TriStar VE-5936

TriStar VE-5936 manuale

(1)
 • VE5935
  VE5936
  VE5975
  EN | Instruction manual
  NL | Gebruiksaanwijzing
  FR | Mode d’emploi
  DE | Bedieningsanleitung
  ES | Manual de usuario
  PT | Manual de utilizador
  IT | Manuele utente
  SV | Bruksanvisning
  PL | Instrukcja obsługi
  CS | Návod na použití
  SK | Návod na použitie
  PARTS DESCRIPTION / ONDERDELENBESCHRIJVING / DESCRIPTION DES PIÈCES / TEILEBESCHREIBUNG /
  DESCRIPCIÓN DE LAS PIEZAS / DESCRIÇÃO DOS COMPONENTES / DESCRIZIONE DELLE PARTI /
  BESKRIVNING AV DELAR / OPIS CZĘŚCI / POPIS SOUČÁSTÍ / POPIS SÚČASTÍ
  1
  1
  2
  2
  SERVICE.TRISTAR.EU
  Tristar Europe B.V. | Jules Verneweg 87
  5015 BH Tilburg | The Netherlands
  [WEEE LOGO]
  ENInstructionmanual
  SAFETY
  Byignoringthesafetyinstructionsthe
  manufacturercannotbeholdresponsiblefor
  thedamage.
  Ifthesupplycordisdamaged,itmustbe
  replacedbythemanufacturer,itsserviceagent
  orsimilarlyqualifiedpersonsinordertoavoida
  hazard.
  Nevermovetheappliancebypullingthecord
  andmakesurethecordcannotbecome
  entangled.
  Theappliancemustbeplacedonastable,level
  surface.
  Theusermustnotleavethedeviceunattended
  whileitisconnectedtothesupply.
  Thisapplianceisonlytobeusedforhousehold
  purposesandonlyforthepurposeitismade
  for.
  Thisapplianceshallnotbeusedbychildren
  from0yearto8years.Thisappliancecanbe
  usedbychildrenagedfrom8yearsandabove
  iftheyarecontinuouslysupervised.This
  appliancecanbeusedbypeoplewithreduced
  physical,sensoryormentalcapabilitiesorlack
  ofexperienceandknowledgeiftheyhavebeen
  givensupervisionorinstructionconcerninguse
  oftheapplianceinasafewayandunderstand
  thehazardsinvolved.Childrenshallnotplay
  withtheappliance.Keeptheapplianceandits
  cordoutofreachofchildrenagedlessthan8
  years.Cleaningandusermaintenanceshallnot
  bemadebychildrenunlessolderthan8and
  supervised.
  Toprotectyourselfagainstanelectricshock,do
  notimmersethecord,plugorapplianceinthe
  wateroranyotherliquid.
  PARTSDESCRIPTION
  1. Speedadjustmentknobs
  2. Fan
  BEFORETHEFIRSTUSE
  Taketheapplianceandaccessoriesoutthebox.Removethe
  stickers,protectivefoilorplasticfromthedevice.
  Placethedeviceonaflatstablesurfaceandensureaminimumof10
  cm.freespacearoundthedevice.Thisdeviceisnotsuitablefor
  installationinacabinetorforoutsideuse.
  Putthepowercableintothesocket.(Note:Makesurethevoltagewhich
  isindicatedonthedevicematchesthelocalvoltagebeforeconnecting
  thedevice.Voltage220V240V50/60Hz)
  USE
  Usethespeedcontrolknobstochoosethedesiredventilationlevel.
  CLEANINGANDMAINTENANCE
  Cleantheappliancewithadampcloth.Neveruseharshandabrasive
  cleaners,scouringpadorsteelwool,whichdamagesthedevice.
  Neverimmersetheelectricaldeviceinwateroranyotherliquid.The
  deviceisnotdishwasherproof.
