TriStar BQ-2884

TriStar BQ-2884 manuale

(1)
 • BQ2884
  EN | Instruction manual
  NL | Gebruiksaanwijzing
  FR | Mode d’emploi
  DE | Bedienungsanleitung
  ES | Manual de usuario
  PT | Manual de utilizador
  IT | Manuele utente
  SV | Bruksanvisning
  PL | Instrukcja obsługi
  CS | Návod na použití
  SK | Návod na použitie
  RU | Руководство по
  эксплуатации
  RU
  PARTS DESCRIPTION / ONDERDELENBESCHRIJVING / DESCRIPTION DES PIÈCES / TEILEBESCHREIBUNG /
  DESCRIPCIÓN DE LAS PIEZAS / DESCRIÇÃO DOS COMPONENTES / DESCRIZIONE DELLE PARTI /
  BESKRIVNING AV DELAR / OPIS CZĘŚCI / POPIS SOUČÁSTÍ / POPIS SÚČASTÍ / ПИСАНИЕ ЗАПЧАСТИ
  1
  2
  3
  4
  5
  WWW.TRISTAR.EU
  Tristar Europe B.V. | Jules Verneweg 87
  5015 BH Tilburg | The Netherlands
  ENInstruction manual
  SAFETY
  By ignoring the safety instructions the
  manufacturer can not be hold responsible for
  the damage.
  If the supply cord is damaged, it must be
  replaced by the manufacturer, its service
  agent or similarly qualified persons in order to
  avoid a hazard.
  Never move the appliance by pulling the cord
  and make sure the cord can not become
  entangled.
  The appliance must be placed on a stable,
  level surface.
  The user must not leave the device
  unattended while it is connected to the supply.
  This appliance is only to be used for
  household purposes and only for the purpose
  it is made for.
  This appliance shall not be used by children
  aged less than 8 years. This appliance can be
  used by children aged from 8 years and above
  and persons with reduced physical, sensory or
  mental capabilities or lack of experience and
  knowledge if they have been given
  supervision or instruction concerning use of
  the appliance in a safe way and understand
  the hazards involved. Children shall not play
  with the appliance. Keep the appliance and its
  cord out of reach of children aged less than 8
  years. Cleaning and user maintenance shall
  not be made by children unless older than 8
  and supervised.
  To protect yourself against an electric shock,
  do not immerse the cord, plug or appliance in
  the water or any other liquid.
  Keep the appliance and its cord out of reach
  of children less than 8 years.
  The temperature of accessible surfaces may
  be high when the appliance is operating.
  The appliance is not intended to be operated
  by means of an external timer or a separate
  remote-control system.
  WARNING: Charcoal or similar combustible
  fuels must not be used with this appliance.
  To prevent fire or shock hazard do not expose
  this appliance to rain or moisture.
  Surface are liable to get hot during use.
  Covering the BBQ with aluminium foil or other
  material is dangerous! The heat cannot get
  away and will cause the BBQ to melt and
  malfunction.
  PARTS DESCRIPTION
  1. Base
  2. Oil drip pan
  3. Support for the heating element
  4. Heating element
  5. Grill rack
  BEFORE THE FIRST USE
  Take the appliance andaccessoriesoutthebox.Removethe
  stickers,protective foilorplasticfrom thedevice.
  Clean before usetheappliance with a dampcloth.
  By using the appliance for the first time, the appliance may smell and
  emit some smoke. This is normal, the grease that may have adhered
  to the element during manufacture is burning off.
  Assembly
  Use the supplied screws to fix the heating element support on the
  base.
  Fasten the plastic feet under the base.
  Put the oil drip pan in the base. The three holes in the oil drip pan
  should align with the three supports in the base.
  After this, the heating element can be placed into the heating element
  support.
  Place the grill rack on the base.
  USE
  Make sure you place a heat resistance coating under the appliance in
  order to prevent traces due to heat and grease stains on your table.
  Fill the grease tray with water, make sure the water level remains
  below the element.
  During the use the water will evaporate and should be refilled. Note:
