TriStar KB-7980

TriStar KB-7980 manuale

(1)
 • Geachte klant,
  Gefeliciteerd met de aankoop van dit kwaliteitsproduct. Lees de
  gebruiksaanwijzing zorgvuldig door zodat u optimaal gebruik kunt maken van dit
  apparaat. In deze handleiding vindt u alle benodigde aanwijzingen en adviezen
  voor het gebruik, schoonmaak en onderhoud van het apparaat. Als u deze
  aanwijzingen volgt, heeft u altijd een uitstekend resultaat, bespaart u tijd en kunt u
  problemen voorkomen. Wij hopen dat u dit apparaat met plezier zult gebruiken.
  VEILIGHEIDSVOORSCHRIFTEN
  Lees de gebruiksaanwijzing aandachtig door voordat u het
  apparaat voor het eerst gebruikt. Bewaar de gebruiksaanwijzing, het
  garantiecerticaat, de verkoopbon en indien mogelijk de kartonnen
  doos met de binnenste verpakking om deze indien nodig later te
  kunnen raadplegen.
  Dit apparaat is niet bedoeld voor gebruik door personen (waaronder
  kinderen) met verminderde lichamelijke, zintuiglijke of geestelijke
  vermogens, of die gebrek aan ervaring of kennis hebben, tenzij iemand
  die verantwoordelijk is voor hun veiligheid toezicht op hen houdt of
  hun heeft uitgelegd hoe het apparaat dient te worden gebruikt.
  Als de veiligheidsinstructies niet worden opgevolgd, kan de fabrikant
  niet verantwoordelijk worden gesteld voor schade die daar eventueel
  het gevolg van is.
  Om kinderen te beschermen tegen de gevaren van elektrische
  apparatuur mag u ze nooit zonder toezicht bij het apparaat laten.
  Selecteer daarom een plek voor uw apparaat op dusdanige wijze
  dat kinderen er niet bij kunnen. Zorg ervoor dat het snoer niet naar
  beneden hangt.
  Dit apparaat is alleen voor huishoudelijk gebruik en voor het doel waar
  het voor bestemd is.
  Reparaties dienen te geschieden door een bekwame gekwaliceerde
  dienst(*).
  Controleer of het voltage dat wordt aangegeven op het apparaat,
  overeenkomt met de plaatselijke netspanning voordat u het apparaat
  aansluit. Voltage 220V-240V 50/60Hz. De contactdoos moet met ten
  minste 16 A of 10 A traag beveiligd zijn.
  Dit apparaat voldoet aan alle richtlijnen met betrekking tot
  elektromagnetische velden (EMV). Mits het apparaat op de juiste wijze
  en volgens de instructies in deze gebruiksaanwijzing wordt gebruikt, is
  het veilig te gebruiken volgens het nu beschikbare wetenschappelijke
  bewijs.
  Gebruik nooit accessoires die niet aanbevolen worden door de
  fabrikant. Deze kunnen gevaar opleveren voor de gebruiker en schade
  toebrengen aan het apparaat.
  Dompel het snoer, de stekker en/of het apparaat nooit in het water of
  een andere vloeistof, dit om u te beschermen tegen een elektrische
  schok.
  Gebruik het apparaat niet indien de stekker, het netsnoer of het
  apparaat zelf beschadigd is. Indien het netsnoer beschadigd is, moet
  u het laten vervangen door een geautoriseerd servicecentrum(*) om
  gevaar te voorkomen.
  Haal de stekker uit het stopcontact wanneer het apparaat niet gebruikt
  wordt.
  Gebruik het apparaat nooit in de buurt van directe hittebronnen.
  Gebruik het apparaat nooit in de buurt van een met water gevulde
  gootsteen of iets dergelijks. Pak een apparaat dat in het water
  is gevallen nooit zomaar vast, maar trek eerst de stekker uit het
  stopcontact.
  Kinderen dienen onder toezicht te staan om te voorkomen dat ze met
  het apparaat spelen.
  Gebruik het apparaat nooit buitenshuis.
  * Bekwame gekwaliceerde dienst: after-sales dienst van de fabrikant of de
  invoerder, die erkend en bevoegd is om dergelijke herstellingen te doen zodat
  elk gevaar vermeden wordt. Gelieve het toestel bij problemen naar deze dienst
  terug te brengen.
  GARANTIEVOORWAARDEN
  Op dit product wordt een garantie van 24 maanden verleend. Uw garantie
  is geldig wanneer het product is gebruikt in overeenstemming met de
  gebruiksaanwijzing en voor het doel waarvoor het gemaakt is. Tevens
  dient de originele aankoopbon (factuur, kassabon of kwitantie) overlegd
