TriStar SZ-1940 manuale

TriStar SZ-1940
(1)
  • Numero di pagine: 3
  • Tipo di file: PDF

SZ1940

EN | Instruction manual
NL | Gebruiksaanwijzing
FR | Mode d’emploi
DE | Bedieningsanleitung
ES | Manual de usuario
PT | Manual de utilizador
IT | Manuele utente
SV | Bruksanvisning
PL | Instrukcja obsługi
CS | Návod na použití
SK | Návod na použitie
PARTS DESCRIPTION / ONDERDELENBESCHRIJVING / DESCRIPTION DES PIÈCES / TEILEBESCHREIBUNG /
DESCRIPCIÓN DE LAS PIEZAS / DESCRIÇÃO DOS COMPONENTES / DESCRIZIONE DELLE PARTI /
BESKRIVNING AV DELAR / OPIS CZĘŚCI / POPIS SOUČÁSTÍ / POPIS SÚČASTÍ
14 2 3 6
7
5

SERVICE.TRISTAR.EU

Tristar Europe B.V. | Jules Verneweg 87
5015 BH Tilburg | The Netherlands
[WEEE LOGO]

ENInstructionmanual

SAFETY

• Byignoringthesafetyinstructionsthe

manufacturercannotbeholdresponsiblefor

thedamage.

• Ifthesupplycordisdamaged,itmustbe

replacedbythemanufacturer,itsserviceagent

orsimilarlyqualifiedpersonsinordertoavoida

hazard.

• Nevermovetheappliancebypullingthecord

andmakesurethecordcannotbecome

entangled.

• Theusermustnotleavethedeviceunattended

whileitisconnectedtothesupply.

• Thisapplianceisonlytobeusedforhousehold

purposesandonlyforthepurposeitismade

for.

• Thisapplianceshallnotbeusedbychildren

from0yearto8years.Thisappliancecanbe

usedbychildrenagedfrom8yearsandabove

andpersonswithreducedphysical,sensoryor

mentalcapabilitiesorlackofexperienceand

knowledgeiftheyhavebeengivensupervision

orinstructionconcerninguseoftheappliancein

asafewayandunderstandthehazards

involved.Childrenshallnotplaywiththe

appliance.Keeptheapplianceanditscordout

ofreachofchildrenagedlessthan8years.

Cleaningandusermaintenanceshallnotbe

madebychildrenunlessolderthan8and

supervised.

• Toprotectyourselfagainstanelectricshock,do

notimmersethecord,plugorapplianceinthe

wateroranyotherliquid.

• Theplugmustberemovedfromthesocket

outletbeforecleaningormaintainingthe

appliance.

