TriStar GR-2848

TriStar GR-2848 manuale

(1)
 • GR2848
  EN | Instruction manual
  NL | Gebruiksaanwijzing
  FR | Mode d’emploi
  DE | Bedieningsanleitung
  ES | Manual de usuario
  PT | Manual de utilizador
  IT | Manuele utente
  SV | Bruksanvisning
  PL | Instrukcja obsługi
  CS | Návod na použití
  SK | Návod na použitie
  PL
  CS
  SK
  PARTS DESCRIPTION / ONDERDELENBESCHRIJVING / DESCRIPTION DES PIÈCES / TEILEBESCHREIBUNG /
  DESCRIPCIÓN DE LAS PIEZAS / DESCRIÇÃO DOS COMPONENTES / DESCRIZIONE DELLE PARTI /
  BESKRIVNING AV DELAR / OPIS CZĘŚCI / POPIS SOUČÁSTÍ / POPIS SÚČASTÍ
  2
  45
  1
  6
  7
  3
  SERVICE.TRISTAR.EU
  Tristar Europe B.V. | Jules Verneweg 87
  5015 BH Tilburg | The Netherlands
  [WEEE LOGO]
  ENInstruction manual
  SAFETY
  By ignoring the safety instructions the
  manufacturer can not be hold responsible for
  the damage.
  If the supply cord is damaged, it must be
  replaced by the manufacturer, its service
  agent or similarly qualified persons in order to
  avoid a hazard.
  Never move the appliance by pulling the cord
  and make sure the cord can not become
  entangled.
  The appliance must be placed on a stable,
  level surface.
  The user must not leave the device
  unattended while it is connected to the supply.
  This appliance is only to be used for
  household purposes and only for the purpose
  it is made for.
  This appliance shall not be used by children
  from 0 year to 8 years. This appliance can be
  used by children aged from 8 years and above
  and persons with reduced physical, sensory or
  mental capabilities or lack of experience and
  knowledge if they have been given
  supervision or instruction concerning use of
  the appliance in a safe way and understand
  the hazards involved. Children shall not play
  with the appliance. Keep the appliance and its
  cord out of reach of children aged less than 8
  years. Cleaning and user maintenance shall
  not be made by children unless older than 8
  and supervised.
  To protect yourself against an electric shock,
  do not immerse the cord, plug or appliance in
  the water or any other liquid.
  Keep the appliance and its cord out of reach
  of children less than 8 years.
  The temperature of accessible surfaces may
  be high when the appliance is operating.
  The appliance is not intended to be operated
  by means of an external timer or a separate
  remote-control system.
  Surface are liable to get hot during use.
  PARTS DESCRIPTION
  1. Thermostat
  2. Indication light green
  3. Indication light red
  4. Grill plates
  5. Fat collecting tray
  6. Lock clip
  7. Spatula
  BEFORE THE FIRST USE
  Take the appliance andaccessoriesoutthebox.Removethe
  stickers,protective foilorplasticfrom thedevice.
  Place the device on a flat stable surface and ensure a minimum of 10
  cm. free space around the device. This device is not suitable for
  installation in a cabinet or for outside use.
  When the device is turned on for the first time, a slight odor will occur.
  This is normal, ensure adequate ventilation. This fragrance is only
  temporary and will disappear soon.
  USE
  To switch on the appliance, insert the mains plug into the wall socket.
  Place a collecting tray below the grease outlet. During the grilling the
  excess fat from the grill plates runs to the grease outlet. Set the
  thermostat to the desired temperature.
  Plug in the socket, the red and green indication light will light up.
  Leave the device closed without any content to preheat. When the
  green indication light will go off you will be able to start grilling.
  Now place the prepared ingredients on the bottom grill plate and close
  the grill by pressing the handle downwards. The upper plate tilts in
  order to provide even pressure. Normal preparation time is 5-8
  minutes; the exact time depends on the dish, the set temperature and
  your personal taste. Because the device is closed the baking process
  is faster.
