TriStar SZ-1918 manuale

TriStar SZ-1918

Guarda qui il manuale TriStar SZ-1918. Visualizzare e scaricare i manuali del è gratuito.

Marca
TriStar
Modello
SZ-1918
Prodotto
Lingua
Olandese, Inglese, Tedesco, Francese, Spagnolo, Italiano, Svedese, Portoghese, Polacco, Slovacco
Tipo di file
PDF
SZ1918
EN | Instruction manual
NL | Gebruiksaanwijzing
FR | Mode d’emploi
DE | Bedieningsanleitung
ES | Manual de usuario
PT | Manual de utilizador
IT | Manuele utente
SV | Bruksanvisning
PL | Instrukcja obsługi
CS | Návod na použití
SK | Návod na použitie
PARTS DESCRIPTION / ONDERDELENBESCHRIJVING / DESCRIPTION DES PIÈCES / TEILEBESCHREIBUNG /
DESCRIPCIÓN DE LAS PIEZAS / DESCRIÇÃO DOS COMPONENTES / DESCRIZIONE DELLE PARTI /
BESKRIVNING AV DELAR / OPIS CZĘŚCI / POPIS SOUČÁSTÍ / POPIS SÚČASTÍ
1
3
6
7
8
4 5
2
SERVICE.TRISTAR.EU
Tristar Europe B.V. | Jules Verneweg 87
5015 BH Tilburg | The Netherlands
[WEEE LOGO]
ENInstruction manual
SAFETY
By ignoring the safety instructions the
manufacturer can not be hold responsible for
the damage.
If the supply cord is damaged, it must be
replaced by the manufacturer, its service
agent or similarly qualified persons in order to
avoid a hazard.
Never move the appliance by pulling the cord
and make sure the cord can not become
entangled.
The user must not leave the device
unattended while it is connected to the supply.
This appliance is only to be used for
household purposes and only for the purpose
it is made for.
This appliance shall not be used by children
from 0 year to 8 years. This appliance can be
used by children aged from 8 years and above
and persons with reduced physical, sensory or
mental capabilities or lack of experience and
knowledge if they have been given
supervision or instruction concerning use of
the appliance in a safe way and understand
the hazards involved. Children shall not play
with the appliance. Keep the appliance and its
cord out of reach of children aged less than 8
years. Cleaning and user maintenance shall
not be made by children unless older than 8
and supervised.
To protect yourself against an electric shock,
do not immerse the cord, plug or appliance in
the water or any other liquid.
The plug must be removed from the socket-
outlet before cleaning or maintaining the
appliance.
PARTS DESCRIPTION
1. On/off button + handle
2. Dust container release button
3. Dust container
4. Filter
5. Dust container cover
6. Dump button
7. Combi brush
8. Large floor brush
BEFORE THE FIRST USE
Take the appliance andaccessoriesoutthebox.Removethe
stickers,protective foilorplasticfrom thedevice.
Only usethe device ifall thefilters includedthedust compartmentare
placed properly, a damagedor improperlyinstalledfilterordust
compartmentmaydamagethe unit.
USE
Choose the desired brush; the combi nozzle for narrow surfaces or the
tube together with the floorbrush.
Insert the plug into the power socket. Make sure that the power supply
corresponds to the required power mentioned on the rating label.
Press the on/off button to turn on the power.
CLEANING AND MAINTENANCE
Emptying the Dust Container
Hold the dust container above an open dustbin.
Use the dump button to open the bottom plate of the dust container,
the dust container will open and the dirt will fall out.
Cleaning the Filter
Take out the dust container by pushing the dust container release
button.
Turn the lid of the dust container anticlockwise and remove it.
Carefully remove the cyclone filter from the dust container.
Remove the foam filter holder from the cyclone filter.
Remove the foam filter from the filter holder. Please note: the thin
fabric filter is firmly attached to the filter holder and cannot be taken
out of the holder!
Thoroughly rinse all the parts with clear, lukewarm water, do not use
any cleaning agent.
