TriStar BR-1042 manuale

Visualizza qui il manuale gratuito del TriStar BR-1042. Hai letto il manuale, ma risponde alla tua domanda? Quindi fai la tua domanda su questa pagina ad altri proprietari del TriStar BR-1042

BR1042
EN | Instruction manual
NL | Gebruiksaanwijzing
FR | Mode d’emploi
DE | Bedienungsanleitung
ES | Manual de usuario
PT | Manual de utilizador
IT | Manuele utente
SV | Bruksanvisning
PL | Instrukcja obsługi
CS | Návod na použití
SK | Návod na použitie
PL
CS
SK
1
PARTS DESCRIPTION / ONDERDELENBESCHRIJVING / DESCRIPTION DES PIÈCES / TEILEBESCHREIBUNG /
DESCRIPCIÓN DE LAS PIEZAS / DESCRIÇÃO DOS COMPONENTES / DESCRIZIONE DELLE PARTI /
BESKRIVNING AV DELAR / OPIS CZĘŚCI / POPIS SOUČÁSTÍ / POPIS SÚČASTÍ
2
6
5
4
3
WWW.TRISTAR.EU
Tristar Europe B.V. | Jules Verneweg 87
5015 BH Tilburg | The Netherlands
ENInstruction manual
SAFETY
By ignoring the safety instructions the
manufacturer can not be hold responsible for
the damage.
If the supply cord is damaged, it must be
replaced by the manufacturer, its service
agent or similarly qualified persons in order to
avoid a hazard.
Never move the appliance by pulling the cord
and make sure the cord can not become
entangled.
The appliance must be placed on a stable,
level surface.
The user must not leave the device
unattended while it is connected to the supply.
This appliance is only to be used for
household purposes and only for the purpose
it is made for.
This appliance shall not be used by children
aged less than 8 years. This appliance can be
used by children aged from 8 years and above
and persons with reduced physical, sensory or
mental capabilities or lack of experience and
knowledge if they have been given
supervision or instruction concerning use of
the appliance in a safe way and understand
the hazards involved. Children shall not play
with the appliance. Keep the appliance and its
cord out of reach of children aged less than 8
years. Cleaning and user maintenance shall
not be made by children unless older than 8
and supervised.
To protect yourself against an electric shock,
do not immerse the cord, plug or appliance in
the water or any other liquid.
Keep the appliance and its cord out of reach
of children less than 8 years.
The temperature of accessible surfaces may
be high when the appliance is operating.
The bread may burn, therefore do not use the
toaster near or below combustible material,
such as curtains.
The appliance is not intended to be operated
by means of an external timer or a separate
remote-control system.
Surface are liable to get hot during use.
PARTS DESCRIPTION
1. Crumb tray
2. Color controller
3. Lift handle
4. Defrost button
5. Reheat button
6. Cancel button
BEFORE THE FIRST USE
Take the appliance andaccessoriesoutthebox.Removethe
stickers,protective foilorplasticfrom thedevice.
Place the device on a flat stable surface and ensure a minimum of 10
cm. free space around the device. This device is not suitable for
installation in a cabinet or for outside use.
Putthepower cable intothe socket.(Note: Make surethe
voltagewhich is indicated on the devicematchesthe localvoltage
beforeconnecting the device.Voltage220V-240V 50/60Hz)
When the device is turned on for the first time, a slight odour will
occur. This is normal, ensure adequate ventilation. This fragrance is
only temporary and will disappear soon.
USE
Put a slice of bread in one of the slots. You can place 2 slices in the
device. Make sure the crumb tray is in place before use.
Plug the power cord into a grounded outlet. Turn the color controller to
your desired position. Press the handle completely down to start the
toasting process.
Once the bread has been toasted to the desired color, the handle will
pop up automatically.
During toasting, you can check the color of the bread. If it is to your
satisfaction, you can press the cancel button to cancel the operation at
any time.
If the bread is frozen, perform the same operations and press the
defrost button. The indicator will be illuminated. In this mode the bread
will be toasted to your desired color.
