Whirlpool WTV4523 NFW manuale

Whirlpool WTV4523 NFW
9.9 · 1
PDF manuale
 · 6 pagine
Inglese
manualeWhirlpool WTV4523 NFW
46
Η συσκευή που αγοράσατε αναπτύχθηκε για
να χρησιμοποιηθεί σε οικιακό πλαίσιο καθώσ
και:
- στισ περιοχέσ κουζίνασ χώρων εργασίασ,
καταστημάτων και/ή γραφείων
- στα αγροκτήματα
- σε hotels, motels, residences, bed & breakfast
προσ χρήση του κάθε πελάτη.
Για να χρησιμοποιήσετε με τον καλύτερο δυνατό
τρόπο τη συσκευή σας, σας παρακαλούμε να
διαβάσετε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης στις
οποίες θα βρείτε την περιγραφή του προϊόντος
και χρήσιμες συμβουλές.
Φυλάξτε το παρόν εγχειρίδιο για κάθε
μελλοντική χρήση.
1. Αφού αποσυσκευάσετε τη συσκευή,
βεβαιώνεστε ότι δεν έχει ζημιέσ κι ότι κλείνει
τέλεια η πόρτα. Τυχόν ζημιέσ πρέπει να
αναφέρονται στο κατάστημα πώλησησ εντόσ
24 ωρών από την παράδοση του προϊόντοσ.
2. Συνιστούμε να περιμένετε τουλάχιστον δύο
ώρεσ πριν θέσετε σε λειτουργία τη συσκευή,
για να επιτραπεί στο ψυκτικό κύκλωμα να
είναι πλήρωσ αποδοτικό.
3. Βεβαιώνεστε ότι η εγκατάσταση κι η
ηλεκτρική σύνδεση πραγματοποιούνται από
έναν ειδικευμένο τεχνικό σύμφωνα με τισ
οδηγίεσ του κατασκευαστή και σε
συμμόρφωση με τουσ τοπικούσ κανόνεσ για
την ασφάλεια.
4. Καθαρίστε το εσωτερικό του προϊόντοσ πριν
το χρησιμοποιήσετε.

ΠΡΙΝ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΕΤΕ ΤΟ ΠΡΟΪΟΝ

1. Συσκευασία
Το υλικό συσκευασίασ είναι100% ανακυκλώσιμο κι
είναι σημασμένο με το σύμβολο ανακύκλωσησ. Για τη
διάθεσή του ακολουθείτε τουσ τοπικούσ κανονισμούσ.
Το υλικό συσκευασίασ (πλαστικέσ σακούλεσ, τεμάχια
φελιζόλ, κλπ...) πρέπει να διατηρείται μακριά από τα
παιδιά εφόσον αποτελεί πιθανή εστία κινδύνου.
2. Αποκομιδή/Διάθεση
Η συσκευή έχει κατασκευαστεί με ανακυκλώσιμο
υλικό.
Αυτή η συσκευή είναι σημασμένη σε συμμόρφωση με
την Ευρωπαϊκή Οδηγία 2002/96/ΕΚ, Waste Electrical and
Electronic Equipment (WEEE- Άχρηστοσ Ηλεκτρικόσ κι
Ηλεκτρονικόσ Εξοπλισμόσ). Βεβαιούμενοι ότι αυτή η
συσκευή αποκομίζεται με σωστό τρόπο, συνεισφέρετε
στην πρόληψη των δυνητικών αρνητικών επιπτώσεων
για το περιβάλλον και την υγεία.
Το σύμβολο πάνω στη συσκευή, ή στα έγγραφα
που τη συνοδεύουν, υποδεικνύει ότι αυτή η συσκευή
δεν πρέπει να μεταχειριστεί ωσ οικιακό απόρριμμα
αλλά πρέπει να παραδοθεί στο ενδεδειγμένο σημείο
περισυλλογήσ για την ανακύκλωση ηλεκτρικών κι
ηλεκτρονικών συσκευών. Κατά την αποκομιδή,
επιστρέφετε τη συσκευή άχρηστη, κόβοντασ το
καλώδιο του ρεύματοσ, αφαιρώντασ τισ πόρτεσ και τα
ράφια έτσι ώστε να μην υπάρχει κίνδυνοσ
εγκλωβισμού των παιδιών στο εσωτερικό τησ.
Την αποκομίζετε ακολουθώντασ τουσ τοπικούσ
κανόνεσ για τη διάθεση των απορριμμάτων και την
παραδίδετε στα ειδικά σημεία περισυλλογήσ, χωρίσ να
την αφήνετε αφύλακτη ούτε για λίγεσ ημέρεσ, καθώσ
αποτελεί εστία κινδύνου για τα παιδιά. Για
περισσότερεσ πληροφορίεσ σχετικά με την
επεξεργασία, ανάκτηση κι ανακύκλωση αυτήσ τησ
συσκευήσ, επικοινωνήστε με το αρμόδιο γραφείο τησ
τοπικήσ σασ αυτοδιοίκησησ, την υπηρεσία
περισυλλογήσ οικιακών απορριμμάτων ή το κατάστημα
όπου αγοράσατε τη συσκευή.
Πληροφορία:
Αυτή η συσκευή δεν περιέχει CFC. Το ψυκτικό
κύκλωμα περιέχει R134a (HFC) ή R600a (HC), βλέπε
ετικέτα αριθμού μητρώου στο εσωτερικό τησ
συσκευήσ
Για τισ συσκευέσ με Ισoβoυτάvιo (R600a): το
ισoβoυτάvιo είναι ένα φυσικό αέριο χωρίσ επιπτώσεισ
για το περιβάλλον, αλλά είναι εύφλεκτο. Κατʼ επέκταση
είναι απαραίτητο να βεβαιώνεστε ότι οι σωλήνεσ του
ψυκτικού κυκλώματοσ δεν έχουν ζημιέσ.
Αυτό το προϊόν μπορεί να περιέχει φθοριούχα αέρια
σύμφωνα με το Πρωτόκολλο του Κυότο. Το ψυκτικό
αέριο βρίσκεται σε ερμητικά σφραγισμένο σύστημα.
Ψυκτικό αέριο: το R134a έχει δυναμικό θέρμανσησ του
πλανήτη (GWP) 1300.
Δήλωση συμμόρφωσης
Αυτή η συσκευή προορίζεται για τη συντήρηση
προϊόντων διατροφήσ και κατασκευάζεται σε
συμμόρφωση με τον κανονισμό (ΕΚ) Αρ. 1935/2004.
Αυτή η συσκευή σχεδιάστηκε, κατασκευάστηκε κι
εμπορευματοποιήθηκε σε συμμόρφωση με:
- στόχοι ασφαλείασ τησ Οδηγίασ "Χαµηλή Τάση"
2006/95/ΕΕ (που αντικαθιστά την 73/23/ΕΟΚ και
επόµενεσ τροποποιήσεισ).
- τισ απαιτήσεισ προστασίασ τησ Οδηγίασ “EMC"
2004/108/EK.
Η ηλεκτρική ασφάλεια τησ συσκευήσ
εξασφαλίζεται μόνον όταν είναι σωστά
συνδεμένη σε αποτελεσματική
εγκατάσταση γείωσησ βάσει του νόμου.

ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΟΥ

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

Consulta qui gratuitamente il manuale per il Whirlpool WTV4523 NFW. Il manuale rientra nella categoria Frigorifero ed è stato valutato da 1 persone con una media di 9.9. Il manuale è disponibile nelle seguenti lingue: Inglese. Hai domande sul Whirlpool WTV4523 NFW o hai bisogno di aiuto? Fai la tua domanda qui

Ho bisogno di aiuto?

Hai una domanda relativa a Whirlpool e la risposta non è nel manuale? Fai qui la tua domanda Fornisci una descrizione chiara e completa del problema e della tua domanda. Migliore sarà la descrizione del tuo problema e della domanda, più facile sarà per gli altri proprietari di Whirlpool fornirti una buona risposta.

Numero di domande: 0

Generale
Whirlpool
WTV4523 NFW | WTV4523NFW
Frigoriferi
8003437898471
Inglese
Manuale d'uso (PDF)
Design
Posizionamento dell'apparecchioLibera installazione
Colore del prodottoBianco
Cerniera portaDestra
Porte reversibili-
Protezione per i bambiniNo
Display incorporatoNo
Numero di compressori1
Prestazione
Capacità netta totale450 L
Capacità lorda totale482 L
Classe climaticaSN-T
Emissione acustica42 dB
Frigorifero
Capacità netta frigorifero341 L
Capacità lorda frigorifero350 L
Luce interna
Tipo di lampadaLED
No Frost (frigorifero)
Sistema Multi-Airflow (frigorifero)No
Numero di ripiani frigorifero5
Congelatore
Posizione del congelatorePosto in alto
Capacità netta congelatore109 L
Capacità lorda congelatore132 L
Capacità di congelamento4.5 kg/24h
Autonomia senza energia elettrica24 h
Punteggio4*
No Frost (congelatore)-
Numero di ripiani congelatore3
Zona fresca
Compartimento zona fresca-
Ergonomia
Allarme porta aperta
Piedini regolabili
Lunghezza cavo2.45 m
Gestione energetica
Classe di efficienza energetica (vecchia)A+
Carico di collegamento150 W
Consumo d'energia1.05 kWh/24h
Consumo energetico annuo386 kWh
Corrente10 A
Dimensioni e peso
Larghezza710 mm
Profondità750 mm
Altezza1875 mm
Peso80000 g
Larghezza imballo750 mm
Profondità imballo810 mm
Altezza imballo1955 mm
Peso dell'imballo82000 g
Mostra di più
adslot

Non riesci a trovare la risposta alla tua domanda nel manuale? Puoi trovare la risposta alla tua domanda nelle FAQ sul Whirlpool WTV4523 NFW che trovi di seguito.

La tua domanda non è elencata? Fai la tua domanda qui

Nessun risultato