  GUARANTEE
  Thisproductisguaranteedfor24monthsgranted.Yourwarrantyisvalid
  iftheproductisusedinaccordancetotheinstructionsandforthe
  purposeforwhichitwascreated.Inaddition,theoriginalpurchase
  (invoice,salessliporreceipt)istobesubmittedwiththedateof
  purchase,thenameoftheretailerandtheitemnumberoftheproduct.
  ENVIRONMENT
  Thisapplianceshouldnotbeputintothedomesticgarbageatthe
  endofitsdurability,butmustbeofferedatacentralpointfortherecycling
  ofelectricandelectronicdomesticappliances.Thissymbolonthe
  appliance,instructionmanualandpackagingputsyourattentiontothis
  importantissue.Thematerialsusedinthisappliancecanberecycled.By
  recyclingofuseddomesticappliancesyoucontributeanimportantpushto
  theprotectionofourenvironment.Askyourlocalauthoritiesfor
  informationregardingthepointofrecollection.
  NLGebruiksaanwijzing
  VEILIGHEID
  Defabrikantisnietaansprakelijkvoorschade
  voortvloeienduithetnietopvolgenvande
  veiligheidsinstructies.
  Alshetnetsnoerbeschadigdis,moethet
  wordenvervangendoordefabrikant,de
  onderhoudsmonteurvandefabrikantofdoor
  personenmeteensoortgelijkekwalificatieom
  gevaartevoorkomen.
  Verplaatshetapparaatnooitdooraanhet
  snoertetrekken.Zorgervoordathetsnoer
  nergensinverstriktkanraken.
  Hetapparaatmoetopeenstabiele,vlakke
  ondergrondwordengeplaatst.
  Degebruikermaghetapparaatnietonbeheerd
  achterlatenwanneerdestekkerzichinhet
  stopcontactbevindt.
  Ditapparaatisuitsluitendvoorhuishoudelijk
  gebruikenvoorhetdoelwaarhetvoorbestemd
  is.
  Ditapparaatmagnietwordengebruiktdoor
  kinderenvan0tot8jaar.Ditapparaatkan
  wordengebruiktdoorkinderenvan8jaaren
  ouder,mitszijcontinuondertoezichtstaan.Dit
  apparaatkanwordengebruiktdoorpersonen
  metverminderdegeestelijke,zintuiglijkeof
  mentalevermogensofgebrekaanervaringof
  kennis,mitszijondertoezichtstaanof
  instructieskrijgenoverhoehetapparaatopeen
  veiligemanierkanwordengebruiktalsookde
  gevarenbegrijpendiemethetgebruik
  samenhangen.Kinderenmogennietmethet
  apparaatspelen.Houdhetapparaatenhet
  netsnoerbuitenbereikvankinderenjongerdan
  8jaar.Laatreinigingenonderhoudnietdoor
  kinderenuitvoeren,tenzijzeouderzijndan8
  jaarenondertoezichtstaan.
  Dompelhetsnoer,destekkerofhetapparaat
  nietonderinwaterofanderevloeistoffenom
  elektrischeschokkentevoorkomen.
  ONDERDELENBESCHRIJVING
  1. Snelheidsknoppen
  2. Ventilator
  VOORHETEERSTEGEBRUIK
  Haalhetapparaatendeaccessoiresuitdedoos.Verwijderdestickers,
  debeschermfolieofhetplasticvanhetapparaat.
  Plaatshetapparaatopeenvlakke,stabieleondergrond.Zorgvoor
  minimaal10cmvrijeruimterondomhetapparaat.Ditapparaatisniet
  geschiktvoorinbouwofgebruikbuitenshuis.
  Sluitdevoedingskabelaanophetstopcontact.(Letop:Zorgervoorhet
  aansluitenvanhetapparaatvoordathetophetapparaataangegeven
  voltageovereenkomtmetdeplaatselijke
  netspanning.Voltage:220V240V50/60Hz)
  GEBRUIK
  Gebruikdesnelheidsknoppenomdegewensteventilatiestandtekiezen.