  CLEANING AND MAINTENANCE
  Remove the plug from the wall outlet and allow the device to cool both
  halves open.
  Clean the baking plates with a damp cloth or soft brush.
  The larger residues can be removed with the included spatula.
  Clean the appliance with a damp cloth. Never use harsh and abrasive
  cleaners, scouring pad or steel wool, which damages the device.
  Never immerse the electrical device in water or any other liquid. The
  device is not dishwasher proof.
  GUARANTEE
  This product is guaranteed for 24 months granted. Your warranty is
  valid if the product is used in accordance to the instructions and for the
  purpose for which it was created. In addition, the original purchase
  (invoice, sales slip or receipt) is to be submitted with the date of
  purchase, the name of the retailer and the item number of the product.
  For the detailed warranty conditions, please refer to our service
  website: www.service.tristar.eu
  ENVIRONMENT
  This appliance should not be put into the domestic garbage at
  the end of its durability, but must be offered at a central point for the
  recycling of electric and electronic domestic appliances. This symbol on
  the appliance, instruction manual and packaging puts your attention to
  this important issue. The materials used in this appliance can be
  recycled. By recycling of used domestic appliances you contribute an
  important push to the protection of our environment. Ask your local
  authorities for information regarding the point of recollection.
  Support
  You can find all available information and spare parts at
  service.tristar.eu!
  NLGebruiksaanwijzing
  VEILIGHEID
  De fabrikant is niet aansprakelijk voor schade
  voortvloeiend uit het niet opvolgen van de
  veiligheidsinstructies.
  Als het netsnoer beschadigd is, moet het
  worden vervangen door de fabrikant, de
  onderhoudsmonteur van de fabrikant of door
  personen met een soortgelijke kwalificatie om
  gevaar te voorkomen.
  Verplaats het apparaat nooit door aan het snoer
  te trekken. Zorg ervoor dat het snoer nergens in
  verstrikt kan raken.
  Het apparaat moet op een stabiele, vlakke
  ondergrond worden geplaatst.
  De gebruiker mag het apparaat niet onbeheerd
  achterlaten wanneer de stekker zich in het
  stopcontact bevindt.
  Dit apparaat is uitsluitend voor huishoudelijk
  gebruik en voor het doel waar het voor bestemd
  is.
  Dit apparaat mag niet worden gebruikt door
  kinderen van 0 tot 8 jaar. Dit apparaat kan
  worden gebruikt door kinderen vanaf 8 jaar en
  door personen met verminderde lichamelijke,
  zintuiglijke of geestelijke vermogens of gebrek
  aan de benodigde ervaring en kennis indien ze
  onder toezicht staan of instructies krijgen over
  hoe het apparaat op een veilige manier kan
  worden gebruikt alsook de gevaren begrijpen
  die met het gebruik samenhangen. Kinderen
  mogen niet met het apparaat spelen. Houd het
  apparaat en het netsnoer buiten bereik van
  kinderen jonger dan 8 jaar. Laat reiniging en
  onderhoud niet door kinderen uitvoeren, tenzij
  ze ouder zijn dan 8 jaar en onder toezicht staan.
  Dompel het snoer, de stekker of het apparaat
  niet onder in water of andere vloeistoffen om
  elektrische schokken te voorkomen.
  Houd het apparaat en het netsnoer buiten
  bereik van kinderen jonger dan 8 jaar.
  De temperatuur van de toegankelijke
  oppervlakken kan hoog zijn wanneer het
  apparaat in gebruik is.
  Het apparaat is niet bedoeld om bediend te
  worden met behulp van een externe timer of
  een afzonderlijk afstandbedieningssysteem.
  Het oppervlak kan heet worden tijdens
  gebruik.
  ONDERDELENBESCHRIJVING
  1. Thermostaat
  2. Indicatielamp groen
  3. Indicatielamp rood
  4. Grillplaten
  5. Vetopvangbak
  6. Vergrendelingsklem
  7. Spatel
  VOOR HET EERSTE GEBRUIK
  Haal het apparaat en de accessoires uit de doos.Verwijder de stickers,
  de beschermfolie of het plastic van het apparaat.