Shake off any excess water and allow all the parts to dry completely
before reinserting them.
GUARANTEE
This product is guaranteed for 24 months granted. Your warranty is
valid if the product is used in accordance to the instructions and for the
purpose for which it was created. In addition, the original purchase
(invoice, sales slip or receipt) is to be submitted with the date of
purchase, the name of the retailer and the item number of the product.
For the detailed warranty conditions, please refer to our service
website: www.service.tristar.eu
ENVIRONMENT
This appliance should not be put into the domestic garbage at
the end of its durability, but must be offered at a central point for the
recycling of electric and electronic domestic appliances. This symbol on
the appliance, instruction manual and packaging puts your attention to
this important issue. The materials used in this appliance can be
recycled. By recycling of used domestic appliances you contribute an
important push to the protection of our environment. Ask your local
authorities for information regarding the point of recollection.
Support
You can find all available information and spare parts at
service.tristar.eu!
NLGebruiksaanwijzing
VEILIGHEID
De fabrikant is niet aansprakelijk voor schade
voortvloeiend uit het niet opvolgen van de
veiligheidsinstructies.
Als het netsnoer beschadigd is, moet het
worden vervangen door de fabrikant, de
onderhoudsmonteur van de fabrikant of door
personen met een soortgelijke kwalificatie om
gevaar te voorkomen.
Verplaats het apparaat nooit door aan het snoer
te trekken. Zorg ervoor dat het snoer nergens in
verstrikt kan raken.
De gebruiker mag het apparaat niet onbeheerd
achterlaten wanneer de stekker zich in het
stopcontact bevindt.
Dit apparaat is uitsluitend voor huishoudelijk
gebruik en voor het doel waar het voor bestemd
is.
Dit apparaat mag niet worden gebruikt door
kinderen van 0 tot 8 jaar. Dit apparaat kan
worden gebruikt door kinderen vanaf 8 jaar en
door personen met verminderde lichamelijke,
zintuiglijke of geestelijke vermogens of gebrek
aan de benodigde ervaring en kennis indien ze
onder toezicht staan of instructies krijgen over
hoe het apparaat op een veilige manier kan
worden gebruikt alsook de gevaren begrijpen
die met het gebruik samenhangen. Kinderen
mogen niet met het apparaat spelen. Houd het
apparaat en het netsnoer buiten bereik van
kinderen jonger dan 8 jaar. Laat reiniging en
onderhoud niet door kinderen uitvoeren, tenzij
ze ouder zijn dan 8 jaar en onder toezicht staan.
Dompel het snoer, de stekker of het apparaat
niet onder in water of andere vloeistoffen om
elektrische schokken te voorkomen.
De stekker moet uit het stopcontact worden
verwijderd voor reiniging of onderhoud van het
apparaat.
ONDERDELENBESCHRIJVING
1. Aan/uit-knop + Handgreep
2. Ontgrendelknop van stofreservoir
3. Stofreservoir
4. Filter
5. Deksel stofreservoir
6. Stortknop
7. Combi-borstel
8. Grote vloerborstel
VOOR HET EERSTE GEBRUIK
Haal het apparaat en de accessoires uit de doos.Verwijder de stickers,
de beschermfolie of het plastic van het apparaat.
Gebruik het apparaat alleen als alle filters en het stofcompartiment op de
juiste manier zijn geplaatst, een beschadigd of niet goed geplaatste filter
of stofcompartiment kunnen beschadigingen aan het apparaat
veroorzaken.
GEBRUIK
Kies de borstel van uw keuze; de combi-zuigmond voor smalle
oppervlakken of de buis samen met de vloerborstel.
Steek de stekker in het stopcontact. Controleer dat de stroomvoorziening
voldoet aan de eisen die worden vermeld op het typeplaatje. Schakel het
apparaat in door op de Aan/uit-knop te drukken.
REINIGING EN ONDERHOUD
Het stofreservoir leegmaken
Houd het stofreservoir boven een geopende vuilnisbak.