  make sure you do not drip water on to the element.
  Warning! Use the appliance only with water in the grease tray. Without
  water in this tray the device will overheat!
  Always make sure that the water level is between the minimum mark
  (0.3 litres) and the maximum mark (0,8 litres) on the water level
  indicator.
  The water also reduce smoke and facilitate cleaning.
  Put the plug in an earthed power outlet.
  Allow the device to preheat for about 5 minutes
  After using the grill, disconnect the grill from the mains power supply
  CLEANING AND MAINTENANCE
  Always unplug the device and let it cool down completely before
  cleaning
  Detach the grill rack including the heating element
  Remove and empty the fat collecting tray after each use and wash the
  tray in warm, soapy water.
  Never use abrasive cleaners, metal brushes or paint thinner to clean
  the base, otherwise the barbecue will be damaged.
  Never immerse the device under water, the device and the various
  parts are not dishwasher-proof.
  ENVIRONMENT
  This appliance should not be put into the domestic garbage at
  the end of its durability, but must be offered at a central point for the
  recycling of electric and electronic domestic appliances. This symbol on
  the appliance, instruction manual and packaging puts your attention to
  this important issue. The materials used in this appliance can be
  recycled. By recycling of used domestic appliances you contribute an
  important push to the protection of our environment. Ask your local
  authorities for information regarding the point of recollection.
  Support
  You can find all available information and spare parts at www.tristar.eu!
  NLGebruiksaanwijzing
  VEILIGHEID
  De fabrikant is niet aansprakelijk voor schade
  voortvloeiend uit het niet opvolgen van de
  veiligheidsinstructies.
  Als het netsnoer beschadigd is, moet het
  worden vervangen door de fabrikant, de
  onderhoudsmonteur van de fabrikant of door
  personen met een soortgelijke kwalificatie om
  gevaar te voorkomen.
  Verplaats het apparaat nooit door aan het snoer
  te trekken. Zorg ervoor dat het snoer nergens in
  verstrikt kan raken.
  Het apparaat moet op een stabiele, vlakke
  ondergrond worden geplaatst.
  De gebruiker mag het apparaat niet onbeheerd
  achterlaten wanneer de stekker zich in het
  stopcontact bevindt.
  Dit apparaat is uitsluitend voor huishoudelijk
  gebruik en voor het doel waar het voor bestemd
  is.
  Dit apparaat mag niet worden gebruikt door
  kinderen jonger dan 8 jaar. Dit apparaat kan
  worden gebruikt door kinderen vanaf 8 jaar en
  door personen met verminderde lichamelijke,
  zintuiglijke of geestelijke vermogens of gebrek
  aan de benodigde ervaring en kennis indien ze
  onder toezicht staan of instructies krijgen over
  hoe het apparaat op een veilige manier kan
  worden gebruikt alsook de gevaren begrijpen
  die met het gebruik samenhangen. Kinderen
  mogen niet met het apparaat spelen. Houd het
  apparaat en het netsnoer buiten bereik van
  kinderen jonger dan 8 jaar. Laat reiniging en
  onderhoud niet door kinderen uitvoeren, tenzij
  ze ouder zijn dan 8 jaar en onder toezicht staan.
  Dompel het snoer, de stekker of het apparaat
  niet onder in water of andere vloeistoffen om
  elektrische schokken te voorkomen.
  Houd het apparaat en het netsnoer buiten
  bereik van kinderen jonger dan 8 jaar.
  De temperatuur van de toegankelijke
  oppervlakken kan hoog zijn wanneer het
  apparaat in gebruik is.
  Het apparaat is niet bedoeld om bediend te
  worden met behulp van een externe timer of
  een afzonderlijk afstandbedieningssysteem.
  WAARSCHUWING: Houtskool of soortgelijke
  brandstoffen mogen niet worden gebruikt met
  dit apparaat.
  Het apparaat niet aan regen of vocht
  blootstellen om brand- of schokgevaar te
  voorkomen.
  Het oppervlak kan heet worden tijdens
  gebruik.
  Het bedekken van de BBQ met aluminium folie