PARTSDESCRIPTION
1. On/offswitchpedal
2. Cordrewindingpedal
3. Hosesocket
4. Combinozzle
5. Tube
6. Hose
7. Floorbrush
BEFORETHEFIRSTUSE
Taketheapplianceandaccessoriesoutthebox.Removethe
stickers,protectivefoilorplasticfromthedevice.
Placethehoseinthevacuumcleaneruntilitclicks(toreleasethehose,
pressthetwolatchesonthehoseconnecterandtakeitout).Placethe
othersideofthehoseintothetube.
Onlyusethedeviceifallthefiltersincludedthedustbagareplaced
properly,adamagedor
improperlyinstalledfilterordustbagmaydamagetheunit.
USE
Connectthedifferentnozzletools/floorbrushtothetubefordifferent
cleaningpurposes.Thefloorbrushhastwopositions,soft/textile
surfaces.Thecombonozzleisfornarrowsurfaces.
Turnontheappliance:Holdtheplugandpulloutthecord,theninsert
theplugintothepowersocket.Makesurethatthepowersupply
correspondstotherequiredpowermentionedontheratinglabel.Press
theon/offswitchpedaltoturnonthepower.
Turnofftheappliance:Afteruse,presstheon/offswitchpedal,the
applianceisturnedoff.Pulltheplugoutofthepowersocket,pressthe
cordrewindingpedal,thepowercordwillbedrawnin.
Tomovetheappliancefromroomtoroom,unplugandcarryitbyusing
thehandle.Neverpulltheappliancebyitscordwhenmoving
CLEANINGANDMAINTENANCE
Theplugmustberemovedfromthepowersocketbeforeany
maintenanceorreplacement.
Themotorprotectionfilter(asfoundunderthefrontcover)shouldbe
removedandrinsedtwiceayearorwheneveritisvisibleclogged.Ifthe
filterisdamaged,anewfiltershouldbereplaced.
Theexhaustedfiltershouldbecleanedintime.Unclipthegrilleand
shakethefiltertocleananydustaccumulated.Thenrelocatethefilter
andclipthegrille.
Replacingthedustbag
Openthefrontcoverbypressingthelockclip
LiftoffthePaperbagfromthedustbagholder.Pleasealwayskeepthe
dustinletpointingupwardsinordertovoiddustleakage.
Replacethedustbagandinstallanewdustbagtotheholder.Make
surethecardofdustbagreachesthebottomofthedustbagholder.
Closethefrontcover.
GUARANTEE
Thisproductisguaranteedfor24monthsgranted.Yourwarrantyisvalid
iftheproductisusedinaccordancetotheinstructionsandforthe
purposeforwhichitwascreated.Inaddition,theoriginalpurchase
(invoice,salessliporreceipt)istobesubmittedwiththedateof
purchase,thenameoftheretailerandtheitemnumberoftheproduct.
Forthedetailedwarrantyconditions,pleaserefertoourservicewebsite:
www.service.tristar.eu
ENVIRONMENT
Thisapplianceshouldnotbeputintothedomesticgarbageatthe
endofitsdurability,butmustbeofferedatacentralpointfortherecycling
ofelectricandelectronicdomesticappliances.Thissymbolonthe
appliance,instructionmanualandpackagingputsyourattentiontothis
importantissue.Thematerialsusedinthisappliancecanberecycled.By
recyclingofuseddomesticappliancesyoucontributeanimportantpushto
theprotectionofourenvironment.Askyourlocalauthoritiesfor
informationregardingthepointofrecollection.
Support
Youcanfindallavailableinformationandsparepartsatservice.tristar.eu!

NLGebruiksaanwijzing

VEILIGHEID

• Defabrikantisnietaansprakelijkvoorschade

voortvloeienduithetnietopvolgenvande

veiligheidsinstructies.

• Alshetnetsnoerbeschadigdis,moethet

wordenvervangendoordefabrikant,de

onderhoudsmonteurvandefabrikantofdoor

personenmeteensoortgelijkekwalificatieom

gevaartevoorkomen.

• Verplaatshetapparaatnooitdooraanhet

snoertetrekken.Zorgervoordathetsnoer

nergensinverstriktkanraken.

• Hetapparaatmoetopeenstabiele,vlakke

ondergrondwordengeplaatst.

• Degebruikermaghetapparaatnietonbeheerd

achterlatenwanneerdestekkerzichinhet

stopcontactbevindt.

• Ditapparaatisuitsluitendvoorhuishoudelijk

gebruikenvoorhetdoelwaarhetvoorbestemd

is.

• Ditapparaatmagnietwordengebruiktdoor

kinderenvan0tot8jaar.Ditapparaatkan

wordengebruiktdoorkinderenvanaf8jaaren

doorpersonenmetverminderdelichamelijke,

zintuiglijkeofgeestelijkevermogensofgebrek

aandebenodigdeervaringenkennisindienze

ondertoezichtstaanofinstructieskrijgenover

hoehetapparaatopeenveiligemanierkan

wordengebruiktalsookdegevarenbegrijpen

diemethetgebruiksamenhangen.Kinderen

mogennietmethetapparaatspelen.Houdhet

apparaatenhetnetsnoerbuitenbereikvan

kinderenjongerdan8jaar.Laatreinigingen

onderhoudnietdoorkinderenuitvoeren,tenzij

zeouderzijndan8jaarenondertoezicht

staan.

