TriStar VE-5805

TriStar VE-5805 manuale

(1)
 • VE5804
  VE5805
  EN | Instruction manual
  NL | Gebruiksaanwijzing
  FR | Mode d’emploi
  DE | Bedienungsanleitung
  ES | Manual de usuario
  PT | Manual de utilizador
  IT | Manuele utente
  SV | Bruksanvisning
  PL | Instrukcja obsługi
  CS | Návod na použití
  SK | Návod na použitie
  RU | Руководство по
  эксплуатации
  PARTS DESCRIPTION / ONDERDELENBESCHRIJVING / DESCRIPTION DES PIÈCES / TEILEBESCHREIBUNG /
  DESCRIPCIÓN DE LAS PIEZAS / DESCRIÇÃO DOS COMPONENTES / DESCRIZIONE DELLE PARTI /
  BESKRIVNING AV DELAR / OPIS CZĘŚCI / POPIS SOUČÁSTÍ / POPIS SÚČASTÍ / ПИСАНИЕ ЗАПЧАСТИ
  1
  3
  4
  3
  4
  2
  WWW.TRISTAR.EU
  Tristar Europe B.V. | Jules Verneweg 87
  5015 BH Tilburg | The Netherlands
  ENInstruction manual
  SAFETY
  This appliance shall not be used by children
  aged less than 8 years. This appliance can be
  used by children aged from 8 years and above
  and persons with reduced physical, sensory or
  mental capabilities or lack of experience and
  knowledge if they have been given
  supervision or instruction concerning use of
  the appliance in a safe way and understand
  the hazards involved. Children shall not play
  with the appliance. Keep the appliance and its
  cord out of reach of children aged less than 8
  years. Cleaning and user maintenance shall
  not be made by children unless older than 8
  and supervised.
  By ignoring the safety instructions the
  manufacturer can not be hold responsible for
  the damage.
  If the supply cord is damaged, it must be
  replaced by the manufacturer, its service
  agent or similarly qualified persons in order to
  avoid a hazard.
  Never move the appliance by pulling the cord
  and make sure the cord can not become
  entangled.
  The appliance must be placed on a stable,
  level surface.
  The user must not leave the device
  unattended while it is connected to the supply.
  This appliance is only to be used for
  household purposes and only for the purpose
  it is made for.
  To protect yourself against an electric shock,
  do not immerse the cord, plug or appliance in
  the water or any other liquid.
  PARTS DESCRIPTION
  1. Speed adjustment knob
  2. Oscillation knob
  3. Fan
  4. Tripod
  ASSEMBLY THE FAN
  Use a screwdriver to secure the wooden leg to the tripod holder. Put
  the locking screw through the holes of the metal connector part and
  the stand holder and tighten the screw with the main nut. Each base
  leg has one screw and one main nut. (1)
  Place the 3-piece metal link pipe in the center of the tripod and then
  secure it with the butterfly screws. (2)
  1
  2
  Install the fan main body on the top of the standing pipe. (3)
  Remove the 4 screws from the motor unit.
  Fit the rear fan grill onto the motor unit. Make sure that the 4 holes on
  the motor match the 4 holes on the rear fan grill.
  Fit the 4 screws and screw it on firmly.
  Put the blade on the motor unit and carefully tighten the screw.
  Fit the front fan grill onto the rear cage and fix them together using the
  metal clips. Tighten the small screw.
  BEFORE THE FIRST USE
  Take the appliance andaccessoriesoutthebox.Removethe
  stickers,protective foilorplasticfrom thedevice.
  Place the device on a flat stable surface and ensure a minimum of 10
  cm. free space around the device. This device is not suitable for
  installation in a cabinet or for outside use.
  Putthepower cable intothe socket.(Note: Make surethe voltagewhich
  is indicated on the devicematchesthe localvoltage beforeconnecting
  the device.Voltage220V-240V ~ 50-60Hz).
  USE
  Set the speed adjustment knob to the desired position.
  To make the fan head oscillate, push down the Oscillation Knob.
