TriStar SZ-3135 manuale

TriStar SZ-3135
(1)
  • Numero di pagine: 3
  • Tipo di file: PDF

SZ3135

EN | Instruction manual
NL | Gebruiksaanwijzing
FR | Mode d’emploi
DE | Bedieningsanleitung
ES | Manual de usuario
PT | Manual de utilizador
IT | Manuele utente
SV | Bruksanvisning
PL | Instrukcja obsługi
CS | Návod na použití
SK | Návod na použitie
IT |
SV
|
PL
|
CS
|
SK |
PARTS DESCRIPTION / ONDERDELENBESCHRIJVING / DESCRIPTION DES PIÈCES / TEILEBESCHREIBUNG /
DESCRIPCIÓN DE LAS PIEZAS / DESCRIÇÃO DOS COMPONENTES / DESCRIZIONE DELLE PARTI /
BESKRIVNING AV DELAR / OPIS CZĘŚCI / POPIS SOUČÁSTÍ / POPIS SÚČASTÍ
1
9
2
6
10
45
3
11
7 8

WWW.TRISTAR.EU

Tristar Europe B.V. | Jules Verneweg 87
5015 BH Tilburg | The Netherlands

ENInstruction manual

SAFETY

• By ignoring the safety instructions the

manufacturer can not be hold responsible for

the damage.

• If the supply cord is damaged, it must be

replaced by the manufacturer, its service

agent or similarly qualified persons in order to

avoid a hazard.

• Never move the appliance by pulling the cord

and make sure the cord can not become

entangled.

• The user must not leave the device

unattended while it is connected to the supply.

• This appliance is only to be used for

household purposes and only for the purpose

it is made for.

• This appliance shall not be used by children

aged less than 8 years. This appliance can be

used by children aged from 8 years and above

and persons with reduced physical, sensory or

mental capabilities or lack of experience and

knowledge if they have been given

supervision or instruction concerning use of

the appliance in a safe way and understand

the hazards involved. Children shall not play

with the appliance. Keep the appliance and its

cord out of reach of children aged less than 8

years. Cleaning and user maintenance shall

not be made by children unless older than 8

and supervised.

• To protect yourself against an electric shock,

do not immerse the cord, plug or appliance in

the water or any other liquid.

• The plug must be removed from the socket-

outlet before cleaning or maintaining the

appliance.

PARTS DESCRIPTION
1. On/off switch pedal / Power regulating switch
2. Cord rewind button
3. Filter holder
4. Filter
5. Filter cover
6. Dust compartment
7. Dust compartment dump button
8. Dust compartment cover
9. Dust compartment release button
10. HEPA filter cover
11. HEPA filter
BEFORE THE FIRST USE
Take the appliance andaccessoriesoutthebox.Removethe
stickers,protective foilorplasticfrom thedevice.
Place the hose in the vacuum cleaner and turn clockwise to secure it
(to release the hose, turn it counter clockwise and take it out). Place
the other side of the hose into the tube.
Only usethe device ifall thefilters includedthedust compartmentare
placed properly, a damagedor improperlyinstalledfilterordust
compartmentmaydamagethe unit.
USE
Connect the different nozzle tools/floor brush to the tube for different
cleaning purposes. The floor brush has two positions, soft/textile
surfaces. The combo nozzle is for narrow surfaces.
Turn on the appliance: Hold the plug and pull out the cord, then insert
the plug into the power socket. Make sure that the power supply
corresponds to the required power mentioned on the rating label.
Press the on/off switch pedal to turn on the power.
Turn off the appliance: After use, press the on/off switch pedal, the
appliance is turned off. Pull the plug out of the power socket, press the
cord rewinding pedal, the power cord will be drawn in.
To move the appliance from room to room, unplug and carry it by
using the handle. Never pull the appliance by its cord when moving
CLEANING AND MAINTENANCE
The plug must be removed from the power socket before any
maintenance or replacement.
Press the release button and pull out the dustcompartment to remove
the dustcompartment from the base.
Now you will be able to clean the vacuum cleaner:
Press the dump button to empty the dustcompartment.
Open the filter cover and take out the sponge filter. Rinse the sponge
filter under a warm tap, please make sure the filter is completely dry
before reinstall.
Open the HEPA filter cover And take out the HEPA filter. Rinse the
HEPA filter under a warm tap, please make sure the filter is
completely dry before reinstall
ENVIRONMENT
This appliance should not be put into the domestic garbage at
the end of its durability, but must be offered at a central point for the
recycling of electric and electronic domestic appliances. This symbol on
the appliance, instruction manual and packaging puts your attention to
this important issue. The materials used in this appliance can be
recycled. By recycling of used domestic appliances you contribute an
important push to the protection of our environment. Ask your local
authorities for information regarding the point of recollection.
Support
You can find all available information and spare parts at www.tristar.eu!

