TriStar KM-2270 manuale

TriStar KM-2270
(1)
  • Numero di pagine: 3
  • Tipo di file: PDF

KM-2270

EN | Instruction manual
NL | Gebruiksaanwijzing
FR | Mode d’emploi
DE | Bedieningsanleitung
ES | Manual de usuario
PT | Manual de utilizador
IT | Manuele utente
SV | Bruksanvisning
PL | Instrukcja obsługi
CS | Návod na použití
SK | Návod na použitie
1
2
3
PARTS DESCRIPTION / ONDERDELENBESCHRIJVING / DESCRIPTION DES PIÈCES / TEILEBESCHREIBUNG /
DESCRIPCIÓN DE LAS PIEZAS / DESCRIÇÃO DOS COMPONENTES / DESCRIZIONE DELLE PARTI /
BESKRIVNING AV DELAR / OPIS CZĘŚCI / POPIS SOUČÁSTÍ / POPIS SÚČASTÍ

WWW.TRISTAR.EU

Tristar Europe B.V. | Jules Verneweg 87
5015 BH Tilburg | The Netherlands

ENInstruction manual

SAFETY
By ignoring the safety instructions the
manufacturer can not be hold responsible for
the damage.
If the supply cord is damaged, it must be
replaced by the manufacturer, its service
agent or similarly qualified persons in order to
avoid a hazard.
Never move the appliance by pulling the cord
and make sure the cord can not become
entangled.
The appliance must be placed on a stable,
level surface.
This appliance is only to be used for
household purposes and only for the purpose
it is made for.
This appliance shall not be used by children
aged less than 8 years. This appliance can be
used by children aged from 8 years and above
and persons with reduced physical, sensory or
mental capabilities or lack of experience and
knowledge if they have been given
supervision or instruction concerning use of
the appliance in a safe way and understand
the hazards involved. Children shall not play
with the appliance. Keep the appliance and its
cord out of reach of children aged less than 8
years. Cleaning and user maintenance shall
not be made by children unless older than 8
and supervised.
To protect yourself against an electric shock,
do not immerse the cord, plug or appliance in
the water or any other liquid.
Do not allow children to use the device without
supervision.
Switch off the appliance and disconnect from
supply before changing accessories or
approaching parts that move in use.
Always disconnect the device from the supply
if it is left unattended and before assembling,
disassembling or cleaning.
It is absolutely necessary to keep this
appliance clean at all times, because it comes
into direct contact with food.
NOTE: The chopping blades are very sharp,
avoid physical contact during emptying and
cleaning the device, you can seriously injure.
This appliance is intended to be used in
household and similar applications such as:
Staff kitchen areas in shops, offices and other working environments.
By clients in hotels, motels and other residential type environments.
Bed and breakfast type environments.
Farm houses.
PARTS DESCRIPTION
1. On/Off switch
2. Transparent lid
3. Motor unit
BEFORE THE FIRST USE
Take the appliance andaccessoriesoutthebox.Removethe
stickers,protective foilorplasticfrom thedevice.
Putthepower cable intothe socket.(Note: Make surethe
voltagewhich is indicated on the devicematchesthe localvoltage
beforeconnecting the device.Voltage220V-240V 50/60Hz)
Place the appliance on a stable surface and make sure there is 10 cm.
free of space around the appliance.
Wash lid in warm soapy water. Be sure to rinse and dry the lid
thoroughly.
Wipe the motor unit with a moist cloth.
Do not immerse the motor unit in water or any other liquid.
Do not put the motor unit neither one of the parts in the dishwasher.
USE
Pour the desired volume of beans into the reservoir. Note: maximum
70 grams
Place the reservoir into the appliance.
Screw the lid on the device and close firmly into place until you hear a
click. Note: thisunit is equipped witha safety switch,whenthe lid is
notproperly installed, the device willnot function.
Insert the pluginto the socket.Pressthe on / offbuttonpulsing, until
thebeanshave reachedthe desired fineness.
Note: do not use the devicemore than 30 secondscontiguous.
After use, disconnect the plug.
CLEANING AND MAINTENANCE
The lid can be cleaned with warm water and mild detergent. The motor
drive can be cleaned by using a damp cloth.
Do not put any parts in the dishwasher. Never immerse the motor unit
in water.
Make sure all parts are dried thoroughly.
ENVIRONMENT
This appliance should not be put into the domestic garbage at
the end of its durability, but must be offered at a central point for the
recycling of electric and electronic domestic appliances. This symbol on
the appliance, instruction manual and packaging puts your attention to
this important issue. The materials used in this appliance can be
recycled. By recycling of used domestic appliances you contribute an
important push to the protection of our environment. Ask your local
authorities for information regarding the point of recollection.
Support
You can find all available information and spare parts at www.tristar.eu!