  en andere materialen is erg gevaarlijk! De hitte
  kan hierdoor niet wegkomen waardoor de BBQ
  gaat smelten en stuk gaat.
  BESCHRIJVING VAN ONDERDELEN
  1. Onderstel
  2. Vetopvangbak
  3. Steun voor het verwarmingselement
  4. Verwarmingselement
  5. Grillrooster
  VOOR HET EERSTE GEBRUIK
  Haal het apparaat en de accessoires uit de doos.Verwijder de stickers,
  de beschermfolie of het plastic van het apparaat.
  Maak het apparaat voor het eerste gebruik schoon met een vochtige
  doek
  Bij het eerste gebruik kunnen geurtjes en rook ontstaan. Dit is normaal,
  het zijn resten van oliën die bij fabricage niet verwijderd zijn.
  Assemblage
  Gebruik de bijgeleverde schroeven om het verwarmingselement op het
  onderstel te bevestigen.
  Draai de plastic voeten vast onder de basis.
  Plaats de vetopvangbak in het onderstel. De drie gaten in de
  vetopvangbak moeten op een lijn zijn met de drie steunen in het
  onderstel.
  Hierna kan het verwarmingselement in de steun van het
  verwarmingselement worden geplaatst.
  Plaats het grillrooster op de basis.
  GEBRUIK
  Plaats een hittebestendige laag onder het apparaat om sporen door
  warmte en vetvlekken op uw tafel te voorkomen.
  Vul de lekbak met water. Zorg ervoor dat het waterniveau onder het
  element blijft.
  Tijdens gebruik zal het water verdampen en moet het worden bijgevuld.
  Let op: Zorg dat geen water op het element druppelt.
  Waarschuwing! Gebruik het apparaat alleen met water in de lekbak.
  Zonder water in deze bak raakt het apparaat oververhit!
  Zorg er altijd voor dat het waterniveau zich tussen de minimummarkering
  (0,3 liter) en de maximummarkering (0,8 liter) op de waterniveau-
  indicator bevindt.
  Het water reduceert ook de rook en maakt het reinigen eenvoudiger.
  Steek de stekker in een geaard stopcontact.
  Laat het apparaat ongeveer 5 minuten voorverwarmen.
  Haal na gebruik de stekker van de grill uit het stopcontact
  CLEANING AND MAINTENANCE
  Verwijder voor reiniging altijd de stekker uit het stopcontact en laat het
  apparaat volledig afkoelen.
  Maak het grillrooster met het verwarmingselement los
  Verwijder en leeg de vetopvangbak na ieder gebruik . Reinig de bak in
  warm sop.
  Gebruik voor reiniging van het onderstel nooit schurende
  reinigingsmiddelen, metalen borstels of thinner om beschadiging van de
  barbecue te voorkomen.
  Dompel het apparaat nooit onder water. Het apparaat en de
  verschillende onderdelen zijn niet vaatwasserbestendig.
  MILIEU
  Dit apparaat mag aan het einde van de levensduur niet bij het
  normale huisafval worden gedeponeerd, maar moet bij een speciaal
  inzamelpunt voor hergebruik van elektrische en elektronische apparaten
  worden aangeboden. Het symbool op het apparaat, in de
  gebruiksaanwijzing en op de verpakking attendeert u hierop. De in het
  apparaat gebruikte materialen kunnen worden gerecycled. Met het
  recyclen van gebruikte huishoudelijke apparaten levert u een belangrijke
  bijdrage aan de bescherming van ons milieu. Informeer bij uw lokale
  overheid naar het inzamelpunt.
  Support
  U kunt alle beschikbare informatie en reserveonderdelen vinden op
  www.tristar.eu!
  FRManuel d'instructions
  SÉCURITÉ
  Si vous ignorez les instructions de sécurité, le
  fabricant ne saurait être tenu responsable des
  dommages.
  Si le cordon d'alimentation est endommagé, il
  doit être remplacé par le fabricant, son
  réparateur ou des personnes qualifiées afin
  d'éviter tout risque.
  Ne déplacez jamais l'appareil en tirant sur le
  cordon et veillez à ce que ce dernier ne soit pas
  entortillé.
  L'appareil doit être posé sur une surface stable
  et nivelée.
  Ne laissez jamais le dispositif sans surveillance
  s'il est connecté à l'alimentation.
  Cet appareil est uniquement destiné à des
  utilisations domestiques et seulement dans le
  but pour lequel il est fabriqué.
  Cet appareil ne doit pas être utilisé par des
  enfants de moins de 8 ans. Cet appareil peut
