Xantia 61115 manuale

9.6 · 1
PDF manuale
 · 1 pagina
Inglese
manualeXantia 61115

Bruksanvisning

Gräddsifon

art.nr 61112 & 61113
Bruksanvisning
• Sätt på önskat munstycke
• Fyll sifonen med avsedd mängd
(max 0,5 eller 1L)
• Skruva på locket
• Placera en patron i patronhållaren och skruva
fast den över påfyllningsventilen
• Skaka sifonen ett flertal gånger lodrätt.
• Håll sifonens munstycke lodrätt ca 1 cm ovan
för det som skall garneras och tryck ned bygeln
• Släng bort förbrukad patron
Lagring fylld sifon:
Tag av munstycket och skölj det noga, använd vid
behov medföljd borste. Ställ sifonen i kylskåpet,
grädden håller sig färsk i flera dagar.
För återanvändning; skaka sifonen enligt ovan.
Efter användning:
Låt resten av trycket pysa ut genom att trycka ned
bygeln. Diska alla delar med vanligt diskmedel. Låt
alla delar lufttorka och förvara sifonen omonterad.
Säkerhet:
• Sifonen får endast öppnas om trycket har pyst ut.
Tryck in bygeln tills det pysande ljudet upphör
• Diska aldrig sifonen i diskmaskin
• Skydda sifonen mot stark värme
• Sifonen får inte förvaras i frysen
• Patronerna skall förvaras oåtkomligt för barn
Övrig information:
Använd endast lösliga ingredienser i sifonen. För att
söta produkten lämpar sig florsocker eller flytande
sötningsmedel. Socker och salt skall först lösas upp i
vatten eller mjölk. Kryddor skall vara i pulverform.
Om innehållet inte har önskad konsistens måste man
skaka sifonen nedåt mer eller mindre beroende av
vilka ingredienser man använt.
Directions for use:
• Fit the desired nozzle
• Keep the lever down when replacing the nozzle
• Fill the syphon with the intended quantity (max 0.5)
• Screw on the top
• Place a cartridge in the cartridge holder and screw into place over
the rell valve
• Shake the syphon up and down several times.
• Hold the syphon with the nozzle about 1 cm above whatever you
wish to garnish and push the lever down
• Throw away the spent cartridge
Storing a filled syphon:
Take the nozzle off and wash it carefully, using the brush supplied if
needed. Place the syphon in the refrigerator; the cream will stay fresh
for several days. Before using the syphon again, shake it as above.
After use:
Release the remaining pressure by holding down the lever. Wash all
parts with normal washing up liquid. Let all parts dry naturally and
store the syphon dismantled.
Safety:
• The syphon must only be opened if the pressure has been released.
Hold the lever down until the hissing sound stops
• Never wash the syphon in a dishwasher
• Protect the syphon from heat
• Never keep the syphon in the freezer
• Keep the cartridges out of children’s reach
Other information:
Only use soluble ingredients in the syphon. Icing sugar or liquid
sweetener can be used to sweeten the product. Sugar and salt must
rst be dissolved in water or milk. Spices must be in powder form.
If the contents do not have the desired consistency, the syphon must
be shaken up and down more or less, depending on the ingredients
used.
NOTE! Handwash only, do not use dishwasher.

User manual Cream whipper

Item.no: 61115

Consulta qui gratuitamente il manuale per il Xantia 61115. Il manuale rientra nella categoria Non classificato ed è stato valutato da 1 persone con una media di 9.6. Il manuale è disponibile nelle seguenti lingue: Inglese. Hai domande sul Xantia 61115 o hai bisogno di aiuto? Fai la tua domanda qui

Ho bisogno di aiuto?

Hai una domanda relativa a Xantia e la risposta non è nel manuale? Fai qui la tua domanda Fornisci una descrizione chiara e completa del problema e della tua domanda. Migliore sarà la descrizione del tuo problema e della domanda, più facile sarà per gli altri proprietari di Xantia fornirti una buona risposta.

Numero di domande: 0

Generale
Xantia
61115
Non classificato
Inglese
Manuale d'uso (PDF)
adslot

Non riesci a trovare la risposta alla tua domanda nel manuale? Puoi trovare la risposta alla tua domanda nelle FAQ sul Xantia 61115 che trovi di seguito.

La tua domanda non è elencata? Fai la tua domanda qui

Nessun risultato