nach außen zeigen, um einen Kontakt zur
Batterieabdeckung herzustellen. Oder legen Sie die 3 „AAA“-
Alkalibatterien oder Akkus ein. Achten Sie dabei auf die
angegebene Polarität.
4. Setzen Sie die Batterieabdeckung und den Gürtelclip wieder ein.
2 Batterien/Akkus aufladen
Wenn Sie NiMh-Akkupacks installieren, können Sie das Gerät einfach
zum Aufladen auf die Ladestation stellen.
1. Stellen Sie das Ladegerät auf eine ebene Oberfläche.
2. Stecken Sie das mitgelieferte Netzteil in die Steckdose. Beachten
Sie die angegebene Spannung und vergleichen Sie diese mit den
Netzteil-Anzeigen. Verbinden Sie den Niederspannungsstecker am
Kabelende mit dem Anschluss auf der Rückseite der
Tischladestation.
3. Stellen Sie das Sprechfunkgerät wie dargestellt in das Ladegerät.
4. Die Lade-LED leuchtet auf, wenn das Gerät richtig eingelegt ist und
aufgeladen wird.
Es dauert ungefähr 12 bis 14 Stunden, bis die Akkus vollständig geladen
sind. Auf dem Display wird nicht angezeigt, wenn die Akkus aufgeladen
werden.
3 Batterie-/Akkustand
Der Batterieladezustand wird durch die Anzahl der Quadrate im
Batteriesymbol im LCD-Display angezeigt.
Batterie/Akku voll
Batterie/Akku 2/3 voll
Batterie/Akku 1/3 voll
Batterie/Akku leer
Wenn der Batterieladezustand niedrig ist, ertönt ein Signalton.
4 Beschreibung
1. Ohrhörer-Anschluss
2. LCD-Display
3. Lautstärke lauter
4. Monitor- / Scan-Taste MON /
5. Nach-oben-Taste
6. Mikrofon
7. Optionaler Stromversorgungs-Anschluss
8. Lautsprecher
9. Menü- / Ein-Aus- / Entsperr-Taste /
10. Nach-unten-Taste
11. Anruftaste
12. Sprechtaste PTT
13. Lautstärke leiser
14. Strom- / Sendebereitschafts-LED
15. Antenne
5 Informationen zum LCD-Display
16. Antennen-Symbol
17. Tastensperre-Symbol
18. Scan-Symbol
19. Roger-Signalton
20. CTCSS-Code
21. VOX-Anzeige
22. Kanal
23. Batteriestandsanzeige
6 Betrieb des Twintalker RC-64026.1 Die Taschenlampe ein-/ausschalten
Gerät einschalten:
Halten Sie die -Taste 3 Sekunden lang gedrückt.
Sie hören einen Signalton und im LCD-Display erscheint der
aktuelle Kanal.
Gerät ausschalten:
Halten Sie die -Taste 3 Sekunden lang gedrückt. Sie
hören einen Signalton und das LCD-Display zeigt nichts mehr an.
6.2 Einstellen der Lautsprecherlautstärke
Die Lautstärke des Lautsprechers ist in 15 Stufen einstellbar
Drücken Sie die Taste "Lauter" im Standby-Modus,
um die Lautstärke zu erhöhen. Der Lautstärke wird angezeigt.
Drücken Sie die Taste „Lautstärke leiser , um die
Lautsprecherlautstärke zu verringern.
6.3 Empfangen von Signalen
Das Gerät befindet sich immer im Empfangsmodus, wenn es eingeschaltet
ist und nicht sendet.
6.4 Senden eines Signals
Halten Sie zum Senden die PTT-Taste gedrückt. Der TX-LED
leuchtet.
Halten Sie das Gerät in einer senkrechten Position mit dem
Mikrofon 10 cm vor dem Mund. Sprechen Sie in das Mikrofon.
Lassen Sie die PTT-Taste los, wenn Sie die Durchsage beenden
möchten.
6.5 Wechseln des Kanals
Drücken Sie die -Taste oder -Taste , um den Kanal
zu wechseln.