• Dompelhetsnoer,destekkerofhetapparaat

nietonderinwaterofanderevloeistoffenom

elektrischeschokkentevoorkomen.

• [symboolIEC604175935]:gemotoriseerde

reinigingskopvoorwaterafzuigingsreiniging.

• VOORZICHTIG:Dezeslangbevatelektrische

aansluitingen:

a.nietgebruikenvoorhetopzuigenvanwater

(alleenvoorstofzuigers);

b.nietvoorreinigingonderdompeleninwater;

c.deslangmoetregelmatigworden

gecontroleerdenmagbijbeschadigingniet

wordengebruikt.

• Destekkermoetuithetstopcontactworden

verwijderdvoorreinigingofonderhoudvanhet

apparaat.

ONDERDELENBESCHRIJVING
1. Aan/uitschakelpedaal
2. Snoeropwindpedaal
3. Slangaansluiting
4. Combimondstuk
5. Buis
6. Slang
7. Vloerborstel
VOORHETEERSTEGEBRUIK
Haalhetapparaatendeaccessoiresuitdedoos.Verwijderdestickers,
debeschermfolieofhetplasticvanhetapparaat.
Plaatsdeslangindestofzuigertotdatdezevastklikt.(Drukopdetwee
vergrendelingenaanhetuiteindevandeslangomdeslangte
ontgrendelenenteverwijderen.)Plaatsdeanderezijdevandeslangin
debuis.
Gebruikhetapparaatalleenalsallefiltersendestofzakopdejuiste
manierzijngeplaatst.Eenbeschadigdofverkeerdgeplaatstefilterof
stofzakkanhetapparaatbeschadigen.
GEBRUIK
Verbinddestofzuigermondofvloerborstelaandebuisvoor
verschillendereinigingsdoeleinden.Devloerborstelheefttweeposities,
zacht/textieloppervlakken.Decombistofzuigermondisbedoeldvoor
nauweoppervlakken.
Hetapparaatinschakelen:Houddestekkervastentrekaanhetsnoer.
Plaatsvervolgensdestekkerinhetstopcontact.Zorgervoordatde
elektrischevoedingovereenkomtmethetvereistevermogenvermeldop
hettypeplaatje.Drukophetaan/uitschakelpedaalomdestroominte
schakelen.
Hetapparaatuitschakelen:Druknagebruikophetaan/uit
schakelpedaal.Hetapparaatisuitgeschakeld.Trekdestekkeruithet
stopcontact.Drukophetsnoeropwindpedaalomhetnetsnoeropte
winden.
Haaldestekkeruithetstopcontactenpakhethandvatvastomhet
toestelnaareenandereruimtetebrengen.Treknooitaanhetsnoerom
hetapparaatteverplaatsen.
REINIGINGENONDERHOUD
Zethettoestelaltijduitenhaaldestekkeruithetstopcontactvoordatu
destofzuigerreinigtofdestofzakvervangt.
Vervangenvandestofzak
Drukopdevergrendelingclipenopenhetdekselaandevoorzijde.
Haaldepapierenzakuitdestofzakhouder.Houddeopeningvande
stofzaksteedsnaarbovenomstoflekkagetevoorkomen.
Installeerdenieuwestofzakindehouder.Zorgervoordatdekaartvan
destofzakdebodemvandestofhouderraakt.
Sluitdaarnahetdeksel.
Reinighetbeschermingsfiltervandemotortweemaalperjaarofindien
hetzichtbaarverstoptis(hetfilteristerugtevindenonderhetdeksel
aandevoorzijde).Vervanghetfilterwanneerdezebeschadigdis.
Hetuitlaatfiltermoetoptijdwordengereinigd.Klikhiervoorhetrooster
losenschudhetfilterzodathetopgehooptestofwordtverwijderd.
Plaatsdaarnahetfilterterugenklikhetroostervast.
GARANTIE
Opditproductwordteengarantievan24maandenverleend.Uw
garantieisgeldigindienhetproductisgebruiktinovereenstemmingmet
degebruiksaanwijzingenvoorhetdoelwaarvoorhetgemaaktis.
Tevensdientdeorigineleaankoopbon(factuur,kassabonofkwitantie)
tewordenoverlegdmetdaaropdeaankoopdatum,denaamvande
retailerenhetartikelnummervanhetproduct.
Vooruitgebreidegarantievoorwaardenverwijzenwijunaaronze
servicewebsite:www.service.tristar.eu
MILIEU
Ditapparaatmagaanheteindevandelevensduurnietbijhet
normalehuisafvalwordengedeponeerd,maarmoetbijeenspeciaal
inzamelpuntvoorhergebruikvanelektrischeenelektronischeapparaten
wordenaangeboden.Hetsymboolophetapparaat,inde
gebruiksaanwijzingenopdeverpakkingattendeertuhierop.Deinhet
apparaatgebruiktematerialenkunnenwordengerecycled.Methet
recyclenvangebruiktehuishoudelijkeapparatenlevertueenbelangrijke
bijdrageaandebeschermingvanonsmilieu.Informeerbijuwlokale
overheidnaarhetinzamelpunt.
Support
Ukuntallebeschikbareinformatieenreserveonderdelenvindenop
service.tristar.eu!