NLGebruiksaanwijzing

VEILIGHEID
De fabrikant is niet aansprakelijk voor schade
voortvloeiend uit het niet opvolgen van de
veiligheidsinstructies.
Als het netsnoer beschadigd is, moet het
worden vervangen door de fabrikant, de
onderhoudsmonteur van de fabrikant of door
personen met een soortgelijke kwalificatie om
gevaar te voorkomen.
Verplaats het apparaat nooit door aan het snoer
te trekken. Zorg ervoor dat het snoer nergens in
verstrikt kan raken.
Het apparaat moet op een stabiele, vlakke
ondergrond worden geplaatst.
Dit apparaat is uitsluitend voor huishoudelijk
gebruik en voor het doel waar het voor bestemd
is.
Dit apparaat mag niet worden gebruikt door
kinderen jonger dan 8 jaar. Dit apparaat kan
worden gebruikt door kinderen vanaf 8 jaar en
door personen met verminderde lichamelijke,
zintuiglijke of geestelijke vermogens of gebrek
aan de benodigde ervaring en kennis indien ze
onder toezicht staan of instructies krijgen over
hoe het apparaat op een veilige manier kan
worden gebruikt alsook de gevaren begrijpen
die met het gebruik samenhangen. Kinderen
mogen niet met het apparaat spelen. Houd het
apparaat en het netsnoer buiten bereik van
kinderen jonger dan 8 jaar. Laat reiniging en
onderhoud niet door kinderen uitvoeren, tenzij
ze ouder zijn dan 8 jaar en onder toezicht staan.
Dompel het snoer, de stekker of het apparaat
niet onder in water of andere vloeistoffen om
elektrische schokken te voorkomen.
Buiten het bereik van kinderen houden indien er
geen toezicht is.
Schakel het apparaat uit en verwijder de stekker
uit het stopcontact, voordat u accessoires
verwisselt of bewegende onderdelen benadert.
Koppel het apparaat te allen tijde los als er
geen toezicht is en alvorens het apparaat te
monteren, te demonteren of te reinigen.
Het is noodzakelijk om dit toestel zuiver te
houden, aangezien het in direct contact komt
met eetwaren.
LET OP: De hakmessen zijn zeer scherp.
Vermijd fysiek contact tijdens het legen en
reinigen van het apparaat. U kunt ernstig letsel
oplopen.
Dit apparaat is bedoeld voor huishoudelijk en
soortgelijk gebruik, zoals:
Personeelskeukens in winkels, kantoren en andere werkomgevingen.
Door gasten in hotels, motels en andere residentiële omgevingen.
Bed&Breakfast-type omgevingen.
Boerderijen.
ONDERDELENBESCHRIJVING
1. Aan/uitschakelaar
2. Transparant deksel
3. Motorgedeelte
VOOR HET EERSTE GEBRUIK
Haal het apparaat en de accessoires uit de doos.Verwijder de stickers,
de beschermfolie of het plastic van het apparaat.
Sluit de voedingskabel aan op het stopcontact.(Opmerking: controleer of
het voltage op het apparaat overeenkomt met de plaatselijke
netspanning voordat u het apparaat
aansluit.Voltage220V-240V50/60Hz)
Plaats het apparaat op een stabiel oppervlak. Zorg ervoor dat er 10 cm
vrije ruimte rondom het apparaat is.
Reinig het deksel in warm sop. Spoel het deksel grondig af. Droog het
deksel grondig af.
Veeg de buitenkant van de motorunit schoon met een vochtige doek.
Dompel de motorunit niet onder in water of andere vloeistoffen.
Doe de motorunit en de onderdelen niet in de vaatwasser.
GEBRUIK
Doe de gewenste hoeveelheid bonen in het reservoir. Let op: max. 70
gram.
Plaats het reservoir in het apparaat.
Schroef het deksel op het apparaat en sluit het stevig op zijn plaats
totdat u een klik hoort. Let op: dit apparaat is uitgerust met een
veiligheidsschakelaar. Als het deksel niet goed geïnstalleerd is, zal het
apparaat niet werken.
Plaats de stekker in het stopcontact.Druk de aan/uit-knop pulserend in,
totdat de bonen de gewenste fijnheid hebben bereikt.
Let op: Gebruik het apparaat niet langer dan 30 seconden continu.
Verwijder na gebruik de stekker uit het stopcontact.
REINIGING EN ONDERHOUD
Het deksel kan worden afgewassen met warm water en een zacht
afwasmiddel. Spoel het hierna grondig af. Het motorblok moet worden
schoongemaakt met een vochtige doek.
Doe geen onderdelen in de vaatwasser. Dompel de motorunit nooit
onder in water.
Zorg ervoor alle onderdelen grondig worden afgedroogd.
MILIEU
Dit apparaat mag aan het einde van de levensduur niet bij het
normale huisafval worden gedeponeerd, maar moet bij een speciaal
inzamelpunt voor hergebruik van elektrische en elektronische apparaten
worden aangeboden. Het symbool op het apparaat, in de
gebruiksaanwijzing en op de verpakking attendeert u hierop. De in het
apparaat gebruikte materialen kunnen worden gerecycled. Met het
recyclen van gebruikte huishoudelijke apparaten levert u een belangrijke
bijdrage aan de bescherming van ons milieu. Informeer bij uw lokale
overheid naar het inzamelpunt.
Support
U kunt alle beschikbare informatie en reserveonderdelen vinden op
www.tristar.eu!

