TriStar TR-2544 manuale

TriStar TR-2544
(2)
  • Numero di pagine: 2
  • Tipo di file: PDF
VEILIGHEIDSVOORSCHRIFTEN
Lees de gebruiksaanwijzing aandachtig door voordat u het apparaat voor
het eerst gebruikt. Bewaar de gebruiksaanwijzing, het garantiecerticaat,
de verkoopbon en indien mogelijk de kartonnen doos met de binnenste
verpakking om deze indien nodig later te kunnen raadplegen.
Dit apparaat is niet bedoeld voor gebruik door personen (waaronder
kinderen) met verminderde lichamelijke, zintuiglijke of geestelijke
vermogens, of die gebrek aan ervaring of kennis hebben, tenzij iemand
die verantwoordelijk is voor hun veiligheid toezicht op hen houdt of
hen heeft uitgelegd hoe het apparaat dient te worden gebruikt.
Als de veiligheidsinstructies niet worden opgevolgd, kan de fabrikant
niet verantwoordelijk worden gesteld voor schade die daar eventueel
het gevolg van is.
Belangrijke informatie met betrekking tot de NI-MH batterijen van dit
apparaat.
Om een zo lang mogelijke autonomie van de batterij te verkrijgen en te
behouden, dient deze 16 uur opgeladen te worden voor het eerste gebruik
en vervolgens ongeveer om de drie maanden. Volledige autonomie van
het apparaat wordt uitsluitend verkregen na drie volledige oplaadcycli.
ONDERDELENBESCHRIJVING
1 Mesjes 6 Adapter
2 Opzet kam 7 Kam
3 Uitdunningsfunctie 8 Borsteltje
4 Aan/uit schakelaar 9 Olie
5 Trimlengte knop 10 Oplaadstation
VOOR HET EERSTE GEBRUIK
Haal het apparaat en de accessoires uit de doos. Verwijder eventuele
stickers, beschermfolie of plastic van het apparaat.
Alvorens de trimmer voor de eerste keer te gebruiken, dient deze 16 uur
opgeladen te worden.
Sluit de transformator aan op de netvoeding en steek de stekker in het
oplaadstation. Plaats de trimmer op het oplaadstation.
GEBRUIK
Het kam opzetstuk gebruiken
Zeer praktisch. Het kam opzetstuk garandeert een gelijke trimlengte.
Voor elk gebruik is het aangeraden de mesjes van de trimmer te oliën met de
bijgeleverde olie.
BELANGRIJK: Plaats het kam opzetstuk altijd VOORDAT de trimmer wordt
ingeschakeld, en schakel de trimmer uit voordat de geleider wordt
verwisseld.
Druk op de knop aan de achterkant van de trimmer en schuif ermee, totdat
het kam opzetstuk is afgesteld volgens uw behoeften.
De geleider voor uitdunnen gebruiken
Schakel de trimmer naar de ‘UITDUNNEN' stand. De geleider voor uitdunnen
bevindt zich voor de mesjes.
Met behulp van deze techniek kunt u haar uitdunnen, om het stylen te
vergemakkelijken.
Deze techniek is met name van nut voor de kruin, waar het haar gewoonlijk
dikker is.
Om uw haar uit te dunnen, dient u een deel van uw haar te nemen (rust
uw pink en ringvinger op uw hoofdhuid en gebruik uw middelvinger en
wijsvinger om de lengte te bepalen) en dit 1 tot 2 cm van de snijlengte vast
te houden. Gebruik de trimmer vervolgens om het deel van het haar stijl en
met een hoek te trimmen, om een gekartelde rand' te verkrijgen.
Trimtechnieken en advies
Gebruik de trimmer op schoon en droog haar.
Om vertrouwd te raken met de trimmer, is het aangeraden om te beginnen met
de trimgeleider voor een langere lengte. U zult al snel bekend zijn met de lengte
