TriStar WG-2441 manuale

TriStar WG-2441
9 · 1
PDF manuale
 · 2 pagine
Italiano
manualeTriStar WG-2441

WG 2441

EN | Instruction manual
NL | Gebruiksaanwijzing
FR | Mode d’emploi
DE | Bedienungsanleitung
ES | Manual de usuario
PT | Manual de utilizador
IT | Manuele utente
SV | Bruksanvisning
PL | Instrukcja obsługi
CS | Návod na použití
SK | Návod na použitie
RU | Руководство по
эксплуатации

WWW.TRISTAR.EU

Tristar Europe B.V. | Jules Verneweg 875015 BH Tilburg | The Netherlands

ENInstruction manual

SAFETY
• By ignoring the safety instructions the
manufacturer cannot be held responsible for
the damage.
• The appliance must be placed on a stable,
level surface.
Batteries
• Do not expose the battery to high
temperatures or direct sunlight. Never throw
batteries into the fire. There is a danger of
explosion!
• Keep batteries away from children. They are
not a toy!
• Do not open the batteries by force.
• Avoid contact with metallic objects.(Rings,
nails, screws et cetera)there is a danger of
short-circuiting!
• As a result of a short-circuit batteries may
heat up consider-ably or even catch fire. this
may result in burns.
• For your safety the battery poles should be
covered with adhesive strips during transport.
• If a battery leaks, do not rub your eyes with
your hands. If in contact with the liquid, the
hands should be washed thoroughly and eyes
rinsed out with clear water, if symptoms
persist please consult a doctor.
• Do not ingest battery, risk of Chemical Burn
Hazard
• This product contains a coin/button cell
battery. If the coin/button cell battery is
swallowed, it can cause severe burns in just 2
hours and can lead to death.
• Keep new and used batteries away from
children.
• If the battery compartment does not close
securely stop using the product and keep it
away from children.
• If you think batteries might have been
swallowed or placed inside any part of the
body, seek immediate medical attention.
BEFORE THE FIRST USE
Take the appliance andaccessoriesoutthebox.Removethe
stickers,protective foilorplasticfrom thedevice.
Always weigh/use the scale on a hard and flat surface. When you are
measuring, please keep still.
It is advisable to take measurement at the same time of the day and at
the same place.
Always remove your shoes and socks, it is advisable to discard as
many as possible clothing, wipe clean your feet before using and dry
them well. Never use the appliance with wet feet.
Step on the weighing platform gently and when you are measuring,
please keep still.
Select with the little knob aside the battery holder the weight
measuring unit KG, LB or ST.
USE
Stand on the scale. The scale will turn on automatically.
Always stand in the centre of the platform.
Within seconds, personal weight is established electronically and
displayed.
Once you step off the scale after weighting, it will switch itself off
automatically after a few seconds.
Display codes
Err :
Scale overload. Please step off to avoid damage.
Lo :
Replace the battery. Type of battery CR2032 Lithium.
CLEANING AND MAINTENANCE
Do not immerse the appliance in water or any other liquid.
Clean the appliance with a damp cloth. Never use harsh and abrasive
cleaners, scouring pad or steel wool, which damages the appliance.
ENVIRONMENT
This appliance should not be put into the domestic garbage at the
end of its durability, but must be offered at a central point for the
recycling of electric and electronic domestic appliances. This symbol on
the appliance, instruction manual and packaging puts your attention to
this important issue. The materials used in this appliance can be
recycled. By recycling of used domestic appliances you contribute an
important push to the protection of our environment. Ask your local
authorities for information regarding the point of recollection.
The European directive for batteries (2006/66/EC) states that it is not
permitted to throw batteries away with the household waste. They may
contain substances which are harmful to the environment. Empty
batteries can be handed over to a local, public collection point or a local
recycling centre. To avoid overheating as a result of a short circuit,
lithium batteries must be removed from the product and the poles must
be protected using insulation tape or some other means against short-
circuiting.
You can find all available information and spare parts at www.tristar.eu!