If you want to reheat cold toasted bread, press the reheat button and
the indicator will be illuminated. This mode has a fixed time setting.
CLEANING AND MAINTENANCE
Before cleaning, unplug the appliance and wait for the appliance to
cool down.
Clean the appliance with a damp cloth. Never use harsh and abrasive
cleaners, scouring pad or steel wool, which damages the device.
Never immerse the electrical device in water or any other liquid. The
device is not dishwasher proof.
Pull out the crumb tray and remove the crumbs. By using the device
frequently, repeat this every week.
Do not use a metal object (fork, knife .... ) to clean the inside of the
appliance as this may damage the heating elements.
ENVIRONMENT
This appliance should not be put into the domestic garbage at
the end of its durability, but must be offered at a central point for the
recycling of electric and electronic domestic appliances. This symbol on
the appliance, instruction manual and packaging puts your attention to
this important issue. The materials used in this appliance can be
recycled. By recycling of used domestic appliances you contribute an
important push to the protection of our environment. Ask your local
authorities for information regarding the point of recollection.
Support
You can find all available information and spare parts at www.tristar.eu!
NLGebruiksaanwijzing
VEILIGHEID
De fabrikant is niet aansprakelijk voor schade
voortvloeiend uit het niet opvolgen van de
veiligheidsinstructies.
Als het netsnoer beschadigd is, moet het
worden vervangen door de fabrikant, de
onderhoudsmonteur van de fabrikant of door
personen met een soortgelijke kwalificatie om
gevaar te voorkomen.
Verplaats het apparaat nooit door aan het snoer
te trekken. Zorg ervoor dat het snoer nergens in
verstrikt kan raken.
Het apparaat moet op een stabiele, vlakke
ondergrond worden geplaatst.
De gebruiker mag het apparaat niet onbeheerd
achterlaten wanneer de stekker zich in het
stopcontact bevindt.
Dit apparaat is uitsluitend voor huishoudelijk
gebruik en voor het doel waar het voor bestemd
is.
Dit apparaat mag niet worden gebruikt door
kinderen jonger dan 8 jaar. Dit apparaat kan
worden gebruikt door kinderen vanaf 8 jaar en
door personen met verminderde lichamelijke,
zintuiglijke of geestelijke vermogens of gebrek
aan de benodigde ervaring en kennis indien ze
onder toezicht staan of instructies krijgen over
hoe het apparaat op een veilige manier kan
worden gebruikt alsook de gevaren begrijpen
die met het gebruik samenhangen. Kinderen
mogen niet met het apparaat spelen. Houd het
apparaat en het netsnoer buiten bereik van
kinderen jonger dan 8 jaar. Laat reiniging en
onderhoud niet door kinderen uitvoeren, tenzij
ze ouder zijn dan 8 jaar en onder toezicht staan.
Dompel het snoer, de stekker of het apparaat
niet onder in water of andere vloeistoffen om
elektrische schokken te voorkomen.
Houd het apparaat en het netsnoer buiten
bereik van kinderen jonger dan 8 jaar.
De temperatuur van de toegankelijke
oppervlakken kan hoog zijn wanneer het
apparaat in gebruik is.
Het brood kan aanbranden. Gebruik het
broodrooster niet in de buurt van of onder
brandbaar materiaal, zoals gordijnen.
Het apparaat is niet bedoeld om bediend te
worden met behulp van een externe timer of
een afzonderlijk afstandbedieningssysteem.
Het oppervlak kan heet worden tijdens
gebruik.
ONDERDELENBESCHRIJVING
1. Kruimeltray
2. Bruiningsregelaar
3. Hendel
4. Ontdooiknop
5. Opwarmknop
6. Annuleerknop
VOOR HET EERSTE GEBRUIK
Haal het apparaat en de accessoires uit de doos.Verwijder de stickers,
de beschermfolie of het plastic van het apparaat.