Open de bodemplaat van het stofreservoir door op de stortknop te
drukken, het stofreservoir gaat open en de inhoud valt eruit.
De filter reinigen
Neem het stofreservoir uit door op de vrijgaveknop van het stofreservoir
te drukken.
Draai het deksel naar links van het stofreservoir.
Haal voorzichtig het cycloonfilter uit het stofreservoir.
Verwijder de schuimfilterhouder uit het cycloonfilter.
Verwijder het schuimfilter uit de filterhouder. NB: het filter van dun
weefsel stevig op de filterhouder bevestigd en kan niet uit de houder
worden gehaald!
Spoel alle delen grondig schoon met schoon, lauwwarm water, gebruik
geen schoonmaakmiddel.
Schud het water van alle onderdelen en plaats ze pas weer wanneer ze
door en door droog zijn.
GARANTIE
Op dit product wordt een garantie van 24 maanden verleend. Uw
garantie is geldig indien het product is gebruikt in overeenstemming met
de gebruiksaanwijzing en voor het doel waarvoor het gemaakt is. Tevens
dient de originele aankoopbon (factuur, kassabon of kwitantie) te worden
overlegd met daarop de aankoopdatum, de naam van de retailer en het
artikelnummer van het product.
Voor uitgebreide garantievoorwaarden verwijzen wij u naar onze
servicewebsite: www.service.tristar.eu
MILIEU
Dit apparaat mag aan het einde van de levensduur niet bij het
normale huisafval worden gedeponeerd, maar moet bij een speciaal
inzamelpunt voor hergebruik van elektrische en elektronische apparaten
worden aangeboden. Het symbool op het apparaat, in de
gebruiksaanwijzing en op de verpakking attendeert u hierop. De in het
apparaat gebruikte materialen kunnen worden gerecycled. Met het
recyclen van gebruikte huishoudelijke apparaten levert u een belangrijke
bijdrage aan de bescherming van ons milieu. Informeer bij uw lokale
overheid naar het inzamelpunt.
Support
U kunt alle beschikbare informatie en reserveonderdelen vinden op
service.tristar.eu!
FRManuel d'instructions
SÉCURITÉ
Si vous ignorez les instructions de sécurité, le
fabricant ne saurait être tenu responsable des
dommages.
Si le cordon d'alimentation est endommagé, il
doit être remplacé par le fabricant, son
réparateur ou des personnes qualifiées afin
d'éviter tout risque.
Ne déplacez jamais l'appareil en tirant sur le
cordon et veillez à ce que ce dernier ne soit pas
entortillé.
Ne laissez jamais le dispositif sans surveillance
s'il est connecté à l'alimentation.
Cet appareil est uniquement destiné à des
utilisations domestiques et seulement dans le
but pour lequel il est fabriqué.
L'appareil ne doit pas être utilisé par des
enfants de moins de 8 ans. Cet appareil peut
être utilisé par des enfants de 8 ans ou plus et
des personnes présentant un handicap
physique, sensoriel ou mental voire ne
disposant pas des connaissances et de
l'expérience nécessaires en cas de surveillance
ou d'instructions sur l'usage de cet appareil en
toute sécurité et de compréhension des risques
impliqués. Les enfants ne doivent pas jouer
avec l'appareil. Maintenez l'appareil et son
cordon d'alimentation hors de portée des
enfants de moins de 8 ans. Le nettoyage et la
maintenance utilisateur ne doivent pas être
confiés à des enfants sauf s'ils ont 8 ans ou
plus et sont sous surveillance.
Afin de vous éviter un choc électrique,
n'immergez pas le cordon, la prise ou l'appareil
dans de l'eau ou autre liquide .
La prise doit être enlevé du secteur avant de
faire le nettoyage ou l’entretien de l’appareil.
