Valueline VLMETER01 manuale

Valueline VLMETER01
7.5 · 1
PDF manuale
 · 2 pagine
Italiano
manualeValueline VLMETER01

Description English

1. Mains plug connection
2. Display
3. Up button
4. Set button
5. Function button
6. Clear button
Use

Installing the batteries

Remove the cover from the battery compartment.
Insert the batteries (3x LR44/AG13) into the battery compartment. Make sure that the battery polarity (+/-) matches the
polarity markings inside the battery compartment.
Place the cover onto the battery compartment.

Getting started

To clear all current information, use a paper clip or needle to press the clear button.
Insert the mains plug of the device into the wall socket.
Insert the mains plug of the home appliance into the mains plug connection.

Data display

Press the function button. The display shows the time, the line voltage and the frequency.
Press the function button again. The display shows the time, the line current and the power factor.
Press the function button again. The display shows the time, the actual power consumption and the power factor.
Press the function button again. The display shows the time, the accumulative power consumption and the power factor.
Press the function button again. The display shows the total duration and the total electrical charge (price 1).
Press the function button again. The display shows the total duration and the total electrical charge (price 2).
Press and hold the function button for 5 seconds to clear the data.
If there is an electric overload, OVER” will ash on the display.

Setting the current time

Repeatedly press the function button until the display shows “CLOCK”.
Press the set button. “WEEK DAY” ashes on the display.
Press the up button to set the day.
Press the set button. “HOUR” ashes on the display.
Press the up button to set the hour.
Press the set button. “MINUTE” ashes on the display.
Press the up button to set the minutes.
Press the set button to conrm.
Press the up button again to switch between 12-hour and 24-hour format.

Setting the cost/kWh

Price 1:
In data display mode, press and hold the function button for 5 seconds.
Press the set button. The rst digit of “COST/kWh” ashes on the display.
Press the up button to set the digit.
Press the set button. The second digit of “COST/kWh ashes on the display.
Press the up button to set the digit.
Press the set button. The third digit of “COST/kWh” ashes on the display.
Press the up button to set the digit.
Press the set button. The fourth digit of “COST/kWh ashes on the display.
Press the up button to set the digit.
Press the up button. The radix point of “COST/kWh” ashes on the display.
Press the up button to set the radix point.
Press the set button. The weekday ashes on the display.
Press the up button to set the weekday.
Press the set button. “ON TIME” ashes on the display.
Press the up button to set the hour.
Press the set button. “ON TIME” ashes on the display.
Press the up button to set the minute.
Press the function button to conrm.
Price 2:
Press the function button.
Repeat the previous steps to set price 2.

Safety

Disconnect the product from the mains and other equipment if a problem should occur.
Read the manual carefully before use. Keep the manual for future reference.
Only use the device for its intended purposes. Do not use the device for other purposes than described in the manual.
Do not use the device if any part is damaged or defective. If the device is damaged or defective, replace the device
immediately.
Do not use the device outdoors.
Do not connect the energy consumption meter to another energy consumption meter.
Do not connect a home appliance where the load exceeds 16 A.

Battery safety

Use only the batteries mentioned in the manual.
Do not use old and new batteries together.
Do not use batteries of dierent types or brands.
Do not install batteries in reverse polarity.
Do not short-circuit or disassemble the batteries.
Do not expose the batteries to water.
Do not expose the batteries to re or excessive heat.
Batteries are prone to leakage when fully discharged. To avoid damage to the product, remove the batteries when
leaving the product unattended for longer periods of time.
If liquid from the batteries comes into contact with skin or clothing, immediately rinse with fresh water.

Cleaning and maintenance

Warning!

Before cleaning or maintenance, switch o the device and remove the mains plug from the wall socket.
Do not immerse the device in water or other liquids.
Do not use cleaning solvents or abrasives.
Do not clean the inside of the device.
Do not attempt to repair the device. If the device does not operate correctly, replace it with a new device.
Clean the outside of the device using a dry cloth.

Beschrijving Nederlands

1. Netstekkeraansluiting
2. Display
3. Omhoog-knop
4. Instel-knop
5. Functie-knop
6. Wis-knop

Gebruik

De batterijen plaatsen

Verwijder de deksel van het batterijcompartiment.
Plaats de batterijen (3x LR44/AG13) in het batterijcompartiment. Zorg dat de polariteit van de batterij (+/-) met de
polariteitsmarkeringen in het batterijcompartiment overeenkomt.
Plaats de deksel op het batterijcompartiment.

Aan de slag

Druk om alle huidige gegevens te wissen met een paperclip of naald de wis-knop in.
Steek de netstekker van het apparaat in het stopcontact.
Steek de netstekker van het huishoudelijke apparaat in de netstekkeraansluiting.

Weergave van gegevens

Druk op de functie-knop. De display toont de tijd, de netspanning en de frequentie.
Druk nogmaals op de functie-knop. De display toont de tijd, de netspanning en de vermogensfactor.
Druk nogmaals op de functie-knop. De display toont de tijd, het werkelijke energieverbruik en de vermogensfactor.
Druk nogmaals op de functie-knop. De display toont de tijd, het accumulatieve energieverbruik en de vermogensfactor.
Druk nogmaals op de functie-knop. De display toont de totale duur en de totale elektrische lading (prijs 1).
Druk nogmaals op de functie-knop. De display toont de totale duur en de totale elektrische lading (prijs 2).
Druk de functie-knop in en houd deze 5 seconden ingedrukt om de gegevens te wissen.
In geval van een elektrische overbelasting knippert “OVER” op de display.

De huidige tijd instellen

Druk herhaaldelijk op de functie-knop tot de display “CLOCK” weergeeft.
Druk op de instel-knop. “WEEK DAY” knippert op de display.
Druk op de omhoog-knop om de dag in te stellen.
Druk op de instel-knop. “HOUR” knippert op de display.
Druk op de omhoog-knop om het uur in te stellen.
Druk op de instel-knop. “MINUTE” knippert op de display.
Druk op de omhoog-knop om de minuten in te stellen.
Druk op de instel-knop om te bevestigen.
Druk nogmaals op de omhoog-knop om tussen de 12-uurs- en 24-uursnotatie te schakelen.

De kosten/kWh instellen

Prijs 1:
Druk in de gegevensweergavemodus de functie-knop in en houd deze 5 seconden ingedrukt.
Druk op de instel-knop. Het eerste cijfer van “COST/kWh” knippert op de display.
Druk op de omhoog-knop om het cijfer in te stellen.
Druk op de instel-knop. Het tweede cijfer van “COST/kWh” knippert op de display.
Druk op de omhoog-knop om het cijfer in te stellen.
Druk op de instel-knop. Het derde cijfer van “COST/kWh” knippert op de display.
Druk op de omhoog-knop om het cijfer in te stellen.
Druk op de instel-knop. Het vierde cijfer van “COST/kWh” knippert op de display.
Druk op de omhoog-knop om het cijfer in te stellen.
Druk op de omhoog-knop. Het radixpunt van “COST/kWh knippert op de display.
Druk op de omhoog-knop om het radixpunt in te stellen.
Druk op de instel-knop. De weekdag knippert op de display.
Druk op de omhoog-knop om de weekdag in te stellen.
Druk op de instel-knop. “ON TIME” knippert op de display.
Druk op de omhoog-knop om het uur in te stellen.
Druk op de instel-knop. “ON TIME” knippert op de display.
Druk op de omhoog-knop om de minuten in te stellen.
Druk op de functie-knop om te bevestigen.
Prijs 2:
Druk op de functie-knop.
Herhaal de bovenstaande stappen om prijs 2 in te stellen.