van elke geleider en elke stand.
Beweeg de trimmer altijd tegen de richting van de haargroei in.
Begin bij de nek. Plaats het kam opzetstuk op de hoofdhuid en beweeg de
trimmer richting de kruin. Beweeg de trimmer langzaam en zorg ervoor dat
de tanden van de geleider iets omhoog wijzen. Houd de trimmer te allen
tijde in contact met het hoofd.
Beweeg, voor het trimmen van de kruin, de trimmer van voren naar
achteren, d.w.z. vanaf het voorhoofd naar de kruin.
Gebruik voor de afwerking, d.w.z. rondom de nek en de bakkebaarden, de
trimmer zonder kam opzetstuk. Draai de trimmer om en beweeg deze van
boven naar beneden.
REINIGING EN ONDERHOUD
Reinig de mesjes met het bortsteltje om alle haartjes te verwijderen.
Om het reinigen te vereenvoudigen, kunnen de mesjes worden verwijderd.
Wees er zeker van dat de trimmer is uitgeschakeld. Houd de trimmer met de
mesjes omhoog gericht vast en verwijder de mesjes door op de bovenkant
van de mesjes te drukken. (Fig. 1)
Het is aangeraden om de mesjes van de trimmer na elk gebruik te oliën met de
bijgeleverde olie.
GARANTIEVOORWAARDEN
Op dit product wordt een garantie van 24 maanden verleend. Uw garantie
is geldig wanneer het product is gebruikt in overeenstemming met de
gebruiksaanwijzing en voor het doel waarvoor het gemaakt is. Tevens
dient de originele aankoopbon (factuur, kassabon of kwitantie) overlegd
te worden met daarop de aankoopdatum, de naam van de retailer en het
artikelnummer van het product.
Voor uitgebreide garantievoorwaarden verwijzen wij u naar onze
servicewebsite: www.service.tristar.eu
AANWIJZINGEN TER BESCHERMING VAN HET MILIEU
Dit product mag aan het einde van zijn levensduur niet bij het normale
huisafval worden gedeponeerd, maar dient bij een speciaal inzamelpunt voor
het hergebruik van elektrische en elektronische apparaten te worden aangeboden.
Het symbool op artikel, gebruiksaanwijzing en verpakking attendeert u hierop.
De gebruikte grondstoen zijn geschikt voor hergebruik. Met het hergebruik van
gebruikte apparaten of grondstoen levert u een belangrijke bijdrage aan de
bescherming van ons milieu. Informeer bij uw lokale overheid naar het bedoelde
inzamelpunt.
INSTRUCTIONS DE SÉCURITÉ IMPORTANTES
Veuillez lire attentivement la notice d’emploi avant l’utilisation de l’appareil.
Veuillez conserver cette notice, le certicat de garantie, le ticket de caisse et si
possible, le carton avec l’emballage intérieur.
Cet appareil n’est pas destiné à être utilisé par ces personnes (y compris
les enfants) ayant des dicultés physiques, sensorielles ou mentales,
ou sans expérience et connaissance, à moins de leur en donner la
responsabilité ou d'être informés sur l'utilisation de l'appareil par une
personne responsable de leur sécurité.
Le fabricant ne sera pas tenu responsable de tous dommages si les
consignes de sécurité ne sont pas respectées.
Informations importantes au sujet des batteries NI-MH de cet appareil.
Pour prolonger ecacement la durée d'autonomie des batteries, chargez-
les pendant 16 heures avant de les utiliser pour la première fois et par la