7 Anleitung für Stromversorgung und Batterie
Einspeisung.: DSC-6PFA-12 FEU 090020
Eingabe: 100-240 V AC 50/60 Hz 200 mA,
Ausgabe: 9 V DC, 200 mA, Schaltnetzteil
Hersteller: Dee Van Enterprise Co., Ltd
Batterie: LEXEL-LH060-3A44C3BT (3,6 V 600 mAh NiMh)
Vorsicht: Explosionsrisiko beim Einlegen einer falschen Batterie.
Entsorgung der verbrauchten Batterien laut Anleitung.
Anschluss an der PMR-Einheit darf für keine anderen Zwecke verwendet
werden.
1Introducción
Gracias por adquirir este producto de TOPCOM. Este producto ha sido
diseñado y montado teniendo el máximo cuidado para con usted y el medio
ambiente. En TOPCOM, nos gusta pensar en el futuro de nuestro planeta
y nuestros hijos, por lo que hacemos lo que está en nuestras manos para
ayudar a conservar el medio ambiente. Por esta razón, hemos decidido
reducir el número de páginas de nuestras guías del usuario, así como de
nuestros manuales de producto. En este pequeño manual que se le facilita
junto con su dispositivo de TOPCOM, podrá encontrar una breve
descripción de cómo instalarlo y utilizarlo. No obstante, si desea conocer
todas las características de su nuevo dispositivo de TOPCOM, visite
nuestra página web (www.tristar.eu), donde podrá descargar el manual
del usuario completo en su idioma. Gracias a esta opción, TOPCOM
espera contribuir a la mejora de nuestro mundo, ¡aunque solo podremos
lograrlo con su ayuda!
1.1 Retirada e instalación del clip del cinturón
1. Para instalar el clip del cinturón, coloque la patilla a la altura del
agujero situado en la parte posterior. Presionar con cuidado hasta
que encaje bien (hace clic).
2. Para extraer de la unidad el clip del cinturón (a), empuje el clip
mientras lo aleja de la unidad (b).
1.2 Instalación de las pilas
1. Retire la pinza del cinturón.
2. Tirar de la lengüeta de la tapa de las pilas (c) y retire con cuidado la
tapa de las pilas.
3. Instalar el paquete de pilas recargables según la polaridad indicada.
Los contactos metálicos deben mirar hacia fuera de la radio para
conectarse con la tapa de las pilas. O introducir tres pilas alcalinas
AAA o recargables según la polaridad indicada.
4. Vuelva a colocar la tapa de las pilas y la pinza del cinturón.
2 Carga de las pilas
Una vez instalado el paquete de pilas NiMh, el cargador de sobremesa
permite cargarlas cómodamente.
1. Coloque el cargador de sobremesa sobre una superficie plana.
2. Conectar el adaptador suministrado a la toma de corriente. Preste
atención al voltaje mencionado y compárelo con las indicaciones de
suministro eléctrico. Conectar el conector de baja tensión que hay al
final del cable al conector situado en la parte posterior del cargador
de sobremesa.
3. Coloque el PMR en el cargador tal como se indica.
4. Si están bien insertadas y cargándose, el LED de carga se
encenderá.
Las pilas tardarán entre 12 y 14 horas en cargarse por completo. La
pantalla no muestra ninguna indicación cuando se están cargando las pilas.
3 Nivel de carga de la batería
El nivel de carga de las pilas está indicado por el número de rectángulos
presentes en el interior del icono de la pila en la pantalla LCD.
Pilas cargadas
2/3 de la carga
1/3 de la carga
Sin carga
Cuando el nivel de carga de las pilas esté bajo, sonará un pitido.
4 Descripción
1. Conector de auriculares
2. Pantalla LCD
3. Botón de subir volumen
4. Tecla de rastreo / barrido MON /
5. Botón de subir
6. Micrófono
7. Conector de alimentación opcional
8. Altavoz
9. Botón de menú / encendido-apagado / desbloqueo /
10. Botón de bajar
11. Botón de llamar
12. Pulse el botón PTT para hablar
13. Botón de bajar volumen
14. LED de alimentación / transmisión
15. Antena
5 Información de la pantalla LCD
16. Icono de la antena
17. Icono de bloqueo del teclado
18. Icono de barrido
19. Icono de pitido Roger
20. Código CTCSS
21. Indicación VOX
22. Número de canal
23. Indicador de nivel de carga de las pilas
6 Uso del Twintalker RC-64026.1 Encendido y apagado de la unidad
Para encender:
Mantenga pulsada la tecla durante 3 segundos. El
aparato emitirá un pitido y la pantalla LCD mostrará el canal actual.