  te worden met daarop de aankoopdatum, de naam van de retailer en het
  artikelnummer van het product.
  Voor uitgebreide garantievoorwaarden verwijzen wij u naar onze
  servicewebsite: www.service.tristar.eu
  AANWIJZINGEN TER BESCHERMING VAN HET MILIEU
  Dit product mag aan het einde van zijn levensduur niet bij het
  normale huisafval worden gedeponeerd, maar dient bij een speciaal
  inzamelpunt voor het hergebruik van elektrische en elektronische apparaten
  te worden aangeboden. Het symbool op artikel, gebruiksaanwijzing en
  verpakking attendeert u hier op. De gebruikte grondstoen zijn geschikt voor
  hergebruik. Met het hergebruik van gebruikte apparaten of grondstoen
  levert u een belangrijke bijdrage voor de bescherming van ons milieu.
  Informeer bij uw lokale overheid naar het bedoelde inzamelpunt.
  Verpakking
  Het verpakkingsmateriaal is 100% recyclebaar, lever het verpakkingsmateriaal
  gescheiden in.
  Product
  Dit apparaat is voorzien van het merkteken volgens de Europese richtlijn
  2002/96/EG Inzake Afgedankte elektrische en elektronische apparaten(AEEA).
  Door ervoor te zorgen dat dit product op de juiste manier als afval wordt
  verwerkt, helpt u mogelijk negatieve consequenties voor het milieu en de
  menselijke gezondheid te voorkomen.
  EG-conformiteitsverklaring
  Dit apparaat is ontworpen, vervaardigd en in de handel gebracht
  in overeenstemming met: de veiligheidsdoeleinden van de
  “laagspanningsrichtlijn”nr. 73/23/EG, de beschermingsvoorschriften van de
  EMC-richtlijn 89/336/EG “Electromagnetische compatibiliteit” en de vereiste
  van richtlijn 93/68/EG.
  Cher client,
  Félicitations et merci d'avoir acheté ce produit de haute qualité. Veuillez lire ce
  manuel d'instructions avec attention pour pouvoir proter du meilleur de cet
  appareil. Ce manuel contient toutes les instructions et avis nécessaires pour
  l'utilisation, le nettoyage et l'entretien de l'appareil. Si vous suivez ces instructions,
  vous avez la garantie d'un excellent résultat, ceci vous économisera du temps et
  des soucis. Nous espérons que vous éprouverez beaucoup de plaisir en utilisant cet
  appareil.
  INSTRUCTIONS DE SÉCURITÉ IMPORTANTES
  Veuillez lire attentivement la notice d’emploi avant l’utilisation de
  l’appareil. Veuillez conserver cette notice, le certicat de garantie, le
  ticket de caisse et si possible, le carton avec l’emballage intérieur.
  Cet appareil nest pas destiné à être utilisé par ces personnes (y compris
  les enfants) ayant des dicultés physiques, sensorielles ou mentales,
  ou sans expérience et connaissance, à moins de leur en donner la
  responsabilité ou d'être informés sur l'utilisation de l'appareil par une
  personne responsable de leur sécurité.
  Le fabricant ne sera pas tenu responsable de tous dommages si les
  consignes de sécurité ne sont pas respectées.
  Pour protéger les enfants des dangers des appareils électriques, veillez
  à ne jamais laisser les appareils sans surveillance. Par conséquent, il
  faudra choisir un lieu de rangement pour l’appareil inaccessible aux
  enfants. Veillez à ce que le cordon ne pende pas.
  Cet appareil est uniquement destiné à des utilisations domestiques et
  seulement dans le but pour lequel il est fabriqué.
  Toutes les réparations doivent être eectuées par un Centre de
  réparation qualié agréé (*).
  Vériez si la tension de l'appareil correspond à la tension du secteur de
  votre domicile. Tension nominale: 220-240V CA 50/60Hz. La prise doit
  être d’au moins 16A ou 10A et à fusible lent.
  Cet appareil est conforme à toutes les normes des champs
  électromagnétiques (EMF). Lappareil est sans danger à l’utilisation
  selon les preuves scientiques disponibles à ce jour, à condition de
  manipulation correcte et en respectant les consignes de cette notice
  d’emploi.
  L’utilisation d’accessoires qui ne sont pas recommandés par le fabricant