FRManuel d'instructions

SÉCURITÉ
Si vous ignorez les instructions de sécurité, le
fabricant ne saurait être tenu responsable des
dommages.
Si le cordon d'alimentation est endommagé, il
doit être remplacé par le fabricant, son
réparateur ou des personnes qualifiées afin
d'éviter tout risque.
Ne déplacez jamais l'appareil en tirant sur le
cordon et veillez à ce que ce dernier ne soit pas
entortillé.
L'appareil doit être posé sur une surface stable
et nivelée.
Cet appareil est uniquement destiné à des
utilisations domestiques et seulement dans le
but pour lequel il est fabriqué.
Cet appareil ne doit pas être utilisé par des
enfants de moins de 8 ans. Cet appareil peut
être utilisé par des enfants de 8 ans ou plus et
des personnes présentant un handicap
physique, sensoriel ou mental voire ne
disposant pas des connaissances et de
l'expérience nécessaires en cas de surveillance
ou d'instructions sur l'usage de cet appareil en
toute sécurité et de compréhension des risques
impliqués. Les enfants ne doivent pas jouer
avec l'appareil. Maintenez l'appareil et son
cordon d'alimentation hors de portée des
enfants de moins de 8 ans. Le nettoyage et la
maintenance utilisateur ne doivent pas être
confiés à des enfants sauf s'ils ont 8 ans ou
plus et sont sous surveillance.
Afin de vous éviter un choc électrique,
n'immergez pas le cordon, la prise ou l'appareil
dans de l'eau ou autre liquide.
Ne pas laisser les enfants jouer avec l'appareil.
Éteignez l’appareil et débranchez-le du secteur
avant de changer les accessoires ou
d’approcher de parties amovibles durant le
fonctionnement
Débranchez toujours l'appareil du secteur si
vous quittez la pièce et avant de le monter, le
démonter ou le nettoyer.
Il est impératif de conserver cet appareil propre
en permanence car il est en contact direct avec
des aliments.
NOTE: Les lames du hachoir sont très
tranchantes. Évitez tout contact physique lors
du vidage et du nettoyage de l’appareil. Vous
pourriez vous blesser gravement.
Cet appareil est destiné à une utilisation
domestique et aux applications similaires,
notamment:
Coin cuisine des commerces, bureaux et autres environnements de
travail.
Hôtels, motels et autres environnements de type résidentiel.
Environnements de type chambre d’hôtes.
Fermes.
DESCRIPTION DES PIÈCES
1. Interrupteur marche/arrêt
2. Couvercle transparent
3. Bloc du moteur
AVANT LA PREMIÈRE UTILISATION
Sortez l'appareil et les accessoires hors de la boîte.Retirez les
autocollants, le film protecteur ou le plastique de l'appareil.
Mettez le câble d'alimentation dans la prise.(Remarque : Assurez-vous
que la tension indiquée sur l'appareil correspond à la tension locale
avant de brancher l'appareil.Voltage : 220 V-240 V 50-60 Hz)
Posez l’appareil sur une surface stable et veillez à conserver un espace
vide de 10 cm autour de l’appareil.
Nettoyez le couvercle à l'eau chaude savonneuse. Assurez-vous de
rincer et de sécher soigneusement le couvercle.
Nettoyer le bloc moteur à l’aide d’un chiffon humide.
N’immergez pas le bloc du moteur dans l’eau ou tout autre liquide.
Ne mettez pas le bloc du moteur ni l'une des pièces au lave-vaisselle.
UTILISATION
Versez le volume de grains désiré dans le réservoir. Note : maximum 70
grammes
Placez le réservoir dans l'appareil.
Vissez le couvercle sur l'appareil et fermez bien jusqu'à entendre un clic.
Note : cette unité comporte un interrupteur de sécurité. Si le couvercle
est mal installé, l'appareil ne fonctionne pas.
Insérez la fiche secteur dans la prise murale.Appuyez sur le bouton
d'impulsion marche/arrêt jusqu’à ce que les grains soient moulus aussi
finement que désiré.
NB: N’utilisez pas l’appareil pendant plus de 30 secondes continues.
Débranchez la prise après l’utilisation.
NETTOYAGE ET ENTRETIEN
Le couvercle peut être nettoyé avec de l’eau chaude et un détergent
doux. L’entraînement du moteur peut être nettoyé en utilisant un chiffon
humide.
Ne placez aucune pièce dans le lave-vaisselle. Ne plongez jamais le
bloc moteur dans l'eau.
Veillez à ce que toutes les pièces soient soigneusement essuyées.
ENVIRONNEMENT
Cet appareil ne doit pas être jeté avec les déchets ménagers à la
fin de sa durée de vie, il doit être remis à un centre de recyclage pour les
appareils électriques et électroniques. Ce symbole sur l'appareil, le
manuel d'utilisation et l'emballage attire votre attention sur un point
important. Les matériaux utilisés dans cet appareil sont recyclables. En
recyclant vos appareils, vous contribuez de manière significative à la
protection de notre environnement. Renseignez-vous auprès des autorités
locales pour connaître les centres de collecte des déchets.
Support
Vous retrouvez toutes les informations et pièces de rechange sur
www.tristar.eu!