  être utilisé par des enfants de 8 ans ou plus et
  des personnes présentant un handicap
  physique, sensoriel ou mental voire ne
  disposant pas des connaissances et de
  l'expérience nécessaires en cas de surveillance
  ou d'instructions sur l'usage de cet appareil en
  toute sécurité et de compréhension des risques
  impliqués. Les enfants ne doivent pas jouer
  avec l'appareil. Maintenez l'appareil et son
  cordon d'alimentation hors de portée des
  enfants de moins de 8 ans. Le nettoyage et la
  maintenance utilisateur ne doivent pas être
  confiés à des enfants sauf s'ils ont 8 ans ou
  plus et sont sous surveillance.
  Afin de vous éviter un choc électrique,
  n'immergez pas le cordon, la prise ou l'appareil
  dans de l'eau ou autre liquide.
  Maintenez l'appareil et son cordon
  d'alimentation hors de portée des enfants de
  moins de 8 ans.
  La température des surfaces accessibles peut
  devenir élevée quand l'appareil est en fonction.
  L'appareil n'est pas destiné à fonctionner avec
  un dispositif de programmation externe ou un
  système de télécommande indépendant.
  AVERTISSEMENT: Le charbon de bois et les
  combustibles similaires ne doivent pas être
  utilisés avec cet appareil.
  Pour prévenir des incendies ou des chocs
  électriques, n'exposez pas cet appareil à la
  pluie ou à l'humidité.
  La surface peut devenir chaude à l'usage.
  Couvrir le barbecue d’aluminium ou d’un autre
  matériau est dangereux ! La chaleur ne peut
  pas être dégagée, ce qui peut faire fondre le
  barbecue ou entraîner des défaillances.
  DESCRIPTION DE PIÈCE
  1. Base
  2. Bac de collecte d'huile
  3. Support d'élément chauffant
  4. Élément chauffant
  5. Étagère de grill
  AVANT LA PREMIÈRE UTILISATION
  Retirer l’appareil et les accessoires du carton. Retirer les autocollants, le
  film ou le plastique protecteur de l’appareil.
  Avant l’utilisation, nettoyez l’appareil avec un chiffon humide.
  Lors de la première utilisation de l’appareil, l’appareil peut dégager une
  légère odeur et de la fumée. Ceci est normal, il se peut qu’un enduit
  graisseux se soit collé à la résistance lors de la fabrication et qu’il se
  consume.
  Montage
  Utilisez les vis fournies afin de fixer le support d'élément chauffant sur la
  base.
  Fixez les pieds en plastique sous la base.
  Placez le bac de collecte d'huile dans la base. Les trois orifices dans le
  bac de collecte d'huile devraient s'aligner avec les trois supports dans la
  base.
  Ensuite, l'élément chauffant peut être placé dans son support.
  Placez l'étagère de grill sur la base.
  UTILISATION
  Assurez-vous de placer un revêtement thermorésistant sous l'appareil
  pour éviter les traces dues à la chaleur et les taches de graisse sur votre
  table.
  Remplissez d'eau le bac à graisse en vous assurant que le niveau d'eau
  reste sous l'élément.
  Durant l'usage, l'eau s'évapore et doit être réapprovisionnée. Note :
  assurez-vous de ne pas laisser tomber de gouttes d'eau sur l'élément.
  Avertissement ! Utilisez l'appareil uniquement avec de l'eau dans le bac
  à graisse. Sans eau dans le bac à graisse, l'appareil va surchauffer !
  Assurez-vous toujours que le niveau d'eau est entre les repères
  minimum (0,3 litre) et maximum (0,8 litre) de l'indicateur de niveau d'eau.
  L'eau réduit aussi les fumées tout en facilitant le nettoyage.
  Branchez la fiche dans une prise murale mise à la terre.
  Laissez l'appareil préchauffer environ 5 minutes.
  Après utilisation du grill, déconnectez-le de l'alimentation secteur.
  CLEANING AND MAINTENANCE
  Débranchez toujours l’appareil et laissez-le refroidir complètement avant
  de le nettoyer.
  Retirez l'étagère de grill (élément chauffant inclus).
  Retirez et videz le bac de récupération de graisse après chaque usage
  et lavez-le à l'eau savonneuse chaude.
  N'utilisez jamais de détergents abrasifs, de brosses en métal ou de
  diluant pour peinture afin de nettoyer la base. Le barbecue serait