FRManueld'instructions

SÉCURITÉ

• Sivousignorezlesinstructionsdesécurité,le

fabricantnesauraitêtretenuresponsabledes

dommages.

• Silecordond'alimentationestendommagé,il

doitêtreremplacéparlefabricant,son

réparateuroudespersonnesqualifiéesafin

d'évitertoutrisque.

• Nedéplacezjamaisl'appareilentirantsurle

cordonetveillezàcequecederniernesoitpas

entortillé.

• L'appareildoitêtreposésurunesurfacestable

etnivelée.

• Nelaissezjamaisledispositifsanssurveillance

s'ilestconnectéàl'alimentation.

• Cetappareilestuniquementdestinéàdes

utilisationsdomestiquesetseulementdansle

butpourlequelilestfabriqué.

• L'appareilnedoitpasêtreutilisépardes

enfantsdemoinsde8ans.Cetappareilpeut

êtreutilisépardesenfantsde8ansoupluset

despersonnesprésentantunhandicap

physique,sensorieloumentalvoirene

disposantpasdesconnaissancesetde

l'expériencenécessairesencasdesurveillance

oud'instructionssurl'usagedecetappareilen

toutesécuritéetdecompréhensiondesrisques

impliqués.Lesenfantsnedoiventpasjouer

avecl'appareil.Maintenezl'appareiletson

cordond'alimentationhorsdeportéedes

enfantsdemoinsde8ans.Lenettoyageetla

maintenanceutilisateurnedoiventpasêtre

confiésàdesenfantssaufs'ilsont8ansou

plusetsontsoussurveillance.

• Afindevouséviterunchocélectrique,

n'immergezpaslecordon,lapriseoul'appareil

dansdel'eauouautreliquide.

• [symboleIEC604175935]:têtedenettoyage

motoriséepournettoyageparaspirationd'eau.

• ATTENTION:Cetuyaucomportedes

connexionsélectriques:

a.n'utilisezpaspouraspirerl'eau(uniquement

pouraspirateurs);

b.n'immergezpasdansl'eaupourle

nettoyage;

c.letuyaudevraitêtrevérifiérégulièrementet

nedevraitpasêtreemployés'ilest

endommagé.

• Laprisedoitêtreenlevédusecteuravantde

fairelenettoyageoul’entretiendel’appareil.