suite environ tous les trois mois. Une complète autonomie de l'appareil est
obtenue seulement après trois cycles de charge complets.
DESCRIPTION DES PIÈCES
1 Lames 6 Adaptateur
2 Accessoire de coiure 7 Peigne
3 Fonction de désépaississement 8 Brosse
4 Bouton On/O 9 Huile
5 Bouton de sélection de la longueur de coupe 10 Station de chargement
AVANT LA PREMIÈRE UTILISATION
Retirer l’appareil et les accessoires du carton. Retirer les autocollants, le lm
ou le plastique protecteur de l’appareil.
Avant d'utiliser la tondeuse pour la première fois, chargez-le pendant 16
heures.
Branchez le transformateur à une prise du secteur et le cordon à la station
de chargement, placez la tondeuse sur le chargeur.
UTILISATION
Utilisation de l'accessoire de coiure.
Très pratique, l'accessoire de coiure garantit une longueur de coupe égale.
Avant chaque utilisation, il est recommandé d'huiler les lames avec l'huile
fournie.
IMPORTANT : Fixez toujours l'accessoire de coiure AVANT d'allumer la
tondeuse et éteignez-la avant de changer le guide.
Appuyez sur le bouton sur l'arrière de la tondeuse et faites le glisser pour
régler l'accessoire de coiure selon vos préférences
Utilisation du guide pour désépaissir
Réglez la tondeuse sur la position "THIN". Le guide pour désépaissir est
devant les lames.
Cette technique vous permet de désépaissir vos cheveux pour les coier
plus rapidement.
La technique est particulièrement ecace au sommet de votre tête où les
cheveux sont habituellement plus épais.
Pour désépaissir vos cheveux, prenez une section de cheveux (faites reposer
votre petit doigt et l'annulaire sur votre crâne et utilisez l'index et le doigt du
milieu pour xer la longueur), laissez 1 à 2 cm en-dessous de la longueur de
coupe. Ensuite utilisez la tondeuse, coupez la section de cheveux franchement
et avec un angle pour créer le 'bord' d'une dent de scie.
Conseils et techniques de coupe
Utiliser la tondeuse sur des cheveux secs et propres.
Pour vous familiariser avec la tondeuse, utilisez le guide de coupe avec
la longueur de cheveux plus longue. Vous reconnaîtrez rapidement la
longueur de chaque guide et de chaque position.
Déplacez toujours la tondeuse dans le sens contraire de la pousse des
cheveux.
Commencez par la nuque. Placez l'accessoire de coiure sur le cuir chevelu et
déplacez la tondeuse vers le sommet de votre tête. Déplacez votre tondeuse
lentement, en dirigeant les dents du guide légèrement vers le haut. Gardez la
tondeuse en contact avec votre tête tout le temps.
Pour le sommet de la tête, déplacez-vous de l'avant vers l'arrière c'est-à-dire
du front vers le sommet de votre tête.
Pour les points de nition c'est-à-dire autour de la nuque et les pattes,
utilisez la tondeuse sans l'accessoire de coiure. Placez la tondeuse dessus
et déplacez-la du haut vers le bas.
NETTOYAGE ET ENTRETIEN
Brossez les lames en utilisant la brosse de nettoyage pour retirer les
cheveux.
Pour faciliter le nettoyage, les lames de la tondeuse sont amovibles. Assurez-
vous d'avoir éteint la tondeuse. Tenez la tondeuse avec les lames dirigées