Veiligheid

Koppel als zich problemen voordoen het product los van het elektriciteitsnet en andere apparatuur.
Lees voor gebruik de handleiding zorgvuldig door. Bewaar de handleiding om deze later te kunnen raadplegen.
Gebruik het apparaat uitsluitend voor de beoogde doeleinden. Gebruik het apparaat niet voor andere dan in de handleiding
beschreven doeleinden.
Gebruik het apparaat niet als een onderdeel beschadigd of defect is. Vervang een beschadigd of defect apparaat onmiddellijk.
Gebruik het apparaat niet buitenshuis.
Sluit de energieverbruiksmeter niet op een andere energieverbruiksmeter aan.
Sluit een huishoudelijk apparaat niet aan als de belasting meer is dan 16A.

Batterijveiligheid

Gebruik alleen de in de handleiding vermelde batterijen.
Combineer geen oude en nieuwe batterijen.
Gebruik geen batterijen van verschillende typen of merken.
Plaats batterijen niet met omgekeerde polariteit.
Veroorzaak geen kortsluiting van de batterijen. Demonteer de batterijen niet.
Stel de batterijen niet bloot aan water.
Stel de batterijen niet bloot aan vuur of extreme hitte.
Volledig ontladen batterijen kunnen gaan lekken. Verwijder de batterijen als u het product gedurende langere tijd
onbeheerd achterlaat om schade aan het product te voorkomen.
Spoel als vloeistof uit de batterij in contact komt met de huid of kleding onmiddellijk met vers water.

Reiniging en onderhoud

Waarschuwing!

Schakel voordat u reinigings- of onderhoudswerkzaamheden gaat uitvoeren het apparaat uit en haal de netstekker uit
het stopcontact.
Dompel het apparaat niet onder in water of andere vloeistoen.
Gebruik geen reinigingsmiddelen of schuurmiddelen.
Reinig niet de binnenzijde van het apparaat.
Probeer het apparaat niet te repareren. Vervang het apparaat als het niet correct werkt door een nieuw apparaat.
Reinig de buitenzijde van het apparaat met een droge doek.

Beschreibung Deutsch

1. Netzsteckeranschluss
2. Display
3. Aufwärtstaste
4. Einstelltaste
5. Funktionstaste
6. Löschtaste

Gebrauch

Einsetzen der Batterien

Entfernen Sie den Deckel vom Batteriefach.
Setzen Sie die Batterien (3x LR44/AG13) in das Batteriefach ein. Achten Sie darauf, dass die Polarität der Batterien (+/-)
mit den Polaritätskennzeichnungen im Batteriefach übereinstimmt.
Setzen Sie den Deckel auf das Batteriefach.

Erste Schritte

Verwenden Sie eine Büroklammer oder Nadel, um die Löschtaste zu drücken und alle aktuellen Informationen zu
löschen.
Stecken Sie den Netzstecker des Geräts in die Wandsteckdose.
Stecken Sie den Netzstecker des Heimgeräts in den Netzsteckeranschluss.

Datendisplay

Drücken Sie auf die Funktionstaste. Das Display zeigt die Zeit, die Leitungsspannung und die Frequenz an.
Drücken Sie erneut auf die Funktionstaste. Das Display zeigt die Zeit, den Leitungsstrom und den Leistungsfaktor an.
Drücken Sie erneut auf die Funktionstaste. Das Display zeigt die Zeit, die gegenwärtige Leistungsaufnahme und den
Leistungsfaktor an.
Drücken Sie erneut auf die Funktionstaste. Das Display zeigt die Zeit, die akkumulierte Leistungsaufnahme und den
Leistungsfaktor an.
Drücken Sie erneut auf die Funktionstaste. Das Display zeigt die Gesamtdauer und die Gesamtstromkosten (Preis 1) an.
Drücken Sie erneut auf die Funktionstaste. Das Display zeigt die Gesamtdauer und die Gesamtstromkosten (Preis 2) an.
Drücken und halten Sie 5 Sekunden lang die Funktionstaste, um die Daten zu löschen.
Falls eine elektrische Überlastung auftritt, blinkt “OVER” auf dem Display.

Einstellung der aktuellen Uhrzeit

Drücken Sie wiederholt auf die Funktionstaste, bis “CLOCK auf dem Display erscheint.
Drücken Sie auf die Einstelltaste. Auf dem Display blinkt “WEEK DAY.
Drücken Sie auf die Aufwärts-Taste, um den Tag einzustellen.
Drücken Sie auf die Einstelltaste. Auf dem Display blinkt “HOUR”.
Drücken Sie auf die Aufwärts-Taste, um die Stunde einzustellen.
Drücken Sie auf die Einstelltaste. Auf dem Display blinkt “MINUTE”.
Drücken Sie auf die Aufwärts-Taste, um die Minuten einzustellen.
Drücken Sie zur Bestätigung auf die Einstelltaste.
Drücken Sie erneut auf die Aufwärts-Taste, um zwischen dem 12- und dem 24-Stunden-Format umzuschalten.

Einstellung der Kosten/kWh

Preis 1:
Drücken und halten Sie im Datendisplay-Modus 5 Sekunden lang die Funktionstaste.
Drücken Sie auf die Einstelltaste. Die erste Zier von “COST/kWh” blinkt auf dem Display.
Drücken Sie auf die Aufwärts-Taste, um die Zier einzustellen.
Drücken Sie auf die Einstelltaste. Die zweite Zier von “COST/kWh” blinkt auf dem Display.
Drücken Sie auf die Aufwärts-Taste, um die Zier einzustellen.
Drücken Sie auf die Einstelltaste. Die dritte Zier von “COST/kWh” blinkt auf dem Display.
Drücken Sie auf die Aufwärts-Taste, um die Zier einzustellen.
Drücken Sie auf die Einstelltaste. Die vierte Zier von “COST/kWh” blinkt auf dem Display.
Drücken Sie auf die Aufwärts-Taste, um die Zier einzustellen.
Drücken Sie auf die Aufwärts-Taste. Der Radixpunkt von “COST/kWh” blinkt auf dem Display.
Drücken Sie auf die Aufwärts-Taste, um den Radixpunkt einzustellen.
Drücken Sie auf die Einstelltaste. Auf dem Display blinkt der Wochentag.
Drücken Sie auf die Aufwärts-Taste, um den Wochentag einzustellen.
Drücken Sie auf die Einstelltaste. Auf dem Display blinkt “ON TIME”.
Drücken Sie auf die Aufwärts-Taste, um die Stunde einzustellen.
Drücken Sie auf die Einstelltaste. Auf dem Display blinkt “ON TIME”.
Drücken Sie auf die Aufwärts-Taste, um die Minute einzustellen.
Drücken Sie zur Bestätigung auf die Funktionstaste.
Preis 2:
Drücken Sie auf die Funktionstaste.
Wiederholen Sie die vorherigen Schritte, um Preis 2 einzustellen.