DEBedienungsanleitung

SICHERHEIT
Beim Ignorieren der Sicherheitshinweise kann
der Hersteller nicht für Schäden haftbar
gemacht werden.
Ist das Netzkabel beschädigt, muss es vom
Hersteller, dem Kundendienst oder ähnlich
qualifizierten Personen ersetzt werden, um
Gefahren zu vermeiden.
Bewegen Sie das Gerät niemals durch Ziehen
am Kabel, und stellen Sie sicher, dass sich das
Kabel nicht verwickelt.
Das Gerät muss auf einer ebenen, stabilen
Fläche platziert werden.
Dieses Gerät darf nur für den
Haushaltsgebrauch und nur für den Zweck
benutzt werden, für den es hergestellt wurde.
Dieses Gerät darf nicht von Kindern unter 8
Jahren verwendet werden. Dieses Gerät darf
von Kindern ab 8 Jahren und von Personen mit
eingeschränkten körperlichen, sensorischen
oder geistigen Fähigkeiten oder einem Mangel
an Erfahrung und Kenntnissen verwendet
werden, sofern diese Personen beaufsichtigt
oder über den sicheren Gebrauch des Geräts
unterrichtet wurden und die damit verbundenen
Gefahren verstanden haben. Kinder dürfen mit
dem Gerät nicht spielen. Halten Sie das Gerät
und sein Anschlusskabel außerhalb der
Reichweite von Kindern unter 8 Jahren.
Reinigungs- und Wartungsarbeiten dürfen nicht
von Kindern vorgenommen werden, es sei
denn, sie sind älter als 8 und werden
beaufsichtigt.
Tauchen Sie zum Schutz vor einem
Stromschlag das Kabel, den Stecker oder das
Gerät niemals in Wasser oder sonstige
Flüssigkeiten.
Kinder dürfen das Gerät nicht ohne
Beaufsichtigung benutzen.
Schalten Sie das Gerät aus und trennen es von
der Stromversorgung, bevor Sie Zubehörteile
wechseln oder sich beweglichen Teilen nähern.
Trennen Sie das Gerät immer von der
Stromversorgung, wenn es unbeaufsichtigt
zurückgelassen wird sowie vor dem
Zusammenbau, der Zerlegung oder Reinigung.
Es ist absolut notwendig, das Gerät immer
sauber zu halten, weil es in direkten Kontakt mit
Nahrungsmitteln kommt.
HINWEIS: Die Hackmesser sind sehr scharf;
vermeiden Sie beim Entleeren und bei der
Reinigung des Geräts einen Körperkontakt. Sie
können sich ernsthaft verletzen!
Dieses Gerät ist dazu bestimmt, im Haushalt
und ähnlichen Anwendungen verwendet zu
werden, wie beispielsweise:
In Küchen für Mitarbeiter in Läden, Büros und anderen gewerblichen
Bereichen.
Von Kunden in Hotels, Motels und anderen Wohneinrichtungen.
In Frühstückspensionen.
In Gutshäusern.
TEILEBESCHREIBUNG
1. Ein/Aus-Schalter
2. Durchsichtiger Deckel
3. Motoreinheit
VOR DER ERSTEN INBETRIEBNAHME