NLGebruiksaanwijzing

VEILIGHEID
• Als u de veiligheidsinstructies negeert, kan de
fabrikant niet verantwoordelijk worden
gehouden voor de mogelijke schade.
• Het apparaat moet op een stabiele, vlakke
ondergrond worden geplaatst.
Batterijen
• Stel de batterijen NOOIT bloot aan hoge
temperaturen of direct zonlicht. Gooi batterijen
NOOIT in open vuur. Explosiegevaar!
• Houd batterijen uit de buurt van kinderen. Zij
zijn geen speelgoed!
• De batterijen niet proberen te demonteren.
• Vermijd contact met metalen voorwerpen
(ringen, spijkers, schroeven, etc.) om gevaar
van kortsluiting te voorkomen!
• Door kortsluiting kunnen batterijen heet worden
of zelfs ontbranden. Dit kan brandwonden
veroorzaken.
• Voor uw veiligheid moeten de contactpunten
tijdens vervoer met plakstrips worden afgedekt.
• Als een batterij lekt, geen contact maken met de
vloeistof en de huid en ogen. Als de vloeistof is
aangeraakt, de handen grondig wassen en de
ogen afspoelen met schoon water. Als de
symptomen aanhouden, een arts raadplegen.
• Slik de batterij niet in - risico op chemische
brandwonden
• Dit product bevat een knoopcelbatterij. Als de
knoopcelbatterij wordt ingeslikt, kan dit in
slechts 2 uur tijd leiden tot ernstige
brandwonden en overlijden.
• Houd nieuwe en gebruikte batterijen buiten
bereik van kinderen.
• Als het batterijvak niet goed sluit, gebruik het
product dan niet meer en zorg dat u het buiten
bereik van kinderen houdt.
• Als u vermoedt dat iemand een batterij heeft
ingeslikt of een batterij op enige ander manier in
iemands lichaam terecht is gekomen, raadpleeg
dan onmiddelijk een arts.
VOORAFGAAND AAN HET EERSTE GEBRUIK
Haal het apparaat en de accessoires uit de doos.Verwijder de stickers,
de beschermfolie of het plastic van het apparaat.
Plaats uw weegschaal altijd op een vlakke harde ondergrond welke
waterpas is.
Voor een optimaal en consistent meetresultaat dient u de weegschaal
altijd op dezelfde plaats en tijdstip te gebruiken.
Voor een optimaal meetresultaat dient u zich van zoveel mogelijk kleding
te ontdoen, doe altijd schoenen en sokken uit voordat u op de glazen
plaat gaat staan. Reinig eerst uw voeten en maak deze goed droog. Ga
nooit met natte voeten op de weegschaal staan.
Stap altijd rustig op de glazen plaat en blijf altijd stil staan bij het meten.
Selecteer met het kleine knopje naast de batterijhouder de kilogrammen,
pounds of stones, op het display verschijnt KG, LB of ST.
GEBRUIK
Ga op de weegschaal staan. De weegschaal zal automatisch
inschakelen.
Zorg ervoor dat u in het midden van de weegschaal gaat staan.
Binnen enkele seconden wordt het gewicht elektronisch vastgelegd en
weergegeven.
De weegschaal zal na een aantal seconden automatisch uitschakelen
wanneer u van de weegschaal af stapt.
Displaycodes
Err :
Weegschaal overbelast. Stap van de weegschaal om schade te
voorkomen.
Lo :
Vervang de batterij, het typenummer voor de batterij is CR2032 Lithium.
REINIGING EN ONDERHOUD
Dompel het apparaat niet onder in water of andere vloeistoffen.
Maak het apparaat schoon met een vochtige doek. Gebruik nooit
krassende en schurende schoonmaakmiddelen, schuursponzen of
staalwol, aangezien deze het apparaat kunnen beschadigen.
MILIEU
Het apparaat mag niet worden weggegooid met het huisvuil na
beëindiging van de nuttige levensduur, maar moet worden ingeleverd op
een centraal punt voor de recycling van elektrische en elektrische
huishoudelijke apparaten. Dit symbool op het apparaat, in de
instructiehandleiding en op de verpakking vestigt de aandacht op dit
belangrijke punt. De materialen die in dit apparaat zijn gebruikt kunnen
worden gerecycled. Door gebruikte huishoudelijke apparaten te recyclen,
draagt u in belangrijke mate bij aan de bescherming van ons milieu. Vraag
uw plaatselijke autoriteiten om inlichtingen over het inzamelpunt.
Volgens de Europese richtlijn voor batterijen (2006/66/EC) is het niet
toegestaan om batterijen weg te gooien als huishoudelijk afval. Ze kunnen
stoffen bevatten die schadelijk zijn voor het milieu. U kunt lege batterijen
inleveren bij een lokaal openbaar inzamelpunt of een lokaal recyclingpunt.
Om oververhitting als gevolg van kortsluiting te voorkomen moeten
lithiumbatterijen uit het product worden verwijderd en moeten de polen met
isolatietape of een ander materiaal worden afgeschermd.
Alle beschikbare informatie en gegevens over reserveonderdelen zijn te
vinden op www.tristar.eu!