  endommagé.
  N’immergez jamais l’appareil sous l’eau. L’appareil et les différents
  accessoires ne sont pas prévus pour le lave-vaisselle.
  ENVIRONNEMENT
  Cet appareil ne doit pas être jeté avec les déchets ménagers à la
  fin de sa durée de vie, il doit être remis à un centre de recyclage pour les
  appareils électriques et électroniques. Ce symbole sur l'appareil, le
  manuel d'utilisation et l'emballage attire votre attention sur un point
  important. Les matériaux utilisés dans cet appareil sont recyclables. En
  recyclant vos appareils, vous contribuez de manière significative à la
  protection de notre environnement. Renseignez-vous auprès des autorités
  locales pour connaître les centres de collecte des déchets.
  Support
  Vous retrouvez toutes les informations et pièces de rechange sur
  www.tristar.eu!
  DEBedienungsanleitung
  SICHERHEIT
  Beim Ignorieren der Sicherheitshinweise kann
  der Hersteller nicht für Schäden haftbar
  gemacht werden.
  Ist das Netzkabel beschädigt, muss es vom
  Hersteller, dem Kundendienst oder ähnlich
  qualifizierten Personen ersetzt werden, um
  Gefahren zu vermeiden.
  Bewegen Sie das Gerät niemals durch Ziehen
  am Kabel, und stellen Sie sicher, dass sich das
  Kabel nicht verwickelt.
  Das Gerät muss auf einer ebenen, stabilen
  Fläche platziert werden.
  Das Gerät darf nicht unbeaufsichtigt bleiben,
  während es am Netz angeschlossen ist.
  Dieses Gerät darf nur für den
  Haushaltsgebrauch und nur für den Zweck
  benutzt werden, für den es hergestellt wurde.
  Dieses Gerät darf nicht von Kindern unter 8
  Jahren verwendet werden. Dieses Gerät darf
  von Kindern ab 8 Jahren und von Personen mit
  eingeschränkten körperlichen, sensorischen
  oder geistigen Fähigkeiten oder einem Mangel
  an Erfahrung und Kenntnissen verwendet
  werden, sofern diese Personen beaufsichtigt
  oder über den sicheren Gebrauch des Geräts
  unterrichtet wurden und die damit verbundenen
  Gefahren verstanden haben. Kinder dürfen mit
  dem Gerät nicht spielen. Halten Sie das Gerät
  und sein Anschlusskabel außerhalb der
  Reichweite von Kindern unter 8 Jahren.
  Reinigungs- und Wartungsarbeiten dürfen nicht
  von Kindern vorgenommen werden, es sei
  denn, sie sind älter als 8 und werden
  beaufsichtigt.
  Tauchen Sie zum Schutz vor einem
  Stromschlag das Kabel, den Stecker oder das
  Gerät niemals in Wasser oder sonstige
  Flüssigkeiten.
  Halten Sie das Gerät und sein Anschlusskabel
  außerhalb der Reichweite von Kindern unter 8
  Jahren.
  Die Temperatur der zugänglichen Oberflächen
  kann hoch sein, wenn das Gerät in Betrieb ist.
  Das Gerät darf nicht mit einem externen Timer
  oder einem separaten Fernbedienungssystem
  betrieben werden.
  WARNUNG: Holzkohle und ähnliche
  Brennstoffe dürfen mit diesem Gerät nicht
  verwendet werden.
  Zur Vermeidung von Feuer und Stromschlag
  setzen Sie das Gerät nicht Regen oder
  Feuchtigkeit aus.
  Die Oberfläche kann beim Gebrauch heiß
  werden.
  Es ist gefährlich, den Grill mit Aluminiumfolie
  oder anderen Materialien abzudecken! Die
  Hitze kann nicht entweichen, was dazu führt,
  dass der Grill schmilzt und nicht mehr
  funktioniert.
  TEILEBESCHREIBUNG
  1. Basis
  2. Ölauffangwanne
  3. Halter für das Heizelement
  4. Heizelement
  5. Grillrost
  VOR DER ERSTEN INBETRIEBNAHME
  Nehmen Sie das Gerät und das Zubehör aus der Kiste. Entfernen Sie die
  Aufkleber, die Schutzfolie oder Plastik vom Gerät.
  Vor Inbetriebnahme das Gerät mit einem feuchten Tuch reinigen.
  Bei Erstinbetriebnahme des Geräts können aus dem Gerät Gerüche und
  etwas Rauch austreten. Das ist normal, weil das während der
  Herstellung am Heizelement angehaftete Fett verbrennt.
  Zusammenbau
  Verwenden Sie die mitgelieferten Schrauben, um den Heizelementhalter
  auf der Grundplatte zu befestigen.
  Befestigen Sie die Kunststofffüße unter der Basis.
  Stecken Sie die Ölauffangwanne in die Grundplatte. Die drei Bohrungen
