TriStar KO-6583 manuale

TriStar KO-6583
(1)
  • Numero di pagine: 4
  • Tipo di file: PDF
Brush the soapy solution on to the hose and all joints. If bubbles appear you
have a leak, which must be rectied before use.
Retest after xing the fault.
Turn o the gas at the cylinder after testing.
If leakage is detected and cannot be resolved. Do not attempt to repair
leakage but consult your gas dealer.
SETTING UP THE STOVE FOR USE
Open the lid
Tap markings
O
High
Low
LIGHTING YOUR STOVE
Lighting Instructions:
1. Turn the gas tap control knobs clockwise to the ‘OFF’ position.
2. Connect the regulator to the gas bottle. Turn the gas supply ‘ON’ at the
cylinder. Check with the use of soapy water for any gas leakage between
the bottle and the regulator and the appliance connection.
3. Open the lid fully before lighting the burners. Turn one of the control
knobs turning anti-clockwise to the large ame symbol position, press
simultaneously on the control knob the igniter will spark this will light the
burner.
Note: If the igniter will not spark, please check the battery which is located at
the bottom of the appliance, when the battery is empty please replace it by a
battery of the same size (Size D).
Note: If the igniter will not spark, please check if the burners are clean and dry.
4. If the burner has not lit after two attempts, turn o the gas tap, wait 5
minutes and then repeat step 3.
5. When the burner is lit. The remaining burners may now be lit by following
instructions 3 and 4 above precisely.
6. The taps can be adjusted to a low rate position marked with a small ame
symbol or any rate between full and low rate.
7. To turn the stove ‘OFF’ turn the cylinder valve or regulator switch to the
‘OFF’ position and then turn all of the control knobs on the appliance
clockwise to the ‘OFF’ position when the ame have extinguished.
Warning: If the burner fails to ignite, turn the control knob o (clockwise)
and also turn the cylinder valve o before attempting to relight with ignition
sequence.
Before cooking for the rst time, operate the stove for about 15 minutes
with the gas turned on HIGH. This will “heat clean the burners.
Clean your stove after each USE. DO NOT use abrasive or ammable
cleaners, as it will damage the parts of the product. Clean in warm soapy
water.
Warning: Accessible parts may be very hot. Keep young children away from
the hot appliance at all times (even while cooling down!).
CLEANING AND CARE
Caution: before all cleaning and maintenance, make sure the stove is cooled
down, the gas supply is turned OFF at the gas cylinder, and the battery is
removed.
CLEANING
Outside surface
Use mild detergent or baking soda and hot water solution. Non-abrasive
scouring powder can be used on stubborn stains, then rinse with water.
Cooking grid
Use a mild soapy water solution. Non-abrasive scouring powder can be used
on stubborn stains then rinse with water.
Cleaning the burner assembly
Turn the gas OFF at the control knob and disconnect the cylinder.
Remove pan support.
Clean the burner with a soft brush or blow clean with compressed air and
wipe with a cloth.
Clean any clogged ports with a pipe cleaner or sti wire (such as an opened
paper clip).
Inspect burner for any damage (cracks or holes). If damage is found, replace
with a new burner. Reinstall the burner, check to ensure that the Gas valve
orices are correctly positioned and secured inside the burner inlet (venturi).
STORAGE OF APPLIANCE
Storage of an appliance for transport or indoors is only permissible if the
gas cylinder is disconnected and removed from the appliance. When the
appliance will not be used for a period of time it is recommended to remove
the battery and store the appliance in its original packaging in a dry and dust
free environment.
WAARSCHUWING
Deze handleiding aandachtig doorlezen voordat
u het apparaat in gebruik neemt. Houd de
handleiding bij de hand om later te kunnen
raadplegen en zolang u het apparaat in bezit hebt.
Bewaar de handleiding met het garantiebewijs,
de kassabon en, indien mogelijk, de doos met de
binnenverpakking.
VEILIGHEIDSVOORSCHRIFTEN
Dit apparaat is niet bedoeld voor gebruik door personen (waaronder