  peut entrainer des blessures et annulera toutes garanties en votre
  possession.
  Ne pas immerger le cordon, la prise ou l'appareil dans de l'eau ou autre
  liquide an de vous éviter un choc électrique.
  Ne pas utiliser cet appareil avec un cordon ou une prise endommagés
  ou s’il ne fonctionne pas correctement, ou a subi des dégâts
  quelconques. An d’éviter tous dangers, veillez à ce qu’un cordon ou
  prise endommagés soient remplacés par un technicien agréé (*). Ne
  réparez pas vous-même cet appareil.
  L’utilisateur ne doit pas laisser l’appareil sans surveillance lorsqu’il est
  branché au secteur.
  Ne pas utiliser cet appareil à proximité de sources directes de chaleur.
  Ne pas utiliser cet appareil dans la salle de bain ou à proximité d’un
  évier rempli d’eau. Si cet appareil est tombé dans l’eau il ne faut en
  aucun cas le saisir directement. Débranchez d’abord la che de la prise.
  Les enfants doivent être supervisés pour être sûr qu’ils ne jouent pas
  avec l’appareil.
  Ne pas utiliser cet appareil à l’extérieur.
  * Centre de réparation qualié agréé: Service après vente du fabricant ou de
  l’importateur ou tout autre personne qualiée, agréé et apte à eectuer ce type
  de réparation an d’éviter tous dangers. L'appareil doit, dans tous les cas, être
  renvoyé à cet Centre de réparation.
  GARANTIE
  Ce produit est garanti pour une période de 24 mois. Votre garantie est
  valable si le produit est utilisé selon les instructions et pour l'usage auquel
  il est destiné. De plus, la preuve d'achat d'origine (facture, reçu ou ticket de
  caisse) doit être présentée, montrant la date d'achat, le nom du détaillant et
  le numéro d'article du produit.
  Pour connaître les conditions de garantie détaillées, veuillez consulter notre
  site Internet de service: www.service.tristar.eu
  DIRECTIVES POUR LA PRÉSERVATION DE L'ENVIRONNEMENT
  Cet appareil ne doit pas être mis au rebut avec les déchets ménagers
  lorsqu'il arrive au terme de sa durée de vie. Il doit être mis au rebut dans
  un centre de collecte pour le recyclage des équipements ménagers électriques
  et électroniques. Le symbole sur l'appareil, les instructions d'utilisation et
  sur l'emballage sont là pour vous rappeler ce point important. Les matériaux
  utilisés pour la fabrication de l'appareil peuvent être recyclés. En recyclant
  les équipements ménagés usés vous contribuez de façon importante à la
  protection de notre environnement. Renseignez-vous auprès des autorités
  locales pour obtenir des informations concernant les points de collectes des
  environs.
  Emballage
  L'emballage est recyclable à 100%, mettez-le au rebut en le séparant des
  autres déchets.
  Produit
  Cette appareil est doté d'une marque en fonction de la Directive Européenne
  2002.96/EC sur les Déchets d'Equipements Electriques et Electroniques (DEEE).
  En faisant en sorte que le produit soit traité de façon adéquate lors de sa mise
  au rebut vous pouvez contribuer à prévenir des eets néfastes pour la santé
  humaine et l'environnement.
  Déclaration de conformité CE
  Cet appareil est conçu, fabriqué et distribué en respectant les objectifs
  de sécurité de la Directive Basse Tension no 73/23/EEC, les exigences de
  protection de la Directive EMC 89/336/EC "Compatibilité Electromagnétique"
  et les exigences de la Directive 93/68/EEC.
  Sehr geehrter Kunde,
  Wir gratulieren Ihnen und bedanken uns für den Kauf dieses hochwertigen
  Produkts. Bitte lesen Sie sorgfältig die Bedienungsanleitung, um das Gerät
  bestmöglich nutzen zu können. Diese Anleitung beinhaltet alle erforderlichen
  Anweisungen und Empfehlungen für Gebrauch, Reinigung und Wartung des
  Geräts. Wenn Sie diese Anweisungen befolgen, garantieren wir ein hervorragendes
  Ergebnis, zeitsparend und problemlos. Wir hoen, dass Sie mit diesem Gerät viel
  Vergnügen haben werden.
  WICHTIGE SICHERHEITSVORKEHRUNGEN