NLGebruiksaanwijzing

VEILIGHEID

• De fabrikant is niet aansprakelijk voor schade

voortvloeiend uit het niet opvolgen van de

veiligheidsinstructies.

• Als het netsnoer beschadigd is, moet het

worden vervangen door de fabrikant, de

onderhoudsmonteur van de fabrikant of door

personen met een soortgelijke kwalificatie om

gevaar te voorkomen.

• Verplaats het apparaat nooit door aan het snoer

te trekken. Zorg ervoor dat het snoer nergens in

verstrikt kan raken.

• De gebruiker mag het apparaat niet onbeheerd

achterlaten wanneer de stekker zich in het

stopcontact bevindt.

• Dit apparaat is uitsluitend voor huishoudelijk

gebruik en voor het doel waar het voor bestemd

is.

• Dit apparaat mag niet worden gebruikt door

kinderen jonger dan 8 jaar. Dit apparaat kan

worden gebruikt door kinderen vanaf 8 jaar en

door personen met verminderde lichamelijke,

zintuiglijke of geestelijke vermogens of gebrek

aan de benodigde ervaring en kennis indien ze

onder toezicht staan of instructies krijgen over

hoe het apparaat op een veilige manier kan

worden gebruikt alsook de gevaren begrijpen

die met het gebruik samenhangen. Kinderen

mogen niet met het apparaat spelen. Houd het

apparaat en het netsnoer buiten bereik van

kinderen jonger dan 8 jaar. Laat reiniging en

onderhoud niet door kinderen uitvoeren, tenzij

ze ouder zijn dan 8 jaar en onder toezicht staan.

• Dompel het snoer, de stekker of het apparaat

niet onder in water of andere vloeistoffen om

elektrische schokken te voorkomen.

• De stekker moet uit het stopcontact worden

verwijderd voor reiniging of onderhoud van het

apparaat.