Para apagar:
Mantenga pulsada la tecla durante 3 segundos.
El aparato emitirá un pitido y la pantalla LCD se apagará.
6.2 Ajuste del volumen del altavoz
Hay 15 niveles de volumen del altavoz.
Pulse el botón de subir volumen en el modo de espera para
aumentar el volumen del altavoz. Se mostrará el nivel del volumen.
Pulse el botón de bajar volumen para reducir el volumen
del altavoz.
6.3 Recepción de una señal
Cuando está encendida pero sin transmitir, la unidad se encuentra en modo
de recepción.
6.4 Transmisión de una señal
Mantenga pulsado el botón PTT para transmitir. Se encenderá
la pantalla TX LED.
Mantenga la unidad en posición vertical con el micrófono a 10 cm
de la boca y hable a través de él.
Suelte el botón PTT cuando quiera dejar de transmitir.
6.5 Cambio de canales
Pulse el botón o el botón para cambiar el canal.
7 Instrucciones de las fuentes de alimentación y la batería
Energía suministrada: DSC-6PFA-12 FEU 090020
Entrada: 100-240VCA 50/60Hz 200mA,
Salida: 9VCC, 200mA, adaptador de modo del conmutador
Fabricante: Dee Van Enterprise Co., Ltd
Batería: LEXEL-LH060-3A44C3BT (3.6V 600 mAh NiMh)
Precaución: Existe riesgo de explosión si la batería se reemplaza por otra
de un tipo incorrecto. Deseche las baterías usadas según las instrucciones.
El puerto de conexión de entrada en la unidad PMR no se puede utilizar
para ningún propósit.
1 Förberedelser
Tack för att du köpt den här TOPCOM-produkten. Denna produkt har
utformats och monterats med största omsorg om dig och om miljön.
Eftersom vi på TOPCOM är måna om vår planets framtid och våra barn
strävar vi efter att göra vårt bästa för att hjälpa till att rädda miljön. Det är
därför vi har beslutat att minska antalet sidor i våra bruksanvisningar och
produkthandböcker. I denna korta bruksanvisning som följer med din
TOPCOM-enhet hittar du en kort beskrivning av hur du installerar och
använder din TOPCOM-enhet. Om du ändå vill upptäcka alla funktioner i
din nya TOPCOM-enhet kan du besöka vår webbplats (www.tristar.eu)
där du kan ladda ned den fullständiga bruksanvisningen på ditt språk.
TOPCOM hoppas att vi på detta sätt kan dra vårt strå till stacken för att göra
vår planet till en bättre plats, men vi behöver din hjälp för att lyckas!
1.1 Sätt i/ta av bälteshållaren
1. För att sätta i bälteshållaren, rikta in bulten med hålet på baksidan.
Tryck försiktigt tills den klickar på plats.
2. För att ta bort bälteshållaren (a) från apparaten, tryck
bälteshållaren samtidigt som du drar bort den från apparaten (b).
1.2 Installera batterier
1. Ta bort bältesklämman.
2. Dra försiktigt i batteriluckans flik (c) och avlägsna försiktigt
batteriluckan.
3. Placera det laddningsbara batteripacket enligt de angivna polerna.
Metallkontakterna ska vara vända utåt från radion för att ansluta till
batteriluckan. Du kan också installera 3 alkaliska AAA-batterier eller
laddningsbara batterier med polerna enligt bilden.
4. Sätt tillbaka batteriluckan och bältesklämman.
2 Laddning av batterier
När NiMh-batteripack sätts i, ger skrivbordsladdaren en enkel drop-in
laddning.
1. Placera skrivbordsladdaren på ett plant underlag.
2. Koppla den medföljande adaptern till det elektriska urtaget. Var
uppmärksam på den angivna voltstyrkan och jämför denna med
indikationerna på nätanslutningen. Anslut lågspänningskontakten
i sladdens ände till kontakten på skrivbordsladdarens baksida.
3. Placera PMR i laddaren såsom anges.
4. Laddningslysdioden tänds om allt är riktigt isatt och laddning pågår.
Det tar ca. 12 till 14 timmar att ladda batterierna helt Det finns ingen
indikation på teckenfönstret när batterierna laddas.
