TriStar MX-4168 manuale

TriStar MX-4168
(1)
  • Numero di pagine: 3
  • Tipo di file: PDF
• Thisappliancemaynotbeamendedorchanged.
• Ifproblemsariseduringthe2yearsfromthedateofpurchase,whichare
coveredbythefactorywarranty,youcanreturntothepointofpurchaseto
replaceitforanewone.
• Forquestionsorcompliancespleasecontactyourretailer“pointof
purchase.”
• Thisapplianceiscoveredwitha24monthguaranteestartingonthedateof
purchase(receipt).
• Onlymaterialormanufacturingdefectsareincludedinthiswarranty.
• Ifyouwishtomakeaclaimpleasereturntheentiremachineintheoriginal
packagingtoyourdealertogetherwiththereceipt.
• Damagetoaccessoriesdoesnotmeanautomaticfreereplacementofthe
wholeappliance.Youcanfindallinformationandsparepartswww.service.
tristar.eu.Brokenglassorbreakageofplasticpartsarealwayssubjecttoa
charge.
• Defectstoconsumablesorpartssubjecttowearing,aswellascleaning,
maintenanceorthereplacementofthesepartsarenotcoveredbythe
guaranteeandhencearetobepaid!
• Theguaranteelapsesincaseofunauthorizedtampering.
• Aftertheexpiryoftheguaranteerepairscanbecarriedbythecompetent
dealerorrepairserviceagainstthepaymentoftheensuingcosts.
GUIDELINES FOR PROTECTION OF THE ENVIRONMENT
Thisapplianceshouldnotbeputintothedomesticgarbageattheend
ofitsdurability,butmustbeofferedatacentralpointfortherecycling
ofelectricandelectronicdomesticappliances.Thissymbolontheappliance,
instructionmanualandpackagingputsyourattentiontothisimportantissue.
Thematerialsusedinthisappliancecanberecycled.Byrecyclingofused
domesticappliancesyoucontributeanimportantpushtotheprotectionof
ourenvironment.Askyourlocalauthoritiesforinformationregardingthe
pointofrecollection.
Packaging
Thepackagingis100%recyclable,returnthepackagingseparated.
Product
ThisdeviceisequippedwithamarkaccordingtotheEuropeanDirective
2012/19/EUonWasteElectricalandElectronicEquipment(WEEE).Byensuring
thatthisproductwillbecorrectlyprocessedintowaste,itwillhelpprevent
possiblenegativeconsequencesfortheenvironmentandhumanhealth.
EC declaration of conformity
Thisdeviceisdesigned,manufacturedandmarketedinaccordancewith
thesafetyobjectivesoftheLowVoltageDirective"No2006/95/EC",the
protectionrequirementsoftheEMCDirective2004/108/EC"Electromagnetic
Compatibility"andtherequirementofDirective93/68/EEC.
Thisapplianceisdesignedtocomeintocontactwithfoodandisdesigned
inaccordancewithECDirective1935/2004/EEC
ontgrendelen.Zorgervoordathetverlengdelipjevandedekselinde
hendelvandekomwordtgedraaid,totdatueenklikhoort.
Snij –en Schaaunctie
• Plaatsdeafneembareasopdebasis,plaatsvervolgensdekomoverdeas
opdemotorbasisendraaidezerechtsomtotueenklikhoort.
• Bevestighetsnij/schaafmesopdeafneembareas.
• Plaatsdecoveropdekomendraaidezemetdeklokmeetotueenklik
hoort.Steekvervolgensdestekkerinhetstopcontactengebruikde
schakelaaromhetgewensteniveauintestellen.Stopdeingrediëntendoor
deopeningindecoverendrukhetgeleidelijkaannaarbeneden.
Blender (FIG. 3)
• Plaatsdeafdichtingsringindemeseenheid,enzorgervoordatdering
correctisgepositioneerd.Alsdeafdichtingsringnietcorrectgepositioneerd
ofbeschadigdis,kanerlekkenplaatsvinden.
• Schroefdeblenderopdeblendereenheid.
• Plaatsuwingrediëntenindeblenderen.
• plaatsdeblenderophetapparaat.Draaideblendermetdeklokmeeom
dezetevergrendelen.(stapD)
• OPMERKING:gebruikdekannietvoorwarme(warmerdan60°C)ofdroge
ingrediëntenenbedienhetapparaatmetditopzetstuknooitlangerdan1
minuutperkeer.
REINIGING EN ONDERHOUD
• Verwijderaltijddestekkeruithetstopcontactalshetapparaatwordt
gereinigd.
• Reinighetapparaatmeteenvochtigedoek.Gebruiknooitagressieve
enschurendeschoonmaakmiddelen,eenschuursponsofstaalwol;dit
beschadigthetapparaat.
• Dompelhetapparaatnietonderinwaterofineenanderevloeistofen
plaatshetapparaatnietindevaatwasmachineomtereinigen.
• LETOP:Deonderdelenzijnnietvaatwasserbestendig.Indiendeonderdelen
wordenblootgesteldaanhitteofbijtendereinigingsmiddelen,kunnendeze
vervormdofverkleurdraken.
• Onderdelendieinaanrakingzijngekomenmetvoedselkunnenworden
gereinigdinsopwater.
• Laatdeonderdelengoeddrogen,alvorensdezeopnieuwophetapparaat