Plaats het apparaat op een vlakke, stabiele ondergrond. Zorg voor
minimaal 10 cm vrije ruimte rondom het apparaat. Dit apparaat is niet
geschikt voor inbouw of gebruik buitenshuis.
Sluit het netsnoer aan op het stopcontact.(Let op: Zorg er voor het
aansluiten van het apparaat voor dat het op het apparaat aangegeven
voltage overeenkomt met de plaatselijke
netspanning.Voltage220V-240V 50/60Hz)
Wanneer het apparaat voor de eerste keer wordt ingeschakeld, zal het
een lichte geur afgeven. Dit is normaal. Zorg voor voldoende ventilatie.
Deze geur is slechts tijdelijk en zal spoedig verdwijnen.
GEBRUIK
Plaats een sneetje brood in een van de sleuven. U kunt 2 sneetjes in het
apparaat plaatsen. Zorg er voor gebruik voor dat de kruimellade is
geplaatst.
Steek het netsnoer in een geaard stopcontact. Draai de
bruiningsregelaar naar de gewenste positie. Druk de hendel volledig
omlaag om het roosteren te starten.
Zodra het brood de gewenste kleur heeft, springt de hendel automatisch
omhoog.
Tijdens het roosteren kunt u de kleur van het brood controleren. Indien
naar wens kunt u op de annuleerknop drukken om het proces op ieder
willekeurig moment te annuleren.
Indien het brood bevroren is, verricht dan dezelfde handelingen en druk
op de ontdooiknop. De indicator gaat branden. In deze modus wordt het
brood geroosterd tot het de gewenste kleur heeft.
Indien u koud geroosterd brood opnieuw wilt opwarmen, druk dan op de
opwarmknop. De indicator gaat branden. Deze modus heeft een vaste
tijdinstelling.
REINIGING EN ONDERHOUD
Verwijder voor reiniging de stekker uit het stopcontact en wacht tot het
apparaat is afgekoeld.
Reinig het apparaat met een vochtige doek. Gebruik nooit agressieve of
schurende reinigingsmiddelen, schuursponzen of staalwol; dit beschadigt
het apparaat.
Dompel het apparaat nooit onder in water of andere vloeistoffen. Het
apparaat is niet vaatwasserbestendig.
Trek de kruimellade uit de bodem van het apparaat en leeg deze. Indien
het apparaat regelmatig wordt gebruikt, dient de kruimellade minimaal
een keer per week te worden geleegd.
Gebruik geen metalen voorwerpen (vork, mes enz.) om de binnenkant
van het broodrooster schoon te maken, hiermee kunt u schade
aanrichten aan het verwarmingselement.
MILIEU
Dit apparaat mag aan het einde van de levensduur niet bij het
normale huisafval worden gedeponeerd, maar moet bij een speciaal
inzamelpunt voor hergebruik van elektrische en elektronische apparaten
worden aangeboden. Het symbool op het apparaat, in de
gebruiksaanwijzing en op de verpakking attendeert u hierop. De in het
apparaat gebruikte materialen kunnen worden gerecycled. Met het
recyclen van gebruikte huishoudelijke apparaten levert u een belangrijke
bijdrage aan de bescherming van ons milieu. Informeer bij uw lokale
overheid naar het inzamelpunt.
Support
U kunt alle beschikbare informatie en reserveonderdelen vinden op
www.tristar.eu!
FRManuel d'instructions
SÉCURITÉ
Si vous ignorez les instructions de sécurité, le
fabricant ne saurait être tenu responsable des
dommages.
Si le cordon d'alimentation est endommagé, il
doit être remplacé par le fabricant, son
réparateur ou des personnes qualifiées afin
d'éviter tout risque.
Ne déplacez jamais l'appareil en tirant sur le
cordon et veillez à ce que ce dernier ne soit pas
entortillé.
L'appareil doit être posé sur une surface stable
et nivelée.
Ne laissez jamais le dispositif sans surveillance
s'il est connecté à l'alimentation.