DESCRIPTIONDESPIÈCES
1. Pédaledemarche/arrêt
2. Pédalederembobinageducordon
3. Emplacementdutuyau
4. Multibec
5. Tube
6. Tuyau
7. Brosseàsol
AVANTLAPREMIÈREUTILISATION
Sortezl'appareiletlesaccessoireshorsdelaboîte.Retirezles
autocollants,lefilmprotecteurouleplastiquedel'appareil.
Insérezletuyaudansl'aspirateurpourl'enclencher(pourlelibérer,
appuyezsurlesdeuxloquetsduconnecteurdetuyauetretirezle).
Placezl’autrecôtédutuyaudansletube.
Utilisezl’appareiluniquementsitouslesfiltresfournis,notammentlesac
àpoussière,sontcorrectementinstallés.Unfiltreouunsacàpoussière
endommagéoumalinstallépeutendommagerl’appareil.
UTILISATION
Branchezlesdifférentsaccessoirespourlesdifférentessolutionsde
nettoyage.Labrosseàsoldisposededeuxpositions:surfacedouce/
textile.Lemultibecsertpourlessurfacesétroites.
Mettezl’appareilenmarche:Tirezlecordonenserrantlafichepuis
insérezcellecidanslaprisesecteur.Assurezvousquel'alimentation
électriquecorrespondàcellerequise,mentionnéesurl'autocollantdes
caractéristiques.Appuyezsurlapédaled'interrupteurdemarche/arrêt
pourallumer.
Arretezl’appareil:Aprèsutilisation,appuyezsurlapédalemarche/arrêt,
l'appareilsemettrahorstension.Retirezlaprisedelaprisemurale,
appuyezsurlapédalederembobinageducordon,celuicis'enroulera.
Pourdéplacerl'appareild'unepièceàl'autre,débranchezleetporteze
leenutilisantsapoignée.Netirezjamaisl'appareilparlecordonpourle
déplacer.
NETTOYAGEETENTRETIEN
Laprisedoitêtreretiréedelaprisemuraleavantchaqueentretienou
changement.
Changementdusacàpoussière
Ouvrezlecouvercleavantenappuyantsurleboutonpoussoir.
Retirezlesacàpoussièredesonlogement.Conservezletrou
d'admissiondepoussièretoujoursverslehautpouréviterd'en
rependre.
Remplacezlesacàpoussièreetinstallezunnouveausacàpoussière
dansleportesac.Assurezvousquelacartedusacàpoussièresoit
correctementinsérée.
Fermezlecouvercleavant.
Lefiltredeprotectiondumoteur(souslecouvercleavant)doitêtreretiré
etlavédeuxfoisparanoulorsqu'ilestvisiblementobstrué.Silefiltreest
endommagé,remplacezleparunnouveau.
Lefiltred'échappementdoitêtrenettoyéàtemps.Pourcefaire,
détachezlagrilleetremuezlefiltrepourôterlapoussièreaccumulée.
Ensuite,repositionnezlefiltreetattachezlagrille.
GARANTIE
Ceproduitestgarantipourunepériodede24mois.Votregarantieest
valablesileproduitestutiliséselonlesinstructionsetpourl'usage
auquelilestdestiné.Deplus,lapreuved'achatd'origine(facture,reçu
outicketdecaisse)doitêtreprésentée,montrantladated'achat,lenom
dudétaillantetlenumérod'articleduproduit.
Pourconnaîtrelesconditionsdegarantiedétaillées,veuillezconsulter
notresiteInternetdeservice:www.service.tristar.eu
ENVIRONNEMENT
Cetappareilnedoitpasêtrejetéaveclesdéchetsménagersàla
findesaduréedevie,ildoitêtreremisàuncentrederecyclagepourles
appareilsélectriquesetélectroniques.Cesymbolesurl'appareil,le
manueld'utilisationetl'emballageattirevotreattentionsurunpoint
important.Lesmatériauxutilisésdanscetappareilsontrecyclables.En
recyclantvosappareils,vouscontribuezdemanièresignificativeàla
protectiondenotreenvironnement.Renseignezvousauprèsdesautorités
localespourconnaîtrelescentresdecollectedesdéchets.
Support
Vouspouveztrouvertouteslesinformationsetpiècesderechangesur
service.tristar.eu!