3 Batteriernas laddningsnivå
Batteriets laddningsnivå representeras av det antal rutor som visas inuti
batteriikonen på LCD-skärmen.
Batteri fullt
Batteri 2/3 laddat
Batteri 1/3 laddat
Batteri tomt
När batteriets laddningsnivå är lågt, hörs ett pip.
4 Beskrivning
1. Kontakt för hörlurar
2. LCD-skärm
3. Volym upp-knapp
4. Knappen övervaka/sökMON /
5. Upp-knapp
6. Mikrofon
7. Anslutning för strömförsörjning (tillval)
8. Högtalare
9. Knappen meny- / på-av/lås upp /
10. Ned-knapp
11. Uppringningsknapp
12. Tryck för att prata-knapp PTT
13. Volym ned-knapp
14. Ström / sändningsindikator (lysdiod)
15. Antenn
5 Information på LCD-skärmen
16. Antennikon
17. Knapplåsikon
18. Sökikon
19. Symbol för Rogerpip ("uppfattat"-pip)
20. CTCSS-kod
21. VOX-indikering
22. Kanalnummer
23. Indikation som anger batteriets laddningsnivå
6 Användning av Twintalker RC-64026.1 Slå på/av enheten (on/off)
Slå på:
Håll -knappen intryckt i 3 sekunder. Apparaten ”piper” och
LCD-displayen visar den nuvarande kanalen.
Slå av:
Håll -knappen intryckt i 3 sekunder. Apparaten ”piper” och
LCD-displayen släcks.
6.2 Justera högtalarvolymen
Det finns 15 högtalarvolymlägen
Tryck på volym upp-knappen i vänteläge för att höja
högtalarvolymen. Volymnivån visas.
Tryck på knappen volym ned för att minska
högtalarvolymen.
6.3 Ta emot en signal
Enheten är hela tiden i mottagarläge när apparaten är påslagen och
inte sänder.
6.4 Sända en signal
•Håll PTT-knappen intryckt för att sända. TX-lysdoiden kommer
att vara på.
Håll apparaten i vertikalt läge med mikrofonen 10 cm från munnen
och tala in i mikrofonen.
•Släpp PTT- knappen när du vill sluta sända.
6.5 Byta kanal
Tryck på -knappen eller -knappen för att byta kanal.
7 Instruktion för strömförsörjning och batteri
Strömförsörjning.: DSC-6PFA-12 FEU 090020
Ineffekt: 100-240VAC 50/60Hz 200mA,
Uteffekt: 9 V DC, 200mA, växlingslägesadapter
Tillverkare: Dee Van Enterprise Co., Ltd
Batteri: LEXEL-LH060-3A44C3BT (3.6V 600 mAh NiMh)
Varning: Risk för explosion om batteriet byts ut mot en felaktig typ. Kassera
använda batterier enligt instruktionerna.
Inkopplingsuttaget på PMR-enheten kan inte användas för något ändamål.
1 Sådan kommer du i gang
Tak, fordi du valgte dette TOPCOM-produkt. Dette produkt er udviklet og
samlet med den størst mulige omtanke for dig og for miljøet. Da vi her hos
TOPCOM tænker på vores børns og planetens fremtid, gør vi vores bedste
for at skåne miljøet. Dette er grunden til, at vi har besluttet at reducere
antallet af sider i vores brugervejledninger og produktmanualer. I denne
korte vejledning, der følger med din TOPCOM-enhed, finder du en kort
forklaring på, hvordan du installerer og bruger din TOPCOM-enhed. Hvis du
alligevel skulle have lyst til at lære mere om alle funktionerne på din nye
TOPCOM-enhed, kan du besøge vores websted (www.tristar.eu), hvor du
kan downloade en komplet brugervejledning på dit sprog. På denne måde
håber TOPCOM på at kunne bidrage til at gøre vores planet til et bedre
sted, men det kan vi kun med din hjælp!
1.1 Montering/afmontering af bælteclips
1. Bælteclipsen monteres ved at justere stiften efter hullet i bagsiden.
Tryk forsigtigt, indtil den låses i position.