Cet appareil est uniquement destiné à des
utilisations domestiques et seulement dans le
but pour lequel il est fabriqué.
Cet appareil ne doit pas être utilisé par des
enfants de moins de 8 ans. Cet appareil peut
être utilisé par des enfants de 8 ans ou plus et
des personnes présentant un handicap
physique, sensoriel ou mental voire ne
disposant pas des connaissances et de
l'expérience nécessaires en cas de surveillance
ou d'instructions sur l'usage de cet appareil en
toute sécurité et de compréhension des risques
impliqués. Les enfants ne doivent pas jouer
avec l'appareil. Maintenez l'appareil et son
cordon d'alimentation hors de portée des
enfants de moins de 8 ans. Le nettoyage et la
maintenance utilisateur ne doivent pas être
confiés à des enfants sauf s'ils ont 8 ans ou
plus et sont sous surveillance.
Afin de vous éviter un choc électrique,
n'immergez pas le cordon, la prise ou l'appareil
dans de l'eau ou autre liquide.
Maintenez l'appareil et son cordon
d'alimentation hors de portée des enfants de
moins de 8 ans.
La température des surfaces accessibles peut
devenir élevée quand l'appareil est en fonction.
Le pain peut brûler. De ce fait, n'utilisez pas le
grille-pain à proximité ou sous une matière
combustible, ainsi des rideaux.
L'appareil n'est pas destiné à fonctionner avec
un dispositif de programmation externe ou un
système de télécommande indépendant.
La surface peut devenir chaude à l'usage.
DESCRIPTION DES PIÈCES
1. Bac à miettes
2. Force du grill
3. Poignée de levage
4. Bouton de décongélation
5. Bouton de réchauffage
6. Bouton d'annulation
AVANT LA PREMIÈRE UTILISATION
Sortez l'appareil et les accessoires hors de la boîte.Retirez les
autocollants, le film protecteur ou le plastique de l'appareil.
Mettez l'appareil sur une surface stable plate et assurez un dégagement
tout autour de l'appareil d'au moins 10 cm. Cet appareil ne convient pas
à une installation dans une armoire ou à un usage à l'extérieur.
Branchez le cordon d’alimentation à la prise.(Remarque: Veillez à ce
que la tension indiquée sur l’appareil corresponde à celle du secteur
local avant de connecter l'appareil.Tension220V-240V 50/60Hz)
À la première mise en marche de l'appareil, une légère odeur est
perceptible. C'est normal : assurez une ventilation adéquate. Cette odeur
est seulement temporaire et disparaît rapidement.
UTILISATION
Placez une tranche de pain dans l'une des fentes. L'appareil peut
accepter 2 tranches de pain. Assurez-vous que le bac à miettes est en
place avant usage.
Branchez le cordon d'alimentation dans une prise mise à la terre.
Tournez le bouton de force du grill sur la position voulue. Abaissez le
levier à fond pour lancer le processus de grill.
Une fois le pain grillé selon le brunissement voulu, le levier remonte
automatiquement.
Durant le grill, vous pouvez vérifier le brunissement du pain. S'il vous
satisfait, vous pouvez appuyer sur le bouton d'annulation pour
interrompre à tout moment l'opération.
Pour du pain congelé, procédez de même mais utilisez le bouton de
décongélation.. Le témoin s'allume. Dans ce mode, le pain grille selon le
brunissement voulu.
Pour réchauffer le pain grillé froid, appuyez sur le bouton de réchauffage
et le témoin s'allume. Ce mode comporte un réglage de durée fixe.
NETTOYAGE ET MAINTENANCE
Avant le nettoyage, débranchez l'appareil et attendez qu'il refroidisse.
Nettoyez l'appareil avec un chiffon humide. N'utilisez pas de produits
nettoyants agressifs ou abrasifs, de tampons à récurer ou de laine de
verre, ceux-ci pourraient endommager l'appareil.
N'immergez jamais l'appareil dans l'eau ni aucun autre liquide. L'appareil
ne sont pas lavables au lave-vaisselle.