FRManuel d'instructions

SÉCURITÉ
• Si vous ignorez les consignes de sécurité, le
fabricant ne peut être tenu pour responsable
des dommages.
• L'appareil doit être posé sur une surface stable
et nivelée.
Piles
• N'exposez pas les batteries et piles à des
températures élevées ou à la lumière directe du
soleil. Ne jetez pas les batteries et piles dans le
feu. Vous risquez une explosion !
• Maintenez les batteries et piles hors de portée
des enfants. Les batteries et piles ne sont pas
des jouets !
• Ne forcez pas l’ouverture des batteries et piles.
• Evitez tout contact avec des objets métalliques
(Bagues, clous, vis, etc.). Ils risquent de
provoquer un court-circuit !
• Suite à un court-circuit, les batteries et piles
peuvent chauffer excessivement, voire
s’enflammer, ce qui peut entraîner des brûlures.
• Pour votre sécurité, les pôles de batteries et
piles devraient être recouverts par des
languettes adhésives pendant le transport.
• Si une pile fuit, ne frottez pas le liquide avec les
mains qui devraient être soigneusement lavées
et les yeux rincés avec de l’eau claire ; si les
symptômes persistent, veuillez consulter un
médecin.
• Ne pas ingérer la pile, risque de brûlure
chimique
• Ce produit contient une pile bouton. En cas
d'ingestion, cette pile peut provoquer de graves
brûlures internes en deux heures seulement et
entraîner des lésions potentiellement mortelles.
• Conservez vos piles neuves et usagées hors de
la portée des enfants.
• Si le compartiment de la pile ne ferme pas
correctement, cessez d'utiliser le produit et
gardez-le hors de la portée des enfants.
• Si vous pensez qu'une pile a été avalée ou
insérée dans une quelconque autre partie du
corps, contactez immédiatement un médecin.
AVANT LA PREMIÈRE UTILISATION
Sortez l'appareil et les accessoires hors de la boîte.Retirez les
autocollants, le film protecteur ou le plastique de l'appareil.
Utilisez toujours le pèse-personne sur une surface plane et dure. Restez
immobile lorsque vous vous pesez.
Il est conseillé de se peser à la même heure de la journée et au même
endroit.
Otez toujours vos chaussures et chaussettes; il est conseillé d'enlever
autant de vêtements que possible, d'essuyer vos pieds avant l'utilisation,
et de bien les sécher. N'utilisez jamais l'appareil avec les pieds mouillés.
Montez sur la plate-forme de pesage doucement, et lors de la pesée,
veuillez rester immobile.
Sélectionnez avec le petit bouton sur le côté d'emplacement des piles
l'unité de mesure du poids en kg, lb (livre) ou st (pierre).
UTILISATION
Tenez-vous sur le pèse-personne. Le pèse-personne s'allume
automatiquement.
Restez toujours au centre de la plate-forme.
En quelques secondes, le poids du corps est calculé électroniquement et
s'affiche.
Une fois que vous descendez du pèse-personne, après la pesée, il va se
désactiver automatiquement en quelques secondes.
Codes d'affichage
Err:
Surcharge de la balance. Veuillez descendre pour éviter tout dommage.
Lo:
Remplacez la pile. Type de piles: CR2032 Lithium.
NETTOYAGE ET ENTRETIEN
Ne jamais immerger l’appareil dans l’eau ou tout autre liquide.
Nettoyez l'appareil à l'aide d'un chiffon humide. N'utilisez jamais de
nettoyant abrasif ni de tampon à récurer ou de laine d'acier, ce qui
pourrait endommager l'appareil.
ENVIRONNEMENT
Cet appareil ne doit pas être jeté avec les ordures ménagères en fin
de vie, mais remis à un endroit centralisé de recyclage des appareils
électriques et électroniques. Le symbole sur l'appareil, le mode d’emploi et
l'emballage, attire votre attention sur ce point important. Les matériaux
utilisés dans cet appareil peuvent être recyclés. En recyclant les appareils
domestiques, vous contribuez de façon importante à la protection de notre
environnement. Consultez les autorités locales pour obtenir des
informations concernant le point de collecte.
La Directive européenne relative aux piles (2006/66/CE) stipule qu'il est
interdit de jeter les piles avec les ordures ménagères. Elles peuvent
contenir des substances nocives pour l'environnement. Les piles vides
peuvent être remises à un point de collecte public local ou à un centre de
recyclage local. Pour éviter une surchauffe due à un court-circuit, les piles
au lithium doivent être retirées du produit et les pôles doivent être
protégés contre les courts-circuits par un ruban isolant ou tout autre
moyen.
Vous trouverez toutes les informations disponibles et les pièces de
rechange sur www.tristar.eu!