Sicherheit

Bei Problemen trennen Sie das Gerät bitte von der Spannungsversorgung und von anderen Geräten.
Lesen Sie die Bedienungsanleitung vor dem Gebrauch genau durch. Bitte bewahren Sie die Bedienungsanleitung zur
späteren Bezugnahme auf.
Verwenden Sie das Gerät nur bestimmungsgemäß. Verwenden Sie das Gerät nur für den in dieser Bedienungsanleitung
beschriebenen Zweck.
Verwenden Sie das Gerät nicht, falls ein Teil beschädigt oder defekt ist. Ist das Gerät beschädigt oder defekt, erneuern Sie
es unverzüglich.
Verwenden Sie das Gerät nicht im Freien.
Verbinden Sie das Energiemessgerät nicht mit einem anderen Energiemessgerät.
Schließen Sie kein Heimgerät an, dessen Last 16 A überschreitet.

Batteriesicherheit

Verwenden Sie ausschließlich die in dieser Anleitung genannten Batterien.
Verwenden Sie keine alten und neuen Batterien zusammen.
Verwenden Sie nicht Batterien unterschiedlicher Typen oder Marken.
Setzen Sie die Batterien nicht mit vertauschter Polarität ein.
Schließen Sie die Batterien nicht kurz und zerlegen Sie sie nicht.
Setzen Sie die Batterien keinem Wasser aus.
Setzen Sie die Batterien keinem Feuer oder übermäßiger Hitze aus.
Batterien neigen dazu, auszulaufen, wenn Sie vollständig entladen sind. Um eine Beschädigung des Produkts zu
vermeiden, entfernen Sie die Batterien, wenn das Produkt längere Zeit nicht benutzt wird.
Falls Batterieüssigkeit mit der Haut oder Kleidung in Berührung kommt, spülen Sie die Flüssigkeit sofort mit frischem
Wasser fort.

Reinigung und Pege

Warnung!

Schalten Sie das Gerät vor der Reinigung oder Pege aus und ziehen Sie den Netzstecker aus der Wandsteckdose.
Tauchen Sie das Gerät nicht in Wasser oder andere Flüssigkeiten ein.
Verwenden Sie keine Lösungs- oder Scheuermittel.
Reinigen Sie das Gerät nicht von innen.
Versuchen Sie nicht, das Gerät zu reparieren. Falls das Gerät nicht einwandfrei arbeitet, tauschen Sie es gegen ein neues aus.
Reinigen Sie das Äußere des Geräts mit einem trockenen Tuch.

Descripción Español

1. Conexión de enchufe de red
2. Pantalla
3. Botón arriba
4. Botón ajustar
5. Botón de función
6. Botón de borrado
Uso

Instalación de las pilas

Retire la cubierta del compartimento de las pilas.
Introduzca las pilas (3x LR44/AG13) en el compartimento de las pilas. Asegúrese que la polaridad de las pilas (+/-) se corresponda
con las marcas de polaridad situadas en el interior del compartimento de las pilas
Coloque la cubierta en el compartimento de las pilas.

Primeros pasos

Para borrar toda la información actual, utilice un clip o una aguja para pulsar el botón de borrado.
Inserte el enchufe de red del dispositivo en la toma de pared.
Inserte el enchufe de red del electrodoméstico en la conexión del enchufe de red.

Visualización de datos

Pulse el botón de función. La pantalla muestra la hora, la tensión de línea y la frecuencia.
Pulse de nuevo el botón de función. La pantalla muestra la hora, la corriente de línea y el factor de potencia.
Pulse de nuevo el botón de función. La pantalla muestra la hora, el consumo eléctrico actual y el factor de potencia.
Pulse de nuevo el botón de función. La pantalla muestra la hora, el consumo eléctrico acumulado y el factor de potencia.
Pulse de nuevo el botón de función. La pantalla muestra la duración total y el coste eléctrico total (precio 1).
Pulse de nuevo el botón de función. La pantalla muestra la duración total y el coste eléctrico total (precio 2).
Pulse y mantenga pulsado el botón de función durante 5 segundos para borrar los datos.
Si hay una sobrecarga eléctrica “OVER” parpadeará en la pantalla.

Ajuste de la hora actual

Pulse repetidamente el botón de función hasta que la pantalla muestre “CLOCK”.
Pulse el botón de ajuste. WEEK DAY” parpadea en la pantalla.
Pulse el botón arriba para ajustar el día.
Pulse el botón de ajuste. “HOUR parpadea en la pantalla.
Pulse el botón arriba para ajustar la hora.
Pulse el botón de ajuste. “MINUTE” parpadea en la pantalla.
Pulse el botón arriba para ajustar los minutos.
Pulse el botón de ajuste para conrmar.
Pulse de nuevo el botón arriba para cambiar entre el formato de 12 y 24 horas.

Ajuste del coste/kWh

Precio 1:
En el modo de visualización de datos, pulse y mantenga pulsado el botón de función durante 5 segundos.
Pulse el botón de ajuste. El primer dígito de “COST/kWh” parpadea en la pantalla.
Pulse el botón arriba para ajustar el dígito.
Pulse el botón de ajuste. El segundo dígito de “COST/kWh” parpadea en la pantalla.
Pulse el botón arriba para ajustar el dígito.
Pulse el botón de ajuste. El tercer dígito de “COST/kWh parpadea en la pantalla.
Pulse el botón arriba para ajustar el dígito.
Pulse el botón de ajuste. El cuarto dígito de “COST/kWh” parpadea en la pantalla.
Pulse el botón arriba para ajustar el dígito.
Pulse el botón arriba. El punto decimal de “COST/kWh parpadea en la pantalla.
Pulse el botón arriba para ajustar el punto decimal.
Pulse el botón de ajuste. El día de la semana parpadea en la pantalla.
Pulse el botón arriba para ajustar el día de la semana.
Pulse el botón de ajuste. “ON TIME” parpadea en la pantalla.
Pulse el botón arriba para ajustar la hora.
Pulse el botón de ajuste. “ON TIME” parpadea en la pantalla.
Pulse el botón arriba para ajustar el minuto.
Pulse el botón de función para conrmar.
Precio 2:
Pulse el botón de función.
Repita los pasos anteriores para ajustar el precio 2.

Seguridad

Desconecte el producto de la toma de corriente y de los otros equipos si ocurriera algún problema.
Lea el manual detenidamente antes del uso. Conserve el manual en caso de futura necesidad.
Utilice el dispositivo únicamente para su uso previsto. No utilice el dispositivo con una nalidad distinta a la descrita en el manual.
No utilice el dispositivo si alguna pieza ha sufrido daños o tiene un defecto. Si el dispositivo ha sufrido daños o tiene un
defecto, sustitúyalo inmediatamente.
No utilice el dispositivo en exteriores.
No conecte el medidor de consumo energético a otro medidor de consumo energético.
No conecte un electrodoméstico cuando la carga supere 16 A.