DEBedienungsanleitung

SICHERHEIT

• BeimIgnorierenderSicherheitshinweisekann

derHerstellernichtfürSchädenhaftbar

gemachtwerden.

• IstdasNetzkabelbeschädigt,mussesvom

Hersteller,demKundendienstoderähnlich

qualifiziertenPersonenersetztwerden,um

Gefahrenzuvermeiden.

• BewegenSiedasGerätniemalsdurchZiehen

amKabel,undstellenSiesicher,dasssichdas

Kabelnichtverwickelt.

• DasGerätmussaufeinerebenen,stabilen

Flächeplatziertwerden.

• DasGerätdarfnichtunbeaufsichtigtbleiben,

währendesamNetzangeschlossenist.

• DiesesGerätdarfnurfürden

HaushaltsgebrauchundnurfürdenZweck

benutztwerden,fürdeneshergestelltwurde.

• DiesesGerätdarfnichtvonKindernbiszu8

Jahrenverwendetwerden.DiesesGerätdarf

vonKindernab8JahrenundvonPersonenmit

eingeschränktenkörperlichen,sensorischen

odergeistigenFähigkeitenodereinemMangel

anErfahrungundKenntnissenverwendet

werden,soferndiesePersonenbeaufsichtigt

oderüberdensicherenGebrauchdesGeräts

unterrichtetwurdenunddiedamitverbundenen

Gefahrenverstandenhaben.Kinderdürfenmit

demGerätnichtspielen.HaltenSiedasGerät

undseinAnschlusskabelaußerhalbder

ReichweitevonKindernunter8Jahren.

ReinigungsundWartungsarbeitendürfennicht

vonKindernvorgenommenwerden,essei

denn,siesindälterals8undwerden

beaufsichtigt.

• TauchenSiezumSchutzvoreinem

StromschlagdasKabel,denSteckeroderdas

GerätniemalsinWasserodersonstige

Flüssigkeiten.

• [SymbolIEC604175935]:motorisierter

ReinigungskopffürWasseransaugreinigung.

• VORSICHT:DieserSchlauchhatelektrische

Verbindungen:

a.nichtverwenden,umWasseraufzusaugen

(nurfürStaubsauger);

b.zurReinigungnichtinWassereintauchen;

c.derSchlauchsollteregelmäßiggeprüft

werdenunddarfbeiSchädennichtverwendet

werden.

• VorderReinigungoderWartungdesGeräts

mussderSteckerausderSteckdosegezogen

werden.