vers le haut et retirez-la en appuyant sur le sommet des lames (Fig. 1)
Après chaque utilisation, il est conseillé d'huiler les lames de la tondeuse
avec l'huile fournie.
GARANTIE
Ce produit est garanti pour une période de 24 mois. Votre garantie est
valable si le produit est utilisé selon les instructions et pour l'usage auquel
il est destiné. De plus, la preuve d'achat d'origine (facture, reçu ou ticket de
caisse) doit être présentée, montrant la date d'achat, le nom du détaillant et
le numéro d'article du produit.
Pour connaître les conditions de garantie détaillées, veuillez consulter notre
site Internet de service: www.service.tristar.eu
DIRECTIVES POUR LA PROTECTION DE L’ENVIRONNEMENT
Cet appareil ne doit pas être jeté aux ordures ménagères à la n de sa
durée de vie, mais doit être rendu à un centre de recyclage d’appareils
ménagers électriques et électroniques. Ce symbole sur l’appareil, La notice
d’emploi et l’emballage attirent votre attention sur ce sujet important.
Composants utilisés dans cet appareil sont recyclables. En recyclant les
appareils ménagers. Usagés, vous contribuez à un apport important à la
protection de notre. Environnement. Adressez vous aux autorités locales pour
des renseignements concernant le centre de Recyclage
WICHTIGE SICHERHEITSVORKEHRUNGEN
Bitte lesen Sie die Bedienungsanleitung sorgfältig, bevor Sie
das Gerät verwenden. Bitte bewahren Sie diese Anleitung, die
Garantiekarte, die Rechnung und, wenn möglich, den Karton mit dem
Verpackungsmaterial sorgfältig auf.
Dieses Gerät ist nicht dafür bestimmt, durch Personen (einschließlich
Kinder) mit eingeschränkten physischen, sensorischen oder geistigen
Fähigkeiten oder mangels Erfahrung und/oder mangels Wissen benutzt zu
werden, es sei denn, sie werden durch eine für ihre Sicherheit zuständige
Person beaufsichtigt oder erhielten von ihr Anweisungen, wie das Gerät zu
benutzen ist.
Beim Ignorieren der Sicherheitshinweise kann der Hersteller nicht für
Schäden haftbar gemacht werden.
Wichtige Informationen zu den NI-MH-Akkus für dieses Gerät.
Um die bestmögliche Akkulaufzeit zu erhalten und beizubehalten,
laden Sie ihn vor Erstinbetriebnahme 16 Stunden und danach ca. alle
drei Monate auf. Die volle Laufzeit des Geräts erhalten Sie erst nach drei
vollständigen Ladezyklen.
TEILEBESCHREIBUNG
1 Klingen 6 Netzteil
2 Kammaufsatz 7 Kamm
3 Ausdünnfunktion 8 Bürste
4 An/Aus-Schalter 9 Öl
5 Regler für Schnittlänge 10 Ladestation
VOR DEM ERSTEN VERWENDUNG
Nehmen Sie das Gerät und das Zubehör aus der Kiste. Entfernen Sie die
Aufkleber, die Schutzfolie oder Plastik vom Gerät.
Vor Erstinbetriebnahme des Trimmers laden Sie ihn 16 Stunden auf.
Verbinden Sie den Trafo mit der Stromversorgung und den Stecker mit der
Ladestation, setzen Sie den Trimmer auf die Ladestation.
ANWENDUNG
Verwendung des Kammaufsatzes
Der Kammaufsatz ist sehr praktisch und gewährleistet eine gleichmäßige
Schnittlänge.
Vor jeder Verwendung wird empfohlen, dass Sie die Trimmerklingen mit
dem mitgelieferten Öl einölen.
WICHTIG: Befestigen Sie den Kammaufsatz immer VOR dem Einschalten des
Trimmers und schalten Sie ihn vor dem Wechseln der Führung aus.