kinderen) met verminderde lichamelijke, zintuiglijke of geestelijke
vermogens, of die gebrek aan ervaring of kennis hebben, tenzij iemand
die verantwoordelijk is voor hun veiligheid toezicht op hen houdt of
hen heeft uitgelegd hoe het apparaat dient te worden gebruikt.
Als de veiligheidsinstructies niet worden opgevolgd, kan de fabrikant
niet verantwoordelijk worden gesteld voor schade die daar eventueel
het gevolg van is.
Het apparaat moet worden geplaatst op een stabiele, vlakke ondergrond.
Dit apparaat mag niet gebruikt worden als het gevallen is, er tekenen
van schade zijn of als het lekt.
Raak hete oppervlakken niet aan. Gebruik hendels of draaiknoppen.
Laat het apparaat nooit onbeheerd achter wanneer het in werking is.
Reparaties dienen te geschieden door een bekwame gekwaliceerde
dienst(*).
Zorg dat het apparaat opgeborgen wordt op een droge plaats.
Gebruik nooit accessoires die niet aanbevolen worden door de
fabrikant. Deze kunnen gevaar opleveren voor de gebruiker en schade
toebrengen aan het apparaat.
Zorg ervoor dat het apparaat afgekoeld is voordat u het schoonmaakt
en opbergt.
Gebruik het apparaat nooit in de buurt van directe hittebronnen.
Laat het apparaat afkoelen alvorens onderdelen te verwijderen of te
monteren.
Het is aangeraden een warmtewerende bedekking tussen de tafel en
het toestel te leggen (eveneens om geen sporen tengevolge van de
warmte op uw tafellaken of tafel na te laten).
* Bekwame gekwaliceerde dienst: after-sales dienst van de fabrikant of de
importeur, die erkend en bevoegd is om dergelijke reparaties te doen zodat elk
gevaar vermeden wordt. Gelieve het toestel bij problemen naar deze dienst
terug te brengen.
BELANGRIJKE PUNTEN VOOR GEBRUIK VAN UW GASKOMFOOR
Dit gaskomfoor is alleen bedoeld voor gebruik buitenshuis. Laat de ruimte
rondom het gaskomfoor vrij en houd brandbaar materiaal uit de buurt.
Het gaskomfoor mag niet verplaatst worden tijdens gebruik of wanneer
het nog heet is. Het toestel moet volledig zijn afgekoeld voordat u het
verplaatst.
Gebruik het gaskomfoor nooit met gesloten deksel. Dit heeft schade aan de
lak van het toestel tot gevolg en mogelijk invloed op het gebruik van het
toestel.
Het gaskomfoor dient gebruikt te worden op een onbrandbare ondergrond.
Er kan schade ontstaan als het komfoor direct wordt geplaatst op een
brandbare ondergrond zoals een houten of een kunststof tafel.
Tijdens gebruik dienen het toestel en de gases geplaatst te worden op
een harde, vlakke ondergrond. Als het gebruikt wordt op een ondergrond
met gras zorg er dan voor dat het gras niet tussen de onderzijde van het
komfoor komt. Het niet opvolgen van deze aanwijzing kan brand tot gevolg
hebben.
Houd bij plaatsing van het toestel rekening met het volgende: de minimale
ruimte met brandbare voorwerpen aan de achter- en zijkanten van het
toestel, achter het vlak van het frontpaneel, is 500 mm. De minimale ruimte
met brandbare zaken aan het frontpaneel is 1m.
Het is belangrijk dat er boven het apparaat tenminste 1 meter wordt
vrijggelaten
Het toestel dient beschermd te worden tegen vocht en druppelend water.
Dit toestel is geschikt voor pannen met een diameter van 14 cm tot 22 cm.
Pannen met een kleinere of grotere diameter mogen niet gebruikt worden
op dit toestel.
Dit toestel dient voor gebruik getest te worden op gaslekken. Deze controle
dient ook altijd uitgevoerd te worden na het verwisselen van de gases.
Plaats de gases nooit direct naast het toestel. Plaats de gases altijd aan
de achterzijde van het toestel. De gases dient zo ver als mogelijk van het
toestel geplaatst te worden zonder daarbij de gasslang te beschadigen.
HET AANSLUITEN VAN DE GASFLES OP HET TOESTEL
Dit toestel is geschikt voor gebruik in combinatie met butaan- of
propaangas. Gebruik een goedgekeurde drukregelaar en gasslang. De slang
moet veilig worden aangesloten op de drukregelaar en op het toestel. (met
slangklemmen).
Dit apparaat is ontworpen voor gebruik met 5 kg tot 15 kg butaan of
propaan gasessen met een geschikt reduceerventiel. Zie het typeplaatje
voor de gas- en werkdruk.
Gebruik uitsluitend goedgekeurde drukregelaars en slangen voor gas
met de druk die op het typeplaatje staat vermeld. De levensduur van de