  REINIGINGENONDERHOUD
  Reinighetapparaatmeteenvochtigedoek.Gebruiknooitagressieveen
  schurendeschoonmaakmiddelen,schuursponzenofstaalwol;dit
  beschadigthetapparaat.
  Dompelhetapparaatnooitonderinwaterofanderevloeistoffen.Het
  apparaatisnietvaatwasserbestendig.
  GARANTIEVOORWAARDEN
  Opditproductwordteengarantievan24maandenverleend.Uw
  garantieisgeldigindienhetproductisgebruiktinovereenstemmingmet
  degebruiksaanwijzingenvoorhetdoelwaarvoorhetgemaaktis.
  Tevensdientdeorigineleaankoopbon(factuur,kassabonofkwitantie)
  tewordenoverlegdmetdaaropdeaankoopdatum,denaamvande
  retailerenhetartikelnummervanhetproduct.
  MILIEU
  Ditapparaatmagaanheteindevandelevensduurnietbijhet
  normalehuisafvalwordengedeponeerd,maarmoetbijeenspeciaal
  inzamelpuntvoorhergebruikvanelektrischeenelektronischeapparaten
  wordenaangeboden.Hetsymboolophetapparaat,inde
  gebruiksaanwijzingenopdeverpakkingattendeertuhierop.Deinhet
  apparaatgebruiktematerialenkunnenwordengerecycled.Methet
  recyclenvangebruiktehuishoudelijkeapparatenlevertueenbelangrijke
  bijdrageaandebeschermingvanonsmilieu.Informeerbijuwlokale
  overheidnaarhetinzamelpunt.
  FRManueld'instructions
  SÉCURITÉ
  Sivousignorezlesinstructionsdesécurité,le
  fabricantnesauraitêtretenuresponsabledes
  dommages.
  Silecordond'alimentationestendommagé,il
  doitêtreremplacéparlefabricant,son
  réparateuroudespersonnesqualifiéesafin
  d'évitertoutrisque.
  Nedéplacezjamaisl'appareilentirantsurle
  cordonetveillezàcequecederniernesoitpas
  entortillé.
  L'appareildoitêtreposésurunesurfacestable
  etnivelée.
  Nelaissezjamaisledispositifsanssurveillance
  s'ilestconnectéàl'alimentation.
  Cetappareilestuniquementdestinéàdes
  utilisationsdomestiquesetseulementdansle
  butpourlequelilestfabriqué.
  L'appareilnedoitpasêtreutilisépardes
  enfantsdemoinsde8ans.Cetappareilpeut
  êtreutilisépardesenfantsàpartirde8ans
  soussupervisioncontinue.Cetappareilnedoit
  pasêtreutilisépardespersonnesdontles
  capacitésphysiques,sensoriellesoumentales
  sontréduitesoumanquantd'expérienceetde
  connaissance,saufsiellessontsurveilléesou
  siellesontreçudesinstructionspourutiliser
  cetappareilentoutesécuritéenétant
  conscientesdesdangersliés.Lesenfantsne
  doiventpasjoueravecl'appareil.Maintenez
  l'appareiletsoncordond'alimentationhorsde
  portéedesenfantsdemoinsde8ans.Le
  nettoyageetlamaintenanceutilisateurne
  doiventpasêtreconfiésàdesenfantssaufs'ils
  ont8ansouplusetsontsoussurveillance.
  Afindevouséviterunchocélectrique,
  n'immergezpaslecordon,lapriseoul'appareil
  dansdel'eauouautreliquide.
  DESCRIPTIONDESPIÈCES
  1. Boutonsderéglagedevitesse
  2. Ventilateur
  AVANTLAPREMIÈREUTILISATION
  Sortezl'appareiletlesaccessoireshorsdelaboîte.Retirezles
  autocollants,lefilmprotecteurouleplastiquedel'appareil.