Retirez le ramasse-miettes et retirez les miettes. En utilisant l'appareil
fréquemment, répétez cette opération hebdomadairement.
N'utilisez pas d'objets métalliques (fourchette, couteau, etc.) pour
nettoyer l'intérieur de l'appareil, ceci pourrait endommager les éléments
de chauffage.
ENVIRONNEMENT
Cet appareil ne doit pas être jeté avec les déchets ménagers à la
fin de sa durée de vie, il doit être remis à un centre de recyclage pour les
appareils électriques et électroniques. Ce symbole sur l'appareil, le
manuel d'utilisation et l'emballage attire votre attention sur un point
important. Les matériaux utilisés dans cet appareil sont recyclables. En
recyclant vos appareils, vous contribuez de manière significative à la
protection de notre environnement. Renseignez-vous auprès des autorités
locales pour connaître les centres de collecte des déchets.
Support
Vous retrouvez toutes les informations et pièces de rechange sur
www.tristar.eu!
DEBedienungsanleitung
SICHERHEIT
Beim Ignorieren der Sicherheitshinweise kann
der Hersteller nicht für Schäden haftbar
gemacht werden.
Ist das Netzkabel beschädigt, muss es vom
Hersteller, dem Kundendienst oder ähnlich
qualifizierten Personen ersetzt werden, um
Gefahren zu vermeiden.
Bewegen Sie das Gerät niemals durch Ziehen
am Kabel, und stellen Sie sicher, dass sich das
Kabel nicht verwickelt.
Das Gerät muss auf einer ebenen, stabilen
Fläche platziert werden.
Das Gerät darf nicht unbeaufsichtigt bleiben,
während es am Netz angeschlossen ist.
Dieses Gerät darf nur für den
Haushaltsgebrauch und nur für den Zweck
benutzt werden, für den es hergestellt wurde.
Dieses Gerät darf nicht von Kindern unter 8
Jahren verwendet werden. Dieses Gerät darf
von Kindern ab 8 Jahren und von Personen mit
eingeschränkten körperlichen, sensorischen
oder geistigen Fähigkeiten oder einem Mangel
an Erfahrung und Kenntnissen verwendet
werden, sofern diese Personen beaufsichtigt
oder über den sicheren Gebrauch des Geräts
unterrichtet wurden und die damit verbundenen
Gefahren verstanden haben. Kinder dürfen mit
dem Gerät nicht spielen. Halten Sie das Gerät
und sein Anschlusskabel außerhalb der
Reichweite von Kindern unter 8 Jahren.
Reinigungs- und Wartungsarbeiten dürfen nicht
von Kindern vorgenommen werden, es sei
denn, sie sind älter als 8 und werden
beaufsichtigt.
Tauchen Sie zum Schutz vor einem
Stromschlag das Kabel, den Stecker oder das
Gerät niemals in Wasser oder sonstige
Flüssigkeiten.
Halten Sie das Gerät und sein Anschlusskabel
außerhalb der Reichweite von Kindern unter 8
Jahren.
Die Temperatur der zugänglichen Oberflächen
kann hoch sein, wenn das Gerät in Betrieb ist.
Das Brot kann in Brand geraten. Verwenden Sie
den Toaster daher nicht in der Nähe von oder
unter brennbarem Material wie beispielsweise
Gardinen.
Das Gerät darf nicht mit einem externen Timer
oder einem separaten Fernbedienungssystem
betrieben werden.
Die Oberfläche kann beim Gebrauch heiß
werden.
TEILEBESCHREIBUNG
1. Krümellade
2. Bräunungsregler
3. Auswurfhebel
4. Auftauknopf
5. Aufwärmknopf
6. Abbruchknopf
VOR DER ERSTEN INBETRIEBNAHME
Nehmen Sie das Gerät und das Zubehör aus der Verpackung.Entfernen
Sie die Aufkleber, die Schutzfolie oder das Plastik vom Gerät.