Nehmen Sie das Gerät und das Zubehör aus der Verpackung.Entfernen
Sie die Aufkleber, die Schutzfolie oder das Plastik vom Gerät.
Stecken Sie den Stecker des Netzkabels in die Steckdose.(Hinweis:
Stellen Sie vor dem Anschließen des Geräts sicher, dass die auf dem
Gerät angegebene Netzspannung mit der örtlichen Spannung
übereinstimmt.Spannung220V-240V 50/60Hz
Stellen Sie das Gerät auf eine stabile Oberfläche und stellen Sie einen
Freiraum von 10 cm um das Gerät herum sicher.
Reinigen Sie den Deckel in warmem Seifenwasser. Achten Sie darauf,
dass der Deckel gründlich gespült und getrocknet wird.
Wischen Sie die Motoreinheit mit einem feuchten Lappen ab.
Tauchen Sie die Motoreinheit niemals in Wasser oder andere
Flüssigkeiten.
Legen Sie weder die Motoreinheit noch eines der anderen Teile in die
Geschirrspülmaschine.
GEBRAUCH
Gießen Sie die gewünschte Menge Bohnen in den Behälter. Hinweis:
maximal 70 Gramm
Setzen Sie den Behälter in das Gerät ein.
Schrauben Sie den Deckel auf das Gerät und verschließen Sie ihn fest,
bis Sie einen Klick hören. Hinweis: Dieses Gerät hat einen
Sicherheitsschalter; wenn der Deckel nicht richtig angebracht ist,
funktioniert das Gerät nicht.
Stecken Sie den Netzstecker in die Steckdose.Drücken Sie immer
wieder kurz auf den Ein-/Aus-Schalter, bis die Bohnen die gewünschte
Feinheit haben.
Hinweis: Das Gerät darf nicht länger als 30 Sekunden ununterbrochen
verwendet werden.
Ziehen Sie nach Gebrauch den Stecker.
REINIGUNG UND PFLEGE
Der Deckel kann mit warmem Wasser und einem milden Spülmittel
gereinigt werden. Der Motorantrieb kann mit einem feuchten Tuch
gereinigt werden.
Die Teile dürfen nicht in der Geschirrspülmaschine gereinigt werden.
Tauschen Sie die Motoreinheit niemals in Wasser!
Achten Sie darauf, dass alle Teile gründlich getrocknet werden.
UMWELT
Dieses Gerät darf am Ende seiner Lebenszeit nicht im Hausmüll
entsorgt werden, sondern muss an einer Sammelstelle für das Recyceln
von elektrischen und elektronischen Haushaltsgeräten abgegeben
werden. Das Symbol auf dem Gerät, in der Bedienungsanleitung und auf
der Verpackung macht Sie auf dieses wichtige Thema aufmerksam. Die in
diesem Gerät verwendeten Materialien können recycelt werden. Durch
das Recyceln gebrauchter Haushaltsgeräte leisten Sie einen wichtigen
Beitrag zum Umweltschutz. Fragen Sie Ihre örtliche Behörde nach
Informationen über eine Sammelstelle.
Support
Sämtliche verfügbaren Informationen und Ersatzteile finden Sie unter
www.tristar.eu!