Drücken und schieben Sie die Taste auf der Rückseite des Trimmers, um den
Kammaufsatz nach Bedarf einzustellen.
Verwendung der Ausdünnführung
Schalten Sie die Haarschneidemaschine auf Position "AUSDÜNNEN". Die
Ausdünnführung bendet sich vor den Klingen.
Mithilfe dieser Technik können Sie die Haare ausdünnen, um das Styling zu
vereinfachen.
Diese Technik ist besonders gut für die Scheitelregion geeignet, wo die
Haare normalerweise dicker sind.
Um die Haare auszudünnen, nehmen Sie eine Strähne (kleinen Finger und
Ringnger auf den Scheitel legen und mit den Zeigengern die Länge
einstellen) und halten Sie sie 1 bis 2 cm unterhalb der Schnittlänge fest.
Danach schneidenSie die Strähne steil und schräg ab, um einen gezahnten
'Rand' zu erstellen.
Schnitttechniken und Ratschläge
Verwenden Sie die Haarschneidemaschine an sauberen, trockenen Haaren.
Damit Sie sich mit dem Trimmer vertraut machen, beginnen Sie mit der
Schnittführung für einen längeren Schnitt. Sie werden die Längen jeder
Führung und Position bald kennen.
Bewegen Sie den Trimmer immer gegen die Haarwuchsrichtung.
Beginnen Sie am Nacken. Platzieren Sie den Kammaufsatz auf der Kopfhaut
und bewegen Sie die Haarschneidemaschine zum Scheitel. Bewegen Sie den
Trimmer langsam, die Zähne der Führung müssen leicht nach oben zeigen. Der
Trimmer muss immer mit dem Kopf in Kontakt bleiben.
Bewegen Sie ihn für den Scheitel von vorne nach hinten, d.h. von der Stirn
bis zum Scheitel.
Für den letzten Schli, d.h. um Nacken und Koteletten, verwenden Sie den
Trimmer ohne Kammaufsatz. Drehen Sie den Trimmer um und bewegen Sie
ihn von oben nach unten.
REINIGUNG UND WARTUNG
Bürsten Sie die Klingen mit der Reinigungsbürste, um alle Haare zu
beseitigen.
Um die Reinigung zu vereinfachen, können die Trimmerklingen entfernt
werden. Stellen Sie sicher, dass der Trimmer ausgeschaltet ist. Halten Sie
den Trimmer so, dass die Klingen nach oben zeigen und entfernen Sie sie
durch Drücken auf die Oberseite der Klinge. (Abb. 1)
Wir empfehlen, die Trimmerklingen nach jedem Gebrauch mit dem
mitgelieferten Öl einzuölen.
GARANTIE
Dieses Produkt ist für 24 Monate garantiert. Ihre Garantie gilt,
wenn das Gerät entsprechend der Bedienungsanleitung für seinen
Bestimmungszweck benutzt wird. Im Garantiefall reichen Sie bitte die
Kaufquittung ein, aus welcher das Kaufdatum, der Name des Fachhändlers
und die Gerätenummer hervorgehen müssen.
Detaillierte Garantiebedingungen nden Sie auf unserer Website:
www.service.tristar.eu
UMWELTSCHUTZRICHTLINIEN
Dieses Gerät darf am Ende seiner Lebensdauer nicht im Hausmüll
entsorgt werden, sondern muss an einer zentralen Sammelstelle
für das Recycling von elektrischen und elektronischen Haushaltsgeräten
abgegeben werden. Dieses Symbol auf dem Gerät, der Bedienungsanweisung
und der Verpackung lenkt Ihre Aufmerksamkeit auf diesen wichtigen Fakt.
Das bei diesem Gerät verwendete Material kann recycled werden. Durch das
Recyclen gebrauchter Haushaltgeräte leisten Sie einen wichtigen Beitrag zum
Umweltschutz. Fragen Sie Ihre örtliche Behörde nach Informationen bezüglich
einer Sammelstelle.