DEBedienungsanleitung

SICHERHEIT
• Beim Ignorieren der Sicherheitshinweise kann
der Hersteller nicht für Schäden haftbar
gemacht werden.
• Das Gerät muss auf einer ebenen, stabilen
Fläche platziert werden.
Batterien
• Setzen Sie die Batterie keinen hohen
Temperaturen oder direkter Sonneneinstrahlung
aus. Werfen Sie Batterien niemals ins Feuer. Es
besteht die Gefahr einer Explosion!
• Halten Sie Batterien von Kindern fern. Batterien
sind kein Spielzeug!
• Die Batterien nicht gewaltsam öffnen.
• Kontakt mit Metallgegenständen vermeiden
(Ringe, Nägel, Schrauben, etc.). Es besteht
Kurzschlussgefahr!
• Ein Kurzschluss kann zur Folge haben, dass
sich Batterien beträchtlich aufheizen oder sogar
brennen. Das kann zu Verbrennungen führen.
• Für Ihre Sicherheit sollten die Batteriepole
während des Transports mit Klebebändern
abgedeckt werden.
• Falls eine Batterie ausgelaufen ist, reiben Sie
Ihre Augen nicht mit Ihren Händen. Bei einem
Kontakt mit der Flüssigkeit sollten die Hände
gründlich mit klarem Wasser gewaschen und
die Augen ausgespült werden. Wenn die
Symptome anhalten, konsultieren Sie bitte
einen Arzt.
• Batterie nicht verschlucken. Verätzungsgefahr
• Dieses Produkt enthält eine Knopfzellenbatterie.
Wird die Knopfzelle verschluckt, kann sie in nur
2 Stunden schwere innere Verätzungen
verursachen und zum Tod führen.
• Halten Sie neue und gebrauchte Batterien von
Kindern fern.
• Falls sich das Batteriefach nicht sicher
verschließen lässt, verwenden Sie das Produkt
nicht weiter und halten Sie es von Kindern fern.
• Falls Sie glauben, dass Batterien
möglicherweise verschluckt oder in eine
Körperöffnung eingeführt wurden, suchen Sie
unverzüglich einen Arzt auf.
VOR DEM ERSTEN GEBRAUCH
Nehmen Sie das Gerät und das Zubehör aus der Verpackung.Entfernen
Sie sämtliche Aufkleber, Schutzfolien und Transportsicherungen vom
Gerät.
Immer auf einer harten und ebenen Oberfläche wiegen/Waage
benutzen. Während der Gewichtsmessung bitte stillhalten.
Es ist ratsam die Gewichtsmessung immer zur gleichen Tageszeit und
am selben Ort vorzunehmen.
Schuhe und Socken immer ausziehen, es wird empfohlen möglichst viel
Kleidung abzulegen. Vor der Benutzung die Füße reinigen und gut