DESCRIPTION DES PIÈCES
1. Bouton marche/arrêt + poignée
2. Bouton de déverrouillage du compartiment à poussière
3. Compartiment à poussière
4. Filtre
5. Cache de compartiment à poussière
6. Bouton de vidange
7. Brosse combinée
8. Grande brosse à plancher
AVANT LA PREMIÈRE UTILISATION
Sortez l'appareil et les accessoires hors de la boîte.Retirez les
autocollants, le film protecteur ou le plastique de l'appareil.
N’utilisez l’appareil que si tous les filtres fournis sont correctement
installés dans le compartiment à poussière, car un filtre endommagé ou
mal installé dans lecompartiment à poussière risquerait d’endommager
l’appareil.
UTILISATION
Choisissez la brosse voulue : buse combinée pour les surfaces étroites
ou tube avec la brosse à plancher.
Insérez la fiche secteur dans la prise murale. Assurez-vous que
l'alimentation électrique correspond à celle requise, mentionnée sur
l'autocollant des caractéristiques. Appuyez sur le bouton marche/arrêt
pour mettre en marche.
NETTOYAGE ET ENTRETIEN
Vider le compartiment à poussière
Tenez le compartiment à poussière au-dessus d'une poubelle ouverte.
Utilisez le bouton de vidange pour ouvrir la plaque inférieure du
compartiment à poussière. Le compartiment à poussière s'ouvre et la
poussière s'en échappe.
Nettoyage de filtre
Retirez le compartiment à poussière en appuyant sur le bouton de
déverrouillage du compartiment à poussière.
Tournez le couvercle sur le compartiment à poussière dans le sens
antihoraire et retirez-le.
Retirez avec précaution le filtre cyclone du compartiment à poussière.
Retirez le porte-filtre en mousse du filtre cyclone.
Enlevez le filtre en mousse du porte-filtre. Notez : le filtre en tissu fin est
fermement fixé sur le porte-filtre et ne peut pas en être retiré !
Rincez soigneusement toutes les pièces à l'eau claire tiède sans aucun
détergent.
Secouez tout excès d'eau et laissez les pièces sécher complètement
avant de les replacer.
GARANTIE
Ce produit est garanti pour une période de 24 mois. Votre garantie est
valable si le produit est utilisé selon les instructions et pour l'usage
auquel il est destiné. De plus, la preuve d'achat d'origine (facture, reçu
ou ticket de caisse) doit être présentée, montrant la date d'achat, le nom
du détaillant et le numéro d'article du produit.
Pour connaître les conditions de garantie détaillées, veuillez consulter
notre site Internet de service: www.service.tristar.eu
ENVIRONNEMENT
Cet appareil ne doit pas être jeté avec les déchets ménagers à la
fin de sa durée de vie, il doit être remis à un centre de recyclage pour les
appareils électriques et électroniques. Ce symbole sur l'appareil, le
manuel d'utilisation et l'emballage attire votre attention sur un point
important. Les matériaux utilisés dans cet appareil sont recyclables. En
recyclant vos appareils, vous contribuez de manière significative à la
protection de notre environnement. Renseignez-vous auprès des autorités
locales pour connaître les centres de collecte des déchets.
Support
Vous pouvez trouver toutes les informations et pièces de rechange sur
service.tristar.eu!
DEBedienungsanleitung
SICHERHEIT
Beim Ignorieren der Sicherheitshinweise kann
der Hersteller nicht für Schäden haftbar
gemacht werden.
Ist das Netzkabel beschädigt, muss es vom
Hersteller, dem Kundendienst oder ähnlich
qualifizierten Personen ersetzt werden, um
Gefahren zu vermeiden.
Bewegen Sie das Gerät niemals durch Ziehen
am Kabel, und stellen Sie sicher, dass sich das
Kabel nicht verwickelt.
Das Gerät darf nicht unbeaufsichtigt bleiben,
während es am Netz angeschlossen ist.
Dieses Gerät darf nur für den
Haushaltsgebrauch und nur für den Zweck
benutzt werden, für den es hergestellt wurde.