  Bitte lesen Sie die Bedienungsanleitung sorgfältig, bevor Sie
  das Gerät verwenden. Bitte bewahren Sie diese Anleitung , die
  Garantiekarte, die Rechnung und, wenn möglich, den Karton mit dem
  Verpackungsmaterial sorgfältig auf.
  Dieses Gerät ist nicht dafür bestimmt, durch Personen (einschließlich
  Kinder) mit eingeschränkten physischen, sensorischen oder geistigen
  Fähigkeiten oder mangels Erfahrung und/oder mangels Wissen benutzt
  zu werden, es sei denn, sie werden durch eine für ihre Sicherheit
  zuständige Person beaufsichtigt oder erhielten von ihr Anweisungen,
  wie das Gerät zu benutzen ist.
  Beim Ignorieren der Sicherheitshinweise kann der Hersteller nicht für
  Schäden haftbar gemacht werden.
  Um Kinder vor den Gefahren eines Elektrogeräts zu schützen, müssen
  Sie darauf achten, dass das Gerät niemals unbeaufsichtigt ist. Aus
  diesem Grund müssen Sie für das Gerät einen Aufbewahrungsort
  auswählen, den Kinder nicht erreichen können. Achten Sie darauf, dass
  das Kabel nicht herunter hängt.
  Dieses Gerät darf nur für Haushaltszwecke, und für die Anwendung, für
  die es hergestellt wurde, verwendet werden.
  Alle Reparaturen müssen durch einen kompetenten, qualizierten
  Reparaturzentrum durchgeführt werden(*).
  Überprüfen Sie, ob die Gerätespannung mit der Spannung Ihrer
  Hausversorgung übereinstimmt. Betriebsspannung: AC 220 -240 V
  50/60 Hz. Die Anschlussdose muss mindestens mit 16A oder 10 A
  abgesichert sein.
  Dieses Gerät stimmt mit allen Standards elektromagnetischer Felder
  (EMF) überein. Wenn das Gerät ordnungsgemäß und den Instruktionen
  in dieser Bedienungsanleitung entsprechend behandelt wird, ist es
  sicher im Gebrauch, da es auf aktuellen wissenschaftlichen Grundlagen
  basiert.
  Die Benutzung von Zubehör, das nicht vom Hersteller empfohlen
  wurde, kann zu Verletzungen führen und den Garantieanspruch
  erlöschen lassen.
  Um sich vor einem Stromschlag zu schützen, tauchen Sie das Kabel, den
  Stecker oder das Gerät niemals in Wasser oder eine andere Flüssigkeit.
  Verwenden Sie das Gerät niemals, wenn Kabel oder Stecker beschädigt
  sind, oder wenn das Gerät eine Fehlfunktion aufweist, oder auf
  irgendeine Weise beschädigt wurde. Um einer Gefahr vorzubeugen,
  stellen Sie sicher, dass beschädigte Kabel oder Stecker von einem
  autorisierten Techniker (*) ausgetauscht werden. Reparieren Sie das
  Gerät nicht selbst.
  Trennen Sie das Gerät vom Strom, wenn Sie es nicht verwenden.
  Verwenden Sie das Gerät niemals direkt neben einer Wärmequelle.
  Benutzen Sie dieses Gerät nicht im Badezimmer oder in der Nähe des
  Waschbeckens, das mit Wasser gefüllt ist. Wenn dieses Gerät ins Wasser
  gefallen ist, greifen Sie unter keinen Umständen ins Wasser, um das
  Gerät herauszuholen, sondern ziehen Sie zuerst den Stecker aus der
  Steckdose.
  Kinder sollten beaufsichtigt werden, um sicherzustellen, dass sie nicht
  mit dem Gerät spielen.
  Verwenden Sie das Gerät nicht im Freien.
  * Kompetenter, qualizierter Reparaturzentrum: nach der Verkaufsabteilung des
  Herstellers oder des Importeurs oder jede Person, die qualiziert, genehmigt und
  kompetent ist, um diese Art von Reparatur durchzuführen, um alle Gefahren
  zu vermeiden. In jedem Falle sollten Sie das Gerät zu diesem Reparaturzentrum
  zurückbringen.
  GARANTIE
  Dieses Produkt ist für 24 Monate garantiert. Ihre Garantie gilt,
  wenn das Gerät entsprechend der Bedienungsanleitung für seinen
  Bestimmungszweck benutzt wird. Im Garantiefall reichen Sie bitte die
  Kaufquittung ein, aus welcher das Kaufdatum, der Name des Fachhändlers
  und die Gerätenummer hervorgehen müssen.
  Detaillierte Garantiebedingungen nden Sie auf unserer Website: www.
  service.tristar.eu
  HINWEISE ZUM UMWELTSCHUTZ
  Das Gerät darf am Ende seiner Gebrauchsfähigkeit nicht über den
  Hausmüll entsorgt werden. Bitte geben Sie es an einer Sammelstelle
  für Altgeräte ab. Das Symbol auf Gerät, Bedienungsanleitung und