  To stop the fan head from oscillating, pull-up the Oscillation Knob.
  The head of the fan can be adjusted up or down, to do this loosen the
  adjusting knob, adjust the fan to the desired angle, to secure tighten the
  adjusting knob.
  CLEANING AND MAINTENANCE
  Clean the appliance with a damp cloth. Never use harsh and abrasive
  cleaners, scouring pad or steel wool, which damages the device.
  Never immerse the electrical device in water or any other liquid. The
  device is not dishwasher proof.
  ENVIRONMENT
  This appliance should not be put into the domestic garbage at the
  end of its durability, but must be offered at a central point for the recycling
  of electric and electronic domestic appliances. This symbol on the
  appliance, instruction manual and packaging puts your attention to this
  important issue. The materials used in this appliance can be recycled. By
  recycling of used domestic appliances you contribute an important push to
  the protection of our environment. Ask your local authorities for information
  regarding the point of recollection.
  Support
  You can find all available information and spare parts at www.tristar.eu!
  NLGebruiksaanwijzing
  VEILIGHEID
  Dit apparaat mag niet worden gebruikt door
  kinderen jonger dan 8 jaar. Dit apparaat kan
  worden gebruikt door kinderen vanaf 8 jaar en
  door personen met verminderde lichamelijke,
  zintuiglijke of geestelijke vermogens of gebrek
  aan de benodigde ervaring en kennis indien ze
  onder toezicht staan of instructies krijgen over
  hoe het apparaat op een veilige manier kan
  worden gebruikt alsook de gevaren begrijpen
  die met het gebruik samenhangen. Kinderen
  mogen niet met het apparaat spelen. Houd het
  apparaat en het netsnoer buiten bereik van
  kinderen jonger dan 8 jaar. Laat reiniging en
  onderhoud niet door kinderen uitvoeren, tenzij
  ze ouder zijn dan 8 jaar en onder toezicht staan.
  De fabrikant is niet aansprakelijk voor schade
  voortvloeiend uit het niet opvolgen van de
  veiligheidsinstructies.
  Als het netsnoer beschadigd is, moet het
  worden vervangen door de fabrikant, de
  onderhoudsmonteur van de fabrikant of door
  personen met een soortgelijke kwalificatie om
  gevaar te voorkomen.
  Verplaats het apparaat nooit door aan het snoer
  te trekken. Zorg ervoor dat het snoer nergens in
  verstrikt kan raken.
  Het apparaat moet op een stabiele, vlakke
  ondergrond worden geplaatst.
  De gebruiker mag het apparaat niet onbeheerd
  achterlaten wanneer de stekker zich in het
  stopcontact bevindt.
  Dit apparaat is uitsluitend voor huishoudelijk
  gebruik en voor het doel waar het voor bestemd
  is.
  Dompel het snoer, de stekker of het apparaat
  niet onder in water of andere vloeistoffen om
  elektrische schokken te voorkomen.
  ONDERDELENBESCHRIJVING
  1. Knop voor snelheidsaanpassing
  2. Oscillatieknop
  3. Ventilator
  4. Statief
  MONTAGE VAN DE VENTILATOR
  Gebruik een schroevendraaier om de houten poot vast te maken aan de
  statiefhouder. Doe de vergrendelingsschroef door de gaten van het
  metalen verbindingsstuk en de standaardhouder en draai de schroef vast
  met de hoofdmoer. Elke basispoot heeft 1 schroef en 1 hoofdmoer. (1)
  Plaats de 3 metalen koppelingsstukken in het midden van het statief en
  maak deze vast met de vleugelmoeren. (2)
  1
  2
  Plaats de hoofdbehuizing van de ventilator bovenop de staande buis. (3)
  Verwijder de 4 schroeven uit de motoreenheid.
  Bevestig het achterrooster op de motoreenheid. Controleer of de 4 gaten
  op de motor overeenkomen met de 4 gaten op het achterrooster van de
  ventilator.
  Plaats de 4 schroeven en draai deze goed vast.
  Zet het blad op de motoreenheid en draai de schroef voorzichtig vast.