2. Bælteclipsen (a) afmonteres fra enheden ved at skubbe til
bælteclipsen, mens den trækkes væk fra enheden (b).
1.2 Isætning af batteri
1. Fjern bælteclipsen.
2. Træk i tappen på batteridækslet (c), og fjern forsigtigt batteridækslet.
3. Isæt den genopladelige batteripakke i henhold til den viste polaritet.
Metalkontakterne skal vende udad i forhold til radioen, så de får
forbindelse med batteridøren. Eller isæt 3 'AAA'-alkaline-batterier
eller genopladelige batterier i henhold til den viste polaritet.
4. Genmontér batteridækslet og bælteclipsen.
2 Opladning af batterier
Når NiMH-batteripakkerne er isat, kan de nemt og bekvemt oplades via
bordopladeren.
1. Placer bordopladeren på en plan overflade.
2. Sæt den medfølgende adapter ind i en stikkontakt. Vær opmærksom
på den anførte spænding, og sammenhold den med
strømforsyningens angivelser. Tilslut lavspændingsstikket for enden
af kablet til stikket på bagsiden af bordopladeren.
3. Sæt PMR-enheden i opladeren som vist.
4. Lade-LED'en tændes, hvis radioen er isat korrekt og lader.
Det tager omkring 12 til 14 timer at oplade batterierne fuldstændigt.
Der vises ikke noget i displayet, når batterierne lades op.
3 Batteriets ladeniveau
Batteriets ladeniveau indikeres af antallet af firkanter, der kan ses i
batteriikonet på LCD-displayet.
Batteri fuldt opladt
Batteri 2/3 opladt
Batteri 1/3 opladt
Batteri afladt
Når batteriets ladeniveau er lavt, afgives et bip.
4 Beskrivelse
1. Stik til øretelefon
2. LCD-display
3. Lydstyrke op-knap
4. Overvåg/scan-knap MON /
5. Pil op
6. Mikrofon
7. Stik til valgfri strømforsyning
8. Højttaler
9. Menu/on-off/lås op-knap /
10. Pil ned
11. Kaldeknap
12. Tryk for at tale-knap PTT
13. Lydstyrke ned-knap
14. Strøm/transmissions-LED
15. Antenne
5 Oplysninger i LCD-displayet
16. Antenne-ikon
17. Tastelås-ikon
18. Scan-ikon
19. Bekræftelsesbip-ikon
20. CTCSS-kode
21. Indikering for VOX
22. Kanalnummer
23. Indikation for batteriets ladeniveau
6 Brug af Twintalker RC-64026.1 Sådan tændes og slukkes enheden
Sådan tændes enheden:
Tryk på -knappen , og hold den inde i 3 sekunder.
Enheden "bipper", og LCD-displayet viser den aktuelle kanal.
Sådan slukkes enheden:
Tryk på -knappen , og hold den inde i 3 sekunder.
Enheden "bipper", og LCD-displayet går ud.
6.2 Justering af højttalerlydstyrken
Der findes 15 niveauer for højttalerlydstyrken
Tryk på Lydstyrke op-knappen i standbytilstand for at øge
højttalerlydstyrken. Lydstyrkeniveauet vises.
Tryk på Lydstyrke ned-knappen for at reducere
højttalerlydstyrken.
6.3 Modtagelse af signal
Enheden er kontinuerligt i modtagetilstand, når den er tændt og ikke
selv sender.
6.4 Afsendelse af signal
Tryk på PTT-knappen , og hold den nede for at sende.
TX-LED'en lyser.
Hold enheden lodret med mikrofonen 10 cm fra munden, og tal ind i
mikrofonen.
•Slip PTT-knappen , når du ikke vil sende længere.
6.5 Sådan skifter du kanaler
Tryk på -knappen eller -knappen for at skifte kanal.
7 Instruktion for strømforsyning og batteri
Strømforsyning: DSC-6PFA-12 FEU 090020
Input: 100-240VAC 50/60Hz 200mA,
Output: 9VDC, 200mA, switch-mode adapter
Fabrikant: Dee Van Enterprise Co., Ltd
Batteri: LEXEL-LH060-3A44C3BT (3,6V 600 mAh NiMh)
Advarsel: Der er fare for eksplosion, hvis batteriet udskiftes med en ukorrekt
type. Bortskaffelse af brugte batterier, i henhold til instruktionen.