Dieses Gerät darf nicht von Kindern bis zu 8
Jahren verwendet werden. Dieses Gerät darf
von Kindern ab 8 Jahren und von Personen mit
eingeschränkten körperlichen, sensorischen
oder geistigen Fähigkeiten oder einem Mangel
an Erfahrung und Kenntnissen verwendet
werden, sofern diese Personen beaufsichtigt
oder über den sicheren Gebrauch des Geräts
unterrichtet wurden und die damit verbundenen
Gefahren verstanden haben. Kinder dürfen mit
dem Gerät nicht spielen. Halten Sie das Gerät
und sein Anschlusskabel außerhalb der
Reichweite von Kindern unter 8 Jahren.
Reinigungs- und Wartungsarbeiten dürfen nicht
von Kindern vorgenommen werden, es sei
denn, sie sind älter als 8 und werden
beaufsichtigt.
Tauchen Sie zum Schutz vor einem
Stromschlag das Kabel, den Stecker oder das
Gerät niemals in Wasser oder sonstige
Flüssigkeiten.
Vor der Reinigung oder Wartung des Geräts
muss der Stecker aus der Steckdose gezogen
werden.
TEILEBESCHREIBUNG
1. Ein-/Aus-Taste + Handgriff
2. Staubbehälter-Freigabetaste
3. Staubbehälter
4. Filter
5. Staubbehälterdeckel
6. Entleerungstaste
7. Kombi-Bürste
8. Große Bodenbürste
VOR DER ERSTEN INBETRIEBNAHME
Nehmen Sie das Gerät und das Zubehör aus der Verpackung.Entfernen
Sie die Aufkleber, die Schutzfolie oder das Plastik vom Gerät.
Das Gerät nur in Betrieb nehmen, wenn alle Filter einschließlich
Staubkammer richtig positioniert sind, ein kaputter oder falsch
installierter Filter oder Staubkammer kann das Gerät beschädigen.
GEBRAUCH
Wählen Sie die gewünschte Bürste; die Kombi-Düse für schmale
Flächen oder das Rohr zusammen mit der Bodenbürste.
Stecken Sie den Stecker in die Steckdose. Achten Sie darauf, dass die
Stromversorgung mit der auf dem Typenschild aufgeführten Angabe
übereinstimmt. Drücken Sie zum Einschalten auf die Ein-/Aus-Taste.
REINIGUNG UND WARTUNG
Leeren des Staubbehälters
Halten Sie den Staubbehälter über einen offenen Abfalleimer.
Verwenden Sie die Entleerungstaste, um die untere Platte des
Staubbehälters zu öffnen; der Staubbehälter öffnet und der Schmutz fällt
heraus.
Reinigung des Filters
Nehmen Sie den Staubbehälter heraus, indem Sie auf die Freigabetaste
des Staubbehälters drücken.
Drehen Sie den Deckel des Staubbehälters gegen den Uhrzeigersinn
und entfernen Sie ihn.
Entfernen Sie vorsichtig den Zyklon-Filter vom Staubbehälter.
Entfernen Sie den Schaumstoff-Filterhalter vom Zyklon-Filter.
Entfernen Sie den Schaumstofffilter vom Filterhalter. Bitte beachten: Der
dünne Stofffilter ist fest am Filterhalter angebracht und kann nicht aus
dem Halter herausgenommen werden!
Spülen Sie alle Teile gründlich mit sauberem, lauwarmem Wasser;
verwenden Sie keine Reinigungsmittel.
Schütteln Sie das überschüssige Wasser ab und lassen Sie alle Teile vor
dem Wiedereinsetzen vollkommen trocknen.
GARANTIE
Dieses Produkt hat eine Garantie von 24 Monaten. Der
Garantieanspruch gilt nur, wenn das Produkt gemäß den Anweisungen
und gemäß dem Zweck, für den es konzipiert wurde, benutzt wird. Der
Original-Kaufbeleg (Rechnung, Beleg oder Quittung) muss zusammen
mit dem Kaufdatum, dem Namen des Einzelhändlers und der
Artikelnummer des Produktes eingereicht werden.