  Plaats het voorrooster van de ventilator op de achterbehuizing en maak
  de onderdelen aan elkaar vast met de metalen klemmen. Draai de kleine
  schroef vast.
  VOOR HET EERSTE GEBRUIK
  Haal het apparaat en de accessoires uit de doos.Verwijder de stickers,
  de beschermfolie of het plastic van het apparaat.
  Plaats het apparaat op een vlakke, stabiele ondergrond. Zorg voor
  minimaal 10 cm vrije ruimte rondom het apparaat. Dit apparaat is niet
  geschikt voor inbouw of gebruik buitenshuis.
  Putthepower cable intothe socket.(Note: Make surethe voltagewhich
  is indicated on the devicematchesthe localvoltage beforeconnecting
  the device.Voltage220V-240V ~ 50-60Hz).
  GEBRUIK
  Zet de snelheidsknop in de gewenste positie.
  Druk op de oscillatieknop om de ventilatorkop te laten oscilleren.
  Druk op de oscillatieknop om de ventilatorkop te laten stoppen met
  oscilleren.
  De kop van de ventilator kan omhoog of omlaag ingesteld worden. Draai
  de instelknop los, stel de ventilator in de gewenste hoek en draai de
  instelknop vast om hem vast te zetten.
  REINIGING EN ONDERHOUD
  Reinig het apparaat met een vochtige doek. Gebruik nooit agressieve of
  schurende reinigingsmiddelen, schuursponzen of staalwol; dit beschadigt
  het apparaat.
  Dompel het apparaat nooit onder in water of andere vloeistoffen. Het
  apparaat is niet vaatwasserbestendig.
  MILIEU
  Dit apparaat mag aan het einde van de levensduur niet bij het
  normale huisafval worden gedeponeerd, maar moet bij een speciaal
  inzamelpunt voor hergebruik van elektrische en elektronische apparaten
  worden aangeboden. Het symbool op het apparaat, in de
  gebruiksaanwijzing en op de verpakking attendeert u hierop. De in het
  apparaat gebruikte materialen kunnen worden gerecycled. Met het
  recyclen van gebruikte huishoudelijke apparaten levert u een belangrijke
  bijdrage aan de bescherming van ons milieu. Informeer bij uw lokale
  overheid naar het inzamelpunt.
  Support
  U kunt alle beschikbare informatie en reserveonderdelen vinden op
  www.tristar.eu!
  FRManuel d'instructions
  SÉCURITÉ
  Cet appareil ne doit pas être utilisé par des
  enfants de moins de 8 ans. Cet appareil peut
  être utilisé par des enfants de 8 ans ou plus et
  des personnes présentant un handicap
  physique, sensoriel ou mental voire ne
  disposant pas des connaissances et de
  l'expérience nécessaires en cas de surveillance
  ou d'instructions sur l'usage de cet appareil en
  toute sécurité et de compréhension des risques
  impliqués. Les enfants ne doivent pas jouer
  avec l'appareil. Maintenez l'appareil et son
  cordon d'alimentation hors de portée des
  enfants de moins de 8 ans. Le nettoyage et la
  maintenance utilisateur ne doivent pas être
  confiés à des enfants sauf s'ils ont 8 ans ou
  plus et sont sous surveillance.
  Si vous ignorez les instructions de sécurité, le
  fabricant ne saurait être tenu responsable des
  dommages.
  Si le cordon d'alimentation est endommagé, il
  doit être remplacé par le fabricant, son
  réparateur ou des personnes qualifiées afin
  d'éviter tout risque.
  Ne déplacez jamais l'appareil en tirant sur le
  cordon et veillez à ce que ce dernier ne soit pas
  entortillé.
  L'appareil doit être posé sur une surface stable
  et nivelée.
  Ne laissez jamais le dispositif sans surveillance
  s'il est connecté à l'alimentation.
  Cet appareil est uniquement destiné à des
  utilisations domestiques et seulement dans le
  but pour lequel il est fabriqué.
  Afin de vous éviter un choc électrique,
  n'immergez pas le cordon, la prise ou l'appareil
  dans de l'eau ou autre liquide.
  DESCRIPTION DES PIÈCES
  1. Bouton de réglage de vitesse
  2. Bouton d'oscillation
  3. Ventilateur
  4. Trépied