  Mettezl'appareilsurunesurfacestableplateetassurezundégagement
  toutautourdel'appareild'aumoins10cm.Cetappareilneconvientpas
  àuneinstallationdansunearmoireouàunusageàl'extérieur.
  Branchezlecordond’alimentationàlaprise.(Remarque:Veillezàce
  quelatensionindiquéesurl’appareilcorrespondeàcelledusecteur
  localavantdeconnecterl'appareil.Tension220V240V50/60Hz)
  UTILISATION
  Àl'aidedesboutonsdecontrôledevitesse,réglezleniveaude
  ventilationsouhaité.
  NETTOYAGEETENTRETIEN
  Nettoyezl'appareilavecunchiffonhumide.N'utilisezpasdeproduits
  nettoyantsagressifsouabrasifs,detamponsàrécureroudelainede
  verre,ceuxcipourraientendommagerl'appareil.
  N'immergezjamaisl'appareildansl'eauniaucunautreliquide.L'appareil
  nepeutpasêtrenettoyéenlavevaisselle.
  GARANTIE
  Ceproduitestgarantipourunepériodede24mois.Votregarantieest
  valablesileproduitestutiliséselonlesinstructionsetpourl'usage
  auquelilestdestiné.Deplus,lapreuved'achatd'origine(facture,reçu
  outicketdecaisse)doitêtreprésentée,montrantladated'achat,lenom
  dudétaillantetlenumérod'articleduproduit.
  ENVIRONNEMENT
  Cetappareilnedoitpasêtrejetéaveclesdéchetsménagersàla
  findesaduréedevie,ildoitêtreremisàuncentrederecyclagepourles
  appareilsélectriquesetélectroniques.Cesymbolesurl'appareil,le
  manueld'utilisationetl'emballageattirevotreattentionsurunpoint
  important.Lesmatériauxutilisésdanscetappareilsontrecyclables.En
  recyclantvosappareils,vouscontribuezdemanièresignificativeàla
  protectiondenotreenvironnement.Renseignezvousauprèsdesautorités
  localespourconnaîtrelescentresdecollectedesdéchets.
  DEBedienungsanleitung
  SICHERHEIT
  BeimIgnorierenderSicherheitshinweisekann
  derHerstellernichtfürSchädenhaftbar
  gemachtwerden.
  IstdasNetzkabelbeschädigt,mussesvom
  Hersteller,demKundendienstoderähnlich
  qualifiziertenPersonenersetztwerden,um
  Gefahrenzuvermeiden.
  BewegenSiedasGerätniemalsdurchZiehen
  amKabel,undstellenSiesicher,dasssichdas
  Kabelnichtverwickelt.
  DasGerätmussaufeinerebenen,stabilen
  Flächeplatziertwerden.
  DasGerätdarfnichtunbeaufsichtigtbleiben,
  währendesamNetzangeschlossenist.
  DiesesGerätdarfnurfürden
  HaushaltsgebrauchundnurfürdenZweck
  benutztwerden,fürdeneshergestelltwurde.
  DiesesGerätdarfnichtvonKindernbenutzt
  werden.DasGerätundseineAnschlussleitung
  sindvonKindernfernzuhalten.Gerätekönnen
  vonPersonenmitreduziertenphysischen,
  sensorischenodermentalenFähigkeitenoder
  MangelanErfahrungund/oderWissenbenutzt
  werden,wennsiebeaufsichtigtoderbezüglich
  dessicherenGebrauchsdesGerätes
  unterwiesenwurdenunddiedaraus
  resultierendenGefahrenverstandenhaben.
  KinderdürfennichtmitdemGerätspielen.
  TauchenSiezumSchutzvoreinem
  StromschlagdasKabel,denSteckeroderdas
  GerätniemalsinWasserodersonstige
  Flüssigkeiten.