Detaillierte Informationen über die Garantiebedingungen finden Sie auf
unserer Service-Website unter: www.service.tristar.eu
UMWELT
Dieses Gerät darf am Ende seiner Lebenszeit nicht im Hausmüll
entsorgt werden, sondern muss an einer Sammelstelle für das Recyceln
von elektrischen und elektronischen Haushaltsgeräten abgegeben
werden. Das Symbol auf dem Gerät, in der Bedienungsanleitung und auf
der Verpackung macht Sie auf dieses wichtige Thema aufmerksam. Die in
diesem Gerät verwendeten Materialien können recycelt werden. Durch
das Recyceln gebrauchter Haushaltsgeräte leisten Sie einen wichtigen
Beitrag zum Umweltschutz. Fragen Sie Ihre örtliche Behörde nach
Informationen über eine Sammelstelle.
Support
Sämtliche Informationen und Ersatzteile finden Sie unter service.tristar.eu!
ESManual de instrucciones
SEGURIDAD
Si ignora las instrucciones de seguridad,
eximirá al fabricante de toda responsabilidad
por posibles daños.
Si el cable de alimentación está dañado,
corresponde al fabricante, al representante o a
una persona de cualificación similar su
reemplazo para evitar peligros.
Nunca mueva el aparato tirando del cable y
asegúrese de que no se pueda enredar con el
cable.
El usuario no debe dejar el dispositivo sin
supervisión mientras esté conectado a la
alimentación.
Este aparato se debe utilizar únicamente para
el uso doméstico y sólo para las funciones para
las que se ha diseñado.
Este aparato no debe ser utilizado por niños de
0 a 8 años. Este aparato puede ser utilizado por
niños a partir de los 8 años y por personas con
capacidades físicas, sensoriales o mentales
reducidas, o que no tengan experiencia ni
conocimientos, sin son supervisados o
instruidos en el uso del aparato de forma
segura y entienden los riesgos implicados. Los
niños no pueden jugar con el aparato.
Mantenga el aparato y el cable fuera del
alcance de los niños menores de 8 años. Los
niños no podrán realizar la limpieza ni el
mantenimiento reservado al usuario a menos
que tengan más de 8 años y cuenten con
supervisión.
Para protegerse contra una descarga eléctrica,
no sumerja el cable, el enchufe ni el aparato en
el agua o cualquier otro líquido.
El enchufe se debe retirar de la toma de
corriente antes de limpiar y de realizar el
mantenimiento del aparato.
DESCRIPCIÓN DE LOS COMPONENTES
1. Botón de encendido/apagado + asa
2. Botón de liberación del depósito para el polvo
3. Depósito para el polvo
4. Filtro
5. Cubierta del depósito para el polvo
6. Botón de volcado
7. Cepillo combinado
8. Cepillo grande para el suelo
ANTES DEL PRIMER USO
Saque el aparato y los accesorios de la caja.Quite los adhesivos, la
lámina protectora o el plástico del dispositivo.
Utilice solo el aparato si todos los filtros incluido el compartimento del
polvo están colocados correctamente, un filtro instalado incorrectamente
o dañado o el compartimento del polvo pueden dañar la unidad.
USO
Seleccione el cepillo deseado; la boquilla combinada para superficies
estrechas o el tubo junto con el cepillo para suelo.
Inserte el enchufe en la toma de corriente. Asegúrese de que la potencia
de la fuente de alimentación corresponda con la mencionada en la
etiqueta de características. Pulse el botón de encendido/apagado para
encender.
LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO
Vaciado del depósito para el polvo
Sujete el depósito para el polvo encima de un cubo de basura abierto.
Utilice el botón de volcado para abrir la placa inferior del depósito para el
polvo, este se abrirá y la suciedad caerá al exterior.
Limpieza del filtro
Saque el depósito para el polvo pulsando el botón de liberación del
depósito para el polvo.
Gire la tapa del depósito para el polvo en el sentido contrario a las
agujas del reloj y quítela.
Quite con cuidado el filtro ciclónico del depósito para el polvo.