Seguridad de las pilas

Utilice únicamente las pilas mencionadas en el manual.
No use conjuntamente pilas nuevas y usadas.
No utilice pilas de distintos tipo o marcas.
No instale las pilas con la polaridad invertida.
No cortocircuite ni desmonte las pilas.
No exponga las pilas al agua.
No exponga las pilas al fuego ni a un calor excesivo.
Las pilas tienden a tener fugas cuando están totalmente descargadas. Para evitar daños en el producto, saque las pilas
cuando no vaya a utilizar el producto durante periodos prolongados de tiempo.
Si el líquido de las pilas entra en contacto con la piel o la ropa, lave inmediatamente con agua.

Limpieza y mantenimiento

¡Advertencia!

Antes de la limpieza o el mantenimiento, apague el dispositivo y retire el enchufe de red de la toma de pared.
No sumerja el dispositivo en agua ni otros líquidos.
No utilice disolventes de limpieza ni productos abrasivos.
No limpie el interior del dispositivo.
No intente reparar el dispositivo. Si el dispositivo no funciona correctamente, sustitúyalo por uno nuevo.
Limpie el exterior del dispositivo con un paño seco.

Description Français

1. Connexion de che secteur
2. Écran
3. Bouton haut
4. Bouton régler
5. Bouton fonction
6. Bouton eacer

Usage

Installation des piles

Retirez le couvercle du compartiment de pile.
Insérez les piles (3x LR44/AG13) dans le compartiment de pile. Assurez-vous que la polarité des piles (+/-) correspond aux
repères indiqués dans le compartiment de pile
Placez le couvercle sur le compartiment de pile.

Pour commencer

Pour eacer toutes les informations actuelles, utilisez un trombone ou une aiguille an d’appuyer sur le bouton eacer.
Insérez la che secteur de l’appareil dans la prise murale.
Branchez la che secteur de l’appareil électroménager dans la connexion de prise secteur.

Achage des données

Appuyez sur le bouton fonction. L’écran ache l’heure, la tension de ligne et la fréquence.
Appuyez à nouveau sur le bouton fonction. L’écran ache l’heure, la tension de ligne et le facteur de puissance.
Appuyez à nouveau sur le bouton fonction. Lécran ache l’heure, la consommation électrique actuelle et le facteur de puissance.
Appuyez à nouveau sur le bouton fonction. Lécran ache l’heure, le cumul de consommation électrique et le facteur de puissance.
Appuyez à nouveau sur le bouton fonction. L’écran ache la durée totale et le coût total de l’électricité (prix 1).
Appuyez à nouveau sur le bouton fonction. L’écran ache la durée totale et le coût total de l’électricité (prix 2).
Appuyez sur le bouton fonction sans le relâcher pendant 5 secondes pour eacer les données.
En cas de surcharge électrique, “OVER” clignote à l’écran.

Réglage de l’heure actuelle

Appuyez de manière répétée sur le bouton fonction pour que l’écran indique “CLOCK”.
Appuyez sur le bouton régler. “WEEK DAY” clignote à l’écran.
Appuyez sur le bouton haut pour régler le jour.
Appuyez sur le bouton régler. “HOUR” clignote à l’écran.
Appuyez sur le bouton haut pour régler l’heure.
Appuyez sur le bouton régler. “MINUTE” clignote à l’écran.
Appuyez sur le bouton haut pour régler les minutes.
Appuyez sur le bouton régler pour conrmer.
Appuyez à nouveau sur le bouton haut pour alterner entre les formats 12h00 et 24h00.

Réglage du coût/kWh

Prix 1:
en mode achage des données, appuyez sur le bouton fonction sans le relâcher pendant 5 secondes.
Appuyez sur le bouton régler. Le premier chire de “COST/kWh” clignote à l’écran.
Appuyez sur le bouton haut pour régler le chire.
Appuyez sur le bouton régler. Le second chire de “COST/kWh” clignote à l’écran.
Appuyez sur le bouton haut pour régler le chire.
Appuyez sur le bouton régler. Le troisième chire de “COST/kWh” clignote à l’écran.
Appuyez sur le bouton haut pour régler le chire.
Appuyez sur le bouton régler. Le quatrième chire de “COST/kWh” clignote à l’écran.
Appuyez sur le bouton haut pour régler le chire.
Appuyez sur le bouton haut. Le point décimal de “COST/kWh” clignote à l’écran.
Appuyez sur le bouton haut pour régler le point décimal.
Appuyez sur le bouton régler. Le jour de la semaine clignote à l’écran.
Appuyez sur le bouton haut pour régler le jour de la semaine.
Appuyez sur le bouton régler. “ON TIME” clignote à l’écran.
Appuyez sur le bouton haut pour régler l’heure.
Appuyez sur le bouton régler. “ON TIME” clignote à l’écran.
Appuyez sur le bouton haut pour régler les minutes.
Appuyez sur le bouton fonction pour conrmer.
Prix 2:
Appuyez sur le bouton fonction.
Répétez les étapes précédentes pour régler le prix 2.

Sécurité

Débranchez l’appareil et les autres équipements du secteur s’il y a un problème.
Lisez attentivement le manuel avant usage. Conservez le manuel pour toute référence ultérieure.
Utilisez l’appareil uniquement pour son usage prévu. N’utilisez pas l’appareil à d’autres ns que celles décrites dans le manuel.
N’utilisez pas l’appareil si une pièce quelconque est endommagée ou défectueuse. Si l’appareil est endommagé ou défectueux,
remplacez-le immédiatement.
N’utilisez pas l’appareil à l’extérieur.
Ne connectez pas le compteur électrique à un autre compteur électrique.
Ne connectez pas un appareil électroménager dont la charge dépasse 16 A.

Sécurité des piles

Utilisez uniquement les piles mentionnées dans le manuel.
N’utilisez jamais des piles usées avec des piles neuves.
N’utilisez pas des piles de marques ou de types diérents.
N’installez pas les piles selon une polarité inversée.
Ne court-circuitez et ne démontez pas les piles.
N’exposez pas les piles à l’eau.
N’exposez pas les piles au feu ou à une chaleur excessive.
Les piles chargées à fond ont tendance à fuir. Pour éviter d’endommager l’appareil, retirez les piles si vous laissez
l’appareil sans surveillance pendant des périodes prolongées.
Si du liquide s’échappant des piles entre en contact avec la peau ou les vêtements, rincez immédiatement à l’eau claire.

Nettoyage et entretien

Avertissement!

Avant le nettoyage ou l’entretien de l’appareil, arrêtez-le et débranchez-le toujours de la prise secteur.
Ne plongez pas l’appareil dans l’eau ou autres liquides.
N’utilisez pas de solvants ni de produits abrasifs.
Ne nettoyez pas l’intérieur de l’appareil.
Ne tentez pas de réparer l’appareil. Si l’appareil fonctionne mal, remplacez-le par un neuf.
Nettoyez l’extérieur de l’appareil avec un chion sec.

Descrizione Italiano

1. Presa di alimentazione
2. Display
3. Pulsante su
4. Pulsante impostazione
5. Pulsante funzione
6. Pulsante di cancellazione
Uso

Installazione delle batterie

Rimuovere il coperchio dal vano batterie.
Inserire le batterie (3x LR44/AG13) nel vano batterie. Assicurarsi che la polarità delle batterie (+/-) corrisponda a quella
indicata nel vano batterie.
Collocare il coperchio sul vano batterie.

