TriStar KW-2435 manuale

TriStar KW-2435
(1)
  • Numero di pagine: 3
  • Tipo di file: PDF

KW2435

EN | Instruction manual
NL | Gebruiksaanwijzing
FR | Mode d’emploi
DE | Bedieningsanleitung
ES | Manual de usuario
IT | Manuele utente
PT | Manual de utilizador
SV | Bruksanvisning
PL | Instrukcja obsługi
CS | Návod na použití
SK | Návod na použitie
FI | Käyttöopas
RU | Руководство по
эксплуатации
FI | Käyttöo
RU | Руковод
эксплуат
PARTS DESCRIPTION / ONDERDELENBESCHRIJVING / DESCRIPTION DES PIÈCES / TEILEBESCHREIBUNG /
DESCRIPCIÓN DE LAS PIEZAS / DESCRIZIONE DELLE PARTI / DESCRIÇÃO DOS COMPONENTES /
BESKRIVNING AV DELAR / OPIS CZĘŚCI / POPIS SOUČÁSTÍ / POPIS SÚČASTÍ / OSIEN KUVAUKSET /
ПИСАНИЕ ЗАПЧАСТИ
1 2
4
3

SERVICE.TRISTAR.EU

Tristar Europe B.V. | Jules Verneweg 87
5015 BH Tilburg | The Netherlands
[WEEE LOGO]

ENInstruction manual

SAFETY

• By ignoring the safety instructions the

manufacturer can not be hold responsible for

the damage.

• The appliance must be placed on a stable,

level surface.

Batteries

Do not expose the battery to high temperatures or direct sunlight.
Never throw batteries into the fire. There is a danger of explosion!
Keep batteries away from children. They are not a toy!
Do not open the batteries by force.
Avoid contact with metallic objects.(Rings, nails, screws et
cetera)there is a danger of short-circuiting!
As a result of a short-circuit batteries may heat up consider-ably or
even catch fire. this may result in burns.
For your safety the battery poles should be covered with adhesive
strips during transport.
If a battery leaks, do not rub your eyes with your hands. If in contact
with the liquid, the hands should be washed thoroughly and eyes
rinsed out with clear water, if symptoms persist please consult a
doctor.
PARTS DESCRIPTION
1. UNIT button
2. On/off and tara switch
3. Display
4. Weighing surface
BEFORE THE FIRST USE
Take the appliance andaccessoriesoutthebox.Removethe
stickers,protective foilorplasticfrom thedevice.
Always weigh/use the scale on a hard and flat surface. When you are
measuring, please keep still.
USE
Press the on/off button and select the desired weight indicator by
pressing the UNIT button.
The device can be set to kg (kilograms), g (grams), lb (pounds) of oz
(ounces). The device is equipped with an automatic turn off function
when the device is not used for some time.
If the device is turned on the →0← and the ∆ symbols appears in het
display.
Place the ingredients to be weighed on the weighing surface, the
display shows the weight and the ∆ symbol appears in the display to
indicate that the weight indicated is the correct weight value. If the
ingredients of the weighing surface are removed, there will appear the
0 and the →0← ∆ symbols in the display, the device is ready for a new
weighting.
Weigh with the tara function (the adding function)
With the adding function you can reset the display to 0 after placing a
product. This allows you to weigh in a bowl.
Do as follows:
Place an empty bowl on the scale and press the scale on with the on/
off and tara switch and wait till 0 and →0← ∆ appears on the display.
Place the first ingredient you wish to weigh in the bowl.
Read the weight shown on the display. After weighing, press the on/off
and tara switch to reset the scale to zero and you can add the next
ingredient.
By repeating the step you can weigh multiple ingredients (e.g. baking
ingredients).
Display codes
Battery The battery is nearly empty, replace the battery.
EEEE There is too much weight on the scale, remove the
weighing ingredients, and turn the device off and back
on again. The device can be at least 2 grams and 5000
grams maximum.
OUTZ General disturbance, weight cannot be measured.
Turn the power off and back on again.
UNTZ The scale is not level or is unstable. Place the scale on
a level and stable surface. Switch the device off and
back on again.
CLEANING AND MAINTENANCE
Never immerse the electrical device in water or any other liquid. The
device is not dishwasher proof.
Clean the appliance with a damp cloth. Never use harsh and abrasive
cleaners, scouring pad or steel wool, which damages the device.
GUARANTEE
This product is guaranteed for 24 months granted. Your warranty is
valid if the product is used in accordance to the instructions and for the
purpose for which it was created. In addition, the original purchase
(invoice, sales slip or receipt) is to be submitted with the date of
purchase, the name of the retailer and the item number of the product.
For the detailed warranty conditions, please refer to our service
website: www.service.tristar.eu
ENVIRONMENT
This appliance should not be put into the domestic garbage at
the end of its durability, but must be offered at a central point for the
recycling of electric and electronic domestic appliances. This symbol on
the appliance, instruction manual and packaging puts your attention to
this important issue. The materials used in this appliance can be
recycled. By recycling of used domestic appliances you contribute an
important push to the protection of our environment. Ask your local
authorities for information regarding the point of recollection.
Support
You can find all available information and spare parts at
service.tristar.eu!