Stellen Sie das Gerät auf eine ebene und stabile Fläche und halten Sie
einen Abstand von mindestens 10 cm um das Gerät herum ein. Dieses
Gerät ist nicht für den Anschluss oder die Verwendung in einem Schrank
oder im Freien geeignet.
Stecken Sie den Stecker des Netzkabels in die Steckdose.(Hinweis:
Stellen Sie vor dem Anschließen des Geräts sicher, dass die auf dem
Gerät angegebene Netzspannung mit der örtlichen Spannung
übereinstimmt.Spannung220V-240V 50/60Hz)
Wenn das Gerät zum ersten Mal eingeschaltet wird, kann es zu einer
leichten Geruchsbildung kommen. Dies ist normal. Sorgen Sie für
ausreichende Lüftung. Dieser Geruch hält nur kurze Zeit an und
verschwindet bald.
GEBRAUCH
Stecken Sie eine Scheibe Brot in einen der Schlitze. Sie können 2
Scheiben in das Gerät stecken. Vergewissern Sie sich vor dem
Gebrauch, dass die Krümellade eingesetzt ist.
Stecken Sie den Netzstecker in eine geerdete Steckdose. Drehen Sie
den Bräunungswähler auf die gewünschte Stellung. Schieben Sie den
Hebel ganz herunter, um den Toastvorgang zu starten.
Sobald das Brot die gewünschte Bräunung hat, springt der Hebel
automatisch nach oben.
Während des Toastens können Sie die Brotfarbe kontrollieren. Wenn
diese Ihren Wünschen entspricht, können Sie die Abbruchtaste betätigen
und den Vorgang jederzeit abbrechen.
Ist das Brot gefroren, führen Sie das Gleiche durch und drücken Sie auf
die Auftautaste. Die Anzeige leuchtet auf. In diesem Modus wird das Brot
getoastet, bis es die gewünschte Farbe hat.
Wenn Sie kaltes getoastetes Brot aufwärmen möchten, drücken Sie auf
die Aufwärmtaste; die Anzeige leuchtet nun auf. Dieser Modus hat eine
unveränderliche Zeiteinstellung.
REINIGUNG UND PFLEGE
Ziehen Sie vor der Reinigung den Netzstecker und warten Sie, bis das
Gerät abgekühlt ist.
Reinigen Sie das Gerät mit einem feuchten Tuch. Verwenden Sie
niemals scharfe oder scheuernde Reiniger, Topfreiniger oder Stahlwolle.
Dies würde das Gerät beschädigen.
Tauchen Sie das Gerät niemals in Wasser oder andere Flüssigkeiten.
Das Gerät ist nicht spülmaschinenfest.
Die Krümelschale herausziehen und die Krümel entfernen. Diesen
Vorgang bei häufigem Gebrauch jede Woche wiederholen.
Um das Gerät innen zu reinigen, keinen Metallgegenstand (Gabel,
Messer....) benutzen, dadurch könnten die Heizelemente beschädigt
werden.
UMWELT
Dieses Gerät darf am Ende seiner Lebenszeit nicht im Hausmüll
entsorgt werden, sondern muss an einer Sammelstelle für das Recyceln
von elektrischen und elektronischen Haushaltsgeräten abgegeben
werden. Das Symbol auf dem Gerät, in der Bedienungsanleitung und auf
der Verpackung macht Sie auf dieses wichtige Thema aufmerksam. Die in
diesem Gerät verwendeten Materialien können recycelt werden. Durch
das Recyceln gebrauchter Haushaltsgeräte leisten Sie einen wichtigen
Beitrag zum Umweltschutz. Fragen Sie Ihre örtliche Behörde nach
Informationen über eine Sammelstelle.
Support
Sämtliche verfügbaren Informationen und Ersatzteile finden Sie unter
www.tristar.eu!
ESManual de instrucciones
SEGURIDAD
Si ignora las instrucciones de seguridad,
eximirá al fabricante de toda responsabilidad
por posibles daños.