Guida introduttiva

Per cancellare tutte le informazioni correnti, utilizzare una graetta o un ago per premere il pulsante di cancellazione.
Collegare la spina del dispositivo alla presa a parete.
Collegare la spina di alimentazione dell’elettrodomestico alla presa di alimentazione.

Visualizzazione dei dati

Premere il pulsante funzione. Sul display vengono visualizzate ora, tensione e frequenza di linea.
Premere di nuovo il pulsante funzione. Sul display vengono visualizzate ora, corrente di linea e fattore di alimentazione.
Premere di nuovo il pulsante funzione. Sul display vengono visualizzate ora, consumo eettivo di alimentazione e fattore
di alimentazione.
Premere di nuovo il pulsante funzione. Sul display vengono visualizzate ora, consumo energetico complessivo e fattore
di alimentazione.
Premere di nuovo il pulsante funzione. Sul display vengono visualizzati la durata totale e il costo elettrico totale (prezzo 1).
Premere di nuovo il pulsante funzione. Sul display vengono visualizzati la durata totale e il costo elettrico totale (prezzo 2).
Tenere premuto il pulsante funzione per 5 secondi per cancellare i dati.
In caso di sovraccarico elettrico, sul display lampeggia il messaggio “OVER”.

Impostazione dell’ora corrente

Premere ripetutamente il pulsante funzione nché sul display non compare il messaggio “CLOCK”.
Premere il pulsante di impostazione. Sul display lampeggia il messaggio “WEEK DAY”.
Premere il pulsante su per impostare il giorno.
Premere il pulsante di impostazione. Sul display lampeggia il messaggio “HOUR”.
Premere il pulsante su per impostare l’ora.
Premere il pulsante di impostazione. Sul display lampeggia il messaggio “MINUTE”.
Premere il pulsante su per impostare i minuti.
Premere il pulsante di impostazione per confermare.
Premere nuovamente il pulsante su per alternare fra il formato a 12 ore e il formato a 24 ore.

Impostazione del costo/kWh

Prezzo 1:
In modalità di visualizzazione dati, tenere premuto per 5 secondi il pulsante funzione.
Premere il pulsante di impostazione. La prima cifra di “COST/kWh” lampeggia sul display.
Premere il pulsante su per impostare la cifra.
Premere il pulsante di impostazione. La seconda cifra di “COST/kWh lampeggia sul display.
Premere il pulsante su per impostare la cifra.
Premere il pulsante di impostazione. La terza cifra di “COST/kWh lampeggia sul display.
Premere il pulsante su per impostare la cifra.
Premere il pulsante di impostazione. La quarta cifra di “COST/kWh” lampeggia sul display.
Premere il pulsante su per impostare la cifra.
Premere il pulsante su. Il punto decimale di “COST/kWh” lampeggia sul display.
Premere il pulsante su per impostare il punto decimale.
Premere il pulsante di impostazione. Sul display lampeggia il giorno della settimana.
Premere il pulsante su per impostare il giorno della settimana.
Premere il pulsante di impostazione. Sul display lampeggia il messaggio “ON TIME”.
Premere il pulsante su per impostare l’ora.
Premere il pulsante di impostazione. Sul display lampeggia il messaggio “ON TIME”.
Premere il pulsante su per impostare i minuti.
Premere il pulsante funzione per confermare.
Prezzo 2:
Premere il pulsante funzione.
Ripetere le fasi precedenti per impostare il prezzo 2.

Sicurezza

Scollegare il prodotto dall’alimentazione e da altri apparecchi se dovesse esserci un problema.
Leggere il manuale con attenzione prima dell’uso. Conservare il manuale per riferimenti futuri.
Utilizzare il dispositivo solo per gli scopi previsti. Non utilizzare il dispositivo per scopi diversi da quelli descritti nel manuale.
Non utilizzare il dispositivo se presenta parti difettose. Se il dispositivo è danneggiato o difettoso, sostituirlo immediatamente.
Non utilizzare il dispositivo all’aperto.
Non collegare il misuratore di consumo energetico a un altro misuratore di consumo energetico.
Non collegare un elettrodomestico con un carico superiore a 16 A.

Sicurezza relativa alla batteria

Utilizzare esclusivamente le batterie indicate nel manuale.
Non mischiare batterie nuove e vecchie.
Non utilizzare batterie di tipi o marchi diversi.
Non installare le batterie invertendo la polarità.
Non mettere in corto circuito o disassemblare le batterie.
Non esporre le batterie all’acqua.
Non esporre le batterie a amme o calore eccessivo.
Le batterie sono soggette a perdite quando sono completamente scariche. Per evitare di danneggiare il prodotto,
rimuovere le batterie quando viene lasciato incustodito per periodi prolungati.
Nel caso di contatto del liquido delle batterie con pelle o indumenti, sciacquare immediatamente con acqua fresca.

Pulizia e manutenzione

Attenzione!

Prima di pulire o sottoporre a manutenzione l’apparecchio, scollegare sempre il dispositivo e rimuovere la spina di
alimentazione dalla presa a parete.
Non immergere il dispositivo in acqua o in altri liquidi.
Non utilizzare solventi detergenti o abrasivi.
Non pulire l’interno del dispositivo.
Non cercare di riparare il dispositivo. Se il dispositivo non funziona correttamente, sostituirlo con uno nuovo.
Pulire l’esterno del dispositivo con un panno asciutto.

Descrição Português

1. Ligação da cha de alimentação principal
2. Visor
3. Botão para cima
4. Botão denir
5. Botão de função
6. Botão de limpar

Utilização

Colocação das pilhas

Retire a tampa do compartimento das pilhas.
Coloque as pilhas (3x LR44/AG13) no compartimento das pilhas. Certique-se de que a polaridade das pilhas (+/-) corresponde
às indicações de polaridade no interior do compartimento das pilhas.
Coloque a tampa no compartimento das pilhas.

Introdução

Para limpar todas as informações atuais, utilize um clipe ou agulha para premir o botão de limpeza.
Insira a cha de alimentação principal do dispositivo na tomada de parede.
Insira a cha de alimentação principal do aparelho doméstico na ligação da cha de alimentação principal.

Visor

Prima o botão de função. O visor apresenta as horas, a tensão e a frequência da linha.
Prima novamente o botão de função. O visor apresenta as horas, a corrente da linha e o fator de potência.
Prima novamente o botão de função. O visor apresenta as horas, o consumo atual de energia e o fator de potência.
Prima novamente o botão de função. O visor apresenta as horas, o consumo cumulativo de energia e o fator de potência.
Prima novamente o botão de função. O visor apresenta a duração total e a carga elétrica total (preço 1).
Prima novamente o botão de função. O visor apresenta a duração total e a carga elétrica total (preço 2).
Prima e mantenha premido o botão de função durante 5 segundos para limpar os dados.
Em caso de sobrecarga elétrica, “OVER” irá piscar no visor.

Denir a hora atual

Prima repetidamente o botão de função até o visor apresentar “CLOCK”.
Prima o botão denir. “WEEK DAY” pisca no visor.
Prima o botão para cima para denir o dia.
Prima o botão denir. “HOUR” pisca no visor.
Prima o botão para cima para denir a hora.
Prima o botão denir. “MINUTE” pisca no visor.
Prima o botão para cima para denir os minutos.
Prima o botão denir para conrmar.
Prima o botão para cima novamente para alternar entre o formato de 12 horas e 24 horas.