NLGebruiksaanwijzing

VEILIGHEID

• De fabrikant is niet aansprakelijk voor schade

voortvloeiend uit het niet opvolgen van de

veiligheidsinstructies.

• Het apparaat moet op een stabiele, vlakke

ondergrond worden geplaatst.

Batterijen

Stel de batterijen NOOIT bloot aan hoge temperaturen of direct
zonlicht. Gooi batterijen NOOIT in open vuur. Explosiegevaar!
Houd batterijen uit de buurt van kinderen. Zij zijn geen speelgoed!
De batterijen niet proberen te demonteren.
Vermijd contact met metalen voorwerpen (ringen, spijkers, schroeven,
etc.) om gevaar van kortsluiting te voorkomen!
Door kortsluiting kunnen batterijen heet worden of zelfs ontbranden.
Dit kan brandwonden veroorzaken.
Voor uw veiligheid moeten de contactpunten tijdens vervoer met
plakstrips worden afgedekt.
Als een batterij lekt, geen contact maken met de vloeistof en de huid
en ogen. Als de vloeistof is aangeraakt, de handen grondig wassen en
de ogen afspoelen met schoon water. Als de symptomen aanhouden,
een arts raadplegen.
ONDERDELENBESCHRIJVING
1. UNIT toets
2. Aan/uit en tarra schakelaar
3. Display
4. Weegplateau
VOOR HET EERSTE GEBRUIK
Haal het apparaat en de accessoires uit de doos.Verwijder de stickers,
de beschermfolie of het plastic van het apparaat.
Plaats uw weegschaal altijd op een vlakke harde ondergrond welke
waterpas is.
GEBRUIK
Druk op de aan/uit en tarra toets en selecteer met de UNIT toets de
gewenste gewichtsaanduiding.
Het apparaat kan worden ingesteld op kg (kilogrammen), g (grammen),
lb (pounds) of oz (ounces). Het apparaat is uitgevoerd met een
automatische uitschakel functie indien het apparaat enige tijd niet
gebruikt wordt.
Als het apparaat wordt ingeschakeld verschijnt er →0← en ∆ in het
display.
Plaats de te wegen ingrediënten op het weegplateau, het display geeft
het gewicht aan en het ∆ symbool verschijnt in het display om aan te
geven dat het aangegeven gewicht de juiste weegwaarde is. Indien de te
wegen ingrediënten van het weegplateau worden verwijderd, verschijnen
er 0 en de →0← en ∆ symbolen in het display, het apparaat is gereed
voor een nieuwe weging.
Wegen met tarrafunctie (doorweegfunctie)
Met de doorweegfunctie kunt u het display weer op nul zetten na het
plaatsen van een product op de weegschaal. Hierdoor kunt u telkens het
gewicht in een kom wegen.
Ga als volgt te werk:
Plaats een lege kom op de weegschaal. Druk op de aan/uit en tarra
schakelaar en wacht tot er 0 en de →0← ∆ symbolen op het display
verschijnen.
Plaats het eerste ingrediënt dat gewogen moet worden in de kom.