  TEILEBESCHREIBUNG
  1. Geschwindigkeitseinstellknöpfe
  2. Lüfter
  VORDERERSTENINBETRIEBNAHME
  NehmenSiedasGerätunddasZubehörausderVerpackung.Entfernen
  SiedieAufkleber,dieSchutzfolieoderdasPlastikvomGerät.
  StellenSiedasGerätaufeineebeneundstabileFlächeundhaltenSie
  einenAbstandvonmindestens10cmumdasGerätherumein.Dieses
  GerätistnichtfürdenAnschlussoderdieVerwendungineinemSchrank
  oderimFreiengeeignet.
  VerbindenSiedasNetzkabelmitderSteckdose.(Hinweis:StellenSie
  vordemAnschließendesGerätssicher,dassdieaufdemGerät
  angegebeneNetzspannungmitderörtlichenSpannung
  übereinstimmt.Spannung:220V240V50/60Hz)
  GEBRAUCH
  WählenSiemitdenGeschwindigkeitsregelknöpfendiegewünschte
  Ventilationsstärke.
  REINIGUNGUNDPFLEGE
  ReinigenSiedasGerätmiteinemfeuchtenTuch.VerwendenSie
  niemalsscharfeoderscheuerndeReiniger,TopfreinigeroderStahlwolle.
  DieswürdedasGerätbeschädigen.
  TauchenSiedasGerätniemalsinWasseroderandereFlüssigkeiten.
  DasGerätinnichtspülmaschinenfest.
  GARANTIE
  DiesesProdukthateineGarantievon24Monaten.Der
  Garantieanspruchgiltnur,wenndasProduktgemäßdenAnweisungen
  undgemäßdemZweck,fürdeneskonzipiertwurde,benutztwird.Der
  OriginalKaufbeleg(Rechnung,BelegoderQuittung)musszusammen
  mitdemKaufdatum,demNamendesEinzelhändlersundder
  ArtikelnummerdesProdukteseingereichtwerden.
  UMWELT
  DiesesGerätdarfamEndeseinerLebenszeitnichtimHausmüll
  entsorgtwerden,sondernmussaneinerSammelstellefürdasRecyceln
  vonelektrischenundelektronischenHaushaltsgerätenabgegeben
  werden.DasSymbolaufdemGerät,inderBedienungsanleitungundauf
  derVerpackungmachtSieaufdieseswichtigeThemaaufmerksam.Diein
  diesemGerätverwendetenMaterialienkönnenrecyceltwerden.Durch
  dasRecycelngebrauchterHaushaltsgeräteleistenSieeinenwichtigen
  BeitragzumUmweltschutz.FragenSieIhreörtlicheBehördenach
  InformationenübereineSammelstelle.
  ESManualdeinstrucciones
  SEGURIDAD
  Siignoralasinstruccionesdeseguridad,
  eximiráalfabricantedetodaresponsabilidad
  porposiblesdaños.
  Sielcabledealimentaciónestádañado,
  correspondealfabricante,alrepresentanteoa
  unapersonadecualificaciónsimilarsu
  reemplazoparaevitarpeligros.
  Nuncamuevaelaparatotirandodelcabley
  asegúresedequenosepuedaenredarconel
  cable.
  Elaparatodebecolocarsesobreunasuperficie
  estableynivelada.
  Elusuarionodebedejareldispositivosin
  supervisiónmientrasestéconectadoala
  alimentación.
  Esteaparatosedebeutilizarúnicamentepara
  elusodomésticoysóloparalasfuncionespara
  lasquesehadiseñado.
  Esteaparatonodebeserutilizadoporniñosde
  0a8años.Esteaparatopuedeserutilizado
  porniñosapartirdelos8añossison
  supervisadosdeformacontinua.Esteaparato
  puedeserusadoporpersonascon
  capacidadesfísicas,sensorialesomentales
  reducidas,ofaltadeexperienciay
  conocimientos,sirecibensupervisióno
  instruccionessobreelusodelaparatodeforma
  seguraycomprendenlosriesgosqueimplica.