temonteren.
GARANTIEVOORWAARDEN
• Tristarisnietverantwoordelijkvoorschade:
o Tengevolgevaneenvalofongeluk.
o Indienhetapparaattechnischisgewijzigddoorgebruikerofderden.
o Dooroneigenlijkgebruikvanhetapparaat.
o Doornormalegebruiksslijtage.
• Dooreventuelereparatiewordtdeoorspronkelijkegarantieperiodevan2
jaarnietverlengd.DezegarantieisslechtsgeldigopEuropeesgrondgebied.
DezegarantieheftdegebruikersrechtenvolgensEuropeserichtlijn
2011/83/EUnietop.
• Bewaaraltijduwaankoopbewijs,zonderditaankoopbewijskuntugeen
aanspraakmakenopenigevormvangarantie.
• Bijschadeveroorzaaktdoorhetnietopvolgenvandegebruiksaanwijzing
vervalthetrechtopgarantie!Voorvervolgschadediehieruitontstaatis
Tristarnietaansprakelijk.
• Voormateriëleschadeofpersoonlijkletselveroorzaaktdoorondeskundig
gebruikofhetnietopvolgenvandeveiligheidsvoorschriftenisTristarniet
aansprakelijk.Indergelijkegevallenvervaltelkeaanspraakopgarantie.
• Andersdanhetschoonmaken,zoalsgenoemdindezehandleiding,isaan
ditapparaatgeenonderhoudnoodzakelijk.
• Indienerreparatiesmoetenwordenuitgevoerd,magdituitsluitenddoor
eengeautoriseerdbedrijfgebeuren.
• Hetproductmagnietwordengewijzigdofveranderd.
• Indienzichproblemenzoudenvoordoengedurende2jaarna
aankoopdatum,welkegedektzijndoordefabrieksgarantie,kuntuhet
apparaattervervangingaanbiedenbijuwaankooppunt.
• Voorvragenofklachtenkuntuzichmeldenbijuwverkooppunt.
• Ditapparaatheeft24maandengarantievanafdedatumvanaankoop
(kassabon).
• Uitsluitendmateriaal-en/offabricagefoutenkomeninaanmerkingvoor
dezegarantie.
• Alsugebruikwiltmakenvanuwgarantieaanspraak,zorgtuerdanvoordat
uhetvolledigeapparaatinzijnorigineledoosenaankoopbewijsinlevertbij
uwaankooppunt.
• Schadeaanaccessoiresofonderdelenbetekentnietautomatischdathet
geheleapparaatzalwordenvervangen.Vindalleinformatieenonderdelen
opwww.service.tristar.eu.Afgebrokenglazen/plasticonderdelenof
accessoiresvallennietonderdegarantieenzullendusaltijdtegeneen
vergoedingkunnenwordenvervangen.
• Defectenaanhulpstukkenofaandeslijtendeonderdelen,alsmede
reiniging,onderhoudofdevervangingvanslijtendedelenvallennietonder
degarantieenzullendusinrekeningwordengebracht!
• Degarantievervaltingevalvanongeoorloofdemanipulatie.
• Nahetverstrijkenvandegarantiekunnenreparatieswordenuitgevoerd
doordebevoegdedealerofreparatieservicetegendebetalingvande
daaruitvoortvloeiendekosten.
AANWIJZINGEN TER BESCHERMING VAN HET MILIEU
Ditproductmagaanheteindevanzijnlevensduurnietbijhet
normalehuisafvalwordengedeponeerd,maardientbijeenspeciaal
inzamelpuntvoorhethergebruikvanelektrischeenelektronischeapparaten
tewordenaangeboden.Hetsymboolopartikel,gebruiksaanwijzingen
verpakkingattendeertuhierop.Degebruiktegrondstoffenzijngeschiktvoor
hergebruik.Methethergebruikvangebruikteapparatenofgrondstoffen
levertueenbelangrijkebijdrageaandebeschermingvanonsmilieu.
Informeerbijuwlokaleoverheidnaarhetbedoeldeinzamelpunt.
Verpakking
Hetverpakkingsmateriaalis100%recyclebaar,leverhetverpakkingsmateriaal
gescheidenin.
Product
DitapparaatisvoorzienvanhetmerktekenvolgensdeEuropeserichtlijn
2012/19/EUinzakeafgedankteelektrischeenelektronischeapparaten(WEEE).
Doorervoortezorgendatditproductopdejuistemanieralsafvalwordt
verwerkt,helptumogelijknegatieveconsequentiesvoorhetmilieuende
menselijkegezondheidtevoorkomen.
EC-conformiteitsverklaring
Ditapparaatisontworpen,vervaardigdenindehandelgebracht
inovereenstemmingmetdeveiligheidsdoeleindenvande
“laagspanningsrichtlijn”nr.2006/95/EC,debeschermingsvoorschriftenvande
EMC-richtlijn2004/108/EC“Elektromagnetischecompatibiliteit”endevereiste
vanrichtlijn93/68/EG.
Ditapparaatisontworpenomincontacttekomenmetlevensmiddelenenis
ontworpeninovereenstemmingmetdeEG-richtlijn1935/2004/EEC.
Geachte klant,
Gefeliciteerd met de aankoop van dit kwaliteitsproduct. Lees de
gebruiksaanwijzing zorgvuldig door zodat u optimaal gebruik kunt maken van dit
apparaat. In deze handleiding vindt u alle benodigde aanwijzingen en adviezen
voor het gebruik, schoonmaak en onderhoud van het apparaat. Als u deze