  Plaats het apparaat op een vlakke, stabiele ondergrond. Zorg voor
  minimaal 10 cm vrije ruimte rondom het apparaat. Dit apparaat is niet
  geschikt voor inbouw of gebruik buitenshuis.
  Wanneer het apparaat voor de eerste keer wordt ingeschakeld, zal het
  een lichte geur afgeven. Dit is normaal. Zorg voor voldoende ventilatie.
  Deze geur is slechts tijdelijk en zal spoedig verdwijnen.
  GEBRUIK
  Plaats de netstekker in het stopcontact om het apparaat in te schakelen.
  Plaats een opvangbak onder de vetuitloop. Tijdens het grillen loopt het
  overtollige vet van de grillplaten naar de vetuitloop. Stel de thermostaat
  in op de gewenste temperatuur.
  Plaats de stekker in het stopcontact. Het rode en groene indicatielampje
  gaan branden. Laat het apparaat zonder inhoud gesloten opwarmen. U
  kunt beginnen met grillen wanneer het groene indicatielampje uitgaat.
  Plaats nu de te bereiden ingrediënten op de onderste grillplaat en sluit
  de grill door de hendel naar beneden te drukken. De bovenste plaat
  kantelt, zodat de druk gelijkmatig wordt verdeeld. De normale
  bereidingstijd is 5-8 minuten. De exacte tijd is afhankelijk van het
  gerecht, de ingestelde temperatuur en uw persoonlijke smaak. Doordat
  het apparaat gesloten is, gaat het bakproces sneller.
  REINIGING EN ONDERHOUD
  Verwijder de stekker uit het stopcontact en laat het apparaat afkoelen
  met beide helften open.
  Reinig de bakplaten met een vochtige doek of een zachte borstel.
  De grotere resten kunnen worden verwijderd met de meegeleverde
  spatel.
  Reinig het apparaat met een vochtige doek. Gebruik nooit agressieve en
  schurende schoonmaakmiddelen, schuursponzen of staalwol; dit
  beschadigt het apparaat.
  Dompel het apparaat nooit onder in water of andere vloeistoffen. Het
  apparaat is niet vaatwasserbestendig.
  GARANTIE
  Op dit product wordt een garantie van 24 maanden verleend. Uw
  garantie is geldig indien het product is gebruikt in overeenstemming met
  de gebruiksaanwijzing en voor het doel waarvoor het gemaakt is. Tevens
  dient de originele aankoopbon (factuur, kassabon of kwitantie) te worden
  overlegd met daarop de aankoopdatum, de naam van de retailer en het
  artikelnummer van het product.
  Voor uitgebreide garantievoorwaarden verwijzen wij u naar onze
  servicewebsite: www.service.tristar.eu
  MILIEU
  Dit apparaat mag aan het einde van de levensduur niet bij het
  normale huisafval worden gedeponeerd, maar moet bij een speciaal
  inzamelpunt voor hergebruik van elektrische en elektronische apparaten
  worden aangeboden. Het symbool op het apparaat, in de
  gebruiksaanwijzing en op de verpakking attendeert u hierop. De in het
  apparaat gebruikte materialen kunnen worden gerecycled. Met het
  recyclen van gebruikte huishoudelijke apparaten levert u een belangrijke
  bijdrage aan de bescherming van ons milieu. Informeer bij uw lokale
  overheid naar het inzamelpunt.
  Support
  U kunt alle beschikbare informatie en reserveonderdelen vinden op
  service.tristar.eu!
  FRManuel d'instructions
  SÉCURITÉ
  Si vous ignorez les instructions de sécurité, le
  fabricant ne saurait être tenu responsable des
  dommages.