Lees vervolgens het gewicht van het display af. Na het wegen drukt u
kort op de aan/uit en tarra schakelaar om de weegschaal weer op nul te
zetten en dan kunt u het volgende ingrediënt in de kom doen.
Door deze stappen te herhalen kunt u meerdere ingrediënten wegen
(bijv. suiker, bloem, gist, etc.).
Displaycodes
Batterij De batterij is bijna leeg, vervang de batterij.
EEEE Er ligt te veel gewicht op de weegschaal, verwijder de
te wegen ingrediënten, en schakel het apparaat uit en
opnieuw weer aan. Het apparaat kan minimaal 2 gram
en maximaal 5000 gram wegen.
OUTZ Algemene storing, gewicht niet te meten. Schakel het
apparaat uit en opnieuw weer aan.
UNTZ De weegschaal staat niet goed recht of staat instabiel.
Plaats de weegschaal op een rechte en stabiele
ondergrond. Schakel het apparaat uit en opnieuw weer
aan.
REINIGING EN ONDERHOUD
Dompel het apparaat nooit onder in water of andere vloeistoffen. Het
apparaat is niet vaatwasserbestendig.
Reinig het apparaat met een vochtige doek. Gebruik nooit agressieve of
schurende reinigingsmiddelen, schuursponzen of staalwol; dit beschadigt
het apparaat.
GARANTIE
Op dit product wordt een garantie van 24 maanden verleend. Uw
garantie is geldig indien het product is gebruikt in overeenstemming met
de gebruiksaanwijzing en voor het doel waarvoor het gemaakt is. Tevens
dient de originele aankoopbon (factuur, kassabon of kwitantie) te worden
overlegd met daarop de aankoopdatum, de naam van de retailer en het
artikelnummer van het product.
Voor uitgebreide garantievoorwaarden verwijzen wij u naar onze
servicewebsite: www.service.tristar.eu
MILIEU
Dit apparaat mag aan het einde van de levensduur niet bij het
normale huisafval worden gedeponeerd, maar moet bij een speciaal
inzamelpunt voor hergebruik van elektrische en elektronische apparaten
worden aangeboden. Het symbool op het apparaat, in de
gebruiksaanwijzing en op de verpakking attendeert u hierop. De in het
apparaat gebruikte materialen kunnen worden gerecycled. Met het
recyclen van gebruikte huishoudelijke apparaten levert u een belangrijke
bijdrage aan de bescherming van ons milieu. Informeer bij uw lokale
overheid naar het inzamelpunt.
Support
U kunt alle beschikbare informatie en reserveonderdelen vinden op
service.tristar.eu!

FRManuel d'instructions

SÉCURITÉ

• Si vous ignorez les instructions de sécurité, le

fabricant ne saurait être tenu responsable des

dommages.

• L'appareil doit être posé sur une surface stable

et nivelée.