Plug-in jack-porten på PMR-enheden kan ikke anvendes til noget formål.
1 Komme i gang
Takk for at du valgte dette produktet fra TOPCOM. Dette produktet er
utviklet og montert med omtanke for deg og miljøet. Fordi vi i TOPCOM
tenker på fremtiden for miljøet og våre barn, prøver vi å gjøre vårt beste for
å verne miljøet. Derfor har vi besluttet å redusere antall sider i
brukerveiledninger og brukerhåndbøker for produkter. I denne korte
bruksanvisningen som følger med ditt TOPCOM-produkt finner du en kort
beskrivelse av hvordan du installerer og bruker TOPCOM-produktet. Hvis
du vil vite mer om alle funksjonene og egenskapene til det nye TOPCOM-
apparatet, kan du gå til vårt webområde (www.tristar.eu), hvor du kan laste
ned den fullstendige bruksanvisningen på ditt eget språk. På denne måten
håper vi i TOPCOM at vi kan bidra til å verne om miljøet. Vi kan imidlertid
bare lykkes med din hjelp!
1.1 Fjerne/montere belteklipset
1. For å montere belteklipsen retter du inn pinnen med hullet på
baksiden. Trykk forsiktig til den klikker på plass.
2. For å fjerne belteklipsen (a) fra radioen, skyver du på belteklipset
mens du trekker klipset bort fra enheten (b).
1.2 Sette inn batterier
1. Fjern belteklipset.
2. Trekk i sperrehaken for batteridekselet (c) og fjern batteridekselet
forsiktig.
3. Sett inn den oppladbare batteripakken mens du følger polariteten
som vist. Metallkontaktene skal vende utover fra radioen mot
kontaktene i batteridekselet. Alternativt installerer du tre alkaliske
eller oppladbare AAA-batterier, med polaritet som vist
4. Sett på batteridekselet og belteklipset igjen.
2 Lade opp batterier
Når NiMh-batteripakker er installert, sørger bordladeren for enkel
opplading.
1. Sett bordladeren på et flatt underlag.
2. Plugg den medfølgende strømadapteren inn i et strømuttak. Merk
deg den oppgitte spenningen, og sammenhold denne med
merkingen på strømadapteren. Kople lavspenningspluggen i enden
av kabelen til kontakten baksiden av bordladeren.
3. Sett PMR-radioen i bordladeren som vist.
4. Ladelampen vil lyse opp for å indikere at radioen er riktig satt inn og
under opplading.
Det tar mellom 12 og 14 timer å lade batteriene helt opp. Det angis ikke
på displayet at batteriene lades.
3 Batteriladenivå
Batteriladenivået vises med antall rektangler som vises i batteriikonet
på LCD-displayet.
Fulladet batteri
Batteri 2/3 fullt
Batteri 1/3 fullt
Batteri utladet
Når batteriladenivået nærmer seg utladet, høres et pipesignal.
4 Beskrivelse
1. Øretelefonkontakt
2. LCD-display
3. Høyere volum-knapp
4. Overvåking- / skanneknapp MON /
5. Opp-knapp
6. Mikrofon
7. Kontakt til valgfri strømforsyning
8. Høyttaler
9. Meny- / på-av- / lås opp-knapp /
10. Ned-knapp
11. Anropsknapp
12. Trykk for å snakke-knapp PTT
13. Lavere volum-knapp
14. Strøm- / sendeindikator
15. Antenne
5 Informasjon på LCD-displayet
16. Antennesymbol
17. Tastelåssymbol
18. Skannesymbol
19. Symbol for bekreftelsestone
20. CTCSS-kode
21. VOX-indikasjon
22. Kanalnummer
23. Indikator for batteriladenivå
6 Bruk av Twintalker RC-64026.1 Slå enheten på/av
Slå enheten på:
Trykk på -tasten og hold den inne i 3 sekunder. Enheten vil
avgi en pipelyd, og LCD-displayet viser gjeldende kanal.
Slå enheten av:
Trykk på -tasten og hold den inne i 3 sekunder. Enheten vil
avgi en pipelyd, og LCD-displayet blankes ut.
6.2 Justere høyttalervolumet
Høyttalervolumet kan justeres i 15 nivåer
Trykk volum opp-knappen i hvilemodus for å øke
høyttalervolumet. Volumnivået vises.