Denir o custo/kWh

Preço 1:
No modo de visualização dos dados, prima e mantenha premido o botão de função durante 5 segundos.
Prima o botão denir. O primeiro dígito de “COST/kWh” pisca no visor.
Prima o botão para cima para denir o dígito.
Prima o botão denir. O segundo dígito de “COST/kWh” pisca no visor.
Prima o botão para cima para denir o dígito.
Prima o botão denir. O terceiro dígito de “COST/kWh” pisca no visor.
Prima o botão para cima para denir o dígito.
Prima o botão denir. O quarto dígito de “COST/kWh” pisca no visor.
Prima o botão para cima para denir o dígito.
Prima o botão para cima. A separação fracionária de “COST/kWh pisca no visor.
Prima o botão para cima para denir a separação fracionária.
Prima o botão denir. O dia da semana pisca no visor.
Prima o botão para cima para denir o dia da semana.
Prima o botão denir. “ON TIME” pisca no visor.
Prima o botão para cima para denir a hora.
Prima o botão denir. “ON TIME” pisca no visor.
Prima o botão para cima para denir os minutos.
Prima o botão de função para conrmar.
Preço 2:
Prima o botão de função.
Repita o passo anterior para denir o preço 2.

Segurança

Desligue o produto da tomada de alimentação e outro equipamento se ocorrer um problema.
Leia atentamente o manual de instruções antes de utilizar. Guarde o manual para consulta futura.
Utilize o dispositivo apenas para a nalidade a que se destina. Não utilize o dispositivo para outras nalidades além das
descritas no manual.
Não utilize o dispositivo caso tenha alguma peça danicada ou com defeito. Se o dispositivo estiver danicado ou tenha defeito,
substitua imediatamente o dispositivo.
Não utilize o dispositivo no exterior.
Não ligue o medidor de consumo de energia a outro medidor de consumo de energia.
Não ligue um aparelho doméstico cuja carga exceda 16 A.

Segurança das pilhas

Utilize apenas as pilhas indicadas neste manual.
Não misture pilhas usadas e novas.
Não utilize pilhas de tipos ou marcas diferentes.
Não instale as pilhas com polaridade invertida.
Não coloque as pilhas em curto-circuito nem as desmonte.
Não exponha as pilhas a água.
Não exponha as pilhas a fogo ou calor excessivo.
As pilhas facilmente apresentam fugas quando totalmente descarregadas. Para evitar danos ao produto, retire as pilhas
sempre que não for utilizar o produto durante longos períodos de tempo.
Se o líquido das pilhas entrar em contacto com a pele ou vestuário, lave imediatamente com água corrente.

Limpeza e manutenção

Aviso!

Antes da limpeza ou manutenção, desligue o dispositivo e retire a cha da tomada de parede.
Não mergulhe o dispositivo em água ou outros líquidos.
Não utilize solventes de limpeza ou produtos abrasivos.
Não limpe o interior do dispositivo.
Não tente reparar o dispositivo. Se o dispositivo não funcionar corretamente, substitua-o por um dispositivo novo.
Limpe o exterior do dispositivo utilizando um pano seco.

Beskrivelse Dansk

1. Netstikforbindelse
2. Display
3. Op-knap
4. Indstillingsknap
5. Funktionsknap
6. Slet-knap

Anvendelse

Montering af batterierne

Fjern dækslet fra batterirummet.
Sæt batterierne (3x LR44/AG13) i batterirummet. Se efter, om batteriernes polaritet (+/-) passer med markeringerne inde
i batterirummet.
Anbring dækslet på batterirummet.

Kom godt i gang

For at slette alle nuværende informationer, så brug en papirclips eller en nål til at trykke på slet-knappen.
Sæt apparatets netstik i stikkontakten på væggen.
Sæt netstikket til apparatet ind i netstiksforbindelsen.

Datadisplay

Tryk på funktionsknappen. Displayet viser tiden, linjespændingen og frekvensen.
Tryk på funktionsknappen igen. Displayet viser tiden, linjestrømmen og strømfaktoren.
Tryk på funktionsknappen igen.strømfaktoren Displayet viser tiden, det faktiske strømforbrug og strømfaktoren.
Tryk på funktionsknappen igen.strømfaktoren Displayet viser tiden, det kumulative strømforbrug og strømfaktoren.
Tryk på funktionsknappen igen.strømfaktoren Displayet viser den samlede varighed og den samlede elektriske ladning (pris 1).
Tryk på funktionsknappen igen.strømfaktoren Displayet viser den samlede varighed og den samlede elektriske ladning (pris 2).
Tryk og hold funktionsknappen nede i 5 sekunder for at slette dataene.
Hvis der er en elektrisk overbelastning, vil ”OVER” blinke på displayet.

Indstilling af klokkeslæt

Tryk gentagne gange på funktionsknappen indtil displayet viser ”CLOCK”.
Tryk på indstillingsknappen. ”WEEKDAY” blinker på displayet.
Tryk på op-knappen for at indstille dagen.
Tryk på indstillingsknappen. ”HOUR” blinker på displayet.
Tryk på op-knappen for at indstille timen.
Tryk på indstillingsknappen. ”MINUTE” blinker på displayet.
Tryk på op-knappen for at indstille minutterne.
Tryk på indstillingsknappen for at bekræfte.
Tryk på op-knappen igen for at skifte mellem 12-timers- og 24-timersformat.

Indstilling af pris/kWh

Pris 1:
I funktionen data-display, skal man trykke og holde funktionsknappen nede i 5 sekunder.
Tryk på indstillingsknappen. Det første cier for ”COST/kWh” blinker på displayet.
Tryk på op-knappen for at indstille cifret.
Tryk på indstillingsknappen. Det andet cier for ”COST/kWh” blinker på displayet.
Tryk på op-knappen for at indstille cifret.
Tryk på indstillingsknappen. Det tredje cier for ”COST/kWh” blinker på displayet.
Tryk på op-knappen for at indstille cifret.
Tryk på indstillingsknappen. Det erde cier for ”COST/kWh” blinker på displayet.
Tryk på op-knappen for at indstille cifret.
Tryk på op-knappen. Decimalkommaet for ”COST/kWh” blinker på displayet.
Tryk på op-knappen for at indstille decimalkommaet.
Tryk på indstillingsknappen. Ugedagen blinker på displayet.
Tryk på op-knappen for at indstille ugedagen.
Tryk på indstillingsknappen. ”ON TIME” blinker på displayet.
Tryk på op-knappen for at indstille timen.
Tryk på indstillingsknappen. ”ON TIME” blinker på displayet.
Tryk på op-knappen for at indstille minuttet.
Tryk på funktionsknappen for at bekræfte.
Pris 2:
Tryk på funktionsknappen.
Gentag de tidligere trin for at indstille pris 2.