Piles

N'exposez pas les batteries et piles à des températures élevées ou à
la lumière directe du soleil. Ne jetez pas les batteries et piles dans le
feu. Vous risquez une explosion !
Maintenez les batteries et piles hors de portée des enfants. Les
batteries et piles ne sont pas des jouets !
Ne forcez pas l’ouverture des batteries et piles.
Evitez tout contact avec des objets métalliques (Bagues, clous, vis,
etc.). Ils risquent de provoquer un court-circuit !
Suite à un court-circuit, les batteries et piles peuvent chauffer
excessivement, voire s’enflammer, ce qui peut entraîner des brûlures.
Pour votre sécurité, les pôles de batteries et piles devraient être
recouverts par des languettes adhésives pendant le transport.
Si une pile fuit, ne frottez pas le liquide avec les mains qui devraient
être soigneusement lavées et les yeux rincés avec de l’eau claire ; si
les symptômes persistent, veuillez consulter un médecin.
DESCRIPTION DES PIÈCES
1. Bouton UNITÉ
2. Bouton Marche/Arrêt tare
3. Écran
4. Surface de pesage
AVANT LA PREMIÈRE UTILISATION
Sortez l'appareil et les accessoires hors de la boîte.Retirez les
autocollants, le film protecteur ou le plastique de l'appareil.
Utilisez toujours le pèse-personne sur une surface plane et dure. Restez
immobile lorsque vous vous pesez.
UTILISATION
Appuyez sur le bouton marche/arrêt et sélectionnez l'indication de poids
voulue en appuyant sur le bouton UNITÉ.
L'appareil peut être réglé sur kg (kilogramme), g (gramme), lb (livre), ou
oz (once). L'appareil est muni d'une fonction d'arrêt automatique lorsqu'il
demeure inutilisé pendant un certain temps.
Si l'appareil est mis en marche, le symbole →0← et le symbole ∆
apparaissent sur l'écran.
Placez les ingrédients à peser sur la surface de la balance, l'écran
montre le poids et le symbole ∆ apparaît sur l'écran pour indiquer que le
poids indiqué est la valeur correcte. Si les ingrédients sont retirés de la
surface de la balance, les symboles 0 et →0← ∆ apparaîtront sur l'écran,
l'appareil est prêt à effectuer une nouvelle pesée.
Peser avec la fonction tare (la fonction ajouter)
Avec la fonction ajouter, vous pouvez réinitialiser l'écran à 0 afin de
placer un nouveau produit sur la balance. Cette fonction vous permet de
peser les aliments dans un bol.
Suivre la procédure suivante:
Placez un bol vide sur la balance et mettez en marche avec le bouton
marche/arrêt et le bouton de tare. Attendez que les symboles 0 et →0←
∆ apparaissent sur l'écran.
Placez le premier ingrédient que vous souhaitez peser dans le bol.
Lisez le poids affiché sur l'écran. Une fois la pesée terminée, appuyez
sur le bouton marche/arrêt et l'interrupteur de tare pour remettre la
balance à zéro. Vous pouvez à présent ajouter l'ingrédient suivant.
En répétant l’étape, vous pouvez peser plusieurs ingrédients (p. ex.
ingrédient à cuire).
Codes d'affichage
Batterie La pile est presque épuisée, remplacez la pile.
EEEE Le poids sur la balance est trop important, retirez des
ingrédients à peser. Éteignez et rallumez l'appareil. La
balance peut peser 2 grammes au minimum et 5000
grammes au maximum.
OUTZ Problème de nature générale, le poids ne peut pas
être pesé. Éteignez et rallumez l'appareil.
UNTZ La balance n'est pas à plat ou elle est instable. Placez
la balance sur une surface stable et plate. Éteignez
puis rallumez l'appareil.
NETTOYAGE ET ENTRETIEN
N'immergez jamais l'appareil dans l'eau ni aucun autre liquide. L'appareil
ne peut pas être nettoyé en lave-vaisselle.
Nettoyez l'appareil avec un chiffon humide. N'utilisez pas de produits
nettoyants agressifs ou abrasifs, de tampons à récurer ou de laine de
verre, ceux-ci pourraient endommager l'appareil.
GARANTIE
Ce produit est garanti pour une période de 24 mois. Votre garantie est
valable si le produit est utilisé selon les instructions et pour l'usage
auquel il est destiné. De plus, la preuve d'achat d'origine (facture, reçu
ou ticket de caisse) doit être présentée, montrant la date d'achat, le nom
du détaillant et le numéro d'article du produit.
Pour connaître les conditions de garantie détaillées, veuillez consulter
notre site Internet de service: www.service.tristar.eu
ENVIRONNEMENT
Cet appareil ne doit pas être jeté avec les déchets ménagers à la
fin de sa durée de vie, il doit être remis à un centre de recyclage pour les
appareils électriques et électroniques. Ce symbole sur l'appareil, le
manuel d'utilisation et l'emballage attire votre attention sur un point
important. Les matériaux utilisés dans cet appareil sont recyclables. En
recyclant vos appareils, vous contribuez de manière significative à la
protection de notre environnement. Renseignez-vous auprès des autorités
locales pour connaître les centres de collecte des déchets.
Support
Vous pouvez trouver toutes les informations et pièces de rechange sur
service.tristar.eu!