Retire el portafiltro de espuma del filtro ciclónico.
Retire el filtro de espuma del portafiltro. Tenga en cuenta: ¡el filtro de
tejido fino está firmemente fijado al portafiltros y no puede sacarse de
este!
Aclare bien todas las piezas con agua limpia templada y no use
productos de limpieza.
Sacuda el exceso de agua y deje que todas las piezas se sequen
completamente antes de volver a insertarlas.
GARANTÍA
Este producto cuenta con 24 meses de garantía. Su garantía es válida si
el producto se utiliza de acuerdo con las instrucciones y el propósito
para el que se creó. Además, debe enviarse un justificante de la compra
original (factura, tíquet o recibo) en el que aparezca la fecha de la
compra, el nombre del vendedor y el número de artículo del producto.
Para más detalles sobre las condiciones de la garantía, consulte la
página web de servicio: www.service.tristar.eu
MEDIO AMBIENTE
Este aparato no debe desecharse con la basura doméstica al final
de su vida útil, sino que se debe entregar en un punto de recogida para el
reciclaje de aparatos eléctricos y electrónicos. Este símbolo en el aparato,
manual de instrucciones y embalaje quiere atraer su atención sobre esta
importante cuestión. Los materiales utilizados en este aparato se pueden
reciclar. Mediante el reciclaje de electrodomésticos, usted contribuye a
fomentar la protección del medioambiente. Solicite más información sobre
los puntos de recogida a las autoridades locales.
Soporte
¡Puede encontrar toda la información y recambios en service.tristar.eu!
PTManual de Instruções
SEGURANÇA
Se não seguir as instruções de segurança, o
fabricante não pode ser considerado
responsável pelo danos.
Se o cabo de alimentação estiver danificado,
deve ser substituído pelo fabricante, o seu
representante de assistência técnica ou alguém
com qualificações semelhantes para evitar
perigos.
Nunca desloque o aparelho puxando pelo cabo
e certifique-se de que este nunca fica preso.
O utilizador não deve abandonar o aparelho
enquanto este estiver ligado à alimentação.
Este aparelho destina-se apenas a utilização
doméstica e para os fins para os quais foi
concebido.
Este aparelho não deve ser utilizado por
crianças com idades compreendidas entre os 0
e os 8 anos. Este aparelho pode ser utilizado
por crianças com mais de 8 anos e por pessoas
com capacidades físicas, sensoriais ou mentais
reduzidas, assim como com falta de experiência
e conhecimentos, caso sejam supervisionadas
ou instruídas sobre como utilizar o aparelho de
modo seguro e compreendam os riscos
envolvidos. As crianças não devem brincar com
o aparelho. Mantenha o aparelho e respectivo
cabo fora do alcance de crianças com idade
inferior a 8 anos. A limpeza e manutenção não

Vuoi sapere di TriStar SZ-1918?

Se hai una domanda su "TriStar SZ-1918" puoi farla qui. Per favore descrivi chiaramente il problema in modo che sia possibile elaborare una risposta adeguata da fornire a te e agli altri utenti che ne avessero bisogno.

In vendita su

Specifiche

Gestione energetica
Massima potenza in entrata 400
Consumo energetico annuo -
Alimentazione AC
Durata di funzionamento -
Tempo di ricarica -
Portata termica nominale 400
Voltaggio della batteria -
Certificazione Energy Star -
- A
Prestazione
Tipo di pulizia Secco
Emissione acustica 80
Sistema di filtraggio dell'aspirapolvere -
Metodo di separazione dello sporco Multi cyclonic
Design
Tipo di contenitore della polvere Senza sacchetto
Capacità aspirazione solidi 0.9
Colore del prodotto Black, Green
Ergonomia
Lunghezza cavo 5
Dimensioni e peso
Peso   2100
Contenuto dell'imballo
Spazzola yes
Gruppo di tubi di aspirazione yes
Dati su imballaggio
Larghezza imballo 270
Altezza imballo 600
Profondità imballo 120
Peso dell'imballo 2800