Trykk på volum ned-tasten for å redusere volumet.
6.3 Motta et signal
Enheten er kontinuerlig i mottaksmodus så lenge den er slått på og ikke
sender selv.
6.4 Sende et signal
Trykk inn og hold på PTT-knappen for å sende. TX-indikatoren
lyser.
Hold enheten vertikalt med mikrofonen 10 cm fra munnen, og tal inn
i mikrofonen.
ENGLISH
VOX
16
23
17
18
19
20

2122

15
14
13
12
11
10
9
8
7
1
2
3
4
5
6
AAA
AAA
+
-
a
b
c
The device can also operate with 3 x AAA NiMh batteries or
with 3 x AAA Alkaline batteries.
3 x AAA Alkaline batteries cannot be charged with the
charger.
++
++
+
+
++
NEDERLANDS
If the segments and icons of the displays are shown in light
grey in this user guide, it indicates that they are blinking
and/or selectable.
9
9
3
13
In order for other people to receive your transmission, they
must also be on the same channel and have set the same
CTCSS code. (See chapter 13.5)
12
12
To check the channel activity use the monitor function . The
maximum transmitting time is limited to 1 minute. Release
and press PTT-button to restart transmitting.
5
10
Het toestel kan ook werken met 3 AAA NiMH-batterijen of
met 3 AAA alkalinebatterijen.
3 AAA alkalinebatterijen kunnen niet met de lader worden
opgeladen.
+
+
++
++
+
+
FRANÇAIS
Wanneer de segmenten en pictogrammen van de displays
in deze handleiding in lichtgrijs worden weergegeven,
geeft dit aan dat ze knipperen en/of kunnen worden
geselecteerd.
9
9
3
Andere mensen die uw signaal willen ontvangen, moeten
op hetzelfde kanaal zitten en dezelfde CTCSS-code hebben
ingesteld als u. (Zie hoofdstuk 13.5)
12
12
Gebruik de monitorfunctie om de kanaalactiviteit te
controleren. De maximale zendtijd is beperkt tot 1 minuut.
Houd de toets PTT kort ingedrukt om het zenden
voort te zetten.
12
5
10
L'appareil peut également fonctionner à l'aide de 3 piles
NiMh AAA ou 3 piles alcalines AAA.
Les 3 piles alcalines AAA ne peuvent pas être rechargées
à l'aide du chargeur.
+
+
++
+
+
+
+
DEUTSCH
Si les segments et les icônes affichés sont indiqués en
gris clair dans ce manuel d'utilisation, cela signifie qu'ils
clignotent et/ou peuvent être sélectionnés.
9
9
3
13
Pour que d'autres personnes reçoivent votre transmission,
elles doivent également utiliser le même canal et le même
code CTCSS. (Voir le chapitre 13.5)
12
12
Pour vérifier l'activité du canal, utilisez la fonction de
surveillance. La durée maximum de transmission est
limitée à 1 minute. Relâchez et appuyez sur la touche
d'émission PTT pour redémarrer l'émission.
12
5
10
Das Gerät kann auch mit 3 AAA-NiMh-Akkus oder mit
3 AAA-Alkalibatterien betrieben werden.
Die 3 AAA-Alkalibatterien können nicht mit dem Ladegerät
aufgeladen werden.
++
++
+
+
++
ESPAÑOL
Blinkende und/oder auswählbare Segmente und Symbole
der Displayanzeige werden in dieser Bedienungsanleitung
hellgrau dargestellt.
9
9
3
13
Damit andere Personen Ihre Übertragung empfangen
können, müssen sie ihre Geräte auf denselben Kanal
und CTCSS-Code eingestellt haben. (Siehe Kapitel 13.5)
12
12
Zum Kontrollieren der Kanäle verwenden Sie die
Kanalüberwachungsfunktion. Die maximale Sendezeit
ist auf 1 Minute beschränkt. Lassen Sie die PTT-Taste
los und drücken Sie sie erneut, um weiterzusenden.
12
5
10
El aparato también funciona con 3 pilas AAA NiMh o con
3 pilas AAA alcalinas.
Las 3 pilas AAA alcalinas no se pueden cargar con el
cargador.