abtrocknen. Das Gerät niemals mit nassen Füßen benutzen.
Behutsam auf die Wiegefläche steigen und beim Wiegen bitte stillhalten.
Mit dem kleinen Knopf neben der Batteriehalterung die
Gewichtsmesseinheit KG, LB oder ST wählen.
GEBRAUCH
Stellen Sie sich auf die Waage. Die Waage schaltet sich automatisch
ein.
Immer auf die Mitte der Plattform stellen.
Das persönliche Gewicht wird innerhalb von Sekunden elektronisch
erstellt und auf dem Display angezeigt.
Sobald Sie nach dem Wiegen von der Waage absteigen, schaltet sie
nach ein paar Sekunden automatisch ab.
Anzeige-Codes
Err :
Waage überlastet. Bitte heruntersteigen, um Schäden zu vermeiden.
Lo :
Die Batterie wechseln. Batterietyp CR2032 Lithium.
REINIGUNG UND PFLEGE
Das Gerät nicht in Wasser oder sonstige Flüssigkeiten tauchen.
Reinigen Sie das Gerät mit einem feuchten Tuch. Verwenden Sie
niemals scharfe oder scheuernde Reiniger, Topfreiniger oder Stahlwolle.
Dies würde das Gerät beschädigen.
UMWELT
Dieses Gerät darf am Ende seiner Lebenszeit nicht im Hausmüll
entsorgt werden, sondern muss an einer Sammelstelle für das Recyceln
von elektrischen und elektronischen Haushaltsgeräten abgegeben
werden. Das Symbol auf dem Gerät, in der Bedienungsanleitung und auf
der Verpackung macht Sie auf dieses wichtige Thema aufmerksam. Die in
diesem Gerät verwendeten Materialien können recycelt werden. Durch
das Recyceln gebrauchter Haushaltsgeräte leisten Sie einen wichtigen
Beitrag zum Umweltschutz. Fragen Sie Ihre örtliche Behörde nach
Informationen über eine Sammelstelle.
Die europäische Batterie- und Akkumulatorenrichtlinie (2006/66/EG)
besagt, dass Batterien/Akkus nicht im Haushaltsmüll entsorgt werden
dürfen, weil sie umweltschädliche Substanzen enthalten könnten. Leere
Batterien/Akkus können an öffentlichen Sammelstellen oder einer lokalen
Aufbereitungsanlage abgegeben werden. Um eine Überhitzung infolge
eines Kurzschlusses zu vermeiden, müssen Lithium-Batterien/Akkus
müssen aus dem Produkt entfernt und die Pole mittels Isolierband oder
anderen Maßnahmen gegen einen Kurzschluss abgesichert werden.
Sämtliche verfügbaren Informationen und Ersatzteile finden Sie unter
www.tristar.eu!