  Si le cordon d'alimentation est endommagé, il
  doit être remplacé par le fabricant, son
  réparateur ou des personnes qualifiées afin
  d'éviter tout risque.
  Ne déplacez jamais l'appareil en tirant sur le
  cordon et veillez à ce que ce dernier ne soit pas
  entortillé.
  L'appareil doit être posé sur une surface stable
  et nivelée.
  Ne laissez jamais le dispositif sans surveillance
  s'il est connecté à l'alimentation.
  Cet appareil est uniquement destiné à des
  utilisations domestiques et seulement dans le
  but pour lequel il est fabriqué.
  L'appareil ne doit pas être utilisé par des
  enfants de moins de 8 ans. Cet appareil peut
  être utilisé par des enfants de 8 ans ou plus et
  des personnes présentant un handicap
  physique, sensoriel ou mental voire ne
  disposant pas des connaissances et de
  l'expérience nécessaires en cas de surveillance
  ou d'instructions sur l'usage de cet appareil en
  toute sécurité et de compréhension des risques
  impliqués. Les enfants ne doivent pas jouer
  avec l'appareil. Maintenez l'appareil et son
  cordon d'alimentation hors de portée des
  enfants de moins de 8 ans. Le nettoyage et la
  maintenance utilisateur ne doivent pas être
  confiés à des enfants sauf s'ils ont 8 ans ou
  plus et sont sous surveillance.
  Afin de vous éviter un choc électrique,
  n'immergez pas le cordon, la prise ou l'appareil
  dans de l'eau ou autre liquide .
  Maintenez l'appareil et son cordon
  d'alimentation hors de portée des enfants de
  moins de 8 ans.
  La température des surfaces accessibles peut
  devenir élevée quand l'appareil est en fonction.
  L'appareil n'est pas destiné à fonctionner avec
  un dispositif de programmation externe ou un
  système de télécommande indépendant.
  La surface peut devenir chaude à l'usage.
  DESCRIPTION DES PIÈCES
  1. Thermostat
  2. Voyant vert
  3. Voyant rouge
  4. Plaques de cuisson
  5. Bac de récupération de graisse
  6. Clip de verrouillage
  7. Spatule
  AVANT LA PREMIÈRE UTILISATION
  Sortez l'appareil et les accessoires hors de la boîte.Retirez les
  autocollants, le film protecteur ou le plastique de l'appareil.
  Mettez l'appareil sur une surface stable plate et assurez un dégagement
  tout autour de l'appareil d'au moins 10 cm. Cet appareil ne convient pas
  à une installation dans une armoire ou à un usage à l'extérieur.
  À la première mise en marche de l'appareil, une légère odeur est
  perceptible. C'est normal : assurez une ventilation adéquate. Cette odeur
  est seulement temporaire et disparaît rapidement.
  UTILISATION
  Pour mettre l'appareil en marche, insérez la fiche secteur dans la prise
  murale.
  Placez un bac de récupération sous la sortie de graisse. Durant le grill,
  l'excès de graisse des plaques de grill s'écoule par la sortie de graisse.
  Réglez le thermostat à votre convenance.
  Branchez la fiche et les témoins rouge et vert s'allument. Laissez
  l'appareil fermé sans contenu pour le préchauffage. Lorsque le témoin
  vert s'éteint, vous pouvez commencer à griller.
  Placez maintenant les ingrédients préparés sur la plaque de grill
  inférieure et fermez le grill en appuyant sur la poignée vers le bas. La
  plaque supérieure s’incline pour uniformiser la pression. La durée
  normale de préparation est de 5 à 8minutes; la durée exacte dépend du
  plat, de la température réglée et de votre goût personnel. L'appareil étant
  fermé, le processus de cuisson est plus rapide.
  NETTOYAGE ET MAINTENANCE
  Débranchez la fiche du secteur et laissez l’appareil refroidir ouvert.
  Nettoyez les plaques de cuisson avec un chiffon humide ou une brosse
  douce.
  Les résidus plus importants peuvent être retirés avec la spatule fournie.