  in der Ölauffangwanne sollten mit den drei Halterungen in der
  Grundplatte übereinstimmen.
  Danach kann das Heizelement im Heizelementhalter abgestellt werden.
  Legen Sie den Grillrost auf die Basis.
  GEBRAUCH
  Legen Sie eine hitzefeste Unterlage unter das Gerät, um Spuren durch
  Hitzeeinwirkung sowie Fettflecken auf Ihrem Tisch zu vermeiden.
  Füllen Sie die Fettauffangschale mit Wasser und stellen Sie dabei sicher,
  dass der Wasserstand unterhalb des Elements bleibt.
  Während des Gebrauchs verdampft das Wasser und sollte nachgefüllt
  werden. Hinweis: Stellen Sie sicher, dass kein Wasser auf das Element
  tropft.
  Achtung! Verwenden Sie das Gerät nur mit Wasser in der
  Fettauffangschale. Wenn es kein Wasser in dieser Schale gibt, überhitzt
  das Gerät!
  Vergewissern Sie sich stets, dass der Wasserstand zwischen der
  Mindest- (0,3 Liter) und Höchstmarke (0,8 Liter) an der
  Wasserstandsanzeige liegt.
  Das Wasser reduziert auch den Rauch und erleichtert die Reinigung.
  Stecken Sie den Netzstecker in eine geerdete Steckdose.
  Lassen Sie das Gerät ca. 5 Minuten lang vorheizen.
  Trennen Sie den Grill nach Verwendung von der Netzstromversorgung.
  CLEANING AND MAINTENANCE
  Ziehen Sie vor dem Reinigen immer den Netzstecker und lassen Sie das
  Gerät vollständig abkühlen.
  Entfernen Sie den Grillrost mit dem Heizelement.
  Entfernen und leeren Sie die Fettauffangschale nach jedem Gebrauch
  und waschen Sie sie in warmem Seifenwasser.
  Verwenden Sie niemals Scheuermittel, Drahtbürsten oder
  Farbverdünner, um die Basis zu reinigen. Andernfalls wird der Grill
  beschädigt.
  Das Gerät niemals in Wasser tauchen, das Gerät und die verschiedenen
  Teile sind nicht spülmaschinenfest.
  UMWELT
  Dieses Gerät darf am Ende seiner Lebenszeit nicht im Hausmüll
  entsorgt werden, sondern muss an einer Sammelstelle für das Recyceln
  von elektrischen und elektronischen Haushaltsgeräten abgegeben
  werden. Das Symbol auf dem Gerät, in der Bedienungsanleitung und auf
  der Verpackung macht Sie auf dieses wichtige Thema aufmerksam. Die in
  diesem Gerät verwendeten Materialien können recycelt werden. Durch
  das Recyceln gebrauchter Haushaltsgeräte leisten Sie einen wichtigen
  Beitrag zum Umweltschutz. Fragen Sie Ihre örtliche Behörde nach
  Informationen über eine Sammelstelle.
  Support
  Sämtliche verfügbaren Informationen und Ersatzteile finden Sie unter
  www.tristar.eu!
  ESManual de instrucciones
  SEGURIDAD
  Si ignora las instrucciones de seguridad,
  eximirá al fabricante de toda responsabilidad
  por posibles daños.
  Si el cable de alimentación está dañado,
  corresponde al fabricante, al representante o a
  una persona de cualificación similar su
  reemplazo para evitar peligros.
  Nunca mueva el aparato tirando del cable y
  asegúrese de que no se pueda enredar con el
  cable.
  El aparato debe colocarse sobre una superficie
  estable y nivelada.
  El usuario no debe dejar el dispositivo sin
  supervisión mientras esté conectado a la
  alimentación.
  Este aparato se debe utilizar únicamente para
  el uso doméstico y sólo para las funciones para
  las que se ha diseñado.
  Este aparato no debe ser utilizado por niños
  menores de 8 años. Este aparato puede ser
  utilizado por niños a partir de los 8 años y por
  personas con capacidades físicas, sensoriales
  o mentales reducidas, o que no tengan
  experiencia ni conocimientos, sin son
  supervisados o instruidos en el uso del aparato
  de forma segura y entienden los riesgos
  implicados. Los niños no pueden jugar con el
  aparato. Mantenga el aparato y el cable fuera
  del alcance de los niños menores de 8 años.
  Los niños no podrán realizar la limpieza ni el
  mantenimiento reservado al usuario a menos
  que tengan más de 8 años y cuenten con
  supervisión.
  Para protegerse contra una descarga eléctrica,
  no sumerja el cable, el enchufe ni el aparato en
  el agua o cualquier otro líquido.
TriStar BQ-2884