ONDERDELENBESCHRIJVING
1. Aan/uit-schakelpedaal / Zuigkrachtschakelaar
2. Snoeropwindknop
3. Filterhouder
4. Filter
5. Filterdeksel
6. Stofcompartiment
7. Dumpknop stofcompartiment
8. Deksel stofcompartiment
9. Ontgrendelingsknop stofcompartiment
10. HEPA-filterdeksel
11. HEPA-filter
VOOR HET EERSTE GEBRUIK
Haal het apparaat en de accessoires uit de doos.Verwijder de stickers,
de beschermfolie of het plastic van het apparaat.
Sluit de slang aan op de stofzuiger en draai de slang rechtsom om deze
te bevestigen. (Draai de slang linksom om deze te verwijderen.) Steek
het andere uiteinde van de slang in de buis.
Gebruik het apparaat alleen als alle filters en het stofcompartiment op de
juiste manier zijn geplaatst, een beschadigd of niet goed geplaatste filter
of stofcompartiment kunnen beschadigingen aan het apparaat
veroorzaken.
GEBRUIK
Verbind de stofzuigermond of vloerborstel aan de buis voor verschillende
reinigingsdoeleinden. De vloerborstel heeft twee posities, zacht/textiel
oppervlakken. De combi stofzuigermond is bedoeld voor nauwe
oppervlakken.
Het apparaat inschakelen: Houd de stekker vast en trek aan het snoer.
Plaats vervolgens de stekker in het stopcontact. Zorg ervoor dat de
elektrische voeding overeenkomt met het vereiste vermogen vermeld op
het typeplaatje. Druk op het aan/uit-schakelpedaal om de stroom in te
schakelen.
Het apparaat uitschakelen: Druk na gebruik op het aan/uit-
schakelpedaal. Het apparaat is uitgeschakeld. Trek de stekker uit het
stopcontact. Druk op het snoeropwindpedaal om het netsnoer op te
winden.
Haal de stekker uit het stopcontact en pak het handvat vast om het
toestel naar een andere ruimte te brengen. Trek nooit aan het snoer om
het apparaat te verplaatsen.
REINIGING EN ONDERHOUD
Zet het toestel altijd uit en haal de stekker uit het stopcontact voordat u
de stofzuiger reinigt of de stofzak vervangt.
Druk op de ontgrendelingsknop en trek het stofcompartiment uit het
apparaat om het stofcompartiment van de basis te verwijderen.
Nu kunt u de stofzuiger reinigen:
Druk op de dumpknop om het stofcompartiment te legen.
Open het filterdeksel en verwijder het sponsfilter. Spoel het sponsfilter
af onder een warme kraan. Zorg ervoor dat het filter volledig droog is
voordat u het terugplaatst.
Open het HEPA-filterdeksel en verwijder het HEPA-filter. Spoel het
HEPA-filter af onder een warme kraan. Zorg ervoor dat het filter
volledig droog is voordat u het terugplaatst.
MILIEU
Dit apparaat mag aan het einde van de levensduur niet bij het
normale huisafval worden gedeponeerd, maar moet bij een speciaal
inzamelpunt voor hergebruik van elektrische en elektronische apparaten
worden aangeboden. Het symbool op het apparaat, in de
gebruiksaanwijzing en op de verpakking attendeert u hierop. De in het
apparaat gebruikte materialen kunnen worden gerecycled. Met het
recyclen van gebruikte huishoudelijke apparaten levert u een belangrijke
bijdrage aan de bescherming van ons milieu. Informeer bij uw lokale
overheid naar het inzamelpunt.
Support
U kunt alle beschikbare informatie en reserveonderdelen vinden op
www.tristar.eu!

FRManuel d'instructions

SÉCURITÉ

• Si vous ignorez les instructions de sécurité, le

fabricant ne saurait être tenu responsable des

dommages.

• Si le cordon d'alimentation est endommagé, il

doit être remplacé par le fabricant, son

réparateur ou des personnes qualifiées afin

d'éviter tout risque.

• Ne déplacez jamais l'appareil en tirant sur le

cordon et veillez à ce que ce dernier ne soit pas

entortillé.

• Ne laissez jamais le dispositif sans surveillance

s'il est connecté à l'alimentation.

• Cet appareil est uniquement destiné à des

utilisations domestiques et seulement dans le

but pour lequel il est fabriqué.

• Cet appareil ne doit pas être utilisé par des

enfants de moins de 8 ans. Cet appareil peut

être utilisé par des enfants de 8 ans ou plus et

des personnes présentant un handicap

physique, sensoriel ou mental voire ne

disposant pas des connaissances et de

l'expérience nécessaires en cas de surveillance

ou d'instructions sur l'usage de cet appareil en

toute sécurité et de compréhension des risques

impliqués. Les enfants ne doivent pas jouer

avec l'appareil. Maintenez l'appareil et son

cordon d'alimentation hors de portée des

enfants de moins de 8 ans. Le nettoyage et la

maintenance utilisateur ne doivent pas être

confiés à des enfants sauf s'ils ont 8 ans ou

plus et sont sous surveillance.

• Afin de vous éviter un choc électrique,

n'immergez pas le cordon, la prise ou l'appareil

dans de l'eau ou autre liquide.

• La prise doit être enlevé du secteur avant de

faire le nettoyage ou l’entretien de l’appareil.