  Nettoyez l'appareil avec un chiffon humide. N'utilisez pas de produits
  nettoyants agressifs ou abrasifs, de tampons à récurer ou de laine de
  verre, ceux-ci pourraient endommager l'appareil.
  N'immergez jamais l'appareil dans l'eau ni aucun autre liquide. L'appareil
  ne peut pas être nettoyé en lave-vaisselle.
  GARANTIE
  Ce produit est garanti pour une période de 24 mois. Votre garantie est
  valable si le produit est utilisé selon les instructions et pour l'usage
  auquel il est destiné. De plus, la preuve d'achat d'origine (facture, reçu
  ou ticket de caisse) doit être présentée, montrant la date d'achat, le nom
  du détaillant et le numéro d'article du produit.
  Pour connaître les conditions de garantie détaillées, veuillez consulter
  notre site Internet de service: www.service.tristar.eu
  ENVIRONNEMENT
  Cet appareil ne doit pas être jeté avec les déchets ménagers à la
  fin de sa durée de vie, il doit être remis à un centre de recyclage pour les
  appareils électriques et électroniques. Ce symbole sur l'appareil, le
  manuel d'utilisation et l'emballage attire votre attention sur un point
  important. Les matériaux utilisés dans cet appareil sont recyclables. En
  recyclant vos appareils, vous contribuez de manière significative à la
  protection de notre environnement. Renseignez-vous auprès des autorités
  locales pour connaître les centres de collecte des déchets.
  Support
  Vous pouvez trouver toutes les informations et pièces de rechange sur
  service.tristar.eu!
  DEBedienungsanleitung
  SICHERHEIT
  Beim Ignorieren der Sicherheitshinweise kann
  der Hersteller nicht für Schäden haftbar
  gemacht werden.
  Ist das Netzkabel beschädigt, muss es vom
  Hersteller, dem Kundendienst oder ähnlich
  qualifizierten Personen ersetzt werden, um
  Gefahren zu vermeiden.
  Bewegen Sie das Gerät niemals durch Ziehen
  am Kabel, und stellen Sie sicher, dass sich das
  Kabel nicht verwickelt.
  Das Gerät muss auf einer ebenen, stabilen
  Fläche platziert werden.
  Das Gerät darf nicht unbeaufsichtigt bleiben,
  während es am Netz angeschlossen ist.
  Dieses Gerät darf nur für den
  Haushaltsgebrauch und nur für den Zweck
  benutzt werden, für den es hergestellt wurde.
  Dieses Gerät darf nicht von Kindern bis zu 8
  Jahren verwendet werden. Dieses Gerät darf
  von Kindern ab 8 Jahren und von Personen mit
  eingeschränkten körperlichen, sensorischen
  oder geistigen Fähigkeiten oder einem Mangel
  an Erfahrung und Kenntnissen verwendet
  werden, sofern diese Personen beaufsichtigt
  oder über den sicheren Gebrauch des Geräts
  unterrichtet wurden und die damit verbundenen
  Gefahren verstanden haben. Kinder dürfen mit
  dem Gerät nicht spielen. Halten Sie das Gerät
  und sein Anschlusskabel außerhalb der
  Reichweite von Kindern unter 8 Jahren.
  Reinigungs- und Wartungsarbeiten dürfen nicht
  von Kindern vorgenommen werden, es sei
  denn, sie sind älter als 8 und werden
  beaufsichtigt.
  Tauchen Sie zum Schutz vor einem
  Stromschlag das Kabel, den Stecker oder das
  Gerät niemals in Wasser oder sonstige
  Flüssigkeiten.
  Halten Sie das Gerät und sein Anschlusskabel
  außerhalb der Reichweite von Kindern unter 8
  Jahren.
  Die Temperatur der zugänglichen Oberflächen
  kann hoch sein, wenn das Gerät in Betrieb ist.
  Das Gerät darf nicht mit einem externen Timer
  oder einem separaten Fernbedienungssystem
  betrieben werden.