Ho bisogno di aiuto?

Numero di domande: 0

Hai domande sul TriStar BQ-2884 o hai bisogno di aiuto? Fai qui la tua domanda. Fornisci una descrizione chiara e completa del problema e della domanda. Più dettagli fornisci per il tuo problema e la tua domanda, più facile sarà per gli altri proprietari di TriStar BQ-2884 rispondere correttamente alla tua domanda.

Consulta qui gratuitamente il manuale per il TriStar BQ-2884. Il manuale rientra nella categoria Barbecue ed è stato valutato da 1 persone con una media di 5.6. Il manuale è disponibile nelle seguenti lingue: Italiano, Olandese, Inglese, Tedesco, Francese, Spagnolo, Svedese, Portoghese, Polacco, Russo, Slovacco. Hai domande sul TriStar BQ-2884 o hai bisogno di aiuto? Fai la tua domanda qui

Specifiche TriStar BQ-2884

Marca TriStar
Modello BQ-2884
Prodotto Barbecue
EAN 8713016065704
Lingua Italiano, Olandese, Inglese, Tedesco, Francese, Spagnolo, Svedese, Portoghese, Polacco, Russo, Slovacco
Tipo di file PDF
Gestione energetica
Tensione di ingresso AC 220 - 240
Prestazione
Potenza totale 1250
Tipo Barbecue
Fonte di calore Elettrico
Funzione di affumicatura
Termostato regolabile
Diametro della superficie di cottura 300
Ergonomia
Componenti lavabili in lavastoviglie
Facile da pulire
Indicatori LED Potenza
Elemento riscaldante rimovibile
Rotelle
Gambe
Numero di gambe 3
Gocciolatoio
Vassoio anti-goccia rimovibile
Design
Fattore di forma Da tavolo
Tipo di superficie superiore Griglia
Capacità di incasso
Colore del prodotto Nero
Coperchio
Forma zona cottura Rotondo
Dimensioni e peso
Larghezza 300
Profondità 300
Altezza -

Manuali dei prodotti correlati

Barbecue TriStar

Domande frequenti

Di seguito, troverai le domande più frequenti riguardo TriStarBQ-2884 .

La tua domanda non è elencata? Fai la tua domanda qui

Utilizziamo i cookie per essere sicuri che tu possa avere la migliore esperienza sul nostro sito. Se continui ad utilizzare questo sito noi assumiamo che tu ne sia felice.

Leggi di più