aanwijzingen volgt, heeft u altijd een uitstekend resultaat, bespaart u tijd en kunt u
problemen voorkomen. Wij hopen dat u dit apparaat met plezier zult gebruiken.
VEILIGHEIDSVOORSCHRIFTEN
• Alsdeveiligheidsinstructiesnietwordenopgevolgd,kandefabrikant
nietverantwoordelijkwordengesteldvoorschadediedaareventueel
hetgevolgvanis.
• Gebruikhetapparaatnietindiendestekker,hetnetsnoerofhet
apparaatzelfbeschadigdis.Indienhetnetsnoerbeschadigdis,moetu
hetlatenvervangendooreenbekwamegekwalificeerdedienst(*)om
gevaartevoorkomen.
• Verplaatshetapparaatnooitdooraanhetsnoertetrekkenenzorg
ervoordathetsnoernergensinverstriktkanraken.
• Hetapparaatmoetwordengeplaatstopeenstabiele,vlakke
ondergrond.
• Laathetapparaatnooitonbeheerdachterwanneerdestekkerinhet
stopcontactsteekt.
• Ditapparaatisalleenvoorhuishoudelijkgebruikenvoorhetdoelwaar
hetvoorbestemdis.
• Omkinderentebeschermentegendegevarenvanelektrische
apparatuurmaguzenooitzondertoezichtbijhetapparaatlaten.
Selecteerdaaromeenplekvooruwapparaatopdusdanigewijze
datkinderenernietbijkunnen.Zorgervoordathetsnoernietnaar
benedenhangt.
• Schakelhetapparaatuitenkoppelhetlosvandenetstroom,alvorens
deopzetstukkenteverwisselenofdebewegendeonderdelente
benaderen.
• OPMERKING:Dehakmessenzijnzeerscherp.Vermijdfysiekcontact
tijdenshetlegenenreinigenvanhetapparaat.Ukunternstigletsel
oplopen.
* Bekwame gekwalificeerde dienst: after-sales dienst van de fabrikant of de
invoerder, die erkend en bevoegd is om dergelijke herstellingen te doen zodat
elk gevaar vermeden wordt. Gelieve het toestel bij problemen naar deze dienst
terug te brengen.
ONDERDELENBESCHRIJVING
1. Dekselmetnavulopening
2. Kom
3. Basis
4. Afneembareas
5. Hakmes
6. Snij,-enraspschijf
7. Blenderkom
VOOR HET EERSTE GEBRUIK
• Haalhetapparaatendeaccessoiresuitdedoos.Verwijdereventuele
stickers,beschermfolieofplasticvanhetapparaat.
• Voordatuhetapparaatvoorheteerstgebruikt,veegtualleafneembare
onderdelenafmeteenvochtigedoek.Gebruiknooitschurendeproducten.
• Sluitdevoedingskabelaanophetstopcontact.(Letop:controleerof
hetvoltagedatwordtaangegevenophetapparaat,overeenkomtmet
deplaatselijkenetspanningvoordatuhetapparaataansluit.Voltage
220V-240V50Hz)
• Laatdemixernooitlangerdan1minuutcontinudraaien,enlaatdemixer
daarnaaltijd5minutenafkoelen.
• LETOP!Demessenzijnzeerscherp,pasopmethetschoonmaken.
Voorkomiederlichamelijkcontactmetdemessen,dezekunnenuernstig
verwonden.
• Deaccessoireskunnenwordengebruiktbijalledriedesnelheidniveaus.
GEBRUIK
De keukenmachine (FIG. 1)
• Dezekeukenmachineisvoorzienvan2veiligheidsschakelaars.Weeser
zekervandatudevolgendestappenhebtuitgevoerdvooreencorrecte
installatie.
• Plaatsdeverwijderbareschachtophetapparaat.(stapA)
• Draaidekomopdeverwijderbareschachtophetapparaat.(stapB)
• OPMERKING:dekomdientdeeersteveiligheidsschakelaarteontgrendelen.
Houddehendelnaarachterengerichtendraaidekommetdeklokmee,
totdatueenklikhoortendehendelnaarrechtswijst.
• Plaatshethakmesindekomoverdeas.
• Plaatsdeingrediëntenindekom.
• Plaatsdedekselopdekom.(stapC)
• OPMERKING:dedekseldientdetweedeveiligheidsschakelaarte
Cher client,
Félicitations et merci d'avoir acheté ce produit de haute qualité. Veuillez lire ce
manuel d'instructions avec attention pour pouvoir profiter du meilleur de cet
appareil. Ce manuel contient toutes les instructions et avis nécessaires pour
l'utilisation, le nettoyage et l'entretien de l'appareil. Si vous suivez ces instructions,
vous avez la garantie d'un excellent résultat, ceci vous économisera du temps et
des soucis. Nous espérons que vous éprouverez beaucoup de plaisir en utilisant cet
appareil.
INSTRUCTIONS DE SÉCURITÉ IMPORTANTES
• Lefabricantneserapastenuresponsabledetousdommagessiles
consignesdesécuriténesontpasrespectées.
• Nepasutilisercetappareilavecuncordonouunepriseendommagés
ous’ilnefonctionnepascorrectement,ouasubidesdégâts
quelconques.Afind’évitertousdangers,veillezàcequ’uncordonou
priseendommagéssoientremplacésparuntechnicienagréé(*).Ne
réparezpasvous-mêmecetappareil.
EN
NL
FR
DE
ES
PT
PL
IT
CS
SV
SK