  Losniñosnopuedenjugarconelaparato.
  Mantengaelaparatoyelcablefueradel
  alcancedelosniñosmenoresde8años.Los
  niñosnopodránrealizarlalimpiezaniel
  mantenimientoreservadoalusuarioamenos
  quetenganmásde8añosycuentencon
  supervisión.
  Paraprotegersecontraunadescargaeléctrica,
  nosumerjaelcable,elenchufenielaparatoen
  elaguaocualquierotrolíquido.
  DESCRIPCIÓNDELOSCOMPONENTES
  1. Mandosdeajustedevelocidad
  2. Ventilador
  ANTESDELPRIMERUSO
  Saqueelaparatoylosaccesoriosdelacaja.Quitelosadhesivos,la
  láminaprotectoraoelplásticodeldispositivo.
  Coloqueeldispositivosobreunasuperficieplanaestableyasegúrese
  detenerunmínimode10cmdeespaciolibrealrededordelmismo.Este
  dispositivonoesapropiadoparaserinstaladoenunarmariooparael
  usoenexteriores.
  Conecteelcabledealimentaciónalatomadecorriente.(Nota:
  Asegúresedequelatensiónqueseindicaeneldispositivocoincidacon
  latensiónlocalantesdeconectarlo.Tensión220V240V50/60Hz)
  USO
  Utilicelosmandosdecontroldevelocidadparaseleccionarelnivelde
  ventilacióndeseado.
  LIMPIEZAYMANTENIMIENTO
  Limpieelaparatoconunpañohúmedo.Noutiliceproductosdelimpieza
  abrasivosofuertes,estropajosolanametálicaporquesepodríadañar
  elaparato.
  Nosumerjanuncaelaparatoenaguaocualquierotrolíquido.El
  aparatonosepuedelavarenellavavajillas.
  GARANTÍA
  Esteproductocuentacon24mesesdegarantía.Sugarantíaesválida
  sielproductoseutilizadeacuerdoconlasinstruccionesyelpropósito
  paraelquesecreó.Además,debeenviarseunjustificantedelacompra
  original(factura,tíquetorecibo)enelqueaparezcalafechadela
  compra,elnombredelvendedoryelnúmerodeartículodelproducto.
  MEDIOAMBIENTE
  Esteaparatonodebedesecharseconlabasuradomésticaalfinal
  desuvidaútil,sinoquesedebeentregarenunpuntoderecogidaparael
  reciclajedeaparatoseléctricosyelectrónicos.Estesímboloenelaparato,
  manualdeinstruccionesyembalajequiereatraersuatenciónsobreesta
  importantecuestión.Losmaterialesutilizadosenesteaparatosepueden
  reciclar.Medianteelreciclajedeelectrodomésticos,ustedcontribuyea
  fomentarlaproteccióndelmedioambiente.Solicitemásinformaciónsobre
  lospuntosderecogidaalasautoridadeslocales.
  PTManualdeInstruções
  SEGURANÇA
  Senãoseguirasinstruçõesdesegurança,o
  fabricantenãopodeserconsiderado
  responsávelpelodanos.
  Seocabodealimentaçãoestiverdanificado,
  devesersubstituídopelofabricante,oseu
  representantedeassistênciatécnicaoualguém
  comqualificaçõessemelhantesparaevitar
  perigos.
  Nuncadesloqueoaparelhopuxandopelocabo
  ecertifiquesedequeestenuncaficapreso.
  Oaparelhodevesercolocadonumasuperfície
  planaeestável.
  Outilizadornãodeveabandonaroaparelho
  enquantoesteestiverligadoàalimentação.
  Esteaparelhodestinaseapenasautilização
  domésticaeparaosfinsparaosquaisfoi
  concebido.