  Verpackung gibt Hinweise zur Entsorgung. Die Materialien sind entsprechend
  recyclingfähig. Durch Recycling und andere Formen der Wiederverwertung
  von Altgeräten leisten Sie einen wichtigen Beitrag zum Umweltschutz.
  Bitte erfragen Sie die nächste Sammelstelle für Altgeräte bei Ihrer örtlichen
  Verwaltung.
  Verpackung
  Die Verpackungsmaterialien sind 100% recyclingfähig.
  Produkt
  Dieses Gerät entspricht der europäischen Richtlinie 2002/96/EC für elektrische
  und elektronische Altgeräte (EAG). Durch korrekte Wiederverwertung helfen
  Sie beim Schutz unserer Umwelt.
  EU Konformitätserklärung
  Dieses Gerät wurde entsprechend der Niederspannungsrichtlinie 73/23/EEC
  und der EMC-Richtlinie 89/336/EC sowie der Richtlinie 93/68/EEC gefertigt und
  vermarktet.
  FR Mode d'emploi DE Bedienungsanleitung
  EN
  NL
  FR
  DE
  ES
  PT
  PL
  IT
  CS
  SV
  SK
  Instruction manual
  Gebruiksaanwijzing
  Mode d'emploi
  Bedienungsanleitung
  Manual de usuario
  Manual de utilizador
  Instrukcja obsługi
  Manuale utente
  Návod na použití
  Bruksanvisning
  Návod na použitie
  Dear customer,
  Congratulations and thank you for purchasing this high quality product. Please
  read the instruction manual carefully so that you will be able to make the best
  possible use of the appliance. This manual includes all the necessary instructions
  and advice for using, cleaning and maintaining the appliance. If you follow these
  instructions you will be guaranteed of an excellent result, it saves you time and will
  avoid problems. We hope you will have a great deal of pleasure from using this
  appliance.
  SAFETY INSTRUCTIONS
  Please read the instruction manual carefully before using the device.
  Please keep these instructions, the guarantee certicate, the sales
  receipt and, if possible, the carton with the inner packaging.
  This appliance is not intended to be used by persons (including
  children) with reduced physical, sensory or mental capabilities, or lack
  of experience and knowledge, unless they have been given supervision
  or instructions concerning the use of the appliance by a person that is
  responsible for their safety.
  By ignoring the safety instructions the manufacturer can not be hold
  responsible for the damage.
  To protect children against the dangers of electrical appliances, please
  make sure that you never leave the appliance unattended. Therefore
  you have to select a storage place for the appliance where children
  are not able to grab it. Make sure that the cable is not hanging in a
  downward position.
  This appliance is only to be used for household purposes and only for
  the purpose it is made for.
  All repairs should be made by a competent qualied repair service(*).
  Check if the voltage of the appliance corresponds to the main voltage
  of your home. Rated voltage: AC220-240V 50/60Hz. The socket must be
  at least 16A or 10 A slow-protected.
  This appliance complies with all standards regarding electromagnetic
  elds (EMF). If handled properly and according to the instructions
  in this user manual, the appliance is safe to use based on scientic
  evidence available today.
  The use of accessories that are not recommended by the manufacturer
  can cause injuries and will invalidate any warranty that you may have.
  To protect yourself against an electric shock, do not immerse the cord,
  plug or appliance in the water or any other liquid.
  Do not use this appliance with a damaged cord or plug or when the
  appliance has malfunctions, or has been damaged in any manner. To
  avoid a hazard make sure that a damaged cord or plug will be replaced
  by an Competent qualied repair service(*). Do not repair this appliance
  yourself.
  Unplug the appliance from the socket when you are not using it.
  Do not use this appliance near direct heat sources.
  Do not use this appliance in the bathroom or near a sink lled with