NL GEBRUIKSAANWIJZING

TONDEUSE

FR MODE D'EMPLOI

TONDEUSE CHEVEUX

DE BEDIENUNGSANLEITUNG

HAARSCHNEIDER

ES MANUAL DE USUARIO

CORTAPELOS

SAFETY INSTRUCTIONS
Please read the instruction manual carefully before using the device.
Please keep these instructions, the guarantee certicate, the sales
receipt and, if possible, the carton with the inner packaging.
This appliance is not intended to be used by persons (including
children) with reduced physical, sensory or mental capabilities, or lack
of experience and knowledge, unless they have been given supervision
or instructions concerning the use of the appliance by a person that is
responsible for their safety.
By ignoring the safety instructions the manufacturer can not be hold
responsible for the damage.
Improtant information regarding the NI-MH batteries of this unit.
To obtain and maintain the longest battery autonomy possible, allow
it to charge for 16 hours before using it for the rst time and then
approximately every three months. Full autonomy of the unit will only
be obtained after three complete recharge cycles.
PARTS DESCRIPTION
1 Blades 6 Adapter
2 Comb attachment 7 Comb
3 Thinning function 8 Brush
4 On/o switch 9 Oil
5 Cutting length control knob 10 Charging dock
BEFORE THE FIRST USE
Take the appliance andaccessoriesoutthebox.Removethe
stickers,protective foilorplasticfrom thedevice.
Before using the trimmer for the rst time, allow it to charge for 16 hours.
Connect the transformer to the mains and the plug into the charging dock,
place the trimmer on the charging dock.
USE
Use of the comb attachment.
Very practical, the comb attachment guarantees equal cutting length.
Before each use it's recommended to oil the trimmer blades with the
supplied oil.
IMPORTANT: Always attach the comb attachment BEFORE turning the
trimmer on, and turn it o before changing the guide.
Push the button on the back of the trimmer and slide it to adjust the comb
attachment to your own requirements.
Using the thinning guide
Switch the clipper to the THIN’ position. The thinning guide is in front of the
blades.
This technique allows you to thin out hair to make styling easier.
The technique is particularly good for the crown of the head where hair is
usually thicker.
To thin you hair, take a section of hair (rest your little and ring ngers on your
scalp, using the middle and index ngers to set the length), hold 1 to 2 cm
below the cutting length. Then, using the trimmer, cut the section of hair
steeply and at an angle to create a saw-toothed edge.
Cutting techniques and advice.
Use the clipper on clean, dry hair.
To familiarize yourself with the trimmer, begin with the cutting guide for a
longer cut. You will soon know the lengths of each guide and each position.
Always move the trimmer against the direction of hair growth.
Begin at the nape. Place the comb attachment on the scalp and move the
clipper toward the crown of your head. Move your trimmer slowly, pointing
the teeth of the guide slightly upward. Keep the trimmer in contact with
your head at all times.
For the crown of the head, move from front to back, that is, from your
forehead to the crown of your head.
For the nishing touches, that is, around the nape and sideburns, use the
trimmer without the comb attachment. Turn your trimmer over and move it
from top to bottom.
CLEANING AND MAINTENANCE
Brush the blades using the cleaning brush to remove any hair.
To make cleaning easier, the trimmer blades can be removed. Make sure
the trimmer is turned o. Hold the trimmer with the blades pointing up and
remove them by pressing the top of the blade. (Fig. 1)
After each use it's recommended to oil the trimmer blades with the supplied
oil.
GUARANTEE
This product is guaranteed for 24 months granted. Your warranty is valid if
the product is used in accordance to the instructions and for the purpose
for which it was created. In addition, the original purchase (invoice, sales
slip or receipt) is to be submitted with the date of purchase, the name of the
retailer and the item number of the product.
For the detailed warranty conditions, please refer to our service website:
www.service.tristar.eu
GUIDELINES FOR PROTECTION OF THE ENVIRONMENT
This appliance should not be put into the domestic garbage at the end
of its durability, but must be oered at a central point for the recycling
of electric and electronic domestic appliances. This symbol on the appliance,
instruction manual and packaging puts your attention to this important
issue. The materials used in this appliance can be recycled. By recycling used
domestic appliances you contribute an important push to the protection of
our environment. Ask your local authorities for information regarding the
point of recollection.