Sikkerhed

Tag produktet ud af stikkontakten og andet udstyr, hvis der opstår et problem.
Læs vejledningen omhyggeligt før brug. Gem vejledningen til fremtidig brug.
Brug kun enheden til de tilsigtede formål. Brug ikke enheden til andre formål end dem, som er beskrevet i vejledningen.
Brug ikke enheden, hvis den har beskadigede eller defekte dele. Hvis enheden er beskadiget eller defekt, skal den omgående
udskiftes.
Brug ikke apparatet udendørs.
Energiforbrugsmåleren må ikke tilsluttes en anden energiforbrugsmåler.
Apparatet må ikke tilsluttes, hvis belastningen er over 16 A.

Batterisikkerhed

Brug kun de batterier, som er nævnt i vejledningen.
Brug ikke gamle og nye batterier sammen.
Brug ikke batterier af anden type eller mærker.
Installer ikke batterierne med omvendt polaritet.
Kortslut eller afmonter ikke batterierne.
Udsæt ikke batterierne for vand.
Udsæt ikke batterierne for ild eller overdreven varme.
Batterier kan lække, når de er fuldt aadede. For at undgå skade på produktet skal batterierne ernes, når de produktet
efterlades uden opsyn i et længere tidsrum.
Hvis batterivæsken kommer i kontakt med hud eller tøj, skylles omgående med frisk vand.

Rengøring og vedligeholdelse

Advarsel!

Inden apparatet rengøres eller vedligeholdes, skal man altid slukke for apparatet og tage stikket ud af stikkontakten.
Sænk ikke apparatet ned i vand eller andre væsker.
Brug ikke opløsningsmidler eller slibende rengøringsmidler.
Rengør ikke enheden indvendigt.
Forsøg aldrig at reparere enheden. Hvis enheden ikke fungerer korrekt, skal den udskiftes med et nyt.
Rengør apparatet udvendigt med en tør klud.

Beskrivelse Norsk

1. Stikkontakt
2. Display
3. Opp-knapp
4. Innstillingsknapp
5. Funksjonsknapp
6. Sletteknapp
Bruk

Sette i batterier

Fjern dekselet fra batterirommet.
Sett inn batteriene (3x LR44/AG13) i batterikammeret. Sørg for at batteri-polariteten (+/-) samsvarer med merkingen inne
i batterikammeret.
Sett dekselet på batterikammeret.

Komme i gang

For å erne lagret informasjon, bruk en binders eller nål for å trykke inn sletteknappen.
Sett støpselet på enheten inn i en stikkontakt.
Koble støpselet for ønsket apparat til stikkontakten.

Visning av data

Trykk på funksjonsknappen. Displayet viser tiden, nettspenningen og nettfrekvensen.
Trykk en gang til på funksjonsknappen. Displayet viser tiden, nettstrømmen og lastfaktoren.
Trykk en gang til på funksjonsknappen. Displayet viser tiden, gjeldende strømforbruk og lastfaktor.
Trykk en gang til på funksjonsknappen. Displayet viser tiden, akkumulert strømforbruk og lastfaktor.
Trykk en gang til på funksjonsknappen. Displayet viser den totale varigheten og total elektrisk ladning (pris 1).
Trykk en gang til på funksjonsknappen. Displayet viser den totale varigheten og total elektrisk ladning (pris 2).
Hold inne funksjonsknappen i 5 sekunder for å slette dataene.
Hvis det er elektrisk overbelastning, vil “OVER” blinke i displayet.

Stille inn tid

Trykk ere ganger på funksjonsknappen til displayet viser “CLOCK”.
Trykk på innstillingsknappen. WEEK DAY” blinker i displayet.
Trykk på opp-knappen for å stille inn dag.
Trykk på innstillingsknappen. “HOUR blinker i displayet.
Trykk på opp-knappen for å stille inn time.
Trykk på innstillingsknappen. “MINUTE” blinker i displayet.
Trykk på opp-knappen for å stille inn minutter.
Trykk på innstillingsknappen for å bekrefte.
Trykk på opp-knappen igjen for å veksle mellom 12 og 24-timers format.

Innstilling av pris/kWh

Pris 1:
Hold inne funksjonsknappen i 5 sekunder når enheten er i datavisningsmodus.
Trykk på innstillingsknappen. Det første sieret for “COST/kWh” blinker i displayet.
Trykk på opp-knappen for å velge tall.
Trykk på innstillingsknappen. Det andre sieret for “COST/kWh” blinker i displayet.
Trykk på opp-knappen for å velge tall.
Trykk på innstillingsknappen. Det tredje sieret for “COST/kWh” blinker i displayet.
Trykk på opp-knappen for å velge tall.
Trykk på innstillingsknappen. Det erde sieret for “COST/kWh” blinker i displayet.
Trykk på opp-knappen for å velge tall.
Trykk på opp-knappen. Radikspunktet for “COST/kWh” blinker i displayet.
Trykk på opp-knappen for å stille inn radikspunktet.
Trykk på innstillingsknappen. Ukedagen blinker i displayet.
Trykk på opp-knappen for å stille inn ukedag.
Trykk på innstillingsknappen. “ON TIME” blinker i displayet.
Trykk på opp-knappen for å stille inn time.
Trykk på innstillingsknappen. “ON TIME” blinker i displayet.
Trykk på opp-knappen for å stille inn minutter.
Trykk på funksjonsknappen for å bekrefte.
Pris 2:
Trykk på funksjonsknappen.
Gjenta de foregående trinnene for å angi pris 2.

Sikkerhet

Koble produktet fra strømmen og annet utstyr dersom et problem oppstår.
Les bruksanvisningen nøye før bruk. Oppbevar bruksanvisningen for fremtidig bruk.
Bruk bare enheten for det tiltenkte formålet. Ikke bruk enheten til andre formål enn det som er beskrevet i bruksanvisningen.
Ikke bruk enheten hvis noen del er skadet eller defekt. Enheten må erstattes umiddelbart hvis den er skadet eller defekt.
Ikke bruk enheten utendørs.
Ikke koble en strømmåler til en annen strømmåler.
Ikke koble til husholdningsapparater der lasten overstiger 16 A.

Batterisikkerhet

Bruk bare batteriene som er nevnt i denne veiledningen.
Ikke bland gamle og nye batterier.
Ikke bruk batterier av ulike typer eller merker.
Ikke sett inn batterier i omvendt polaritet.
Ikke kortslutt eller demonter batteriene.
Ikke utsett batteriene for vann.
Ikke utsett batteriene for brann eller overdreven varme.
Batterier er mer utsatt for lekkasje når de helt utladet. For å unngå skader på produktet, ta ut batteriene når du forlater
produktet uten tilsyn i lengre perioder.
Hvis væske fra batteriene kommer i kontakt med hud eller klær, må du skylle med friskt vann umiddelbart.

Rengjøring og vedlikehold

Advarsel!

Slå av enheten og trekk støpselet ut av stikkontakten før rengjøring og vedlikehold.
Ikke senk enheten i vann eller annen væske.
Ikke bruk rensemidler eller skuremidler.
Ikke rengjør innsiden av enheten.
Ikke prøv å reparere enheten. Hvis enheten ikke fungerer som den skal, erstatt den med en ny enhet.
Rengjør enheten utvendig med en myk, tørr klut.

Beskrivning Svenska

1. Uttag för elkontakt
2. Display
3. Upp-knapp
4. Inställningsknapp
5. Funktionsknapp
6. Rensa-knapp

Användning

Installera batterierna

Ta bort batterifackets lock.
Sätt i batterierna (3x LR44/AG13) i batterifacket. Kontrollera att batteriets polaritet (+/-) stämmer med märkningen inuti
batterifacket.
Placera locket på batterifacket.