  Die Oberfläche kann beim Gebrauch heiß
  werden.
  TEILEBESCHREIBUNG
  1. Thermostat
  2. Grüne Kontrollleuchte
  3. Rote Kontrollleuchte
  4. Grillplatten
  5. Fettauffangschale
  6. Sicherungsclip
  7. Spachtel
  VOR DER ERSTEN INBETRIEBNAHME
  Nehmen Sie das Gerät und das Zubehör aus der Verpackung.Entfernen
  Sie die Aufkleber, die Schutzfolie oder das Plastik vom Gerät.
  Stellen Sie das Gerät auf eine ebene und stabile Fläche und halten Sie
  einen Abstand von mindestens 10 cm um das Gerät herum ein. Dieses
  Gerät ist nicht für den Anschluss oder die Verwendung in einem Schrank
  oder im Freien geeignet.
  Wenn das Gerät zum ersten Mal eingeschaltet wird, kann es zu einer
  leichten Geruchsbildung kommen. Dies ist normal. Sorgen Sie für
  ausreichende Lüftung. Dieser Geruch hält nur kurze Zeit an und
  verschwindet bald.
  GEBRAUCH
  Stecken Sie den Netzstecker in die Wandsteckdose, um das Gerät
  einzuschalten.
  Platzieren Sie eine Auffangschale unter dem Fettauslass. Während des
  Grillens läuft das überschüssige Fett von den Grillplatten zum
  Fettauslass. Stellen Sie den Thermostat auf die gewünschte Temperatur.
  Verbinden Sie den Stecker mit der Steckdose; die rote und grüne
  Kontrollleuchte leuchten auf. Lassen Sie das Gerät geschlossen und
  ohne vorzuheizenden Inhalt. Wenn die grüne Kontrollleuchte erlischt,
  können Sie mit dem Grillen beginnen.
  Legen Sie jetzt die vorbereiteten Zutaten auf die untere Grillplatte und
  schließen Sie den Grill, indem Sie den Griff nach unten drücken. Die
  obere Platte neigt sich etwas, um f¨¹r einen gewissen Druck zu sorgen.
  Die normale Zubereitungszeit beträgt 5-8 Minuten; die genaue Zeit hängt
  vom Geschirr, der eingestellten Temperatur und Ihrem persönlichen
  Geschmack ab. Da das Gerät geschlossen ist, ist der Backvorgang
  schneller.
  REINIGUNG UND PFLEGE
  Ziehen Sie den Stecker aus der Steckdose und lassen Sie das Gerät
  abkühlen, indem Sie beide Hälften offen stehen lassen.
  Reinigen Sie die Backplatten mit einem feuchten Tuch oder einer
  weichen Bürste.
  Die größeren Rückstände können mit dem beiliegenden Spachtel
  beseitigt werden.
  Reinigen Sie das Gerät mit einem feuchten Tuch. Verwenden Sie
  niemals scharfe oder scheuernde Reiniger, Topfreiniger oder Stahlwolle.
  Dies würde das Gerät beschädigen.
  Tauchen Sie das Gerät niemals in Wasser oder andere Flüssigkeiten.
  Das Gerät in nicht spülmaschinenfest.
  GARANTIE
  Dieses Produkt hat eine Garantie von 24 Monaten. Der
  Garantieanspruch gilt nur, wenn das Produkt gemäß den Anweisungen
  und gemäß dem Zweck, für den es konzipiert wurde, benutzt wird. Der
  Original-Kaufbeleg (Rechnung, Beleg oder Quittung) muss zusammen
  mit dem Kaufdatum, dem Namen des Einzelhändlers und der
  Artikelnummer des Produktes eingereicht werden.