  water. If this appliance has fallen into the water do not under no
  circumstances directly grab this appliance, but rst pull the plug from
  the socket.
  Children should be supervised to ensure that they do not play with the
  appliance.
  Do not use this appliance outdoors.
  * Competent qualied repair service: after sales department of the producer or
  importer or any person who is qualied, approved and competent to perform
  this kind of repairs in order to avoid all danger. In any case you should return the
  appliance to this repair service.
  GUARANTEE
  This product is guaranteed for 24 months granted. Your warranty is valid if
  the product is used in accordance to the instructions and for the purpose
  for which it was created. In addition, the original purchase (invoice, sales
  slip or receipt) is to be submitted with the date of purchase, the name of the
  retailer and the item number of the product.
  For the detailed warranty conditions, please refer to our service website:
  www.service.tristar.eu
  GUIDELINES FOR PROTECTION OF THE ENVIRONMENT
  This appliance should not be put into the domestic garbage at the end
  of its useful life, but must be disposed of at a central point for recycling
  of electric and electronic domestic appliances. This symbol on appliance,
  instruction manual and packaging puts your attention to this important
  issue. The materials used in this appliance can be recycled. By recycling used
  domestic appliances you contribute an important push to the protection of
  our environment. Ask your local authorities for information regarding the
  point of recollection
  Packaging
  The packaging is 100% recyclable, return the packaging separated.
  Product
  This device is equipped with a mark according to European Directive 2002/96/
  EC. On Waste Electrical and Electronic Equipment (WEEE). By ensuring that
  the product correctly as waste is processed, it helps you may have adverse
  consequences for the environment and human health.
  EC declaration of conformity
  This device is designed, manufactured and marketed in accordance with the
  safety objectives of the Low Voltage Directive “No 73/23/EEC, the protection
  requirements of the EMC Directive 89/336/EC “Electromagnetic Compatibility”
  and the requirement of Directive 93/68/EEC.
  EN Instruction manual NL Gebruiksaanwijzing ES Manual de usuario
  KB-7980
  Estimado cliente,
  Enhorabuena y gracias por comprar este product de alta calidad. Lea atentamente
  el manual de instrucciones para poder utilizar el aparato de la mejor manera
  posible. El manual incluye todas las instrucciones y consejos necesarios para
  utilizar, limpiar y mantener el aparato. Si sigue estas instrucciones le garantizamos
  unos resultados excelentes, ahorrará tiempo y evitará problemas. Esperamos que
  disfrute enormemente utilizando este aparato.
  PRECAUCIONES IMPORTANTES
  Lea el manual de instrucciones detenidamente antes de utilizar el
  dispositivo. Guarde estas instrucciones, el certicado de garantía, el
  ticket de venta y, si es posible, el cartón con el embalaje interior.
  Este aparato no se ha diseñado para ser utilizado por personas con
  capacidades físicas, sensoriales o mentales reducidas, ni por personas
  con falta de experiencia y conocimientos (niños incluidos), a no ser que
  hayan recibido supervisión o instrucciones respecto al uso del aparato
  por parte de una persona responsable de su seguridad.
  Si ignora las instrucciones de seguridad, eximirá al fabricante de toda
  responsabilidad por posibles daños.
  Para proteger a los niños frente a los peligros de los aparatos eléctricos,
  asegúrese de no dejar los aparatos sin vigilancia. Elija un lugar de
  almacenamiento para el aparato donde los niños no puedan acceder a
  él. Asegúrese de que el cable no cuelgue hacia abajo.
  Este aparato se debe utilizar únicamente para el uso doméstico y sólo