DESCRIPTION DES PIÈCES
1. Pédale marche/arrêt / Commutateur de réglage de puissance
2. Bouton d'enroulement du cordon
3. Porte-filtre
4. Filtre
5. Cache de filtre
6. Compartiment à poussière
7. Bouton de vidange du compartiment à poussière
8. Cache de compartiment à poussière
9. Bouton de déverrouillage du compartiment à poussière
10. Cache de filtre HEPA
11. Filtre HEPA
AVANT LA PREMIÈRE UTILISATION
Sortez l'appareil et les accessoires hors de la boîte.Retirez les
autocollants, le film protecteur ou le plastique de l'appareil.
Placez le tuyau dans l'aspirateur et tournez-le dans le sens des aiguilles
d'une montre pour le fixer (pour le dégager, tournez-le dans le sens
inverse des aiguilles d'une montre et retirez-le). Placez l'autre côté du
tuyau dans le tube.
N’utilisez l’appareil que si tous les filtres fournis sont correctement
installés dans le compartiment à poussière, car un filtre endommagé ou
mal installé dans lecompartiment à poussière risquerait d’endommager
l’appareil.
UTILISATION
Branchez les différents accessoires pour les différentes solutions de
nettoyage. La brosse à sol dispose de deux positions : surface douce/
textile. Le multi-bec sert pour les surfaces étroites.
Mettez l’appareil en marche : Tirez le cordon en serrant la fiche puis
insérez celle-ci dans la prise secteur. Assurez-vous que l'alimentation
électrique correspond à celle requise, mentionnée sur l'autocollant des
caractéristiques. Appuyez sur la pédale d'interrupteur de marche/arrêt
pour allumer.
Arretez l’appareil : Après utilisation, appuyez sur la pédale marche/arrêt,
l'appareil se mettra hors tension. Retirez la prise de la prise murale,
appuyez sur la pédale de rembobinage du cordon, celui-ci s'enroulera.
Pour déplacer l'appareil d'une pièce à l'autre, débranchez-le et porteze-le
en utilisant sa poignée. Ne tirez jamais l'appareil par le cordon pour le
déplacer.
NETTOYAGE ET ENTRETIEN
La prise doit être retirée de la prise murale avant chaque entretien ou
changement.
Appuyez sur le bouton de déverrouillage et tirez le compartiment à
poussière pour le retirer de sa base.
Vous pouvez maintenant nettoyer l'aspirateur :
Appuyez sur le bouton de vidange pour vider le compartiment à
poussière.
Ouvrez le cache de filtre et retirez le filtre en éponge. Rincez le filtre
en éponge sous l'eau chaude du robinet en vous assurant qu'il est
complètement sec avant de le replacer.
Ouvrez le cache de filtre HEPA et retirez le filtre HEPA. Rincez le filtre
HEPA sous l'eau chaude du robinet en vous assurant qu'il est
complètement sec avant de le replacer.
ENVIRONNEMENT
Cet appareil ne doit pas être jeté avec les déchets ménagers à la
fin de sa durée de vie, il doit être remis à un centre de recyclage pour les
appareils électriques et électroniques. Ce symbole sur l'appareil, le
manuel d'utilisation et l'emballage attire votre attention sur un point
important. Les matériaux utilisés dans cet appareil sont recyclables. En
recyclant vos appareils, vous contribuez de manière significative à la
protection de notre environnement. Renseignez-vous auprès des autorités
locales pour connaître les centres de collecte des déchets.
Support
Vous retrouvez toutes les informations et pièces de rechange sur
www.tristar.eu!

DEBedienungsanleitung

SICHERHEIT

• Beim Ignorieren der Sicherheitshinweise kann

der Hersteller nicht für Schäden haftbar

gemacht werden.

• Ist das Netzkabel beschädigt, muss es vom

Hersteller, dem Kundendienst oder ähnlich

qualifizierten Personen ersetzt werden, um

Gefahren zu vermeiden.

• Bewegen Sie das Gerät niemals durch Ziehen

am Kabel, und stellen Sie sicher, dass sich das

Kabel nicht verwickelt.

• Das Gerät darf nicht unbeaufsichtigt bleiben,

während es am Netz angeschlossen ist.

• Dieses Gerät darf nur für den

Haushaltsgebrauch und nur für den Zweck

benutzt werden, für den es hergestellt wurde.

• Dieses Gerät darf nicht von Kindern unter 8

Jahren verwendet werden. Dieses Gerät darf

von Kindern ab 8 Jahren und von Personen mit

eingeschränkten körperlichen, sensorischen

oder geistigen Fähigkeiten oder einem Mangel

an Erfahrung und Kenntnissen verwendet

werden, sofern diese Personen beaufsichtigt

oder über den sicheren Gebrauch des Geräts

unterrichtet wurden und die damit verbundenen

Gefahren verstanden haben. Kinder dürfen mit

dem Gerät nicht spielen. Halten Sie das Gerät

und sein Anschlusskabel außerhalb der

Reichweite von Kindern unter 8 Jahren.