DEBedienungsanleitung

SICHERHEIT

• Beim Ignorieren der Sicherheitshinweise kann

der Hersteller nicht für Schäden haftbar

gemacht werden.

• Das Gerät muss auf einer ebenen, stabilen

Fläche platziert werden.

Batterien

Setzen Sie die Batterie keinen hohen Temperaturen oder direkter
Sonneneinstrahlung aus. Werfen Sie Batterien niemals ins Feuer. Es
besteht die Gefahr einer Explosion!
Halten Sie Batterien von Kindern fern. Batterien sind kein Spielzeug!
Die Batterien nicht gewaltsam öffnen.
Kontakt mit Metallgegenständen vermeiden (Ringe, Nägel, Schrauben,
etc.). Es besteht Kurzschlussgefahr!
Ein Kurzschluss kann zur Folge haben, dass sich Batterien
beträchtlich aufheizen oder sogar brennen. Das kann zu
Verbrennungen führen.
Für Ihre Sicherheit sollten die Batteriepole während des Transports mit
Klebebändern abgedeckt werden.
Falls eine Batterie ausgelaufen ist, reiben Sie Ihre Augen nicht mit
Ihren Händen. Bei einem Kontakt mit der Flüssigkeit sollten die Hände
gründlich mit klarem Wasser gewaschen und die Augen ausgespült
werden. Wenn die Symptome anhalten, konsultieren Sie bitte einen
Arzt.
TEILEBESCHREIBUNG
1. Universalmesser
2. Ein/Aus und Taraschalter
3. Display
4. Wiegefläche
VOR DER ERSTEN INBETRIEBNAHME
Nehmen Sie das Gerät und das Zubehör aus der Verpackung.Entfernen
Sie die Aufkleber, die Schutzfolie oder das Plastik vom Gerät.
Immer auf einer harten und ebenen Oberfläche wiegen/Waage
benutzen. Während der Gewichtsmessung bitte stillhalten.
GEBRAUCH
Drücken Sie auf die An/Aus-Taste und wählen Sie die gewünschte
Gewichtsanzeige, indem Sie auf die Taste EINHEIT drücken.
Das Gerät kann auf kg (Kilogramm), g (Gramm), lb (Pfund) oder oz
(Unzen) eingestellt werden. Wird das Gerät längere Zeit nicht benutzt,
wird es automatisch ausgeschaltet.
Wenn das Gerät eingeschaltet wird, erscheinen die Symbole →0← und
∆ auf der Anzeige.
Legen Sie die zu wiegenden Zutaten auf die Oberfläche der Waage, und
die Anzeige zeigt das Gewicht an. Das ∆ Symbol gibt an, dass das
angezeigte Gewicht den richtigen Gewichtswert hat. Werden die Zutaten
von der Oberfläche entfernt, erscheinen die Symbole 0 und →0← ∆ auf
der Anzeige. Das Gerät ist für das Wiegen der nächsten Zutaten bereit.
Mit der Tara-Funktion wiegen (Addierfunktion)
Mit der zusätzlichen Funktion können Sie das Gerät auf 0 zurücksetzen,
nachdem Sie ein Produkt darauf gelegt haben.
Gehen Sie wie folgt vor:
Legen Sie eine leere Schüssel auf die Waage und schalten Sie die