drukregelaar is ongeveer 10 jaar. Het wordt aanbevolen de drukregelaar 10
jaar na de fabrikagedatum te vervangen. De drukregelaar moet voldoen aan
de norm EN 12864.
Het gebruik van een foutieve drukregelaar is onveilig: controleer altijd dat u
de juiste slang en regelaar gebruikt voor gebruik.
Aansluiting van dit gaskomfoor vereist een goedgekeurde gasslang met
een aanbevolen lengte van 80 cm. De slang moet worden vervangen
als schade of barsten worden geconstateerd. U dient dit regelmatig te
controleren. De maximale lengte van de gasslang is 150 cm.
De slang moet voldoen aan de norm EN 1763-1.
De gasslang moet zodanig geplaatst te worden, dat ze niet verwrongen kan
worden.
De gasslang dient vervangen te worden indien de nationale
omstandigheden dit vereisen.
Sluit de gases altijd af als het toestel niet in gebruik is.
DE GASFLES
Zorg er voor dat de gases niet kan omvallen en behandel de gases
voorzichtig. Als het toestel niet in gebruik is, moet de gases ontkoppeld
worden. Plaats de beschermkap weer op de gases na het ontkoppelen van
het toestel van de gases.
Gasessen moeten buiten worden opgeslagen in een staande positie en
buiten bereik van kinderen. The gases mag niet worden opgeslagen op
locaties waar de temperatuur boven de 50⁰ C kan komen. Bewaar de gases
niet nabij ontstekingsbronnen. Niet roken.
VERWISSELEN VAN DE GASFLES
Voor het verwisselen van de gases dient u voorzorgsmaatregelen te nemen.
Blijf uit de buurt van ontstekingsbronnen bij het verwisselen van de gases.
Gasessen dienen vervangen te worden in een vlamvrije omgeving.
Niet roken tijdens het verwisselen van de gases.
Draai de gaskraan los en verwijder de lege gases .
Vervang de drukregelaar niet als het gaskomfoor nog in gebruik is.
Zorg er voor dat het gaskomfoor volledig uit is.
Haal de drukregelaar van de lege cilinder.
AANSLUITEN VAN HET TOESTEL
Voor het aansluiten van het toestel inspecteer de aansluiting van de
gaskraan, drukregelaar en de slang. Controleer op beschadigingen of vuil,
verwijder eventueel vuil.
Spinnen en insecten kunnen zich nestelen in de brander. Een verstopte
brander kan leiden tot brand in het toestel. Open verstopte openingen met
een rechtgebogen paperclip.
Dit toestel moet gebruikt worden in een goed geventileerde ruimte. Let op
dat de luchttoevoer voor verbranding en ventilatie niet geblokkeerd wordt.
Dit toestel is alleen voor gebruik buitenshuis!
Voor gebruik dient gecontroleerd te worden op mogelijke gaslekken.
BELANGRIJKE TEST; CONTROLE OP GASLEKKEN
Gebruik een water-/zeepoplossing om alle aansluitingen te controleren op
gaslekken.
Draai alle knoppen uit.
Zorg er voor dat de gasdrukregelaar goed is aangesloten op de gases,
kijk goed na of alle aansluitingen goed zijn aangesloten. Daarna kunt u de
gaskraan opendraaien.
Sproei de zeepoplossing op de slang en op alle aansluitingen. Indien
er zeepbelletjes ontstaan is er een gaslek. Dit gaslek dient verholpen te
worden voor gebruik.
Test na het verhelpen van het gaslek opnieuw volgens bovenstaande
procedure.
Sluit het gas af na de test.
Indien er een gaslek is wat niet verholpen kan worden, contact opnemen
met uw dealer.
HET GASKOMFOOR KLAAR MAKEN VOOR GEBRUIK
Open de deksel
Markeringen
Uit
Hoog
Laag
ONTSTEKEN VAN UW TOESTEL
Instructies:
1. Draai de knop met de klok mee naar de “UIT“ positie.
2. Sluit de gasdrukregelaar aan op de gases. Draai de gases open.
Controleer met een zeepoplossing op mogelijke gaslekken tussen de
gases, de gasdrukregelaar en de aansluiting op het toestel.
3. Open het deksel voordat u de branders ontsteekt. Draai één van de
bedieningsknoppen linksom naar de positie met het grote vlamsymbool,
druk gelijktijdig op de bedieningsknop om met de ontsteker de brander te
ontsteken.
Opmerking: Indien de ontsteker niet ontsteekt, controleer de batterij die aan
de onderkant van het toestel te vinden is en vervang de batterij wanneer deze
leeg is met een batterij van hetzelfde formaat (Formaat D).
Opmerking: Indien de ontsteker niet ontsteekt, controleer of de branders
schoon en droog zijn.
4. Als de brander na 2 pogingen nog niet aan gaat dan de gaskraan
dichtdraaien, 5 minuten wachten en stap 3 opnieuw starten.