Reinigungs- und Wartungsarbeiten dürfen nicht

von Kindern vorgenommen werden, es sei

denn, sie sind älter als 8 und werden

beaufsichtigt.

• Tauchen Sie zum Schutz vor einem

Stromschlag das Kabel, den Stecker oder das

Gerät niemals in Wasser oder sonstige

Flüssigkeiten.

• Vor der Reinigung oder Wartung des Geräts

muss der Stecker aus der Steckdose gezogen

werden.

TEILEBESCHREIBUNG
1. Ein-/Aus-Fußschalter / Leistungsregelschalter
2. Kabeleinzugstaste
3. Filterhalter
4. Filter
5. Filterdeckel
6. Staubfach
7. Staubfach-Entleerungstaste
8. Staubfachdeckel
9. Staubfach-Lösetaste
10. HEPA-Filterabdeckung
11. HEPA-Filter
VOR DER ERSTEN INBETRIEBNAHME
Nehmen Sie das Gerät und das Zubehör aus der Verpackung.Entfernen
Sie die Aufkleber, die Schutzfolie oder das Plastik vom Gerät.
Stecken Sie den Schlauch in den Staubsauger und drehen Sie ihn im
Uhrzeigersinn, um ihn zu sichern (drehen Sie ihn gegen den
Uhrzeigersinn, um ihn abzunehmen). Stecken Sie die andere Seite des
Schlauchs in das Rohr.
Das Gerät nur in Betrieb nehmen, wenn alle Filter einschließlich
Staubkammer richtig positioniert sind, ein kaputter oder falsch
installierter Filter oder Staubkammer kann das Gerät beschädigen.
GEBRAUCH
Schließen Sie die verschiedenen Düsen/Teppichbürste für die
verschiedenen Reinigungszwecke am Saugrohr an. Die Teppichbürste
hat zwei Positionen für weiche und textile Oberflächen. Die Kombi-Düse
ist für enge Flächen gedacht.
Schalten Sie das Gerät ein: Halten Sie den Stecker fest und ziehen Sie
das Kabel heraus. Stecken Sie dann den Stecker in die Steckdose.
Achten Sie darauf, dass die Stromversorgung mit der auf dem
Typenschild aufgeführten Angabe übereinstimmt. Drücken Sie auf den
Ein-/Aus-Fußschalter, um das Gerät einzuschalten.
Schalten Sie das Gerät aus: Drücken Sie nach der Verwendung den Ein/
Aus Pedal-Schalter. Das Gerät ist jetzt ausgeschaltet. Ziehen Sie den
Stecker aus der Steckdose, drücken Sie das Pedal für die
Kabelaufwicklung, so dass das Kabel eingezogen wird.
Um das Gerät von Raum zu Raum zu bewegen, nehmen Sie es vom
Strom und tragen Sie es am Griff. Ziehen Sie das Gerät nicht am Kabel
weiter.
REINIGUNG UND PFLEGE
Der Stecker muss vor jeder Wartung und jedem Ersetzen von Teilen aus
der Steckdose gezogen werden.
Drücken Sie auf den Löseknopf und ziehen Sie das Staubfach heraus,
um es aus der Basis zu entfernen.
Nun können Sie den Staubsauger reinigen:
Drücken Sie auf die Entleerungstaste, um das Staubfach zu leeren.
Öffnen Sie die Filterabdeckung und nehmen Sie den Schwammfilter
heraus. Spülen Sie den Schwammfilter unter einem Wasserhahn mit
warmem Wasser ab; achten Sie dabei darauf, dass der Filter
vollkommen trocken ist, bevor Sie ihn wieder einsetzen.
Öffnen Sie die HEPA-Filterabdeckung und nehmen Sie den HEPA-
Filter heraus. Spülen Sie den HEPA-Filter unter einem Wasserhahn
mit warmem Wasser ab; achten Sie dabei darauf, dass der Filter
vollkommen trocken ist, bevor Sie ihn wieder einsetzen.
UMWELT
Dieses Gerät darf am Ende seiner Lebenszeit nicht im Hausmüll
entsorgt werden, sondern muss an einer Sammelstelle für das Recyceln
von elektrischen und elektronischen Haushaltsgeräten abgegeben
werden. Das Symbol auf dem Gerät, in der Bedienungsanleitung und auf
der Verpackung macht Sie auf dieses wichtige Thema aufmerksam. Die in
diesem Gerät verwendeten Materialien können recycelt werden. Durch
das Recyceln gebrauchter Haushaltsgeräte leisten Sie einen wichtigen
Beitrag zum Umweltschutz. Fragen Sie Ihre örtliche Behörde nach
Informationen über eine Sammelstelle.
Support
Sämtliche verfügbaren Informationen und Ersatzteile finden Sie unter
www.tristar.eu!