ESManual de instrucciones

SEGURIDAD
• Si ignora las instrucciones de seguridad,
eximirá al fabricante de toda responsabilidad
por posibles daños.
• El aparato debe colocarse sobre una superficie
estable y nivelada.
Pilas
• No exponga la pila a altas temperaturas ni a la
luz solar directa. Nunca arroje las pilas al fuego.
¡Existe el peligro de explosión!
• Mantenga las pilas lejos de los niños. ¡No se
trata de un juguete!
• No abra las pilas por la fuerza.
• Evite el contacto con objetos metálicos (anillos,
clavos, tornillos, etc.). ¡Existe riesgo de
cortocircuito!
• Como consecuencia del cortocircuito, las pilas
pueden calentarse considerablemente o incluso
arder, lo que podría provocar quemaduras.
• Para su seguridad, los polos de la pila deberán
cubrirse con tiras adhesivas durante el
trasporte.
• Si una pila tiene fugas, impida que los líquidos
entren en contacto con sus ojos. Si ocurre,
lávelos íntegramente con agua limpia. Si los
síntomas persisten, consulte a su médico.
• No ingerir la pila, riesgo de quemadura química
• Este producto contiene una pila de botón/
moneda. Si la pila de botón/moneda se traga,
puede producir quemaduras internas graves en
tan solo 2 horas y puede provocar la muerte.
• Mantenga las pilas nuevas y usadas lejos de
los niños.
• Si el compartimento de la pila no cierra bien,
deje de usar el producto y manténgalo lejos de
los niños.
• Si piensa que las pilas pueden haber sido
tragadas o colocadas en el interior de alguna
parte del cuerpo, busque atención médica
inmediata.
ANTES DEL PRIMER USO
Saque el aparato y los accesorios de la caja.Quite los adhesivos, la
lámina protectora o el plástico del dispositivo.
Pese/utilice siempre la escala sobre una superficie lisa y sólida. Cuando
este midiendo, por favor, quédese quieto.
Se recomienda tomar la medición a la misma hora del día y en el mismo
sitio.
Quítese siempre los calcetines y los zapatos y se recomienda que lleve
la menos ropa posible, limpie bien y seque los pies antes de utilizarla.
Nunca la utilice con los pies húmedos.
Súbase a la plataforma de pesado suavemente y no se mueva cuando
se esté pesando.
Seleccione en la pequeña perilla situada en la parte exterior del soporte
de las pilas la unidad de medición de peso deseada, KG, LB o ST.
USO
Póngase de pie sobre la báscula. La báscula se encenderá
automáticamente.
Colóquese siempre en el centro de la plataforma.
En unos segundos se le tomará el peso electrónicamente y se le
mostrará.
Una vez baje de la báscula después de pesarse, se apaga
automáticamente tras unos segundos.
Códigos indicadores
Err :
Sobrecarga de la báscula. Baje de la báscula para evitar daños.
Lo :
Cambie las baterías. Tipo de batería: CR2032 Litio.
LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO
No sumerja el aparto en agua o cualquier otro líquido.
Limpie el equipo con un paño húmedo. No utilice limpiadores fuertes ni
abrasivos, estropajos ni lana de acero, ya que dañarían el aparato.
ENTORNO
Una vez finalizada la durabilidad de este equipo, no debe desecharse
junto con la basura doméstica; debe llevarse a un punto central de
reciclaje de equipos domésticos eléctricos y electrónicos. Este símbolo del
equipo, el manual de instrucciones y el embalaje captan su atención
acerca de la importancia de este asunto. Los materiales utilizados en este
equipo son reciclables. Al reciclar equipos domésticos usados, contribuye
enormemente a la protección del medio ambiente. Pida información sobre
los puntos de recogida a sus entidades locales.
La directiva europea sobre las pilas (2006/66/CE) establece que no está
permitido tirar las pilas junto con los residuos domésticos. Pueden
contener sustancias perjudiciales para el medio ambiente. Las pilas
vacías se pueden llevar a un punto de recogida local público o a un centro
de reciclaje. Para evitar la sobrecarga como resultado de un cortocircuito,
las pilas de litio deben extraerse del producto y los polos deben
protegerse con una tapa de aislamiento o algún otro método que evite los
cortocircuitos.
Puede encontrar toda la información y recambios en www.tristar.eu!