Instruction manual

Gebruiksaanwijzing

Mode d'emploi

Bedienungsanleitung

Manual de usuario

Manual de utilizador

Instrukcja obsługi

Manuale utente

Návod na použití

Bruksanvisning

Návod na použitie

Dear customer,
Congratulations and thank you for purchasing this high quality product. Please
read the instruction manual carefully so that you will be able to make the best
possible use of the appliance. This manual includes all the necessary instructions
and advice for using, cleaning and maintaining the appliance. If you follow these
instructions you will be guaranteed of an excellent result, it saves you time and will
avoid problems. We hope you will have a great deal of pleasure from using this
appliance.
SAFETY INSTRUCTIONS
• Byignoringthesafetyinstructionsthemanufacturercannotbehold
responsibleforthedamage.
• Donotusethisappliancewithadamagedcordorplugorwhenthe
appliancehasmalfunctions,orhasbeendamagedinanymanner.To
avoidahazardmakesurethatadamagedcordorplugwillbereplaced
byanCompetentqualifiedrepairservice(*).Donotrepairthisappliance
yourself.
• Nevermovetheappliancebypullingthecordandmakesurethecord
cannotbecomeentangled.
• Theappliancemustbeplacedonastable,levelsurface.
• Theusermustnotleavethedeviceunattendedwhileitisconnectedto
thesupply.
• Thisapplianceisonlytobeusedforhouseholdpurposesandonlyfor
thepurposeitismadefor.
• Toprotectchildrenagainstthedangersofelectricalappliances,please
makesurethatyouneverleavetheapplianceunattended.Therefore
youhavetoselectastorageplacefortheappliancewherechildren
arenotabletograbit.Makesurethatthecableisnothangingina
downwardposition.
• Switchofftheapplianceanddisconnectfromsupplybeforechanging
accessoriesorapproachingpartsthatmoveinuse.
• NOTE:Thechoppingbladesareverysharp,avoidphysicalcontact
duringemptyingandcleaningthedevice,youcanseriouslyinjure.
• Alwaysdisconnectthedevicefromthesupplyifitisleftunattended
andbeforeassembling,disassemblingorcleaning.
• Donotallowchildrentousethedevicewithoutsupervision.
* Competent qualified repair service: after sales department of the producer or
importer or any person who is qualified, approved and competent to perform
this kind of repairs in order to avoid all danger. In any case you should return the
appliance to this repair service.
PARTS DESCRIPTION
1. Lidwithrefillopening
2. Bowl
3. Base
4. Detachableshaft
5. Choppingblade
6. Slicingandchoppingdisc
7. Blenderbowl
BEFORE THE FIRST USE
• Taketheapplianceandaccessoriesoutthebox.Removethe
stickers,protectivefoilorplasticfromthedevice.
• Beforeusingyourapplianceforthefirsttime,wipeoffallremovableparts
withadampcloth.Neveruseabrasiveproducts.
• Putthepowercableintothesocket.(Note:Makesurethevoltagewhichis
indicatedonthedevicematchesthelocalvoltagebeforeconnectingthe
device.Voltage220V-240V50Hz)
• Neverusethemixerforlongerthan1minutecontinuously,afterthisallow
themixertocooldownfor5minutes.
• Thebladesoftheslicingandchoppingdiskandthechoppingbladearevery
sharp,avoidphysicalcontact,youcanseriouslyinjure.
• Bothattachmentscouldbeusedbyallthreespeedsettings.
USE
The food processor (FIG. 1)
• Thisfoodprocessorisequippedwith2safetyswitches,makesureyouhave
completedthefollowingstepsforacorrectinstallation.
• Fitthedetachableshaftontothedevice.(stepA)
• Screwthebowloverthedetachableshaftonthedevice.(stepB)
• NOTE:thebowlhastounlockthefirstsafetyswitch.Keepthehandle
pointedtothebackandturnthebowlclockwiseuntilyouhearaclickand
thehandleispointedtotheright.
• Placethechoppingbladeinthebowlovertheshaft.
• Putyouringredientsintothebowl.
• Placethelidonthebowl.(stepC)
• NOTE:thelidhastounlockthesecondsafetyswitch.Makesurethe
extendedliponthelidturnsintothehandleofthebowluntilyouheara
click.
Slicing and Shredding Function
• Placethedetachableshaftonthebase,thenplacethebowlovertheshaft
onbaseandturnitclockwiseuntilyouhearaclick.
• Fixtheslicing/shreddingknifetothedetachableshaft.
• Putthecoveronthebowl,andturnituntilyouhearaclick.Thenputthe
plugtotheelectricsocket,turntheswitchtothedesiredlevel.Putinthe
foodthroughtherefillopeningofthecover,andpushthefooddown
slowly.
Blender (FIG. 3)
• Fitthesealingringintothebladeunitensuringthesealislocatedcorrectly.
Leakingwilloccurifthesealingringisdamagedornotfittedcorrectly.
• Screwtheblenderontothebladeunit.
• Putyouringredientsintotheblenderandputthelidon.
• Placetheblenderontothedeviceandturnitclockwisetolock.(stepD)
• NOTE:doneverusethejugforhot(over60°C)ordryingredientsanddo
neveroperateforlongerthan1minuteatonetime.
CLEANING AND MAINTENANCE
• Alwaysremovetheplugfromthesocketwhenthedevicewillbecleaned.
• Cleantheappliancewithadampcloth.Neveruseharshandabrasive
cleaners,scouringpadorsteelwool,whichdamagesthedevice.
• Neverimmersethedeviceinwateroranyotherliquid.Thedeviceinnot
dishwasherproof.
• CAUTION:Thecomponentsarenotsuitableforcleaninginadishwasher.
Ifexposedtoheatorcausticcleanerstheymightbecomemisshapenor
discoloured.
• Componentsthathavecomeincontactwithfoodcanbecleanedinsoapy
water.
• Allowthepartstodrythoroughlybeforereassemblingthedevice.
GUARANTEE
• Tristarisnotliablefordamagesoccurredthrough:
o Incasetheappliancehasfallen.
o Incasetheappliancehasbeentechnicallychangedbytheowneror
anotherthirdparty.
o Incaseofimproperuseoftheappliance.
o Incaseofnormalwearoftheappliance.
• Byexecutingrepairstheoriginalwarrantyperiodof2yearswillnotbe
extended,northerighttoacompliednewwarranty.Thiswarrantyisonly
legalonEuropeansoil.ThiswarrantydoesnotoverruletheEuropean
directive2011/83/EU.
• Alwayskeepyourreceipt,withoutthisreceiptyoucannotclaimanyformof
warranty.
• Damagecausedbynotfollowingtheinstructionmanualwillleadtoavoidof
warranty,ifthisresultsinconsequentialdamagesTristarwillnotbeliable.
• Tristarwillnotbeliableformaterialdamageorpersonalinjurycausedby
improperuseorifthesafetyinstructionsarenotproperlyexecuted.
• Cleaning,asmentionedinthismanual,istheonlynecessarymaintenance
forthisappliance.
• Whentheapplianceshouldberepaired,makesurethatthiswillbe
performedbyanauthorizedcompany.