  ASSEMBLER LE VENTILATEUR
  Utilisez un tournevis pour fixer le pied en bois au support du trépied.
  Introduisez la vis de blocage dans les trous de la partie métallique du
  connecteur et du support et serrez la vis avec l'écrou principal. Chaque
  pied de base a une vis et un écrou principal. (1)
  Placez le tube de liaison métallique en 3 parties au centre du trépied et
  fixez-le avec les vis papillon. (2)
  1
  2
  Mettez le corps principal du ventilateur sur le dessus du tuyau sur pied.
  (3)
  Retirez les 4 vis du bloc moteur.
  Installez la grille arrière du ventilateur sur le bloc moteur. Assurez-vous
  que les 4 trous sur le moteur correspondent aux 4 trous sur la grille
  arrière du ventilateur.
  Positionnez et vissez fermement les 4 vis.
  Placez la lame sur le bloc moteur et vissez soigneusement la vis.
  Positionnez la grille avant du ventilateur sur la cage arrière et fixez-les
  ensemble en utilisant les clips métalliques. Serrez la petite vis.
  AVANT LA PREMIÈRE UTILISATION
  Sortez l'appareil et les accessoires hors de la boîte.Retirez les
  autocollants, le film protecteur ou le plastique de l'appareil.
  Mettez l'appareil sur une surface stable plate et assurez un dégagement
  tout autour de l'appareil d'au moins 10 cm. Cet appareil ne convient pas
  à une installation dans une armoire ou à un usage à l'extérieur.
  Putthepower cable intothe socket.(Note: Make surethe voltagewhich
  is indicated on the devicematchesthe localvoltage beforeconnecting
  the device.Voltage220V-240V ~ 50-60Hz).
  UTILISATION
  Réglez le bouton de réglage de vitesse sur la position voulue.
  Pour que la tête du ventilateur oscille, enfoncez le Bouton d'Oscillation.
  Pour que la tête du ventilateur cesse d'osciller, tirez le Bouton
  d'Oscillation.
  La tête du ventilateur est réglable vers le haut ou le bas. Pour ce faire,
  desserrez le bouton de réglage, ajustez le ventilateur selon l'angle voulu
  puis serrez fermement le bouton de réglage.
  NETTOYAGE ET ENTRETIEN
  Nettoyez l'appareil avec un chiffon humide. N'utilisez pas de produits
  nettoyants agressifs ou abrasifs, de tampons à récurer ou de laine de
  verre, ceux-ci pourraient endommager l'appareil.
  N'immergez jamais l'appareil dans l'eau ni aucun autre liquide. L'appareil
  ne peut pas être nettoyé en lave-vaisselle.
  ENVIRONNEMENT
  Cet appareil ne doit pas être jeté avec les déchets ménagers à la
  fin de sa durée de vie, il doit être remis à un centre de recyclage pour les
  appareils électriques et électroniques. Ce symbole sur l'appareil, le
  manuel d'utilisation et l'emballage attire votre attention sur un point
  important. Les matériaux utilisés dans cet appareil sont recyclables. En
  recyclant vos appareils, vous contribuez de manière significative à la
  protection de notre environnement. Renseignez-vous auprès des autorités
  locales pour connaître les centres de collecte des déchets.
  Support
  Vous retrouvez toutes les informations et pièces de rechange sur
  www.tristar.eu!
  DEBedienungsanleitung
  SICHERHEIT
  Dieses Gerät darf nicht von Kindern unter 8
  Jahren verwendet werden. Dieses Gerät darf
  von Kindern ab 8 Jahren und von Personen mit
  eingeschränkten körperlichen, sensorischen
  oder geistigen Fähigkeiten oder einem Mangel
  an Erfahrung und Kenntnissen verwendet
  werden, sofern diese Personen beaufsichtigt
  oder über den sicheren Gebrauch des Geräts
  unterrichtet wurden und die damit verbundenen
  Gefahren verstanden haben. Kinder dürfen mit
  dem Gerät nicht spielen. Halten Sie das Gerät
  und sein Anschlusskabel außerhalb der
  Reichweite von Kindern unter 8 Jahren.
  Reinigungs- und Wartungsarbeiten dürfen nicht
  von Kindern vorgenommen werden, es sei