Waage mit den An/Aus- und Tara-Tasten an und warten Sie, bis 0 und
→0← ∆ auf der Anzeige erscheinen.
Legen Sie die erste zu wiegende Zutat in die Schüssel.
Lesen Sie das auf der Anzeige angezeigte Gewicht ab. Drücken Sie
nach dem Wiegen auf die An/Aus- und Tara-Taste und setzen Sie die
Waage auf Null zurück. Jetzt können Sie die nächste Zutat hinzufügen.
Wenn Sie diesen Schritt mehrmals wiederholen, können Sie mehrere
Zutaten wiegen (z.B. Backzutaten).
Anzeige-Codes
Batterie Die Batterie ist fast leer. Ersetzen Sie die Batterie.
EEEE Das Gewicht auf der Waage ist zu hoch. Entfernen Sie
die Gewichtszutaten und schalten Sie das Gerät aus
und wieder ein. Das Gerät kann Gewichte zwischen 2
Gramm und maximal 5000 Gramm wiegen.
OUTZ Allgemeine Störung, das Gewicht kann nicht gewogen
werden. Schalten Sie das Gerät aus und dann wieder
ein.
UNTZ Die Waage ist nicht waagrecht oder unstabil. Stellen
Sie die Waage auf eine gerade und stabile Oberfläche.
Schalten Sie das Gerät aus und wieder ein.
REINIGUNG UND PFLEGE
Tauchen Sie das Gerät niemals in Wasser oder andere Flüssigkeiten.
Das Gerät in nicht spülmaschinenfest.
Reinigen Sie das Gerät mit einem feuchten Tuch. Verwenden Sie
niemals scharfe oder scheuernde Reiniger, Topfreiniger oder Stahlwolle.
Dies würde das Gerät beschädigen.
GARANTIE
Dieses Produkt hat eine Garantie von 24 Monaten. Der
Garantieanspruch gilt nur, wenn das Produkt gemäß den Anweisungen
und gemäß dem Zweck, für den es konzipiert wurde, benutzt wird. Der
Original-Kaufbeleg (Rechnung, Beleg oder Quittung) muss zusammen
mit dem Kaufdatum, dem Namen des Einzelhändlers und der
Artikelnummer des Produktes eingereicht werden.
Detaillierte Informationen über die Garantiebedingungen finden Sie auf
unserer Service-Website unter: www.service.tristar.eu
UMWELT
Dieses Gerät darf am Ende seiner Lebenszeit nicht im Hausmüll
entsorgt werden, sondern muss an einer Sammelstelle für das Recyceln
von elektrischen und elektronischen Haushaltsgeräten abgegeben
werden. Das Symbol auf dem Gerät, in der Bedienungsanleitung und auf
der Verpackung macht Sie auf dieses wichtige Thema aufmerksam. Die in
diesem Gerät verwendeten Materialien können recycelt werden. Durch
das Recyceln gebrauchter Haushaltsgeräte leisten Sie einen wichtigen
Beitrag zum Umweltschutz. Fragen Sie Ihre örtliche Behörde nach
Informationen über eine Sammelstelle.
Support
Sämtliche Informationen und Ersatzteile finden Sie unter service.tristar.eu!