5. Als de brander aan is: de overige branders kunnen ontstoken worden
volgens stap 3 en 4.
6. De vlam kan geregeld worden door de bedieningsknop naar links of rechts
te draaien.
7. Om het toestel uit te zetten, eerst de gaskraan op de gases uitdraaien,
vervolgens de bedieningsknoppen op het komfoor naar de uit positie
draaien.
Waarschuwing: Als de brander niet wil ontsteken, draai de bedieningsknop
naar de “uit” positie en draai de gaskraan op de gases uit voordat u het
opnieuw probeert.
Voordat u voor de eerste maal gaat koken; laat het gaskomfoor voor circa 15
minuten branden op de hoogste stand.
Maak uw gaskomfoor schoon na ieder gebruik. Gebruik hiervoor geen
schurende of ontvlambare reinigingsmiddelen. Hierdoor zal het product
beschadigen. Maak het komfoor schoon met een warm sopje.
Waarschuwing: Toegankelijke delen kunnen zeer heet zijn; houd kinderen uit
de buurt!
SCHOONMAKEN EN ONDERHOUD
Let op: Alle schoonmaak- en onderhoudswerkzaamheden dienen te gebeuren
als het komfoor is afgekoeld en met een afgesloten gastoevoer.
SCHOONMAKEN
Buitenoppervlak
Gebruik een warm sopje. Niet schurende wasmiddelen kunnen gebruikt
worden voor hardnekkige vuilresten. Daarna spoelen met water.
Kookrooster
Gebruik een warm sopje. Niet schurende wasmiddelen kunnen gebruikt
worden voor hardnekkige vuilresten. Daarna spoelen met water.
Schoonmaken van de brander
Zet de bedieningsknoppen in de “uit” positie en ontkoppel de gases.
Verwijder de pandrager.
Maak de brander schoon met een zachte borstel of blaas deze schoon met
perslucht. Daarna schoon vegen met een zachte doek.
Open verstopte openingen van de brander met een rechtgebogen
paperclip.
Controleer de branders op beschadigingen. Als een van de branders
beschadigd is, dient deze vervangen te worden. Laat dit uitvoeren door uw
dealer.
OPSLAG VAN HET KOMFOOR
Bij opslag van dit gaskomfoor de gases ontkoppelen. Nooit u komfoor met
aangekoppelde gases opslaan. Als u het toestel een tijd niet gebruikt dan
kunt u het beste het toestel in de originele verpakking en een droge, stofvrije
omgeving opslaan.
WARNING
Please read this instruction manual carefully before
using the product. Keep it for future reference and
for the duration of owning this product. Store it
together with the guarantee certicate, the sales
receipt and, if possible, the carton with the inner
packaging.
SAFETY INSTRUCTIONS
This appliance is not intended to be used by persons (including
children) with reduced physical, sensory or mental capabilities, or lack
of experience and knowledge, unless they have been given supervision
or instructions concerning the use of the appliance by a person that is
responsible for their safety.
By ignoring the safety instructions the manufacturer can not be hold
responsible for the damage.
The appliance must be placed on a stable, level surface.
Do not use when the appliance is fallen, if there are any signs of
damage or when it leaks.
Do not touch hot surfaces. Use handles or knobs.
Never use the device unsupervised.
All repairs should be made by a competent qualied repair service(*).
Make sure that the appliance is stored in a dry environment.
The use of accessory that are not recommended by the manufacturer
can cause injuries and will invalidate any warranty that you may have.
Allow the appliance to cool down before you clean or store it.
Do not use this appliance near direct heat sources.
Allow the device to cool down before you are going to remove or
replace spare parts.
We advise to place a heat resistant coating between your table and the
appliance (this way you don't get burns on your table or table cloth).
* Competent qualied repair service: after sales department of the producer or
importer or any person who is qualied, approved and competent to perform
this kind of repairs in order to avoid all danger. In any case you should return the
appliance to this repair service.
IMPORTANT POINTS BEFORE USING YOUR GAS STOVE
This stove is designed for use outdoors, away from any ammable materials.
The gas stove must not be moved while operating. The appliance must be
completely cool before moving or transforming the stove into its transport form.
