Zanussi ZDTS 401 manuale

Zanussi ZDTS 401
6.9 · 1
PDF manuale
 · 24 pagine
-
manualeZanussi ZDTS 401

Përmbajtja

Të dhëna për sigurinë _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 2
Paneli I kontrollit _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 3
Programet e larjes _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 6
Përdorimi i pajisjes _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 8
Vendosja e zbutësit të ujit _ _ _ _ _ _ _ _ 8
Përdorimi I kripës në enëlarëse _ _ _ _ _ 9
Përdorimi I lëndës shpëlarëse _ _ _ _ _ 10
Mbushja e enëlarëses me takëme dhe
enë _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 11
Përdorimi I detergjentit _ _ _ _ _ _ _ _ _ 13
Funksioni Multitab _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 13
Përzgjedhja dhe startimi I një programi
larës _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 14
Kujdesi dhe pastrimi _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 15
Si të veprojmë nëse… _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 16
Të dhëna teknike _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 18
Probleme që lidhen me mjedisin _ _ _ _ 18
Instalimi _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 19
Lidhja e ujit _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 19
Lidhja elektrike _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 20
Rezervohet mundësia e ndryshimeve.

Të dhëna për sigurinë

Lexoni me kujdes këtë manual para
instalimit dhe përdorimit të pajisjes. Kjo
është në interes të sigurisë suaj dhe për të
siguruar funksionimin e duhur. Mbajini këto
udhëzime dhe sigurohuni që të jenë me
pajisjen kur ajo zhvendoset ose shitet. Të
gjithë personat që përdorin pajisjen duhet të
dinë plotësisht për funksionimin e saj dhe
veçoritë e sigurisë.

Përdorimi i saktë

Pajisja është projektuar vetëm për
përdorim shtëpiak.
Përdoreni pajisjen vetëm për të larë enët
shtëpiake të përshatshme për larjen në
enëlarëse.
Mos fusni tretës në enëlarëse. Rrezik
shpërthimi.
Vendosini thikat dhe takëmet e tjera me
majë të mprehtë në koshin e takëmeve,
me majat e drejtuara poshtë. Përndryshe
vendosini horizontalisht në koshin e
sipërm.
Përdorni vetëm produkte origjinale për
enëlarëset (detergjent, kripë, shpëlarës).
Nëse hapni derën ndërsa pajisja është në
punë e sipër, që andej mund të dalë avull
i nxehtë. Rrezik djegieje për lëkurën.
Mos i nxirrni enët nga enëlarësja përpara
përfundimit të programit të larjes.
Kur programi i larjes ka përfunduar,
shkëputeni spinën nga priza dhe mbyllni
rubinetin e ujit.
Vetëm një inxhinier shërbimi i autorizuar
mund të riparojë pajisjen. Përdorni vetëm
pjesë këmbimi origjinale.
Mos i bëni vetë riparimet, për të shmangur
plagosje apo dëmtim të pajisjes.
Kontaktoni gjithmonë Qendrën lokale të
Shërbimit.

Siguria e përgjithshme

Personat (duke përfshirë edhe fëmijët) me
aftësi ndjesore fizike dhe mendore të
reduktuara ose mungesë përvoje dhe
njohurie nuk duhet ta përdorin pajisjen. Ata
duhet të kenë mbikëqyrje ose udhëzime
për përdorimin e pajisjes nga një person
përgjegjës për sigurinë e tyre.
Detergjentet e larëses së enëve mund të
shkaktojnë djegie kimiker sytë, gojën
dhe fytin. Mund të jetë e rrezikshme për
jetën! Ndiqni udhëzimet e sigurisë të
prodhuesit të detergjentit për larëset e
enëve.
Mos pini ujë nga larësja e enëve. Mbetjet
e detergjentit mund jenë pajisjen tuaj.
Sigurohuni që dera e pajisjes të jetë
gjithmonë e mbyllur kur nuk e përdorni
pajisjen. Kjo ju ndihmon të parandaloni
dëmtimin dhe pengimin mbi derën e hapur.
2

Manuale

Consulta qui gratuitamente il manuale per il Zanussi ZDTS 401. Il manuale rientra nella categoria Lavastoviglie ed è stato valutato da 1 persone con una media di 6.9. Il manuale è disponibile nelle seguenti lingue: -. Hai domande sul Zanussi ZDTS 401 o hai bisogno di aiuto? Fai la tua domanda qui

Ho bisogno di aiuto?

Hai una domanda relativa a Zanussi ZDTS 401 e la risposta non è nel manuale? Fai qui la tua domanda Fornisci una descrizione chiara e completa del problema e della tua domanda. Migliore sarà la descrizione del tuo problema e della domanda, più facile sarà per gli altri proprietari di Zanussi ZDTS 401 fornirti una buona risposta.

Numero di domande: 0

Specifiche Zanussi ZDTS 401

Di seguito troverai le specifiche del prodotto e le specifiche del manuale di Zanussi ZDTS 401.

Generale
Marca Zanussi
Modello ZDTS 401
Prodotto Lavastoviglie
Lingua -
Tipo di file Manuale d'uso (PDF)

Domande frequenti

Non riesci a trovare la risposta alla tua domanda nel manuale? Puoi trovare la risposta alla tua domanda nelle FAQ sul Zanussi ZDTS 401 che trovi di seguito.

La tua domanda non è elencata? Fai la tua domanda qui

Nessun risultato