  denn, sie sind älter als 8 und werden
  beaufsichtigt.
  Beim Ignorieren der Sicherheitshinweise kann
  der Hersteller nicht für Schäden haftbar
  gemacht werden.
  Ist das Netzkabel beschädigt, muss es vom
  Hersteller, dem Kundendienst oder ähnlich
  qualifizierten Personen ersetzt werden, um
  Gefahren zu vermeiden.
  Bewegen Sie das Gerät niemals durch Ziehen
  am Kabel, und stellen Sie sicher, dass sich das
  Kabel nicht verwickelt.
  Das Gerät muss auf einer ebenen, stabilen
  Fläche platziert werden.
  Das Gerät darf nicht unbeaufsichtigt bleiben,
  während es am Netz angeschlossen ist.
  Dieses Gerät darf nur für den
  Haushaltsgebrauch und nur für den Zweck
  benutzt werden, für den es hergestellt wurde.
  Tauchen Sie zum Schutz vor einem
  Stromschlag das Kabel, den Stecker oder das
  Gerät niemals in Wasser oder sonstige
  Flüssigkeiten.
  TEILEBESCHREIBUNG
  1. Geschwindigkeitsregler
  2. Oszillationsknopf
  3. Lüfter
  4. Stativ
  LÜFTER MONTIEREN
  Fixieren Sie das Holzbein mit einem Schraubendreher am Stativ.
  Stecken Sie die Befestigungsschraube durch die Löcher im
  Metallverbindungsteil und der Standhalterung und ziehen Sie die
  Schraube dann mit der Hauptmutter fest. Jedes Standbein hat eine
  Schraube und eine Hauptmutter. (1)
  Platzieren Sie die dreiteiligen Metallverbindungsstangen in der Mitte des
  Stativs und fixieren Sie sie mit den Flügelmuttern. (2)
  1
  2
  Montieren Sie das Lüftergehäuse oben auf dem Standrohr. (3)
  Entfernen Sie die vier Schrauben von der Motoreinheit.
  Bringen Sie das rückwärtige Lüftergitter an der Motoreinheit an. Achten
  Sie darauf, dass die vier Löcher am Motor mit den vier Löchern am
  rückwärtigen ausgerichtet sind.
  Bringen Sie die vier Schrauben an und ziehen Sie sie fest an.
  Bringen Sie das Lüfterrad an der Motoreinheit an und ziehen Sie die
  Schrauben sorgfältig fest.
  Bringen Sie das vordere Lüftergitter am hinteren Kasten an und fixieren
  Sie beide Teile mit den Metallclips. Ziehen Sie die kleine Schraube fest.
  VOR DER ERSTEN INBETRIEBNAHME
  Nehmen Sie das Gerät und das Zubehör aus der Verpackung.Entfernen
  Sie die Aufkleber, die Schutzfolie oder das Plastik vom Gerät.
  Stellen Sie das Gerät auf eine ebene und stabile Fläche und halten Sie
  einen Abstand von mindestens 10 cm um das Gerät herum ein. Dieses
  Gerät ist nicht für den Anschluss oder die Verwendung in einem Schrank
  oder im Freien geeignet.
  Putthepower cable intothe socket.(Note: Make surethe voltagewhich
  is indicated on the devicematchesthe localvoltage beforeconnecting
  the device.Voltage220V-240V ~ 50-60Hz).
  GEBRAUCH
  Stellen Sie den Geschwindigkeitseinstellknopf auf die gewünschte
  Position.
TriStar VE-5805

Vuoi sapere di TriStar VE-5805?

manual_questions_numberofquestions 0

Chiedi la domanda che hai sul TriStar VE-5805 semplimente ad altri proprietari di prodotto qui. Assicurati di fornire una descrizione chiara ed asauriente del problema e della tua domanda. Migliore è la descrizione del tuo problema e della domanda, più facile è per gli altri proprietari del TriStar VE-5805 fornirti una buona risposta.

Visualizza qui il manuale gratuito del TriStar VE-5805. Hai letto il manuale, ma risponde alla tua domanda? Quindi fai la tua domanda su questa pagina ad altri proprietari del TriStar VE-5805

Specifiche

Marca TriStar
Modello VE-5805
Prodotto Ventilatore
EAN 8713016083517
Lingua Italiano, Olandese, Inglese, Tedesco, Francese, Spagnolo, Svedese, Portoghese, Polacco, Slovacco
Tipo di file PDF

Relaterade produkter

Ventilatore TriStar

Utilizziamo i cookie per essere sicuri che tu possa avere la migliore esperienza sul nostro sito. Se continui ad utilizzare questo sito noi assumiamo che tu ne sia felice.

Leggi di più