Never operate the stove with the lid in the closed position (transport
position) as this will damage the paint nish and aect the safe operation of
the appliance.
The gas stove must be used on a non-combustible hard standing. Damage
may occur to combustible materials such as wooden table or plastic tables if
the appliance is placed directly on the surface of the table.
The appliance and the gas cylinder must be placed on a at level hard surface
when in use. If used on the ground in an area with long grass ensure that the
grass is not long enough to enter under the appliance or at the sides as this
could result in the grass catching re and starting a more serious re.
The gas stove must be sited with at least a 500 mm gap between both sides
and the rear of the appliance and at least 1 m from the cooking grid of the
appliance and any combustible or non-combustible materials above the
appliance.
Its important that there are no overhead obstructions within 1 m of the pan
support.
The appliance should be protected from direct draughts and shall be
positioned or protected against direct penetration by any trickling water
(e.g. rain).
This gas stove is suitable for use with at bottomed saucepans of diameters
between 14 cm and 22 cm. Pans of larger or smaller diameters, rim based
vessels and convex based vessels must not be used on this appliance.
This gas stove should be leakage tested before initial use and whenever the
cylinder has been reconnected after lling.
Never site the cylinder right next the stove. Always place the cylinder at the
rear of the gas stove. The cylinder should be sited as far away from the gas
stove as possible without straining the hose.
CONNECTING THE GAS CYLINDER TO THE GAS STOVE
This appliance is only suitable for use with low-pressure butane or propane
gas, tted with the appropriate low-pressure regulator via a exible hose.
The hose should be safely secured to the regulator and the appliance (with
hose clips).
This appliance is designed to operate with 5kg till 15kg butane or propane
gas bottles, with an adequate pressure reducing valve. See the rating label
for gas and operating pressure.
Use only regulators and hose approved for gas at the pressures mentioned
in the rating label. The life expectancy of the regulator is estimated as 10
years. It is recommended that the regulator is changed within 10 years of
the date of manufacture. The regulator should comply with the EN 12864
standard.
The use of the wrong regulator or hose is unsafe; always check that you have
the correct items before operating the stove
For the connection of this gas stove you need an approved gas hose with
a recommended length of 80cm. It should be replaced if it appears to be
damaged or cracked. You need to check on this frequently. The maximum
length of the gas hose is150cm.
The hose should comply with the EN 1763-1 standard.
The gas hose should be connected in such a way that it can’t be twisted.
You are obliged to replace the gas hose if national circumstances require.
Always close the gas cylinder valve whenever the gas stove is not in use.
GAS CYLINDER
The gas cylinder should not be dropped or handled roughly! If the
appliance is not in use, the cylinder must be disconnected. Replace the
protective cap on the cylinder after disconnecting the cylinder from the
appliance.
Cylinders must be stored outdoors in an upright position and out of the
reach of children. The cylinder must never be stored where temperatures
can reach over 50°C. Do not store the cylinder near ames, pilot lights or
other sources of ignition. Do not smoke.
CHANGING THE GAS CYLINDER
Precautions need to be taken when changing gas cylinder, which shall be
carried out away from any source of ignition.
Gas cylinders must be replaced in a ame free environment.
Do not smoke while changing the gas cylinder.
Turn o the gas cylinder valve or regulator fully (clockwise) and take the
empty cylinder of.
Do not attempt to remove the regulator while the gas stove is still running.
Make sure that the gas stove is extinguished completely.
Remove the regulator from the empty cylinder.
CONNECTION TO APPLIANCE
Before connection, ensure that there is no debris caught in the head of the