  Esteaparelhonãodeveserutilizadopor
  criançascomidadescompreendidasentreos0
  eos8anos.Esteaparelhopodeserutilizado
  porcriançascomidadeigualousuperiora8
  anos,casosejamcontinuamente
  supervisionadas.Esteaparelhopodeser
  utilizadoporpessoascomcapacidades
  mentais,sensoriaisoufísicasreduzidasou
  comfaltadeexperiênciaeconhecimento,se
  receberemsupervisãoouinstruções
  relativamenteàutilizaçãoseguradoaparelhoe
  compreenderemosperigosenvolvidos.As
  criançasnãodevembrincarcomoaparelho.
  Mantenhaoaparelhoerespectivocaboforado
  alcancedecriançascomidadeinferiora8
  anos.Alimpezaemanutençãonãodevemser
  realizadasporcriançasanãoserquetenham
  maisde8anosesejamsupervisionadas.
  Paraseprotegercontrachoqueseléctricos,
  nãomergulheocabo,afichanemoaparelho
  emáguaouqualqueroutrolíquido.
  DESCRIÇÃODASPEÇAS
  1. Botõesdeajustedevelocidade
  2. Ventoinha
  ANTESDAPRIMEIRAUTILIZAÇÃO
  Retireoaparelhoeosacessóriosdacaixa.Retireosautocolantes,a
  películaouplásticodeprotecçãodoaparelho.
  Coloqueoaparelhosobreumasuperfícieplanaeestáveledeixe,no
  mínimo,10cmdeespaçolivreàvoltadoaparelho.Esteaparelhonão
  estáadaptadoparaainstalaçãonumarmárioouparaautilizaçãono
  exterior.
  Ligueocabodealimentaçãoàtomada.(Nota:antesdeligaroaparelho,
  certifiquesedequeatensãoindicadanomesmocorrespondeàtensão
  local.Tensãode220V240V,50/60Hz).
  UTILIZAÇÃO
  Utilizeosbotõesdecontrolodevelocidadeparaselecionaronívelde
  ventilaçãopretendido.
  LIMPEZAEMANUTENÇÃO
  Limpeoaparelhocomumpanohúmido.Nuncauseprodutosde
  limpezaagressivoseabrasivos,esfregõesdemetaloupalhadeaço,
  quedanificaodispositivo.
  Nuncamergulheoaparelhonaáguaounoutrolíquido.Oaparelhonão
  éadequadoparaamáquinadelavarlouça.
  GARANTIA
  Esteprodutopossuiumagarantiade24meses.Asuagarantiaéválida
  seutilizaroprodutodeacordocomasinstruçõesecomafinalidade
  paraaqualfoiconcebido.Alémdisso,acompraoriginal(facturaou
  recibodacompra)deveráconteradatadacompra,onomedo
  vendedoreonúmerodeartigodoproduto.
  AMBIENTE
  Esteaparelhonãodeveserdepositadonolixodomésticonofim
  dasuavidaútil,masdeveserentreguenumpontocentraldereciclagem
  deaparelhosdomésticoseléctricoseelectrónicos.Estesímboloindicado
  noaparelho,nomanualdeinstruçõesenaembalagemchamaasua
  atençãoparaaimportânciadestaquestão.Osmateriaisutilizadosneste
  aparelhopodemserreciclados.Aoreciclaraparelhosdomésticosusados,
  estáacontribuirdeformasignificativaparaaprotecçãodonosso
  ambiente.Soliciteàsautoridadeslocaisinformaçõesrelativasaospontos
  derecolha.
  PLInstrukcjeużytkowania
  BEZPIECZEŃSTWO
  Producentnieponosiodpowiedzialnościza
  uszkodzeniawprzypadkunieprzestrzegania
  instrukcjibezpieczeństwa.
  Wprzypadkuuszkodzeniakablazasilania,aby
  uniknąćzagrożenia,musionbyćwymieniony
  przezproducenta,jegoagentaserwisowegolub
  osobyopodobnychkwalifikacjach.