ESManual de instrucciones

SEGURIDAD

• Si ignora las instrucciones de seguridad,

eximirá al fabricante de toda responsabilidad

por posibles daños.

• El aparato debe colocarse sobre una superficie

estable y nivelada.

Pilas

No exponga la pila a altas temperaturas ni a la luz solar directa.
Nunca arroje las pilas al fuego. ¡Existe el peligro de explosión!
Mantenga las pilas lejos de los niños. ¡No se trata de un juguete!
No abra las pilas por la fuerza.
Evite el contacto con objetos metálicos (anillos, clavos, tornillos, etc.).
¡Existe riesgo de cortocircuito!
Como consecuencia del cortocircuito, las pilas pueden calentarse
considerablemente o incluso arder, lo que podría provocar
quemaduras.
Para su seguridad, los polos de la pila deberán cubrirse con tiras
adhesivas durante el trasporte.
Si una pila tiene fugas, impida que los líquidos entren en contacto con
sus ojos. Si ocurre, lávelos íntegramente con agua limpia. Si los
síntomas persisten, consulte a su médico.
DESCRIPCIÓN DE LOS COMPONENTES
1. Botón UNIT
2. Interruptor ON/OFF y tara
3. Pantalla
4. Superficie de pesado
ANTES DEL PRIMER USO
Saque el aparato y los accesorios de la caja.Quite los adhesivos, la
lámina protectora o el plástico del dispositivo.
Pese/utilice siempre la escala sobre una superficie lisa y sólida. Cuando
este midiendo, por favor, quédese quieto.
USO
Pulse el botón de encendido/apagado y seleccione el indicador de peso
deseado pulsando el botón UNIDAD.
El dispositivo puede establecerse en kg (kilogramos), g (gramos), lb
(libras), o oz (onzas). El dispositivo está equipado con una función de
apagado automático cuando no se usa durante cierto tiempo.
Si el dispositivo se enciende aparecerán los símbolos →0← y ∆ en la
pantalla.
Coloque los ingredientes que vaya a pesar sobre la superficie de
pesado; la pantalla mostrará el peso y aparecerá el símbolo ∆ en
pantalla para indicar que el peso indicado es el correcto. Si saca los
ingredientes de la superficie de pesado, aparecerá 0 y los símbolos
→0← ∆ en pantalla, y el dispositivo estará listo para pesar de nuevo.
Pesar con función de tara (función de añadido)
Con la función de añadido puede poner la indicación a 0 tras colocar un
producto. Así puede añadir más peso al recipiente.
Siga las instrucciones siguientes:
Coloque el recipiente vacío sobre la báscula y enciéndala con el
interruptor de encendido/apagado y tara; espere a que aparezca 0 y
→0← ∆ en pantalla.
Coloque el primer ingrediente que quiera pesar en el recipiente.
Lea el peso indicado en pantalla. Tras pesar, pulse el interruptor de
encendido/apagado y tara para volver a poner la báscula en cero y
podrá añadir el ingrediente siguiente.
Repitiendo este paso puede pesar diversos ingredientes (por ejemplo,
ingredientes para pastelería).
Códigos indicadores
Batería La batería está casi vacía, sustitúyala.
EEEE Demasiado peso en la báscula, saque los
ingredientes, apague el dispositivo y vuelva a
encenderlo. El dispositivo puede pesar un mínimo de 2
gramos y un máximo de 5000 gramos.
OUTZ Problema general, no puede medirse el peso. Apague
y vuelva a encender.
UNTZ La báscula no está nivelada o está inestable. Coloque
la báscula sobre una superficie nivelada y estable.
Apague y vuelva a encender el dispositivo.
LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO
No sumerja nunca el aparato en agua o cualquier otro líquido. El aparato
no se puede lavar en el lavavajillas.
Limpie el aparato con un paño húmedo. No utilice productos de limpieza
abrasivos o fuertes, estropajos o lana metálica porque se podría dañar el
aparato.
GARANTÍA
Este producto cuenta con 24 meses de garantía. Su garantía es válida si
el producto se utiliza de acuerdo con las instrucciones y el propósito
para el que se creó. Además, debe enviarse un justificante de la compra
original (factura, tíquet o recibo) en el que aparezca la fecha de la
compra, el nombre del vendedor y el número de artículo del producto.
Para más detalles sobre las condiciones de la garantía, consulte la
página web de servicio: www.service.tristar.eu
MEDIO AMBIENTE
Este aparato no debe desecharse con la basura doméstica al final
de su vida útil, sino que se debe entregar en un punto de recogida para el
reciclaje de aparatos eléctricos y electrónicos. Este símbolo en el aparato,
manual de instrucciones y embalaje quiere atraer su atención sobre esta
importante cuestión. Los materiales utilizados en este aparato se pueden
reciclar. Mediante el reciclaje de electrodomésticos, usted contribuye a
fomentar la protección del medioambiente. Solicite más información sobre
los puntos de recogida a las autoridades locales.
Soporte
¡Puede encontrar toda la información y recambios en service.tristar.eu!

PTManual de Instruções

SEGURANÇA

• Se não seguir as instruções de segurança, o

fabricante não pode ser considerado

responsável pelo danos.

• O aparelho deve ser colocado numa superfície

plana e estável.