gas cylinder, regulator, burner and burner ports.
Spiders and insects can nest within and clog the burner/venturi tube at the
orice. A clogged burner can lead to a re in the appliance. Clean burner
holes with a heavy-duty pipe cleaner
The stove must be used in a well ventilated area. Do not obstruct the ow
of combustion air to the burner when the stove is in use.
Only use this stove outdoors.
Before use check for leaks.
IMPORTANT TEST FOR LEAKAGE
Make 2-3 uid ounces of leak detecting solution by mixing one part washing
up liquid with 3 parts water.
Ensure the control valve is o.
Connect the regulator to the cylinder and ON/OFF valve to the burner,
ensure the connections are secure then turn ON the gas.
EN Instruction manual NL Gebruiksaanwijzing FR Mode d'emploi
AVERTISSEMENT
Veuillez lire attentivement les instructions de ce
manuel avant d'utiliser l’appareil. Conservez-le tant
que vous êtes en possession de ce produit pour
pourvoir le consulter par la suite. Rangez-le avec le
bon de garanti, la facture et si possible le carton et
les emballages du produit.
CONSIGNES DE SÉCURITÉ
Veuillez lire attentivement la notice d’emploi avant l’utilisation de
l’appareil. Veuillez conserver cette notice, le certicat de garantie, le
ticket de caisse et si possible, le carton avec l’emballage intérieur.
Cet appareil n’est pas destiné à être utilisé par ces personnes (y compris
les enfants) ayant des dicultés physiques, sensorielles ou mentales,
ou sans expérience et connaissance, à moins de leur en donner la
responsabilité ou d'être informés sur l'utilisation de l'appareil par une
personne responsable de leur sécurité.
Le fabricant ne sera pas tenu responsable de tous dommages si les
consignes de sécurité ne sont pas respectées.
L’appareil doit être posé sur une surface stable et nivelée.
Ne pas utiliser l’appareil s’il est tombé, s’il apparaît endommagé ou s’il fuit.
Ne touchez pas les surfaces brûlantes. Utilisez les poignées ou les
boutons.
Ne jamais utiliser l’appareil sans supervision.
Toutes les réparations doivent être eectuées par un Centre de
réparation qualié agréé (*).
Veillez à ce que l’appareil soit rangé dans un lieu sec.
L’utilisation d’accessoires qui ne sont pas recommandés par le fabricant
peut entrainer des blessures et annulera toutes garanties en votre
possession.
Laissez refroidir l’appareil avant de le nettoyer ou de le ranger.
Ne pas utiliser cet appareil à proximité de sources directes de chaleur.
Laissez refroidir l’appareil avant de retirer ou de remplacer des pièces.
Il est recommandé de mettre un dessous résistant à la chaleur entre
votre table et l'appareil (ce procédé évitera de bruler votre table ou
votre nappe).
* Centre de réparation qualié agréé : Service après vente du fabricant ou de
l’importateur ou tout autre personne qualiée, agréé et apte à eectuer ce type
de réparation an d’éviter tous dangers. L'appareil doit, dans tous les cas, être
renvoyé à ce Centre de réparation.
REMARQUES IMPORTANTES AVANT D’UTILISER VOTRE RÉCHAUD À GAZ
Ce réchaud est destiné à un usage extérieur, hors de proximité de toutes
matières inammables.
Le réchaud à gaz ne doit pas être déplacé pendant son fonctionnement.
Lappareil doit être complètement refroidi avant de le déplacer ou de le
remettre en position de transport.
Ne jamais faire fonctionner le réchaud avec le couvercle en position fermée
(position de transport), ce qui endommagerait la peinture de nition et
aecterait le fonctionnement sécurisé de l’appareil.
Le réchaud à gaz doit être utilisé sur une surface solide non combustible.
Des dégâts peuvent se produire sur des matériaux combustibles tels une
table en bois ou en matière plastique si l’appareil est mis directement sur la
surface de la table.
Lappareil et la bouteille de gaz doivent être mis sur une surface stable
plate lors de l’utilisation. Si l’utilisation est au sol dans un lieu avec de
l’herbe épaisse, veillez à ce que l’herbe ne soit pas susamment longue
pour pénétrer sous l’appareil ou sur les côtés. Cela pourrait provoquer la
combustion de l’herbe et le début d’un incendie plus important.
Le réchaud à gaz doit être placé avec un espace d’au moins 500mm (50 cm)