TEILEBESCHREIBUNG
1. Ein/AusFußschalter
2. PedalfürKabelaufwicklung
3. Schlauchanschluss
4. Kombidüse
5. Rohr
6. Schlauch
7. Teppichbürste
VORDERERSTENINBETRIEBNAHME
NehmenSiedasGerätunddasZubehörausderVerpackung.Entfernen
SiedieAufkleber,dieSchutzfolieoderdasPlastikvomGerät.
SteckenSiedenSchlauchindenStaubsauger,bisereinrastet(umden
Schlauchzulösen,drückenSieaufdiezweiRiegelander
SchlauchverbindungundziehenSieihnheraus).SteckenSiedieandere
SeitedesSchlauchsindasRohr.
DasGerätnurinBetriebnehmen,wennalleFiltereinschließlich
Staubbeutelrichtigpositioniertsind;einbeschädigteroderfalsch
installierterFilteroderStaubbeutelkanndasGerätbeschädigen.
GEBRAUCH
SchließenSiedieverschiedenenDüsen/Teppichbürstefürdie
verschiedenenReinigungszweckeamSaugrohran.DieTeppichbürste
hatzweiPositionenfürweicheundtextileOberflächen.DieKombiDüse
istfürengeFlächengedacht.
SchaltenSiedasGerätein:HaltenSiedenSteckerfestundziehenSie
dasKabelheraus.SteckenSiedanndenSteckerindieSteckdose.
AchtenSiedarauf,dassdieStromversorgungmitderaufdem
TypenschildaufgeführtenAngabeübereinstimmt.DrückenSieaufden
Ein/AusFußschalter,umdasGeräteinzuschalten.
SchaltenSiedasGerätaus:DrückenSienachderVerwendungden
Ein/AusPedalSchalter.DasGerätistjetztausgeschaltet.ZiehenSie
denSteckerausderSteckdose,drückenSiedasPedalfürdie
Kabelaufwicklung,sodassdasKabeleingezogenwird.
UmdasGerätvonRaumzuRaumzubewegen,nehmenSieesvom
StromundtragenSieesamGriff.ZiehenSiedasGerätnichtamKabel
weiter.
REINIGUNGUNDPFLEGE
DerSteckermussvorjederWartungundjedemErsetzenvonTeilenaus
derSteckdosegezogenwerden.
ErsetzendesStaubsaugerbeutels
ÖffnenSiedievordereAbdeckung,indemSiedieVerschlussklemme
drücken.
HebenSiediePapiertüteausderHalterungfürdenStaubsaugerbeutel
heraus.HaltenSiedenBeutelbitteimmermitderEinlassöffnungnach
oben,umzuvermeiden,dassStaubherausrieselt.
EntfernenSiedenStaubsaugerbeutelundsetzenSieeinenneuen
BeutelindieHalterungein.AchtenSiedarauf,dassdieKartedes
StaubsaugerbeutelsbiszumBodendesBeutelhaltersreicht.
SchließenSiedievordereAbdeckung
DerMotorSchutzfilter(unterdervorderenAbdeckung)solltezweimalim
Jahrodersobaldersichtbarverstopftist,entferntundabgespültwerden.
WennderFilterbeschädigtist,sollteerdurcheinenneuenFilterersetzt
werden.
DerverbrauchteFiltersollterechtzeitiggereinigtwerden.DazulösenSie
dasGitterundschüttelndenFilter,umStaubansammlungenzu
entfernen.DannsetzendenFilterwiedereinundklemmendasGitter
fest.
GARANTIE
DiesesProdukthateineGarantievon24Monaten.Der
Garantieanspruchgiltnur,wenndasProduktgemäßdenAnweisungen
undgemäßdemZweck,fürdeneskonzipiertwurde,benutztwird.Der
OriginalKaufbeleg(Rechnung,BelegoderQuittung)musszusammen
mitdemKaufdatum,demNamendesEinzelhändlersundder
ArtikelnummerdesProdukteseingereichtwerden.
DetaillierteInformationenüberdieGarantiebedingungenfindenSieauf
unsererServiceWebsiteunter:www.service.tristar.eu
UMWELT
DiesesGerätdarfamEndeseinerLebenszeitnichtimHausmüll
entsorgtwerden,sondernmussaneinerSammelstellefürdasRecyceln
vonelektrischenundelektronischenHaushaltsgerätenabgegeben
werden.DasSymbolaufdemGerät,inderBedienungsanleitungundauf
derVerpackungmachtSieaufdieseswichtigeThemaaufmerksam.Diein
diesemGerätverwendetenMaterialienkönnenrecyceltwerden.Durch
dasRecycelngebrauchterHaushaltsgeräteleistenSieeinenwichtigen
BeitragzumUmweltschutz.FragenSieIhreörtlicheBehördenach
InformationenübereineSammelstelle.
Support
SämtlicheInformationenundErsatzteilefindenSieunterservice.tristar.eu!

ESManualdeinstrucciones

SEGURIDAD

• Siignoralasinstruccionesdeseguridad,

eximiráalfabricantedetodaresponsabilidad

porposiblesdaños.

• Sielcabledealimentaciónestádañado,

correspondealfabricante,alrepresentanteoa

unapersonadecualificaciónsimilarsu

reemplazoparaevitarpeligros.

• Nuncamuevaelaparatotirandodelcabley

asegúresedequenosepuedaenredarconel

cable.