EN Instruction manual

NL Gebruiksaanwijzing

FR Mode d'emploi

MX-4168

DIRECTIVES POUR LA PROTECTION DE L’ENVIRONNEMENT
Cetappareilnedoitpasêtrejetéauxorduresménagèresàlafindesa
duréedevie,maisdoitêtrerenduàuncentrederecyclaged’appareils
ménagersélectriquesetélectroniques.Cesymbolesurl’appareil,Lanotice
d’emploietl’emballageattirentvotreattentionsurcesujetimportant.
Composantsutilisésdanscetappareilsontrecyclables.Enrecyclantles
appareilsménagers.Usagés,vouscontribuezàunapportimportantàla
protectiondenotre.Environnement.Adressezvousauxautoritéslocalespour
desrenseignementsconcernantlecentredeRecyclage.
Emballage
L’emballageest100%recyclable,retournez-leséparément.
Produit
CetappareilcomporteunsymboleconformeàlaDirectiveEuropéenne
2012/19/EUrelativeauxDéchetsd’EquipementsElectriquesetElectroniques
(WEEE).Enveillantàcequecetappareilsoitcorrectementrecyclé,deseffets
éventuellementnuisiblesàl’environnementetàlasantéhumaineseront
évités.
Déclaration de conformité EC
Cetappareilestconçu,fabriquéetcommercialiséconformémentaux
consignesdesécuritéde"LowVoltageDirective"No2006/95/EC,les
conditionsdeprotectiondelaDirectiveCEM2004/108/EC"Compatibilité
Electromagnétique"etlastipulationdelaDirective93/68/CEE.
Cetappareilestdestinéàêtreencontactavecdelanourritureetestconçu
conformémentàladirectiveCE1935/2004/CEE.
• Nejamaisdéplacerl’appareilentirantsurlecordonetveillezàceque
cederniernedeviennepasentortillé.
• L’appareildoitêtreposésurunesurfacestableetnivelée.
• Nejamaisutiliserl’appareilsanssupervision.
• Cetappareilestuniquementdestinéàdesutilisationsdomestiqueset
seulementdanslebutpourlequelilestfabriqué.
• Pourprotégerlesenfantsdesdangersdesappareilsélectriques,veillez
ànejamaislaisserlesappareilssanssurveillance.Parconséquent,il
faudrachoisirunlieuderangementpourl’appareilinaccessibleaux
enfants.Veillezàcequelecordonnependepas.
• Eteignezl’appareiletdébranchez-ledusecteuravantdechanger
lesaccessoires,oud’approcherdepartiesamoviblesdurantle
fonctionnement
• REMARQUE:Leslamesduhâchoirsonttrèstranchantes,évitezle
contactphysiquelorsduvidageetdunettoyagedel’appareil,vous
pouvezvousblessergravement.
* Centre de réparation qualifié agréé : Service après vente du fabricant ou de
l’importateur ou tout autre personne qualifiée, agréé et apte à effectuer ce type
de réparation afin d’éviter tous dangers. L'appareil doit, dans tous les cas, être
renvoyé à ce Centre de réparation.
DESCRIPTION DES PIÈCES
1. Couvercleavecouverturederemplissage
2. Bol
3. Socle
4.
5. Lamededécoupe
6. Disquerâpe/éminceur
7. Boldemixeur
AVANT LA PREMIÈRE UTILISATION
• Retirerl’appareiletlesaccessoiresducarton.Retirerlesautocollants,lefilm
ouleplastiqueprotecteurdel’appareil.
• Essuyeztouteslespiècesamoviblesavecunchiffonhumideavantd’utiliser
votreappareil.Nejamaisutiliserdeproduitsabrasifs.
• Branchezlecordond’alimentationàlaprise.(NB:Veillezàcequelatension
indiquéesurl’appareilcorrespondeàlalatensiondusecteurlocalavantlew
branchement.(Tension:220V-240V50Hz)
• N'utilisezjamaislemixercontinuellementpendantplusd'1minute,après
cettedurée,laissezrefroidirlemixerpendant5minutes.
• Leslamesdudisquerâpe/éminceuretducouteaumétalliquesont
extrêmementtranchantes,évitertoutcontactphysiqueavecellessansquoi
vouspourriezvousblessergravement.
UTILISATION
Le robot ménager (ILL. 1)
• Cerobotménagerestmunide2boutonsdesécurité,veillezàcompléterles
étapessuivantespourunmontagecorrect.
• Fixezlatigeamovibleàl’appareil.(ÉtapeA)
• Vissezlebolau-dessusdelatigeamoviblesurl’appareil(étapeB).
• NB:Leboldoitdéverrouillerlepremierboutondesécurité.Gardezla
poignéeversl’arrièreettournezleboldanslesensdesaiguillesd’une