de chaque côté et à l’arrière de l’appareil et à au moins 1m de sa grille de
cuisson et de toutes matières combustibles ou non au-dessus de l’appareil.
Il est extrêmement important qu’aucune obstruction ne se trouve à moins
d’1 m au dessus du support de poêle.
Cet appareil doit être protégé des courants d’airs et placé de manière à être
protégé contre la pénétration directe de lets d’eau (ex : pluie).
Ce réchaud à gaz est adapté à l’utilisation de casseroles à fonds plats de 14 à
22cm de diamètre. Des casseroles de plus grands ou moindres diamètres, des
récipients à bords et convexes ne doivent pas être utilisés sur cet appareil.
Le réchaud doit être contrôlé pour les fuites avant la première utilisation et
lorsque la bouteille a été rebranchée après remplissage.
Ne jamais placer la bouteille juste à côté du réchaud, mais derrière. La
bouteille doit toujours être mise aussi loin que possible du réchaud sans que
le tuyau soit tendu.
BRANCHEMENT DE LA BOUTEILLE DE GAZ AU RÉCHAUD À GAZ
Cet appareil est uniquement destiné à l’utilisation du gaz butane ou
propane à basse pression et équipé du régulateur approprié de basse
pression par le tuyau exible. Le tuyau doit être branché en toute sécurité au
régulateur et à l’appareil (avec colliers de serrage pour tuyau).
Cet appareil est conçu pour fonctionner avec des bouteilles de gaz de
butane ou de propane de 5kg à 15kg avec une valve de réduction de
pression adéquate. Voir l’étiquette de puissance nominale pour connaitre la
pression opérationnelle du gaz.
Utilisez uniquement les régulateurs et tuyaux approuvé pour le gaz aux
pressions mentionnées sur l'étiquette signalétique. L'espérance de vie du
régulateur est estimée à 10 ans. Il est recommandé que le régulateur est
modiée dans les 10 ans suivant la date de fabrication. Le régulateur doit
être conforme à la norme EN 12864
L’utilisation du mauvais régulateur ou tuyau est dangereuse; vériez de
toujours avoir les éléments conformes avant de faire fonctionner le réchaud.
Pour le branchement de ce réchaud, un tuyau à gaz homologué d’une
longueur maximale conseillée de 80cm. Il doit être changé s’il semble être
endommagé ou fendu. Il vous appartient de le vérier souvent. La longueur
maximale du tuyau est de 150cm.
Le tuyau doit être conforme à la norme EN 1763-1.
Le tuyau du gaz doit être branché de manière à ne pas être entortillé.
Si les normes nationales l’imposent, vous devez changer le tuyau.
Fermez toujours le robinet de la bouteille de gaz quand le réchaud nest pas
utilisé.
BOUTEILLE DE GAZ
Il ne faut pas laisser tomber la bouteille de gaz, ni la manipuler brutalement
! Elle doit être débranchée si l’appareil est inutilisé. Remettre le bouchon de
protection sur la bouteille après l’avoir débranchée de l’appareil.
Les bouteilles doivent être rangées à l’extérieur, à la verticale et hors de
portée des enfants. La bouteille ne doit jamais être rangée en des endroits
où la température peut atteindre plus de 50°C. Ne pas ranger la bouteille
près de ammes, de veilleuses ou autres sources de combustion. NJe pas
fumer.
REMPLACEMENT DE LA BOUTEILLE DE GAZ
La prudence est de rigueur lors du changement de la bouteille de gaz, qui
devra être eectué hors de portée de toute source de combustion.
Les bouteilles de gaz doivent être changées dans un lieu sans ammes.
Ne pas fumer lors du changement de la bouteille de gaz.
Coupez complètement le robinet de la bouteille de gaz ou du régulateur
(dans le sens des aiguilles d’une montre) et retirez la bouteille vide.
Ne pas essayer de retirer le régulateur pendant le fonctionnement du
réchaud à gaz.
Veillez à ce que le réchaud à gaz soit complètement éteint.
Retirez le régulateur de la bouteille vide.
BRANCHEMENT À LAPPAREIL
Avant le branchement, veillez à ce quil n’y ait aucun résidu obstruant l’embout
de la bouteille de gaz, du régulateur, du brûleur et les arrivées du brûleur.
Des araignées et des insectes peuvent se nicher à l’intérieur et boucher
l’orice de la buse et/ou du brûleur. Un brûleur bouché peut provoquer
un feu à l’intérieur de l’appareil. Nettoyez les arrivées du brûleur avec un
nettoyant pour tuyau à grand débit.
EN
NL
FR
DE
ES
PT
PL
IT
CS
SV
SK