++
+
+
++
++
SVENSKA
En este manual de usuario, si los segmentos e iconos
de las pantallas aparecen en gris claro, significa que
están parpadeando o se pueden seleccionar.
9
9
3
13
Para que otras personas puedan recibir una transmisión,
deben encontrarse en el mismo canal y tener el mismo
código CTCSS que el emisor (consulte el capítulo 13.5).
12
12
Para comprobar la actividad que hay en el canal, utilice la
función de rastreo. El tiempo máximo de transmisión está
restringido a 1 minuto. Suelte y vuelva a pulsar el botón
PTT para empezar a transmitir de nuevo.
12
5
10
Apparaten kan också fungera med 3 x AAA NiMh-batterier
eller med 3 x alkaliska AAA-batterier.
3 x alkaliska AAA-batterier kan inte laddas i laddaren.
+
+
++
+
+
+
+
Om text och ikoner på displayen är markerade med
ljusgrått i denna bruksanvisning, innebär det att de blinkar
och/eller är valbara.
9
9
DANSK
3
13
För att andra personer ska kunna ta emot din sändning,
måste de också vara på samma kanal och ha ställt in
samma CTCSS-kod. (Se kapitel 13.5.)
12
12
Använd övervakningsfunktionen för att kontrollera
kanalaktiviteten. Den maximala sändningstiden är
begränsad till 1 minut. Släpp och tryck på PTT- knappen
för att sända igen.
12
5
10
Enheden kan også fungere med 3 x AAA NiMH-batterier eller
med 3 x AAA-alkaline-batterier.
3 x AAA-alkaline-batterier kan ikke oplades med opladeren.
+
+
+
+
++
+
+
Hvis segmenterne og ikonerne på displayet vises i lysegrå
i denne brugervejledning, angiver det, at de blinker og/eller
kan vælges.
9
9
3
13
Andre personer kan kun modtage din transmission, hvis de
har indstillet deres enhed til samme kanal og valgt samme
CTCSS-kode. (Se kapitel 13.5)
NORSK
12
12
Sådan kontrolleres kanalaktiviteten vha.
overvågningsfunktionen: Den maksimale sendetid
er begrænset til 1 minut. Slip og tryk på PTT-knappen
for at sende igen.
12
5
10
Utstyret kan også drives med 3 x AAA NiMh-batterier, eller
med 3 x alkaliske AAA-batterier.
3 x alkaliske AAA-batterier kan ikke lades opp med
batteriladeren.
++
+
+
++
++
Hvis segmenter og symboler på displayet er vist i lyst grått
i denne bruksanvisningen, angir det at de blinker og/eller
kan velges.
9
9
3
13
For at andre brukere skal høre sendingen din, må de være
innstilt på samme kanal og ha satt den samme CTCSS-
koden. (Se kapittel 13,5)
12

Manuale

Consulta qui gratuitamente il manuale per il Topcom Twintalker 5010. Il manuale rientra nella categoria Walkie talkie ed è stato valutato da 2 persone con una media di 8.6. Il manuale è disponibile nelle seguenti lingue: Italiano, Inglese. Hai domande sul Topcom Twintalker 5010 o hai bisogno di aiuto? Fai la tua domanda qui

Ho bisogno di aiuto?

Hai una domanda relativa a Topcom Twintalker 5010 e la risposta non è nel manuale? Fai qui la tua domanda Fornisci una descrizione chiara e completa del problema e della tua domanda. Migliore sarà la descrizione del tuo problema e della domanda, più facile sarà per gli altri proprietari di Topcom Twintalker 5010 fornirti una buona risposta.

Numero di domande: 0

Specifiche Topcom Twintalker 5010

Di seguito troverai le specifiche del prodotto e le specifiche del manuale di Topcom Twintalker 5010.

Generale
Marca Topcom
Modello Twintalker 5010
Prodotto Walkie talkie
Lingua Italiano, Inglese
Tipo di file Manuale d'uso (PDF)

Domande frequenti

Non riesci a trovare la risposta alla tua domanda nel manuale? Puoi trovare la risposta alla tua domanda nelle FAQ sul Topcom Twintalker 5010 che trovi di seguito.

La tua domanda non è elencata? Fai la tua domanda qui

Nessun risultato