montrejusqu’audéclicetlapoignéedoitêtretournéeversladroite.
•
• Mettezvosingrédientsdanslebol.
• Posezlecouverclesurlebol.(ÉtapeC)
• NB:Leboldoitdéverrouillerledeuxièmeboutondesécurité.Veillezàce
queleborddépassantducouverclepivotedanslapoignéeduboljusqu’au
déclic.
Mixeur (ILL. 3)
• Fixezlejointd’étanchéitédanslapartiedelalameenveillantàcequele
jointsoitcorrectementpositionné.Silejointd’étanchéitéestendommagé
ouestincorrectementmonté,celafuira.
• Vissezlemixeursurlapartiedelalame.
• Mettezvosingrédientsdanslemixeuretmettezlecouvercle
• Posez-lesurl’appareilettournez-ledanslesensdesaiguillesd’unemontre
pourleverrouiller.(ÉtapeD)
• NB:Nejamaisutiliserlebolpourdesingrédientschauds(au-delàde60°c)
ousecsetnejamaisfairefonctionnerpendantplusd’1minuteàlafois.
NETTOYAGE ET ENTRETIEN
• Débrancheztoujourslafichedelapriselorsdunettoyagedel'appareil.
• Nettoyezl’appareilavecunchiffonhumide.N’utilisezjamaisde
nettoyantsfortsetabrasifs,detamponàrécurernidepailledefer,carcela
endommageraitl’appareil.
• N’immergezjamaisl’appareildansl’eauniaucunautreliquide.L’appareilne
vapasaulave-vaisselle.
• ATTENTION:Lescomposantsnedoiventpasêtrelavésaulave-vaisselle.Ils
peuventsedéformerousedécolorers’ilssontexposésàlachaleurouàdes
détergentscorrosifs.
• Lescomposantsquionttouchélanourriturepeuventêtrenettoyésdansde
l'eausavonneuse.
• Laissezbiensécherlesélémentsavantderemonterl’appareil.
GARANTIE
• Tristarn’estpastenuresponsabledesdégâtsintervenus:
o Encasdelachutedel’appareil
o Encasdemodificationtechniquedel’appareilparlepropriétaireoupar
untiers
o Encasdemauvaiseutilisationdel’appareil
o Encasd’usurenormaledel’appareil
• L’exécutionderéparationsneprolongerapaslapériodeoriginalede
garantiede24mois,ninedonneradroitàunenouvellegarantieconforme.
Cettegarantien’estlégalequ’enEurope.Cettegarantienechangepasla
DirectiveEuropéenne2011/83/EU.
• Conserveztoujoursvotrereçu,ilvousseraimpossibledefaireune
réclamationsousgarantiesanscereçu.
• Lesdommagescausésparlenonrespectdelanoticed’emploi,entraineront
l’annulationdelagarantie,Tristarneserapastenuresponsablesidesdégâts
enrésultent.
• Tristarneserapasresponsabledesdégâtsmatérielsoudesblessures
physiquesrésultantdelamauvaiseutilisationousilesconsignesdesécurité
nesontpascorrectementsuivies.
• Lenettoyagementionnédanscettenoticeestleseulentretiennécessaireà
cetappareil.
• Silafinitiondoitêtreréparée,veillezàcequecelasoitaccompliparune
sociétéagréée.
• Cetappareilnepeutpasêtremodifiéouchangé.
• Encasdeproblèmesdurantles2anssuivantladated’achat,quisont
couvertsparlagarantiedufabricant,ilestpossiblederevenirchezle
revendeurpourunéchangecontreunappareilneuf.
• Veuillezcontactervotrerevendeurpourdesquestionsoudesproblèmesde
conformités.
• Cetappareilestcouvertparunegarantiede24moisàpartirdeladate
d’achat(reçu).
• Seullematérieldéfectueuxoulesvicesdefabricationsontinclusdanscette
garantie.
• Siuneréclamationdoitêtrefaite,veuillezrenvoyerl’appareilcompletà
votrerevendeurdansl’emballaged’origineaveclereçu.
• Silesaccessoiressontendommagés,celanesignifiepasquel’appareil
completseraremplacégratuitement.Vouspouveztrouvertousles
renseignementsettouteslespiècesderechangesurwww.service.tristar.eu.
Duverreoudespiècesenplastiquecasséssonttoujourssujetsàdesfrais.
• Lesdéfautsdesconsommablesoudespiècessusceptiblesàl’usure,ainsi
quelenettoyage,l’entretienoularéparationdesditespiècesnesontpas
couvertsparlagarantieetdoiventdoncêtrepayés.
• Lagarantieestcaduqueencasdemodificationnonautorisée.
• Aprèsl’expirationdelagarantie,lesréparationspeuventêtreeffectuéespar
unrevendeurcompétentouparunréparateurcontreunpaiementpourles
fraisoccasionnés.