Instruction manual

Gebruiksaanwijzing

Mode d'emploi

Bedienungsanleitung

Manual de usuario

Manual de utilizador

Instrukcja obsługi

Manuale utente

Návod na použití

Bruksanvisning

Návod na použitie

KO-6582

KO-6583

TriStar KO-6583

Ho bisogno di aiuto?

Numero di domande: 0

Hai domande sul TriStar KO-6583 o hai bisogno di aiuto? Fai qui la tua domanda. Fornisci una descrizione chiara e completa del problema e della domanda. Più dettagli fornisci per il tuo problema e la tua domanda, più facile sarà per gli altri proprietari di TriStar KO-6583 rispondere correttamente alla tua domanda.

Consulta qui gratuitamente il manuale per il TriStar KO-6583. Il manuale rientra nella categoria Fornelli ed è stato valutato da 1 persone con una media di 7.5. Il manuale è disponibile nelle seguenti lingue: Italiano, Inglese. Hai domande sul TriStar KO-6583 o hai bisogno di aiuto? Fai la tua domanda qui

Specifiche TriStar KO-6583

Generale
Marca TriStar
Modello KO-6583
Prodotto Fornello
Lingua Italiano, Inglese
Tipo di file PDF

Domande frequenti

Di seguito, troverai le domande più frequenti riguardo TriStar KO-6583 .

La tua domanda non è elencata? Fai la tua domanda qui