ESManual de instrucciones

SEGURIDAD

• Si ignora las instrucciones de seguridad,

eximirá al fabricante de toda responsabilidad

por posibles daños.

• Si el cable de alimentación está dañado,

corresponde al fabricante, al representante o a

una persona de cualificación similar su

reemplazo para evitar peligros.

• Nunca mueva el aparato tirando del cable y

asegúrese de que no se pueda enredar con el

cable.

• El usuario no debe dejar el dispositivo sin

supervisión mientras esté conectado a la

alimentación.

• Este aparato se debe utilizar únicamente para

el uso doméstico y sólo para las funciones para

las que se ha diseñado.

• Este aparato no debe ser utilizado por niños

menores de 8 años. Este aparato puede ser

utilizado por niños a partir de los 8 años y por

personas con capacidades físicas, sensoriales

o mentales reducidas, o que no tengan

experiencia ni conocimientos, sin son

supervisados o instruidos en el uso del aparato

de forma segura y entienden los riesgos

implicados. Los niños no pueden jugar con el

aparato. Mantenga el aparato y el cable fuera

del alcance de los niños menores de 8 años.

Los niños no podrán realizar la limpieza ni el

mantenimiento reservado al usuario a menos

que tengan más de 8 años y cuenten con

supervisión.

• Para protegerse contra una descarga eléctrica,

no sumerja el cable, el enchufe ni el aparato en

el agua o cualquier otro líquido.

• El enchufe se debe retirar de la toma de

corriente antes de limpiar y de realizar el

mantenimiento del aparato.

DESCRIPCIÓN DE LOS COMPONENTES
1. Pedal de encendido/apagado / Interruptor regulador de potencia
2. Botón recogecable
3. Portafiltro
4. Filtro
5. Cubierta del filtro
6. Compartimento para el polvo
7. Botón de vaciado del compartimento para el polvo
8. Cubierta del compartimento para el polvo
9. Botón de liberación del compartimento para el polvo
10. Cubierta de filtro HEPA
11. Filtro HEPA
ANTES DEL PRIMER USO
Saque el aparato y los accesorios de la caja.Quite los adhesivos, la
lámina protectora o el plástico del dispositivo.
Coloque el tubo flexible en el aspirador y gírelo en el sentido de las
agujas del reloj para fijarlo (para liberarlo, gírelo en el sentido contrario a
las agujas del reloj y extráigalo). Coloque el otro lado del tubo flexible en
el tubo.
Utilice solo el aparato si todos los filtros incluido el compartimento del
polvo están colocados correctamente, un filtro instalado incorrectamente
o dañado o el compartimento del polvo pueden dañar la unidad.
USO
Conecte las herramientas de boquilla / cepillo para suelo al tubo según
las necesidades de limpieza. El cepillo para suelo tiene dos posiciones,
superficie blanda/textil La boquilla combo es para superficies estrechas.
Encienda el aparato: Sujete el enchufe y tire del cable; posteriormente,
inserte el enchufe en la toma de corriente. Asegúrese de que la potencia
de la fuente de alimentación corresponda con la mencionada en la
etiqueta de características. Pulse el pedal de encendido/apagado para
encender la alimentación.
Apague el aparato: Después del uso, pulse el pedal de encendido/
apagado y el aparato se apagará. Saque el enchufe de la toma, pulse el
pedal de cable y el cable de alimentación entrará en el aparato.
Para mover el aparato de una habitación a otra, desenchúfelo y llévelo
por el asa. No tire nunca el aparato del cable para moverlo.
LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO
Debe desconectarse el enchufe de la toma de corriente antes de realizar
cualquier mantenimiento o cambio.
Presione el botón de liberación y tire del compartimento para el polvo
para sacarlo de la base.
Ahora puede limpiar el aspirador:
Presione el botón de vaciado para vaciar el compartimento para el
polvo.
Abra la cubierta del filtro y saque el filtro de esponja. Aclare el filtro de
esponja con agua templada; asegúrese de que el filtro se haya
secado completamente antes de volver a instalarlo.
Abra la cubierta del filtro HEPA y saque el filtro HEPA. Aclare el filtro
HEPA con agua templada; asegúrese de que el filtro se haya secado
completamente antes de volver a instalarlo.
MEDIO AMBIENTE
Este aparato no debe desecharse con la basura doméstica al final
de su vida útil, sino que se debe entregar en un punto de recogida para el
reciclaje de aparatos eléctricos y electrónicos. Este símbolo en el aparato,
manual de instrucciones y embalaje quiere atraer su atención sobre esta
importante cuestión. Los materiales utilizados en este aparato se pueden
reciclar. Mediante el reciclaje de electrodomésticos, usted contribuye a
fomentar la protección del medioambiente. Solicite más información sobre
los puntos de recogida a las autoridades locales.
Soporte
Puede encontrar toda la información y recambios en www.tristar.eu!