  para las funciones para las que se ha diseñado.
  Todas las reparaciones deberá realizarlas un centro de ceparación
  competente cualicado (*).
  Compruebe si el voltaje del electrodoméstico es igual la tensión
  principal de su hogar. Tensión nominal: CA 220-240 V 50/60 Hz. La toma
  debe ser de al menos 16 A o 10 A con protección frente a suministros
  lentos.
  Este aparato cumple con todos los estándares relativos a los campos
  electromagnéticos(CEM). Si se manipula correctamente conforme a las
  instrucciones de este manual de usuario, el uso del aparato será seguro
  según la evidencia cientíca disponible en la actualidad.
  El uso de accesorios no son recomendados por el fabricante puede
  provocar heridas e invalidar la garantía que pueda tener.
  Como medida de protección contra las descargas eléctricas, no sumerja
  el cable, el enchufe o el aparato en agua o cualquier otro líquido.
  No utilice ningún aparato con el cable o el enchufe dañados, después
  de que se haya sufrido una avería o de que se haya dañado de cualquier
  manera. Para evitar riesgos, asegúrese de que un técnico autorizado
  (*) sustituya el cable o el enchufe dañado. No repare usted mismo el
  aparato.
  El usuario no debe dejar el dispositivo sin supervisión cuando esté
  conectado a la alimentación.
  No utilice este aparato cerca de fuentes de calor directo.
  No utilice el dispositivo en el cuarto de baño ni cerca de un fregadero
  llenó de agua. Si este aparato se ha caído en el agua, bajo ninguna
  circunstancia agarre el aparato, primero saque el enchufe de la toma.
  Se debe supervisar a los niños para asegurarse de que no juegan con el
  aparato.
  No utilice ese aparato en el exterior.
  * Centro de reparación competente cualicado: departamento post-venta
  del fabricante o importador o cualquier persona cualicada, autorizada y
  competente para realizar este tipo de reparación para evitar cualquier peligro.
  En cualquier caso deberá devolver el aparato a este centro de reparación.
  GARANTÍA
  Este producto cuenta con 24 meses de garantía. Su garantía es válida si el
  producto se utilizan de acuerdo con las instrucciones y el propósito para
  el que se creó. Además, debe enviarse un justicante de la compra original
  (factura, tíquet o recibo) en el que aparezca la fecha de la compra, el nombre
  del vendedor y el número de artículo del producto.
  Para más detalles sobre las condiciones de la garantía, consulte la página
  web de servicio: www.service.tristar.eu
  NORMAS DE PROTECCIÓN DEL MEDIOAMBIENTE
  Este aparato no se debe desechar con los residuos domésticos cuando
  nalice su durabilidad, sino que se debe ofrecer a un centro de reciclaje
  de aparatos eléctricos y electrónicos domésticos. Este símbolo en el aparato,
  manual de instrucciones y embalaje le avisa de este aspecto importante.
  El los materiales utilizados en este aparato se pueden reciclar. Mediante el
  reciclaje de electrodomésticos, usted contribuye a fomentar la protección del
  medioambiente. Consulte a sus autoridades locales para obtener información
  acerca del punto de recogida.
  Embalaje
  El embalaje es 100% reciclable, devuelva el embalaje por separado.
  Producto
  Este aparato está marcado de acuerdo con la Directiva Europea 2012/19/EU
  para Desechos de Aparatos Eléctricos y Electrónicos (WEEE). Si se asegura de
  que este producto se desecha correctamente, ayudará a prevenir posibles
  consecuencias negativas para medio ambiente y la salud humana.
  Declaración de conformidad EC
  Este aparato ha sido diseñado, fabricado y comercializado de acuerdo con
  los objetivos de seguridad de la Directiva de Baja Tensión "Nº 2006/95/EC, los
  requisitos de protección de la Directiva EMC 2004/108/EC “Compatibilidad
  Electromagnética y los requisitos de la Directiva 93/68/EEC.
  www.tristar.eu
  Tristar Europe B.V. | Jules Verneweg 87
  5015 BH Tilburg | The Netherlands
TriStar KB-7980