  Detaillierte Informationen über die Garantiebedingungen finden Sie auf
  unserer Service-Website unter: www.service.tristar.eu
  UMWELT
  Dieses Gerät darf am Ende seiner Lebenszeit nicht im Hausmüll
  entsorgt werden, sondern muss an einer Sammelstelle für das Recyceln
  von elektrischen und elektronischen Haushaltsgeräten abgegeben
  werden. Das Symbol auf dem Gerät, in der Bedienungsanleitung und auf
  der Verpackung macht Sie auf dieses wichtige Thema aufmerksam. Die in
  diesem Gerät verwendeten Materialien können recycelt werden. Durch
  das Recyceln gebrauchter Haushaltsgeräte leisten Sie einen wichtigen
  Beitrag zum Umweltschutz. Fragen Sie Ihre örtliche Behörde nach
  Informationen über eine Sammelstelle.
  Support
  Sämtliche Informationen und Ersatzteile finden Sie unter service.tristar.eu!
  ESManual de instrucciones
  SEGURIDAD
  Si ignora las instrucciones de seguridad,
  eximirá al fabricante de toda responsabilidad
  por posibles daños.
  Si el cable de alimentación está dañado,
  corresponde al fabricante, al representante o a
  una persona de cualificación similar su
  reemplazo para evitar peligros.
  Nunca mueva el aparato tirando del cable y
  asegúrese de que no se pueda enredar con el
  cable.
  El aparato debe colocarse sobre una superficie
  estable y nivelada.
  El usuario no debe dejar el dispositivo sin
  supervisión mientras esté conectado a la
  alimentación.
  Este aparato se debe utilizar únicamente para
  el uso doméstico y sólo para las funciones para
  las que se ha diseñado.
  Este aparato no debe ser utilizado por niños de
  0 a 8 años. Este aparato puede ser utilizado por
  niños a partir de los 8 años y por personas con
  capacidades físicas, sensoriales o mentales
  reducidas, o que no tengan experiencia ni
  conocimientos, sin son supervisados o
  instruidos en el uso del aparato de forma
  segura y entienden los riesgos implicados. Los
  niños no pueden jugar con el aparato.
  Mantenga el aparato y el cable fuera del
  alcance de los niños menores de 8 años. Los
  niños no podrán realizar la limpieza ni el
  mantenimiento reservado al usuario a menos
  que tengan más de 8 años y cuenten con
  supervisión.
  Para protegerse contra una descarga eléctrica,
  no sumerja el cable, el enchufe ni el aparato en
  el agua o cualquier otro líquido.
  Mantenga el aparato y el cable fuera del
  alcance de los niños menores de 8 años.
  La temperatura de las superficies accesibles
  puede ser elevada cuando funcione el aparato.
  El aparato no está diseñado para usarse
  mediante un temporizador externo o un sistema
  de control remoto independiente.
  La superficie puede calentarse durante el
  uso.
  DESCRIPCIÓN DE LOS COMPONENTES
  1. Termostato
  2. Piloto verde
  3. Piloto rojo
  4. Placas de parrilla
  5. Colector de grasa
  6. Pinza de bloqueo
  7. Espátula
  ANTES DEL PRIMER USO
  Saque el aparato y los accesorios de la caja.Quite los adhesivos, la
  lámina protectora o el plástico del dispositivo.
  Coloque el dispositivo sobre una superficie plana estable y asegúrese de
  tener un mínimo de 10 cm de espacio libre alrededor del mismo. Este
  dispositivo no es apropiado para ser instalado en un armario o para el
  uso en exteriores.
  Cuando encienda el aparato por primera vez, este producirá un ligero
  olor. Este olor es normal y solo temporal, desaparecerá en unos
  minutos. Asegúrese de que la habitación está bien ventilada.
  USO
  Para encender el aparato, inserte el enchufe eléctrico en la toma de
  pared.
  Coloque un colector bajo la salida de grasa. Durante la preparación, el
  exceso de grasa de las placas de parrilla va hacia la salida de grasa.
  Sitúe el termostato en la temperatura deseada.
  Enchufe en la toma de corriente; el piloto rojo y el piloto verde se
  encenderán. Deje cerrado el dispositivo sin nada para precalentar.