Komma igång

För att rensa alla nuvarande information, använd ett gem eller nål för att trycka in rensa-knappen.
Sätt in enhetens stickkontakt i vägguttaget.
Sätt in hemapparatens stickkontakt i anslutningen för stickkontakt.

Dataskräm

Tryck på funktions-knappen. Displayen visar tiden, ledningsspänningen och frekvensen.
Tryck på funktions-knappen igen. Displayen visar tiden, ledningsströmen och eektfaktorn.
Tryck på funktions-knappen igen. Displayen visar tiden, faktisk eektförbrukning och eektfaktorn.
Tryck på funktions-knappen igen. Displayen visar tiden, ackumulerad energiförbrukning och eektfaktorn.
Tryck på funktions-knappen igen. Displayen visar den totala varaktigheten och den totala elektriska laddningen (pris 1).
Tryck på funktions-knappen igen. Displayen visar den totala varaktigheten och den totala elektriska laddningen (pris 2).
Tryck och håll inne funktions-knappen i 5 sekunder för att rensa datorn.
Om det nns en elektrisk överbelastning, blinkar “OVER” på displayen.

Ställa in tiden

Tryck era gånger på funktionsknappen tills displayen visar “CLOCK”.
Tryck på inställningsknappen. “WEEK DAY” blinkar på displayen.
Tryck på uppknappen för att ställa in dagen.
Tryck på inställningsknappen. “HOUR” blinkar på displayen.
Tryck på uppknappen för att ställa in timme.
Tryck på inställningsknappen. ”MINUTE” blinkar på displayen.
Tryck på uppknappen för att ställa in minuter.
Tryck på inställningsknappen för att bekräfta.
Tryck på uppknappen igen för att växla mellan 12-timmar och 24-timmarklocka.

Ställa in kostnad/kWh

Pris 1:
I dataskräm-läget, tryck och håll inne funktionsknappen i 5 sekunder.
Tryck på inställningsknappen. Den första siran för “COST/kWh” blinkar på displayen.
Tryck på uppknappen för att ställa in siran.
Tryck på inställningsknappen. Den andra siran för “COST/kWh” blinkar på displayen.
Tryck på uppknappen för att ställa in siran.
Tryck på inställningsknappen. Den tredje siran för “COST/kWh” blinkar på displayen.
Tryck på uppknappen för att ställa in siran.
Tryck på inställningsknappen. Den ärde siran för “COST/kWh” blinkar på displayen.
Tryck på uppknappen för att ställa in siran.
Tryck på uppknappen. Baspunkten för “COST/kWh” blinkar på displayen.
Tryck på uppknappen för att ställa in baspunkten.
Tryck på inställningsknappen. Veckodagen blinkar på displayen.
Tryck på uppknappen för att ställa in veckodag.
Tryck på inställningsknappen. “ON TIME” blinkar på displayen.
Tryck på uppknappen för att ställa in timme.
Tryck på inställningsknappen. “ON TIME” blinkar på displayen.
Tryck på uppknappen för att ställa in minut.
Tryck på funktionsknappen för att bekräfta.
Pris 2:
Tryck på funktions-knappen.
Repetera föregående steg för att ställa in pris 2.

Säkerhet

Dra ut nätkabeln från vägguttaget och koppla ur all annan utrustning om något problem skulle uppstå.
Läs bruksanvisningen noga innan användning. Behåll bruksanvisningen för att kunna använda den igen.
Använd endast enheten för dess avsedda syfte. Använd inte enheten till andra ändamål än dem som beskrivs i denna
bruksanvisning.
Använd inte enheten om någon del är skadad eller felaktig. Om enheten är skadad eller felaktig ska den bytas ut omedelbart.
Använd inte enheten utomhus.
Koppla inte in energiförbrukningsmätaren i en annan energiförbrukningsmätare.
Anslut inte en hushållsapparat vars last överskrider 16 A.

Batterisäkerhet

Använd endast de batterier som omnämns i denna bruksanvisning.
Blanda inte gamla och nya batterier.
Använd inte batterier av olika typ eller märke.
Montera inte batterierna med polerna felvända.
Kortslut eller öppna inte batterierna.
Utsätt inte batterierna för vatten.
Utsätt inte batterierna för eld eller kraftig värme.
Det nns risk för att batterierna läcker när de är helt urladdade. Undvik skada på produkten genom att avlägsna batterierna
när produkten inte används under längre perioder.
Skölj omedelbart med vatten om vätska från batterierna kommer i kontakt med skinn eller kläder.

Rengöring och underhåll

Varning!

Innan rengör eller utför underhåll, stäng av enheten och koppla ur strömkontakten från vägguttaget.
Doppa inte enheten i vatten eller andra vätskor.
Använd inga rengöringsmedel som innehåller lösningsmedel eller slipmedel.
Rengör inte enhetens insida.
Försök inte att reparera enheten. Byt ut enheten mot en ny om den inte fungerar som den ska.
Rengör enhetens utsida med en torr trasa.

VLMETER01 / VLMETER01F

Power comsumption meter

MASTER CLEAR
UP SET FUNC
1
4
5
3
2
6

Consulta qui gratuitamente il manuale per il Valueline VLMETER01. Il manuale rientra nella categoria Non classificato ed è stato valutato da 1 persone con una media di 7.5. Il manuale è disponibile nelle seguenti lingue: Italiano, Inglese. Hai domande sul Valueline VLMETER01 o hai bisogno di aiuto? Fai la tua domanda qui

Ho bisogno di aiuto?

Hai una domanda relativa a Valueline e la risposta non è nel manuale? Fai qui la tua domanda Fornisci una descrizione chiara e completa del problema e della tua domanda. Migliore sarà la descrizione del tuo problema e della domanda, più facile sarà per gli altri proprietari di Valueline fornirti una buona risposta.

Numero di domande: 0

Generale
Valueline
VLMETER01 | VLMETER01
Non classificato
Italiano, Inglese
Manuale d'uso (PDF)
Gestione energetica
Corrente massima16 A
Tensione di ingresso AC230 V
Tipi di prese compatibiliEU
Tipo di presaType F (CEE 7/4)
Massima potenza in entrata3600 W
Voltaggio della batteria1.5 V
Tipo batteriaLR44
Numero di batterie3
Caratteristiche
Colore del prodottoBianco
Posizionamento supportatoInterno
Prestazione
Dati di potenzaCurrent, Frequency, Power factor, Voltage, kW, kWh
Tipo di displayLCD
Display incorporato
Dimensioni e peso
Peso dell'imballo185 g
Larghezza imballo85 mm
Altezza imballo70 mm
Profondità imballo155 mm
Tipo di imballoScatola
Contenuto dell'imballo
Numero di spine intelligenti1
Manuale dell'utente
Mostra di più

Non riesci a trovare la risposta alla tua domanda nel manuale? Puoi trovare la risposta alla tua domanda nelle FAQ sul Valueline VLMETER01 che trovi di seguito.

La tua domanda non è elencata? Fai la tua domanda qui

Nessun risultato