Ho bisogno di aiuto?

Numero di domande: 0

Hai domande sul TriStar KB-7980 o hai bisogno di aiuto? Fai qui la tua domanda. Fornisci una descrizione chiara e completa del problema e della domanda. Più dettagli fornisci per il tuo problema e la tua domanda, più facile sarà per gli altri proprietari di TriStar KB-7980 rispondere correttamente alla tua domanda.

Consulta qui gratuitamente il manuale per il TriStar KB-7980. Il manuale rientra nella categoria Ghiacciaia ed è stato valutato da 1 persone con una media di 10. Il manuale è disponibile nelle seguenti lingue: Italiano, Inglese, Olandese, Tedesco, Francese, Spagnolo, Svedese, Portoghese, Polacco, Slovacco. Hai domande sul TriStar KB-7980 o hai bisogno di aiuto? Fai la tua domanda qui

Specifiche TriStar KB-7980

Marca TriStar
Modello KB-7980
Prodotto Ghiacciaie
EAN 8713016500021
Lingua Italiano, Inglese, Olandese, Tedesco, Francese, Spagnolo, Svedese, Portoghese, Polacco, Slovacco
Tipo di file PDF
Caratteristiche
Voltaggio di ingresso 230
Frequenza di ingresso -
Potenza in uscita -
Voltaggio di uscita 12
Tipo alimentazione indoor
Utilizzo -
Funzionalità di protezione dell'alimentazione -
Tipo di alimentazione AC-DC
Colore del prodotto Nero
Dimensioni e peso
Lunghezza cavo 0.3
Peso 750
Dati su imballaggio
Larghezza imballo 110
Profondità imballo 70
Altezza imballo 225
Peso dell'imballo 800
Altre caratteristiche
Dimensioni imballo (LxPxA) 110 x 70 x 225

Manuali dei prodotti correlati

Ghiacciaie TriStar

ManualeD'uso.it

Stai cercando un manuale? ManualeD'uso.it farà in modo che tu possa trovare il manuale che stai cercando in un attimo. Il nostro database contiene più di 1 milione di manuali in formato PDF di oltre 10.000 marchi. Ogni giorno aggiungiamo i manuali più recenti in modo che sia sempre possibile trovare il prodotto che stai cercando. È molto semplice: basta digitare il marchio e il tipo di prodotto nella barra di ricerca e immediatamente visualizzerai gratuitamente il manuale di tua scelta online.

ManualeD'uso.it

© Copyright 2020 ManualeD'uso.it. Tutti I diritti riservati.

Utilizziamo i cookie per essere sicuri che tu possa avere la migliore esperienza sul nostro sito. Se continui ad utilizzare questo sito noi assumiamo che tu ne sia felice.

Leggi di più