Baterias

Não exponha as baterias a temperaturas elevadas ou luz solar
directa. Nunca atire as baterias para uma fogueira. Existe perigo de
explosão!
Mantenha as baterias afastadas das crianças. Não são brinquedos!
Não abra as baterias à força.
Evite o contacto com objectos metálicos (Anéis, pretos, parafusos
etc.); existe o perigo de curto-circuito!
Em resultado de um curto-circuito, as baterias podem aquecer
consideravelmente ou mesmo incendiar. Isto poderá resultar em
queimaduras.
Para sua segurança, os pólos das baterias deverão ser cobertos com
fitas adesivas durante o transporte.
Se as baterias apresentarem fugas, não limpe os olhos com as mãos.
Em caso de contacto com o líquido, deverá lavar muito bem as mãos
e passar água abundante nos olhos. Se os sintomas persistirem,
consulte um médico.
DESCRIÇÃO DAS PEÇAS
1. Botão UNIT
2. Botão de Ligar/Desligar e Tara
3. Visor
4. Superfície de pesagem
ANTES DA PRIMEIRA UTILIZAÇÃO
Retire o aparelho e os acessórios da caixa.Retire os autocolantes, a
película ou plástico de protecção do aparelho.
Pese/utilize sempre o prato da balança numa superfície lisa e sólida.
Quando medir, mantenha-se imóvel.
UTILIZAÇÃO
Prima o botão de Ligar/Desligar e selecione o indicador de peso
desejado premindo o botão UNIT (unidade).
O aparelho pode ser definido para kg (quilogramas), g (gramas), lb
(libras) ou oz (onças). O aparelho está equipado com um botão de
desligamento automático quando não o utiliza durante algum tempo.
Se colocar o aparelho na posição →0←, aparece o símbolo ∆ no visor.
Coloque os ingredientes a pesar na superfície de pesagem e o visor
exibirá o peso e aparecerá o símbolo ∆ no visor para indicar que o peso
indicado é o valor de peso correto. Se os ingredientes da superfície de
pesagem forem retirados, aparecerá um 0 e o símbolo →0← ∆ no visor,
indicando que o aparelho está pronto para nova pesagem.
Pesar com a função de tara (função de acrescentar)
Com a função de acrescentar pode restabelecer o visor para 0 após
colocar um produto. Isto permite-lhe pesar numa taça.
TriStar KW-2435

Ho bisogno di aiuto?

Numero di domande: 0

Hai domande sul TriStar KW-2435 o hai bisogno di aiuto? Fai qui la tua domanda. Fornisci una descrizione chiara e completa del problema e della domanda. Più dettagli fornisci per il tuo problema e la tua domanda, più facile sarà per gli altri proprietari di TriStar KW-2435 rispondere correttamente alla tua domanda.

Consulta qui gratuitamente il manuale per il TriStar KW-2435. Il manuale rientra nella categoria Bilancia da cucina ed è stato valutato da 1 persone con una media di 7.5. Il manuale è disponibile nelle seguenti lingue: Italiano, Inglese. Hai domande sul TriStar KW-2435 o hai bisogno di aiuto? Fai la tua domanda qui

Specifiche TriStar KW-2435

Generale
Marca TriStar
Modello KW-2435
Prodotto Bilance da cucina
EAN 8713016024350
Lingua Italiano, Inglese
Tipo di file PDF
Caratteristiche
Peso massimo (capacità) 5 kg
Precisione 1 g
Tipo Bilancia da cucina elettronica
Indicatore di sovraccarico No
Piedini antiscivolo
Tipo di controllo Pulsanti
Colore del prodotto Metallico
Unità di misura kg,lb
Alta precisione -
Spegnimento automatico
Funzione tara
Interrutore On/Off
Forma Rettangolo
Dimensioni e peso
Peso 380 g
Dati su imballaggio
Batterie incluse
Batteria
Numero di batterie 1
Tipo batteria Litio
Mostra di più

Domande frequenti

Di seguito, troverai le domande più frequenti riguardo TriStar KW-2435 .

La tua domanda non è elencata? Fai la tua domanda qui