• Elaparatodebecolocarsesobreunasuperficie

estableynivelada.

• Elusuarionodebedejareldispositivosin

supervisiónmientrasestéconectadoala

alimentación.

• Esteaparatosedebeutilizarúnicamentepara

elusodomésticoysóloparalasfuncionespara

lasquesehadiseñado.

• Esteaparatonodebeserutilizadoporniñosde

0a8años.Esteaparatopuedeserutilizado

porniñosapartirdelos8añosyporpersonas

concapacidadesfísicas,sensorialeso

mentalesreducidas,oquenotengan

experiencianiconocimientos,sinson

supervisadosoinstruidosenelusodelaparato

deformasegurayentiendenlosriesgos

implicados.Losniñosnopuedenjugarconel

aparato.Mantengaelaparatoyelcablefuera

delalcancedelosniñosmenoresde8años.

Losniñosnopodránrealizarlalimpiezaniel

mantenimientoreservadoalusuarioamenos

quetenganmásde8añosycuentencon

supervisión.

• Paraprotegersecontraunadescargaeléctrica,

nosumerjaelcable,elenchufenielaparatoen

elaguaocualquierotrolíquido.

• [símboloIEC604175935]:cabezaldelimpieza

motorizadoparalimpiezaconaspiraciónde

agua.

• ATENCIÓN:Estetuboflexibletieneconexiones

eléctricas:

a.noloutiliceparaaspiraragua(sólopara

aspiradores);

b.nolosumerjaenaguaparalalimpieza;

c.eltuboflexibledebecomprobarse

periódicamenteynodebeutilizarsesiha

sufridodaños.

TriStar SZ-1940

Ho bisogno di aiuto?

Numero di domande: 0

Hai domande sul TriStar SZ-1940 o hai bisogno di aiuto? Fai qui la tua domanda. Fornisci una descrizione chiara e completa del problema e della domanda. Più dettagli fornisci per il tuo problema e la tua domanda, più facile sarà per gli altri proprietari di TriStar SZ-1940 rispondere correttamente alla tua domanda.

Consulta qui gratuitamente il manuale per il TriStar SZ-1940. Il manuale rientra nella categoria Aspirapolvere ed è stato valutato da 1 persone con una media di 7.5. Il manuale è disponibile nelle seguenti lingue: Italiano, Inglese. Hai domande sul TriStar SZ-1940 o hai bisogno di aiuto? Fai la tua domanda qui

Specifiche TriStar SZ-1940

Generale
Marca TriStar
Modello SZ-1940
Prodotto Aspirapolvere
Lingua Italiano, Inglese
Tipo di file PDF
Gestione energetica
Massima potenza in entrata 700 W
Consumo energetico annuo 24 kWh
Potenza variabile
Design
Tipo A cilindro
Tipo di contenitore della polvere Sacchetto per la polvere
Capacità del contenitore 3 L
Colore del prodotto Black,Grey,Red
Tipo di pulizia Secco
Lunghezza tubo 920 mm
Tipo tubo Telescopico
Prestazione
Sistema di filtraggio dell'aspirapolvere HEPA
Uso appropriato Casa
Superficie di pulizia Carpet,Hard floor
A
C
A
Classe HEPA HEPA 13
Emissione acustica 76 dB
Metodo di separazione dello sporco Filtro
Raggio d'azione 9 m
Ergonomia
Lunghezza cavo 6.5 m
Interrutore On/Off
Tipo di controllo Pulsanti
Dimensioni e peso
Peso 4800 g
Peso dell'imballo 7300 g
Altezza imballo 285 mm
Profondità imballo 510 mm
Larghezza imballo 330 mm
Dettagli tecnici
Sistema di filtraggio HEPA
Ruote
Lunghezza cavo 6.5 m
Mostra di più

Domande frequenti

Di seguito, troverai le domande più frequenti riguardo TriStar SZ-1940 .

La tua domanda non è elencata? Fai la tua domanda qui