PTManual de Instruções

SEGURANÇA

• Se não seguir as instruções de segurança, o

fabricante não pode ser considerado

responsável pelo danos.

• Se o cabo de alimentação estiver danificado,

deve ser substituído pelo fabricante, o seu

representante de assistência técnica ou alguém

com qualificações semelhantes para evitar

perigos.

TriStar SZ-3135

Ho bisogno di aiuto?

Numero di domande: 0

Hai domande sul TriStar SZ-3135 o hai bisogno di aiuto? Fai qui la tua domanda. Fornisci una descrizione chiara e completa del problema e della domanda. Più dettagli fornisci per il tuo problema e la tua domanda, più facile sarà per gli altri proprietari di TriStar SZ-3135 rispondere correttamente alla tua domanda.

Consulta qui gratuitamente il manuale per il TriStar SZ-3135. Il manuale rientra nella categoria Aspirapolvere ed è stato valutato da 1 persone con una media di 8.7. Il manuale è disponibile nelle seguenti lingue: Italiano, Inglese. Hai domande sul TriStar SZ-3135 o hai bisogno di aiuto? Fai la tua domanda qui

Specifiche TriStar SZ-3135

Generale
Marca TriStar
Modello SZ-3135
Prodotto Aspirapolvere
Lingua Italiano, Inglese
Tipo di file PDF
Gestione energetica
Massima potenza in entrata 700 W
Potenza di aspirazione 150
Consumo energetico annuo 23.7 kWh
Prestazione
Classe HEPA HEPA 13
C
A
A
Superficie di pulizia Carpet,Hard floor
Sistema di filtraggio dell'aspirapolvere HEPA
Metodo di separazione dello sporco Multiciclonico
Uso appropriato Casa
Emissione acustica 77 dB
Design
Tipo di pulizia Secco
Tipo A cilindro
Tipo di contenitore della polvere Senza sacchetto
Capacità del contenitore 2.8 L
Colore del prodotto Green,Grey,Silver
Tipo tubo Telescopico
Tubo flessibile
Lunghezza tubo 920 mm
Ergonomia
Dispositivo di avvolgimento cavo integrato
Lunghezza cavo 6 m
Custodia cavo
Dimensioni e peso
Peso 5800 g
Larghezza imballo 340 mm
Profondità imballo 390 mm
Altezza imballo 430 mm
Peso dell'imballo 6500 g
Mostra di più

Domande frequenti

Di seguito, troverai le domande più frequenti riguardo TriStar SZ-3135 .

La tua domanda non è elencata? Fai la tua domanda qui