  Niewolnoprzesuwaćurządzenia,ciągnąćza
  przewódanidopuszczaćdozaplątaniakabla.
  Urządzenienależyumieścićnastabilneji
  wypoziomowanejpowierzchni.
  Nigdynienależyzostawiaćwłączonego
  urządzeniabeznadzoru.
  Urządzenieprzeznaczonejesttylkodo
  eksploatacjiwgospodarstwiedomowym,w
  sposóbzgodnyzjegoprzeznaczeniem.
  Dzieciwwiekuod0do8latniemogąużywać
  tegourządzenia.Dzieci8letnieistarszemogą
  obsługiwaćtourządzenie,jeślibędąpodstałym
  nadzorem.Urządzeniemożebyćużywane
  przezosobyzobniżonąsprawnościąfizyczną,
  zmysłowąlubumysłową,osobyzbrakiem
  doświadczeniaiwiedzy,jeślisąone
  nadzorowanelubgdyjepoinstruowanojak
  korzystaćztegourządzeniawbezpieczny
  sposób,igdyzdająsobiesprawęzistniejących
  niebezpieczeństw.Dzieciomniewolnobawić
  sięurządzeniem.Urządzenieorazdołączony
  doniegokabelnależyprzechowywaćpoza
  zasięgiemdzieci,którenieukończyły8lat.
  Czyszczeniaikonserwacjiniepowinny
  wykonywaćdziecichyba,żeukończyły8lat
  iznajdująsiępodnadzoremosobydorosłej.
  Abyuniknąćporażeniaprądemelektrycznym,
  nienależyzanurzaćprzewodu,wtyczkiani
  urządzeniawwodziebądźwinnejcieczy.
  OPISCZĘŚCI
  1. Pokrętłaregulacjiprędkości
  2. Wentylator
  PRZEDPIERWSZYMUŻYCIEM
  Urządzenieiakcesorianależywyjąćzpudełka.Zurządzenianależy
  usunąćnaklejki,folięochronnąlubelementyplastikowe.
  Urządzenieumieścićnaodpowiedniej,płaskiejpowierzchniizapewnić
  minimum10cmwolnejprzestrzeniwokółurządzenia.Urządzenietonie
  jestprzystosowanedomontażuwszafcelubdoużytkowanianawolnym
  powietrzu.
  Kabelzasilającynależypodłączyćdogniazdaelektrycznego.(Uwaga:
  Przedpodłączeniemurządzenianależysprawdzić,czynapięcie
  wskazanenaurządzeniuodpowiadanapięciusiecilokalnej.Napięcie:
  220V240V50/60Hz)
TriStar VE-5936

Vuoi sapere di TriStar VE-5936?

manual_questions_numberofquestions 0

Chiedi la domanda che hai sul TriStar VE-5936 semplimente ad altri proprietari di prodotto qui. Assicurati di fornire una descrizione chiara ed asauriente del problema e della tua domanda. Migliore è la descrizione del tuo problema e della domanda, più facile è per gli altri proprietari del TriStar VE-5936 fornirti una buona risposta.

Visualizza qui il manuale gratuito del TriStar VE-5936. Hai letto il manuale, ma risponde alla tua domanda? Quindi fai la tua domanda su questa pagina ad altri proprietari del TriStar VE-5936

Specifiche

Marca TriStar
Modello VE-5936
Prodotto Ventilatore
EAN 8713016026965
Lingua Italiano, Olandese, Inglese, Tedesco, Francese, Spagnolo, Svedese, Portoghese, Polacco, Slovacco
Tipo di file PDF

Relaterade produkter

Ventilatore TriStar

Utilizziamo i cookie per essere sicuri che tu possa avere la migliore esperienza sul nostro sito. Se continui ad utilizzare questo sito noi assumiamo che tu ne sia felice.

Leggi di più