  Cuando el piloto verde se apague, puede empezar a preparar alimentos
  en la parrilla.
TriStar GR-2848

Ho bisogno di aiuto?

Numero di domande: 0

Hai domande sul TriStar GR-2848 o hai bisogno di aiuto? Fai qui la tua domanda. Fornisci una descrizione chiara e completa del problema e della domanda. Più dettagli fornisci per il tuo problema e la tua domanda, più facile sarà per gli altri proprietari di TriStar GR-2848 rispondere correttamente alla tua domanda.

Consulta qui gratuitamente il manuale per il TriStar GR-2848. Il manuale rientra nella categoria Barbecue ed è stato valutato da 1 persone con una media di 8. Il manuale è disponibile nelle seguenti lingue: Italiano, Inglese, Tedesco, Spagnolo, Francese, Olandese, Polacco, Portoghese, Slovacco, Svedese. Hai domande sul TriStar GR-2848 o hai bisogno di aiuto? Fai la tua domanda qui

Specifiche TriStar GR-2848

Generale
Marca TriStar
Modello GR-2848
Prodotto Barbecue
EAN 8713016028488
Lingua Italiano, Inglese, Tedesco, Spagnolo, Francese, Olandese, Polacco, Portoghese, Slovacco, Svedese
Tipo di file PDF
Design
Capacità di incasso No
Colore del prodotto Black,Silver
Forma zona cottura Rettangolare
Materiale della scocca Acciaio inossidabile
Fattore di forma Da tavolo
Tipo di superficie superiore Piastra
Dimensioni della griglia (LxP) 295 x 265 mm
Coperchio
Caratteristiche del coperchio Hinged lid,Locking lid
Rivestitura anti-aderente
Prestazione
Potenza totale 2000 W
Tipo Griglia di contatto
Fonte di calore Elettrico
Termostato regolabile
Funzione di affumicatura No
Ergonomia
Rotelle No
Gambe No
Materiale coperchio Acciaio inossidabile
Piedini antiscivolo
Indicatori LED Potenza
Custodia vassoi raccogligrasso
Dimensioni e peso
Larghezza - mm
Profondità - mm
Altezza - mm
Peso 3400 g
Peso dell'imballo 4100 g
Larghezza imballo 150 mm
Profondità imballo 350 mm
Altezza imballo 410 mm
Larghezza - mm
Profondità - mm
Altezza - mm
Peso 3400 g
Peso dell'imballo 4100 g
Larghezza imballo 150 mm
Profondità imballo 350 mm
Altezza imballo 410 mm
Larghezza - mm
Profondità - mm
Altezza - mm
Peso 4000 g
Contenuto dell'imballo
Manuale dell'utente
Manuale dell'utente
Manuale dell'utente
Dettagli tecnici
Colore del prodotto Black,Silver
Materiale della scocca Acciaio inossidabile
Fattore di forma Rettangolare
Termostato regolabile
Piedini antiscivolo
Indicatori LED Potenza
Rivestitura anti-aderente
Gestione energetica
Potenza 2000 W
Potenza 2000 W
Caratteristiche
Capacità di incasso No
Colore del prodotto Black,Silver
Materiale della scocca Acciaio inossidabile
Fattore di forma Rettangolare
Tipo di superficie superiore Piastra
Dimensioni della griglia (LxP) 295 x 265 mm
Coperchio
Caratteristiche del coperchio Hinged lid,Locking lid
Termostato regolabile
Gambe No
Piedini antiscivolo
Indicatori LED Potenza
Custodia vassoi raccogligrasso
Rivestitura anti-aderente
Dati su imballaggio
Peso dell'imballo 4100 g
Larghezza imballo 150 mm
Profondità imballo 350 mm
Altezza imballo 410 mm

Domande frequenti

Di seguito, troverai le domande più frequenti riguardo TriStar GR-2848 .

La tua domanda non è elencata? Fai la tua domanda qui