ESManual de instrucciones

SEGURIDAD
Si ignora las instrucciones de seguridad,
eximirá al fabricante de toda responsabilidad
por posibles daños.
Si el cable de alimentación está dañado,
corresponde al fabricante, al representante o a
una persona de cualificación similar su
reemplazo para evitar peligros.
Nunca mueva el aparato tirando del cable y
asegúrese de que no se pueda enredar con el
cable.
El aparato debe colocarse sobre una superficie
estable y nivelada.
Este aparato se debe utilizar únicamente para
el uso doméstico y sólo para las funciones para
las que se ha diseñado.
Este aparato no debe ser utilizado por niños
menores de 8 años. Este aparato puede ser
utilizado por niños a partir de los 8 años y por
personas con capacidades físicas, sensoriales
o mentales reducidas, o que no tengan
experiencia ni conocimientos, sin son
supervisados o instruidos en el uso del aparato
de forma segura y entienden los riesgos
implicados. Los niños no pueden jugar con el
aparato. Mantenga el aparato y el cable fuera
del alcance de los niños menores de 8 años.
Los niños no podrán realizar la limpieza ni el
mantenimiento reservado al usuario a menos
que tengan más de 8 años y cuenten con
supervisión.
Para protegerse contra una descarga eléctrica,
no sumerja el cable, el enchufe ni el aparato en
el agua o cualquier otro líquido.
No deje que los niños usen el dispositivo sin
supervisión.
Apague el aparato y desconéctelo de la
alimentación antes de cambiar accesorios o
acercarse a piezas que se muevan durante el
uso.
Desconecte siempre el dispositivo de la
alimentación si está sin supervisión y antes de
montarlo, desmontarlo o limpiarlo.
Es absolutamente necesario mantener este
aparato limpio en todo momento porque entra
en contacto directo con los alimentos.
NOTA: Las hojas de corte están muy afiladas;
evite el contacto físico con ellas al vaciar y
limpiar el dispositivo, podría herirse de
gravedad.
Este aparato se ha diseñado para el uso en el
hogar y en aplicaciones similares, tales como:
Zonas de cocina para el personal en tiendas, oficinas y otros entornos
de trabajo.
Clientes en hoteles, moteles y otros entornos de tipo residencial.
Entornos de tipo casa de huéspedes.
Granjas.
DESCRIPCIÓN DE LOS COMPONENTES
1. Interruptor de encendido/apagado
2. Tapa transparente
3. Unidad motora
ANTES DEL PRIMER USO
Saque el aparato y los accesorios de la caja.Quite los adhesivos, la
lámina protectora o el plástico del dispositivo.
Conecteelcable de alimentación ala toma de corriente.(Nota:
Asegúrese de queel voltajeindicado en el dispositivocoincidecon el
voltajelocal antes deconectar el dispositivo.Voltaje220V-240V
50/60Hz)
Coloque el aparato sobre una superficie estable y asegúrese de que
existan 10 cm de espacio alrededor del aparato.
Lave la tapa en agua templada con jabón. Asegúrese de aclarar y secar
bien la tapa.
Limpie la unidad del motor con un paño húmedo.
No sumerja la unidad del motor en agua ni otros líquidos.
No ponga la unidad del motor ni ninguna otra pieza en el lavavajillas.
USO
Llene el depósito con el volumen deseado de granos de café. Nota:
máximo 70 gramos
Coloque el depósito en el aparato.
TriStar KM-2270

Ho bisogno di aiuto?

Numero di domande: 0

Hai domande sul TriStar KM-2270 o hai bisogno di aiuto? Fai qui la tua domanda. Fornisci una descrizione chiara e completa del problema e della domanda. Più dettagli fornisci per il tuo problema e la tua domanda, più facile sarà per gli altri proprietari di TriStar KM-2270 rispondere correttamente alla tua domanda.

Consulta qui gratuitamente il manuale per il TriStar KM-2270. Il manuale rientra nella categoria Macinacaffè ed è stato valutato da 1 persone con una media di 9.1. Il manuale è disponibile nelle seguenti lingue: Italiano, Inglese. Hai domande sul TriStar KM-2270 o hai bisogno di aiuto? Fai la tua domanda qui

Specifiche TriStar KM-2270

Generale
Marca TriStar
Modello KM-2270
Prodotto Macinacaffè
EAN 4899888101673, 8713016022707
Lingua Italiano, Inglese
Tipo di file PDF
Dettagli tecnici
Capacità caffè in grani 70 g
Materiali Acciaio inossidabile
Custodia cavo
Piedini antiscivolo
Lame in acciaio inox
Interruttore di sicurezza coperchio
Colore del prodotto Black,Stainless steel
Tipo di prodotto Macinino a lame
Erogatore integrato -
Impostazioni aggiustabili macinatore -
Gestione energetica
Tensione di ingresso AC 230 V
Potenza 150 W
Dimensioni e peso
Peso 724 g
Mostra di più

Domande frequenti

Di seguito, troverai le domande più frequenti riguardo TriStar KM-2270 .

La tua domanda non è elencata? Fai la tua domanda qui