PTManual de Instruções

SEGURANÇA
• O fabricante não pode ser responsabilizado por
quaisquer danos se ignorar as instruções de
segurança.
• O aparelho deve ser colocado numa superfície
plana e estável.
Baterias
• Não exponha as baterias a temperaturas
elevadas ou luz solar directa. Nunca atire as
baterias para uma fogueira. Existe perigo de
explosão!
• Mantenha as baterias afastadas das crianças.
Não são brinquedos!
• Não abra as baterias à força.
• Evite o contacto com objectos metálicos (Anéis,
pretos, parafusos etc.); existe o perigo de curto-
circuito!
• Em resultado de um curto-circuito, as baterias
podem aquecer consideravelmente ou mesmo
incendiar. Isto poderá resultar em queimaduras.
• Para sua segurança, os pólos das baterias
deverão ser cobertos com fitas adesivas
durante o transporte.
• Se as baterias apresentarem fugas, não limpe
os olhos com as mãos. Em caso de contacto
com o líquido, deverá lavar muito bem as mãos
e passar água abundante nos olhos. Se os
sintomas persistirem, consulte um médico.
• Não ingerir bateria, risco de queimadura
química
• Este produto contém uma bateria tipo moeda /
botão. Se a pilha tipo moeda / botão for
engolida, pode causar queimaduras graves em
apenas 2 horas e pode levar à morte.
• Mantenha as baterias novas e usadas longe
das crianças.
• Se o compartimento da bateria não fechar com
segurança, pare de usar o produto e mantenha-
o longe do alcance de crianças.
• Se você acha que as pilhas podem ter sido
engolidas ou colocadas dentro de qualquer
parte do corpo, procure atendimento médico
imediato.

Consulta qui gratuitamente il manuale per il TriStar WG-2441. Il manuale rientra nella categoria Bilancia ed è stato valutato da 1 persone con una media di 9. Il manuale è disponibile nelle seguenti lingue: Italiano, Inglese. Hai domande sul TriStar WG-2441 o hai bisogno di aiuto? Fai la tua domanda qui

Ho bisogno di aiuto?

Hai una domanda relativa a TriStar e la risposta non è nel manuale? Fai qui la tua domanda Fornisci una descrizione chiara e completa del problema e della tua domanda. Migliore sarà la descrizione del tuo problema e della domanda, più facile sarà per gli altri proprietari di TriStar fornirti una buona risposta.

Numero di domande: 0

Generale
TriStar
WG-2441 | WG-2441
Bilance
8712836966062
Italiano, Inglese
Manuale d'uso (PDF)
Prestazione
Peso massimo (capacità)150 kg
TipoBilancia pesapersone elettronica
Precisione100 g
Spegnimento automatico
FormaQuadrato
Colore del prodottoNero
MaterialiVetro
Tipo di superficie superioreVetro
Indice di massa corporea (IMC)
Misura del Metabolismo Basale (MB)-
Codice di protezione internazionale (IP)IP00
Piedini antiscivolo
Indicatore di sovraccarico
Unità di misurakg, kg/lb, lb
tipo di accensioneTappo
analisi colesterolo
Display
Tipologia displayLCD
Dimensioni e peso
Larghezza300 mm
Profondità300 mm
Dati su imballaggio
Quantità per pacco1 pz
Gestione energetica
Voltaggio della batteria1.5 V
Tipologia alimentazioneBatteria
Tipo batteriaCR2032
Contenuto dell'imballo
Manuale dell'utente
Mostra di più

Non riesci a trovare la risposta alla tua domanda nel manuale? Puoi trovare la risposta alla tua domanda nelle FAQ sul TriStar WG-2441 che trovi di seguito.

La tua domanda non è elencata? Fai la tua domanda qui

Nessun risultato