DE Bedienungsanleitung

Sehr geehrter Kunde,
Wir gratulieren Ihnen und bedanken uns für den Kauf dieses hochwertigen
Produkts. Bitte lesen Sie sorgfältig die Bedienungsanleitung, um das Gerät
bestmöglich nutzen zu können. Diese Anleitung beinhaltet alle erforderlichen
Anweisungen und Empfehlungen für Gebrauch, Reinigung und Wartung des
Geräts. Wenn Sie diese Anweisungen befolgen, garantieren wir ein hervorragendes
Ergebnis, zeitsparend und problemlos. Wir hoffen, dass Sie mit diesem Gerät viel
Vergnügen haben werden.
WICHTIGE SICHERHEITSVORKEHRUNGEN
• BeimIgnorierenderSicherheitshinweisekannderHerstellernichtfür
Schädenhaftbargemachtwerden.
• VerwendenSiedasGerätniemals,wennKabeloderSteckerbeschädigt
sind,oderwenndasGeräteineFehlfunktionaufweist,oderauf
irgendeineWeisebeschädigtwurde.UmeinerGefahrvorzubeugen,
stellenSiesicher,dassbeschädigteKabeloderSteckervoneinem
autorisiertenTechniker(*)ausgetauschtwerden.ReparierenSiedas
Gerätnichtselbst.
• BewegenSiedasGerätniemals,indemSieamKabelziehen,undachten
Siedarauf,dassdasKabelnichtverwickeltwird.
• DasGerätmussaufeinerebenen,stabilenFlächeplatziertwerden.
• DasGerätdarfnichtunbeaufsichtigtbleiben,währendesamNetz
angeschlossenist.
• DiesesGerätdarfnurfürHaushaltszwecke,undfürdieAnwendung,für
dieeshergestelltwurde,verwendetwerden.
• UmKindervordenGefahreneinesElektrogerätszuschützen,müssen
Siedaraufachten,dassdasGerätniemalsunbeaufsichtigtist.Aus
diesemGrundmüssenSiefürdasGeräteinenAufbewahrungsort
auswählen,denKindernichterreichenkönnen.AchtenSiedarauf,dass
dasKabelnichtherunterhängt.
• SchaltenSiedasGerätausundtrennenesvonderStromversorgung,
bevorSieZubehörteileoderbeweglicheTeileaustauschen.
• HINWEIS:DieHackmessersindsehrscharf,vermeidenSiebeim
EntleerenundbeiderReinigungdesGerätskörperlichenKontakt,Sie
könnensichernsthaftverletzen.
* Kompetenter, qualifizierter Reparaturzentrum: nach der Verkaufsabteilung des
Herstellers oder des Importeurs oder jede Person, die qualifiziert, genehmigt und
kompetent ist, um diese Art von Reparatur durchzuführen, um alle Gefahren
zu vermeiden. In jedem Falle sollten Sie das Gerät zu diesem Reparaturzentrum
zurückbringen.
TEILEBESCHREIBUNG
1. DeckelmitNachfüllöffnung
2. Schüssel
3. Basis
4.
5. Schneidklinge
6. Schneid-undHackscheibe
7. Rührschüssel
VOR DEM ERSTEN VERWENDUNG
• NehmenSiedasGerätunddasZubehörausderKiste.EntfernenSiedie
Aufkleber,dieSchutzfolieoderPlastikvomGerät.
• VorErstinbetriebnahmedesGerätsalleabnehmbarenTeilemiteinem
feuchtenTuchreinigen.NiemalsScheuermittelbenutzen.
• Stromkabeleinstecken.(Hinweis:VorInbetriebnahmesicherstellen,
dassdieaufdemGerätangegebeneNetzspannungmitderörtlichen
Stromspannungübereinstimmt.Spannung220V-240V50Hz)
• DenMixerniemalslängerals1Minutedurchgehendverwendenund
danach5Minutenabkühlenlassen.
• DieKlingenderSchneid-undHackscheibeunddesSchneidmesserssind
sehrscharf.BerührenSiediesenicht,dadaszuschwerenVerletzungen
führenkann.
ANWENDUNG
Die Küchenmaschine (ABB.1)
• DieseKüchenmaschineistmit2Sicherheitsschalternausgestattet,stellen
Siesicher,dassSiefolgendeSchrittefürdierichtigeInstallationbefolgt
haben.
• BefestigenSiedieabnehmbareWelleamGerät.(SchrittA)
• SchraubenSiedieSchüsseloberhalbderabnehmbarenWelleamGerätfest.
(SchrittB)
• HINWEIS:dieSchüsselmussdenerstenSicherheitsschalterentriegeln.
DerGriffmussnachhintenzeigen,danndrehenSiedieSchüsselim
Uhrzeigersinn,bissiemiteinemhörbarenKlickeinrastetundderGriffnach
rechtszeigt.
•
• FüllenSiedieZutatenindieSchüsselein.
• LegenSiedenDeckelaufdieSchüssel.(SchrittC)
• HINWEIS:dieSchüsselmussdenzweitenSicherheitsschalterentriegeln.
StellenSiesicher,dassderSchnabelamDeckelindenGriffderSchüssel
gedrehtwird,bisermiteinemhörbarenKlickeinrastet.
Mixer (ABB.3)
• BefestigenSiedenDichtungsringanderMessereinheit,stellenSiesicher,
dassdieDichtungrichtigplatziertist.WennderDichtungsringbeschädigt
oderfalschbefestigtwird,entstehteineLeckage.
• SchraubenSiedenMixeraufdieMessereinheit.
• FüllenSiedieZutatenindenMixereinundlegenSiedenDeckelauf.
• StellenSiedenMixeraufdasGerätunddrehenihnimUhrzeigersinn,biser
einrastet.(SchrittD)
• HINWEIS:verwendenSiedenKrugniemalsfürheiße(über60°C)oder
trockeneZutatenundschaltenSieihnniemalslängeralsjeweils1Minute
ein.
REINIGUNG UND WARTUNG
• BeimReinigendesGerätsimmerNetzsteckerziehen.
• ReinigenSiedasGerätmiteinemfeuchtenTuch.VerwendenSieniemals
scharfeoderscheuerndeReiniger,TopfreinigeroderStahlwolle,diedas
1
2
3
4
5 6
7
TriStar MX-4168