EN INSTRUCTION MANUAL

HAIR TRIMMER

PRECAUCIONES IMPORTANTES
Lea el manual de instrucciones detenidamente antes de utilizar el
dispositivo. Guarde estas instrucciones, el certicado de garantía, el
ticket de venta y, si es posible, el cartón con el embalaje interior.
Este aparato no se ha diseñado para ser utilizado por personas con
capacidades físicas, sensoriales o mentales reducidas, ni por personas
con falta de experiencia y conocimientos (niños incluidos), a no ser que
hayan recibido supervisión o instrucciones respecto al uso del aparato
por parte de una persona responsable de su seguridad.
Si ignora las instrucciones de seguridad, eximirá al fabricante de toda
responsabilidad por posibles daños.
Información importante sobre las baterías NI-MH de esta unidad.
Para obtener y mantener la máxima autonomía de la batería,
déjela cargar durante 16 horas antes de usarla por primera vez y
aproximadamente cada tres meses. La autonomía completa de la
unidad se obtendrá tras tres ciclos de recarga completos.
DESCRIPCIÓN DE LAS PIEZAS
1 Hojas 6 Adaptador
2 Accesorio de peine 7 Peine
3 Función de aclarado 8 Cepillo
4 Interruptor de encendido/apagado 9 Aceite
5 Mando de control de longitud de corte 10 Conector de carga
ANTES DEL PRIMER USO
Extraiga el aparato y los accesoriosdelacaja.Retirelas pegatinas,el
envoltorio de protecciónoel plásticodeldispositivo.
Antes de usar el recortador por primera vez, déjelo cargar durante 16 horas.
Conecte el transformador a la corriente y la toma al conector de carga;
ponga el recortador en el conector de carga.
USO
Uso del accesorio de peine
Muy práctico, el accesorio de peine garantiza una longitud de corte
homogénea.
Antes de cada uso se recomienda lubricar las hojas del recortador con el
aceite incluido.
IMPORTANTE: Coloque siempre el accesorio de peine ANTES de encender el
recortador, y apáguelo antes de cambiar la guía.
Presione el botón de la parte posterior del recortador y deslícelo para ajustar
el accesorio del peine según sus necesidades.
Uso de la guía de aclarado
Ponga el recortador en posición 'ACLARAR'. La guía de aclarado está delante
de las hojas.
Esta técnica le permite aclarar pelo para facilitar el peinado.
La técnica es especialmente adecuada para la coronilla, donde el pelo es
habitualmente más denso.
Para aclarar el pelo, tome una sección de pelo (apoye los dedos meñique y
anular en el cuero cabelludo, usando los dedos corazón e índice para marcar
la longitud), aguántelo a 1 o 2 cm por debajo de la longitud de corte. Luego,
usando el recortador, corte la sección de pelo pronunciadamente en ángulo
para crear un 'borde' aserrado.
Técnicas de corte y recomendaciones
Use el recortador en pelo limpio y seco.
Para familiarizarse con el recortador, comience con la guía de corte para un
corte más largo. Pronto conocerá la longitud de cada guía y posición.
Mueva siempre el recortador contra la dirección del crecimiento del pelo.
Comience por la nuca. Ponga el accesorio del peine en el cuero cabelludo
y mueva el recortador hacia la coronilla. Mueva el recortador lentamente,
apuntando los dientes de la guía ligeramente hacia arriba. Mantenga en
todo momento el recortador con su cabeza.
Para la coronilla, mueva el recortador de atrás adelante, es decir de la frente
hacia la coronilla.
Para retoques nales, es decir, alrededor de la nuca y las patillas, use el
recortador sin el accesorio del peine. Gire el recortador y muévalo de arriba
abajo.
LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO
Limpie las hojas con el cepillo de limpieza para eliminar restos de pelo.
Para facilitar la limpieza pueden sacarse las hojas del recortador. Asegúrese
de que el recortador esté apagado. Aguante el recortador con las hojas
hacia arriba y sáquelas presionando la parte superior de la hoja. (Fig. 1)
Tras cada uso se recomienda lubricar las hojas del recortador con el aceite
incluido.
GARANTÍA
Este producto cuenta con 24 meses de garantía. Su garantía es válida si el
producto se utilizan de acuerdo con las instrucciones y el propósito para
el que se creó. Además, debe enviarse un justicante de la compra original
(factura, tíquet o recibo) en el que aparezca la fecha de la compra, el nombre
del vendedor y el número de artículo del producto.
Para más detalles sobre las condiciones de la garantía, consulte la página
web de servicio: www.service.tristar.eu
NORMAS DE PROTECCIÓN DEL MEDIOAMBIENTE
Este aparato no se debe desechar con los residuos domésticos cuando
nalice su durabilidad, sino que se debe ofrecer a un centro de reciclaje
de aparatos eléctricos y electrónicos domésticos. Este símbolo en el aparato,
manual de instrucciones y embalaje le avisa de este aspecto importante.
El los materiales utilizados en este aparato se pueden reciclar. Mediante el
reciclaje de electrodomésticos, usted contribuye a fomentar la protección del
medioambiente. Consulte a sus autoridades locales para obtener información
acerca del punto de recogida.
PARTS DESCRIPTION / ONDERDELENBESCHRIJVING / DESCRIPTION DES
PIÈCES / TEILEBESCHREIBUNG / DESCRIPCIÓN DE LAS PIEZAS / DESCRIÇÃO
DOS COMPONENTES / OPIS CZĘŚCI / DESCRIZIONE DELLE PARTI /
BESKRIVNING AV DELAR / POPIS SOUČÁSTÍ / POPIS SÚČASTÍ
6
9
7
8
1
3
4
10
5
2