Si el cable de alimentación está dañado,
corresponde al fabricante, al representante o a
una persona de cualificación similar su
reemplazo para evitar peligros.
Nunca mueva el aparato tirando del cable y
asegúrese de que no se pueda enredar con el
cable.
El aparato debe colocarse sobre una superficie
estable y nivelada.
El usuario no debe dejar el dispositivo sin
supervisión mientras esté conectado a la
alimentación.
Este aparato se debe utilizar únicamente para
el uso doméstico y sólo para las funciones para
las que se ha diseñado.
Este aparato no debe ser utilizado por niños
menores de 8 años. Este aparato puede ser
utilizado por niños a partir de los 8 años y por
personas con capacidades físicas, sensoriales
o mentales reducidas, o que no tengan
experiencia ni conocimientos, sin son
supervisados o instruidos en el uso del aparato
de forma segura y entienden los riesgos
implicados. Los niños no pueden jugar con el
aparato. Mantenga el aparato y el cable fuera
del alcance de los niños menores de 8 años.
Los niños no podrán realizar la limpieza ni el
mantenimiento reservado al usuario a menos
que tengan más de 8 años y cuenten con
supervisión.
Para protegerse contra una descarga eléctrica,
no sumerja el cable, el enchufe ni el aparato en
el agua o cualquier otro líquido.
Mantenga el aparato y el cable fuera del
alcance de los niños menores de 8 años.
La temperatura de las superficies accesibles
puede ser elevada cuando funcione el aparato.
El pan puede quemar, por tanto no utilice el
tostador cerca ni debajo de material
combustible, como cortinas.
El aparato no está diseñado para usarse
mediante un temporizador externo o un sistema
de control remoto independiente.
La superficie puede calentarse durante el
uso.
DESCRIPCIÓN DE LOS COMPONENTES
1. Bandeja recogemigas
2. Controlador de color
3. Mango de elevación
4. Botón de descongelación
5. Botón de recalentamiento
6. Botón cancelar
ANTES DEL PRIMER USO
Saque el aparato y los accesorios de la caja.Quite los adhesivos, la
lámina protectora o el plástico del dispositivo.
Coloque el dispositivo sobre una superficie plana estable y asegúrese de
tener un mínimo de 10 cm de espacio libre alrededor del mismo. Este
dispositivo no es apropiado para ser instalado en un armario o para el
uso en exteriores.
Conecte el cable de alimentación a la toma de corriente.(Nota:
Asegúrese de que la tensión que se indica en el dispositivo coincida con
la tensión local antes de conectarlo.Tensión220V-240V 50/60Hz)

Vuoi sapere di TriStar BR-1042?

Chiedi la domanda che hai sul TriStar BR-1042 semplimente ad altri proprietari di prodotto qui. Assicurati di fornire una descrizione chiara ed asauriente del problema e della tua domanda. Migliore è la descrizione del tuo problema e della domanda, più facile è per gli altri proprietari del TriStar BR-1042 fornirti una buona risposta.

Specifiche

Marca TriStar
Modello BR-1042
Prodotto Tostapane
EAN 8713016048967
Lingua Olandese, Inglese, Tedesco, Francese, Spagnolo, Italiano, Svedese, Portoghese, Polacco, Slovacco
Tipo di prodotto Tostapane
Tipo di file PDF
Caratteristiche
Colore del prodotto Black, Stainless steel
Numero di fette 2
Funzione scongelamento
Funzione riscalda
Tipo di controllo Ma✗pola
Controllo di doratura della crosta variabile
Livelli doratura 7
Numero di slot 2
Piedini antiscivolo
Spia
Griglia di riscaldamento
Fessura lunga
Griglia per panino -
Materiale della scocca -
Vassoio briciole rimovibile
Pulsante stop/cancella
Meccanismo auto pop-up
Gestione energetica
Potenza 850
Tensione di ingresso AC 220 - 240
Frequenza di ingresso AC 50 / 60
Contenuto dell'imballo
Manuale dell'utente