Ho bisogno di aiuto?

Numero di domande: 1

Hai domande sul TriStar MX-4168 o hai bisogno di aiuto? Fai qui la tua domanda. Fornisci una descrizione chiara e completa del problema e della domanda. Più dettagli fornisci per il tuo problema e la tua domanda, più facile sarà per gli altri proprietari di TriStar MX-4168 rispondere correttamente alla tua domanda.

Mezza pensione, 16-11-2020 13:41:24 Non ci sono commenti

si puo tritare la carne per i ravioli

Rispondi a questa domanda

Consulta qui gratuitamente il manuale per il TriStar MX-4168. Il manuale rientra nella categoria Robot da cucina ed è stato valutato da 1 persone con una media di 7.5. Il manuale è disponibile nelle seguenti lingue: Italiano, Inglese. Hai domande sul TriStar MX-4168 o hai bisogno di aiuto? Fai la tua domanda qui

Specifiche TriStar MX-4168

Generale
Marca TriStar
Modello MX-4168
Prodotto Robot da cucina
EAN 8713016041685
Lingua Italiano, Inglese
Tipo di file PDF
Caratteristiche
Capacità ciotola 1.5 L
Tipo di controllo Manopola
Funzione pulsante
Numero di velocità 3
Chiusura di sicurezza incorporata
Colore del prodotto Bianco
Capacità contenitore tritatutto 1.2 L
Funzioni mixer Cutting,Grind
Bluetooth No
Velocità variabile
Gestione energetica
Potenza 500 W
Materiale
Materiale della scocca Plastica
Materiale ciotola Plastica
Materiale coltelli Acciaio inossidabile
Dimensioni e peso
Peso 2683 g
Larghezza - mm
Profondità - mm
Altezza - mm
Display
Display incorporato No
Contenuto dell'imballo
Coperchio incluso
Dati su imballaggio
Peso dell'imballo 3298 g
Larghezza imballo 200 mm
Profondità imballo 330 mm
Altezza imballo 370 mm
Dati logistici
Quantità per pallett 48 pz
Mostra di più

Domande frequenti

Di seguito, troverai le domande più frequenti riguardo TriStar MX-4168 .

La tua domanda non è elencata? Fai la tua domanda qui