www.tristar.eu

Tristar Europe B.V. | Jules Verneweg 87
5015 BH Tilburg | The Netherlands
EN INSTRUCTION MANUAL
NL GEBRUIKSAANWIJZING
FR MODE D'EMPLOI
DE BEDIENUNGSANLEITUNG
ES MANUAL DE USUARIO
PT MANUAL DE UTILIZADOR
PL INSTRUKCJA OBSŁUGI
IT MANUALE UTENTE
SV BRUKSANVISNING
CS VOD NA POUŽITÍ
SK VOD NA POUŽITIE
TR-2544
|
TriStar TR-2544

Ho bisogno di aiuto?

Numero di domande: 0

Hai domande sul TriStar TR-2544 o hai bisogno di aiuto? Fai qui la tua domanda. Fornisci una descrizione chiara e completa del problema e della domanda. Più dettagli fornisci per il tuo problema e la tua domanda, più facile sarà per gli altri proprietari di TriStar TR-2544 rispondere correttamente alla tua domanda.

Consulta qui gratuitamente il manuale per il TriStar TR-2544. Il manuale rientra nella categoria Forbici ed è stato valutato da 2 persone con una media di 9.7. Il manuale è disponibile nelle seguenti lingue: Italiano, Inglese. Hai domande sul TriStar TR-2544 o hai bisogno di aiuto? Fai la tua domanda qui

Specifiche TriStar TR-2544

Generale
Marca TriStar
Modello TR-2544
Prodotto Forbici
EAN 8713016025449
Lingua Italiano, Inglese
Tipo di file PDF
Prestazione
Numero di velocità 1
Numero di lunghezze preimpostate 5
Adatto per tutto il corpo No
Numero di impostazioni 5
Colore del prodotto Black,Silver
Lunghezza massima del taglio 16 mm
Lunghezza minima del taglio 4 mm
Contenuto dell'imballo
Set da barbiere
Base inclusa
Spazzola inclusa
Caricatore
Spazzole per la pulizia
Olio incluso
Pettine capelli
Forbici
Gestione energetica
Ricaricabile
Tempo di funzionamento - min
Tipo batteria -
Dimensioni e peso
Peso 210 g
Ergonomia
Senza filo
Mostra di più

Domande frequenti

Di seguito, troverai le domande più frequenti riguardo TriStar TR-2544 .

La tua domanda non è elencata? Fai la tua domanda qui